• Tartalom
Oldalmenü

40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről1

2019.06.17.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az önkéntes nyugdíjpénztárra, az önkéntes kölcsönös egészségpénztárra (a továbbiakban: egészségpénztár), az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárra (a továbbiakban: önsegélyező pénztár), az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárra (a továbbiakban: egészség- és önsegélyező pénztár), a magánnyugdíjpénztárra és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

(2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.

(3) A felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.

3. § (1) Az önkéntes nyugdíjpénztár – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A felszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az önkéntes nyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

(3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A felszámolás alatt álló egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint egészség- és önsegélyező pénztár a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az egészségpénztár, az önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

(3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat az 5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A magánnyugdíjpénztár – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, havi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A végelszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi és negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(3) A felszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt a magánnyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

(4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

(2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

7. §2 (1) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

(3) Az ERA rendszer használatára, valamint a felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére vonatkozó szabályokat a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet (a továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2. melléklet I. B. 1. pontja, az ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

8. §3

9. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

(2) Ha az adatszolgáltató a felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az adatszolgáltató által – Számviteli politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a 2. § (2) bekezdése szerinti, a felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

10. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

11. § (1) Az adatszolgáltató a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet szerinti, 2019. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés teljesítése során a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

(2) Az adatszolgáltató

a) a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 54. és 55. sorában,

b) a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 36. sorában,

c) a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 54. és 55. sorában

meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal a 2019. január 1-jei állapotra vonatkozóan, 2019. január 15-ig teljesíti.

12. §4

1. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez5

MHKT_10.PDF

2. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez

MHKT_2.PDF

3. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez

MHKT_3.PDF

4. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez

MHKT_4.PDF

5. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez

MHKT_5.PDF

6. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez

MHKT_6.PDF

7. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez

MHKT_7.PDF

8. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez

MHKT_8.PDF

9. melléklet a 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelethez

MHKT_9.PDF
1

A rendeletet a 41/2019. (XI. 21.) MNB rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával.

2

A 7. § a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 8. §-t a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.