• Tartalom

2018. évi XL. törvény

2018. évi XL. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

2019.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

4. §5

5. §6

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

6. §7

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

7. §8

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

8. §9

9. §10

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

10. §11

11. §12

7. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

12. §13

13. §14

8. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény módosítása

14. §15

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

10. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

19. §20

11. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

20. §21

21. §22

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

22. §23

13. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

14. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

15. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

33. §34

34. §35

16. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

35. §36

17. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

36. §37

37. §38

18. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

38. §39

19. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

20. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

44. §45

21. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

45. §46

22. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

46. §47

47. §48

23. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása

48. §49

24. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

49. §50

25. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

50. §51

26. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

27. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

55. §56

56. § (1)57

(2)58

57. §59

58. §60

59. §61

60. §62

61. §63

62. §64

63. §65

28. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

64. §66

65. §67

66. §68

67. §69

68. §70

69. §71

70. § (1)72

(2)73

(3)74

(4)75

71. §76

72. §77

73. §78

74. §79

75. §80

76. § (1)81

(2)82

(3)83

77. §84

1.85

2.86

3.87

4.88

5.89

6.90

7.91

8.92

9.93

10.94

11.95

12.96

13.97

14.98

15.99

16.100

17.101

18.102

19.103

20.104

21.105

22.106

23.107

24.108

25.109

26.110

27.111

28.112

29.113

30.114

31.115

32.116

33.117

34.118

35.119

36.120

37.121

38.122

39.123

40.124

78. § (1)125

1.126

2.127

3.128

(2)129

1.130

2.131

3.132

4.133

5.134

6.135

7.136

8.137

9.138

10.139

11.140

29. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

79. §141

30. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

80. §142

81. §143

82. §144

83. §145

84. §146

85. §147

86. §148

87. §149

88. §150

89. §151

90. §152

31. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

91. §153

92. §154

93. §155

32. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

94. §156

95. §157

96. §158

97. §159

98. §160

99. §161

100. §162

101. §163

102. §164

103. §165

104. §166

105. §167

106. §168

107. §169

108. §170

109. §171

110. §172

111. §173

33. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

112. §174

113. §175

114. §176

115. §177

116. §178

117. §179

34. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

118. §180

119. §181

120. §182

121. §183

122. §184

123. §185

124. §186

125. §187

35. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása

126. §188

36. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

127. §189

128. §190

37. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

129. §191

38. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

130. §192

39. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

131. §193

40. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

132. §194

41. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

133. §195

42. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

134. §196

43. Hatályba léptető rendelkezések

135. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 51. §–54. §, a 92. §–111. § és a 3. melléklet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 33. §–35. §, a 44. §, a 112. §–125. § és a 129. § az e törvény kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(4) A 23. §–26. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(5) A 20. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(6) A 46. §, a 47. § és a 2. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(8) A 12. §, a 13. §, a 15. §–18. §, az 56. § (1) bekezdése, a 71. §, a 78. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint a 78. § (2) bekezdés 10. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

44. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

136. § (1) E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 94. §-a az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

1. melléklet a 2018. évi XL. törvényhez197

2. melléklet a 2018. évi XL. törvényhez198

3. melléklet a 2018. évi XL. törvényhez199

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. július 25.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 56. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 70. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 70. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 70. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 70. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 76. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 76. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 76. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 77. § nyitó szövegrésze és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 77. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 77. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 77. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 77. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 77. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 77. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 77. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 77. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 77. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 77. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 77. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 77. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 77. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 77. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 77. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 77. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 77. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 77. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 77. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 77. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 77. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 77. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 77. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 77. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 77. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 77. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 77. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 77. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 77. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 77. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 77. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 77. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 77. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 77. § 34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 77. § 35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 77. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 77. § 37. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 77. § 38. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 77. § 39. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 77. § 40. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 78. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 78. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 78. § (1) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 78. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 78. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 78. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 78. § (2) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 78. § (2) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 78. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 78. § (2) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 78. § (2) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 78. § (2) bekezdés 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 78. § (2) bekezdés 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 78. § (2) bekezdés 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 78. § (2) bekezdés 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 78. § (2) bekezdés 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére