• Tartalom

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2023.06.02.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában,

az 5. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

az 5. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 9. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben megjelölt területen megvalósuló kiemelt kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő funkciókat magába foglaló, komplex városfejlesztéssel (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal összefüggő munkákra vonatkoznak.

2. § (1)2 A Kormány a 2. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(2) A Kormány a 2. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

3. §3 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., a szükséges további régészeti előkészítés – megelőző feltárás – elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

5. § A Beruházással összefüggésben

a) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

6. §4 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – harminc nap.

6/A. §5 (1)6 A Beruházás esetén a hatóság a hatósági engedély iránti kérelem elbírálása során nem vizsgálja, hogy az engedéllyel érintett telek rendezett-e.

(2) A Beruházás esetén egy épületre vonatkozóan az építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épület helyszínéül szolgáló terület jelenleg több telekből áll, továbbá az épület építési teleknek nem minősülő területen is elhelyezhető.

(2a)7 Világesemény idejére és az azt követő állapotra vonatkozóan a Beruházás esetében az építési engedély ütemezetten is megkérhető.

(2b)8 A Dunai Evezős Központ részét képező Evezős Klubházra vonatkozóan egy építési engedély iránti kérelem több telekre is előterjeszthető.

(3)9 Az építtető az épület használatbavételi engedélyének kiadásáig köteles gondoskodni arról, hogy a Beruházás keretében megvalósított építési tevékenységgel érintett telek az alkalmazandó településrendezési és építési követelményeknek megfelelően kialakításra és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

6/B. §10 A Beruházás esetében az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló kormányrendeletet azzal kell alkalmazni, hogy a közműegyeztetés során a közművezeték-üzemeltetőnek öt napon belül nyilatkoznia kell az érintettségéről. Amennyiben a közművezeték-üzemeltető úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további tizenöt napon belül kell nyilatkoznia, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.

6/C. §11 A Beruházás esetében az 1. mellékletben megjelölt területre vonatkozóan a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/A. § 6. pontjában, valamint 5. § (7) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

6/D. §12 (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában foglaltaktól eltérően, a 3. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott, Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordináták által lehatárolt területen építési engedély nélkül, a (2) bekezdés szerinti létesítési és használatbavételi engedéllyel végezhető a teljesítménynyilatkozattal rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 360 napig fennálló

a)13

b)14

c)15

d)16

e) ideiglenes lelátó

építése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti építmények létesítéséhez kizárólag a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – élet- és vagyonbiztonságot szolgáló – tűzvédelmi és katasztrófavédelmi szempontok alapján megadott létesítési és használatbavételi engedélye szükséges. Ha ezen eljárásokkal összefüggésben szakértői költség merül fel, azt az építtető viseli.

(3)17 A Budapesti Atlétikai Stadion épületének férőhelybővítése (ideiglenes lelátók, rendezvények tartása) esetén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-át nem kell alkalmazni, valamint az OTÉK 99. §-ában az illemhelyekre vonatkozó előírások mobil konténerekkel is biztosíthatók, amelyek elhelyezése során a településrendezési tervet nem kell alkalmazni.

(4)18 A Beruházás keretében a 3. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott területen megvalósuló sportlétesítményen

a) belül elhelyezett egyéb rendeltetésű helyiségek, önálló rendeltetési egységek, valamint

b) kívül megvalósuló egyéb rendeltetésű építmény

rendeltetésszerű használatához személygépjármű elhelyezését, valamint gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet, kerékpár-elhelyezési lehetőséget nem kell biztosítani.

6/E. §19 A helyi településrendezési tervben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a Beruházás keretében megvalósuló építményekre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele.

6/F. §20 (1) Az OTÉK 64. § (2) bekezdés rendelkezéseit a lelátók esetében nem kell alkalmazni.

(2) A 3. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott, Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordináták által lehatárolt területen az épületek közötti legkisebb távolság meghatározása során az OTÉK 36. § (2) bekezdésében foglaltak helyett az OTSZ szerint meghatározott tűztávolságot kell figyelembe venni.

6/G. §21 A Beruházás keretében megvalósuló sportlétesítmények sportpályáinak zöldfelületei a megengedett legkisebb zöldfelületbe beszámíthatóak.

6/H. §22 Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya nem terjed ki a Beruházás keretében megvalósuló, időszakos használatú sportcélú épületekre és az egyes épületeken belüli önálló rendeltetési egységekre.

6/I. §23 (1) A Kormány a Beruházás során a 4. mellékletben foglalt táblázat 3–44. sorában meghatározott ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges ingyenes közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát 2021. január 1-jétől számított 45 hónapban határozza meg.

(2) A Kormány a Beruházás során a 4. mellékletben foglalt táblázat 45–62. sorában meghatározott ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges ingyenes közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 554/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésétől24 számított 45 hónapban határozza meg.

6/J. §25 A Budapesti Atlétikai Stadion megvalósítása során szükséges H7 HÉV-vonalat érintő vágányzár ideje alatt, a HÉV-közlekedést kiváltó autóbuszos pótlás közlekedési szolgáltatója, kizárólagos joggal a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság.

6/K. §26 A Beruházás előkészítésével összefüggésben lebonyolítandó tervezői és mérnöki szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárások során az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése szerinti értékelési szempontok mértékére vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §27 E rendeletnek a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program megvalósításával összefüggésében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (1) bekezdését, 6. §-át, 6/A. §-át, 1. mellékletét, 2. melléklet 1. pontját a Módr1. hatálybalépésekor28 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. §29 E rendeletnek a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/A. § (2a) és (2b) bekezdését, valamint 6/C–6/H. §-át és 3. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor30 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11. §31 E rendeletnek a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.)Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 6/A. § (1) és (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépésekor32 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

12. §33 E rendeletnek a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 6/D. § (4) bekezdését és 6/I. §-át a Módr4. hatálybalépésekor34 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

13. §35 E rendeletnek az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) hatályon kívül helyezett 6/D. § (1) bekezdés a)–d) pontját a Módr5. hatálybalépésekor36 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez37

A Beruházás területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

A

B

C

1

Y (Keleti)

X (Északi)

2

0

652392.89

235531.79

3

1

652385.29

235545.18

4

2

652354.98

235598.86

5

3

652317.38

235665.56

6

4

652314.49

235663.96

7

5

652291.91

235704.03

8

6

652276.49

235731.40

9

7

652263.57

235754.31

10

8

652256.99

235765.10

11

9

652253.36

235771.15

12

10

652236.15

235802.45

13

11

652238.76

235803.81

14

12

652236.34

235806.54

15

13

652233.61

235809.61

16

14

652230.91

235814.39

17

15

652229.35

235816.25

18

16

652226.11

235819.91

19

17

652226.18

235820.02

20

18

652226.17

235820.04

21

19

652227.52

235822.05

22

20

652227.82

235822.50

23

21

652219.98

235836.31

24

22

652155.27

235950.36

25

23

652125.92

236002.45

26

24

652052.33

236146.46

27

25

651980.27

236143.73

28

26

651741.93

236134.69

29

27

651712.42

236133.55

30

28

651664.17

236131.70

31

29

651650.17

236034.78

32

30

651626.22

235867.85

33

31

651597.05

235773.63

34

32

651551.29

235633.43

35

33

651438.52

235417.35

36

34

651394.96

235316.53

37

35

651419.80

235259.97

38

36

651416.62

235254.44

39

37

651387.74

235204.09

40

38

651381.28

235192.82

41

39

651372.41

235176.34

42

40

651352.96

235140.53

43

41

651338.73

235114.36

44

42

651323.19

235085.80

45

43

651309.13

235059.95

46

44

651296.45

235036.62

47

45

651286.27

235017.89

48

46

651277.96

235002.64

49

47

651267.94

234984.19

50

48

651257.08

234964.11

51

49

651251.64

234954.80

52

50

651232.23

234921.45

53

51

651216.36

234893.86

54

52

651211.87

234886.06

55

53

651198.41

234859.14

56

54

651196.03

234854.38

57

55

651183.81

234829.94

58

56

651164.82

234791.96

59

57

651168.33

234789.65

60

58

651176.31

234784.38

61

59

651181.63

234780.87

62

60

651218.39

234754.16

63

61

651243.67

234735.79

64

62

651260.55

234723.53

65

63

651271.67

234718.32

66

64

651283.11

234716.30

67

65

651294.64

234717.25

68

66

651305.27

234721.61

69

67

651309.09

234724.49

70

68

651314.92

234728.91

71

69

651324.36

234738.59

72

70

651334.00

234748.48

73

71

651339.37

234753.99

74

72

651349.34

234764.21

75

73

651363.41

234780.45

76

74

651376.35

234795.40

77

75

651385.37

234806.73

78

76

651399.74

234824.86

79

77

651408.87

234836.29

80

78

651417.10

234846.69

81

79

651421.78

234852.72

82

80

651426.08

234858.51

83

81

651441.79

234879.60

84

82

651501.99

234879.60

85

83

651577.03

234879.60

86

84

651645.51

234879.60

87

85

651709.76

234879.58

88

86

651766.96

234879.60

89

87

651767.11

234899.05

90

88

651767.55

234902.22

91

89

651774.01

234949.35

92

90

651774.32

234951.41

93

91

651779.29

234975.32

94

92

651781.79

234987.21

95

93

651784.12

234998.40

96

94

651785.61

235005.97

97

95

651788.68

235019.80

98

96

651791.43

235032.28

99

97

651793.79

235040.00

100

98

651805.70

235078.46

101

99

651806.24

235080.22

102

100

651812.12

235106.83

103

101

651815.73

235123.05

104

102

651816.89

235129.89

105

103

651821.38

235156.30

106

104

651822.61

235163.77

107

105

651827.31

235197.74

108

106

651830.65

235222.02

109

107

651838.09

235220.69

110

108

651841.11

235234.42

111

109

651847.61

235265.32

112

110

651858.77

235266.09

113

111

651862.45

235266.09

114

112

651878.32

235262.09

115

113

651870.73

235226.15

116

114

651882.48

235223.55

117

115

651882.26

235222.07

118

116

651879.38

235200.30

119

117

651875.62

235171.98

120

118

651870.01

235145.98

121

119

651870.65

235143.13

122

120

651866.74

235129.34

123

121

651865.19

235124.15

124

122

651855.55

235092.29

125

123

651844.42

235047.74

126

124

651840.47

235048.41

127

125

651836.72

235049.07

128

126

651833.93

235033.30

129

127

651831.67

235022.87

130

128

651820.90

234973.27

131

129

651819.05

234964.75

132

130

651815.72

234949.40

133

131

651814.51

234929.77

134

132

651810.94

234871.41

135

133

651809.28

234844.35

136

134

651809.90

234827.41

137

135

651812.06

234768.51

138

136

651814.41

234709.29

139

137

651817.70

234629.96

140

138

651817.93

234624.48

141

139

651818.37

234606.59

142

140

651818.86

234584.41

143

141

651819.66

234547.66

144

142

651820.31

234517.56

145

143

651820.97

234487.47

146

144

651821.89

234460.11

147

145

651822.84

234433.82

148

146

651823.72

234409.26

149

147

651824.48

234390.74

150

148

651825.26

234372.64

151

149

651827.65

234316.78

152

150

651840.39

234007.21

153

151

651840.79

233933.98

154

152

651851.55

233607.33

155

153

651874.61

233608.86

156

154

651973.46

233615.41

157

155

652021.10

233618.57

158

156

652059.05

233621.45

159

157

652145.76

233628.30

160

158

652187.13

233632.04

161

159

652288.33

233634.93

162

160

652380.49

233637.56

163

161

652580.42

233647.18

164

162

652603.07

233648.25

165

163

652710.34

233656.72

166

164

652711.27

233650.52

167

165

652712.08

233650.22

168

166

652721.05

233646.84

169

167

652721.35

233645.57

170

168

652727.90

233613.26

171

169

652741.01

233548.50

172

170

652753.33

233488.62

173

171

652765.62

233432.47

174

172

652779.66

233368.35

175

173

652788.10

233329.82

176

174

652796.40

233291.94

177

175

652786.21

233292.01

178

176

652819.82

233132.18

179

177

652774.47

233131.52

180

178

652774.34

233124.34

181

179

652757.95

233113.22

182

180

652749.27

233113.22

183

181

652749.35

233090.08

184

182

652748.86

233050.09

185

183

652748.47

233018.08

186

184

652748.22

232997.78

187

185

652748.09

232982.27

188

186

652700.01

232982.78

189

187

652644.97

232983.26

190

188

652615.85

232982.84

191

189

652559.11

232981.71

192

190

652521.18

232980.96

193

191

652417.54

232979.65

194

192

652384.46

232978.93

195

193

652338.96

232978.85

196

194

652271.50

232978.95

197

195

652237.31

232979.74

198

196

652181.45

232981.02

199

197

652138.90

232980.85

200

198

652055.57

232980.48

201

199

652054.96

232886.82

202

200

652203.58

232888.96

203

201

652358.82

232891.20

204

202

652359.13

232871.26

205

203

652360.07

232810.83

206

204

652360.38

232791.22

207

205

652368.10

232791.34

208

206

652386.60

232791.63

209

207

652442.09

232792.50

210

208

652476.31

232793.04

211

209

652518.52

232793.70

212

210

652545.40

232794.12

213

211

652592.71

232794.95

214

212

652605.11

232795.18

215

213

652665.63

232796.29

216

214

652675.97

232796.48

217

215

652699.07

232796.91

218

216

652777.38

232798.16

219

217

652878.83

232799.76

220

218

652892.74

232726.04

221

219

652897.69

232699.82

222

220

652899.37

232690.91

223

221

652897.40

232684.40

224

222

652894.21

232678.85

225

223

652889.39

232673.54

226

224

652883.36

232669.60

227

225

652877.42

232667.29

228

226

652870.69

232666.35

229

227

652863.33

232666.98

230

228

652845.99

232669.71

231

229

652827.85

232671.16

232

230

652809.62

232671.03

233

231

652798.86

232670.10

234

232

652798.86

232661.16

235

233

652798.86

232640.93

236

234

652812.90

232641.44

237

235

652837.78

232642.35

238

236

652846.72

232640.76

239

237

652863.87

232637.72

240

238

652872.64

232634.67

241

239

652883.57

232630.88

242

240

652907.38

232621.22

243

241

652908.33

232620.76

244

242

652928.05

232608.88

245

243

652929.27

232607.96

246

244

652937.39

232601.84

247

245

652947.76

232593.88

248

246

652960.83

232581.45

249

247

652964.03

232578.38

250

248

652964.85

232577.38

251

249

652973.91

232566.28

252

250

652979.05

232559.91

253

251

652985.21

232550.20

254

252

652991.54

232540.22

255

253

652992.09

232539.06

256

254

652998.11

232526.31

257

255

653001.52

232519.08

258

256

653005.00

232508.42

259

257

653008.92

232496.29

260

258

653009.57

232491.48

261

259

653011.53

232476.97

262

260

653018.66

232477.39

263

261

653038.91

232477.42

264

262

653039.56

232473.47

265

263

653138.00

232484.65

266

264

653166.68

232487.90

267

265

653176.53

232489.23

268

266

653177.77

232478.83

269

267

653183.37

232432.01

270

268

653186.84

232403.04

271

269

653194.20

232405.13

272

270

653194.83

232413.86

273

271

653197.48

232429.64

274

272

653199.50

232438.23

275

273

653202.95

232443.69

276

274

653205.91

232447.17

277

275

653205.92

232461.57

278

276

653205.93

232478.06

279

277

653203.52

232492.09

280

278

653199.65

232508.71

281

279

653197.10

232536.84

282

280

653221.59

232534.21

283

281

653233.10

232534.35

284

282

653244.55

232536.21

285

283

653258.87

232541.08

286

284

653276.04

232546.92

287

285

653299.05

232561.51

288

286

653316.74

232573.32

289

287

653322.83

232579.10

290

288

653328.10

232584.10

291

289

653333.36

232590.10

292

290

653348.33

232606.87

293

291

653355.59

232617.61

294

292

653361.78

232627.46

295

293

653366.23

232635.99

296

294

653369.98

232643.70

297

295

653374.26

232653.54

298

296

653378.06

232663.84

299

297

653380.48

232670.90

300

298

653384.48

232685.39

301

299

653387.56

232701.35

302

300

653389.25

232729.74

303

301

653389.32

232738.57

304

302

653389.05

232746.33

305

303

653388.88

232750.99

306

304

653387.26

232763.31

307

305

653385.79

232773.46

308

306

653384.38

232781.54

309

307

653375.90

232802.29

310

308

653353.23

232857.21

311

309

653306.14

232971.33

312

310

653316.42

232975.89

313

311

653283.78

233037.27

314

312

653224.05

233149.61

315

313

653215.30

233166.06

316

314

653186.84

233210.84

317

315

653151.97

233300.94

318

316

653123.50

233375.08

319

317

653084.31

233477.14

320

318

653074.27

233529.40

321

319

653069.17

233555.97

322

320

653061.14

233554.43

323

321

653057.69

233582.02

324

322

653043.94

233692.15

325

323

653040.86

233716.81

326

324

653034.02

233749.50

327

325

653026.07

233787.48

328

326

653032.12

233788.67

329

327

653030.37

233804.67

330

328

653024.62

233857.02

331

329

653020.35

233895.96

332

330

653017.36

233910.97

333

331

653004.64

233973.53

334

332

652977.65

234084.05

335

333

652969.29

234118.07

336

334

652965.85

234129.34

337

335

652942.77

234204.19

338

336

652939.85

234237.29

339

337

652925.70

234285.86

340

338

652917.40

234314.34

341

339

652904.04

234339.66

342

340

652878.48

234387.91

343

341

652894.18

234402.49

344

342

652889.04

234411.37

345

343

652893.84

234415.84

346

344

652900.32

234422.42

347

345

652910.72

234433.56

348

346

652917.81

234440.46

349

347

652912.61

234450.97

350

348

652896.52

234483.49

351

349

652867.59

234541.96

352

350

652866.34

234544.48

353

351

652869.77

234544.66

354

352

652874.64

234544.89

355

353

652880.43

234545.20

356

354

652889.42

234545.69

357

355

652891.34

234546.87

358

356

652902.69

234553.82

359

357

652916.27

234562.11

360

358

652933.36

234572.60

361

359

652840.66

234738.41

362

360

652827.13

234762.36

363

361

652789.01

234830.37

364

362

652757.27

234886.48

365

363

652756.81

234886.22

366

364

652692.70

234999.79

367

365

652642.09

235089.34

368

366

652624.50

235120.52

369

367

652594.67

235173.36

370

368

652594.99

235173.54

371

369

652592.62

235177.74

372

370

652592.86

235177.88

373

371

652590.97

235180.96

374

372

652561.96

235232.14

375

373

652505.79

235331.52

376

374

652471.39

235392.52

377

375

652446.84

235436.09

378

376

652425.90

235473.24

379

377

652392.89

235531.79

2. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1.38 építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. a mérésügyi és a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. környezetvédelmi hatósági eljárások,

11. természetvédelmi hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. vasúti és szalagpálya hatósági eljárások,

14. hajózási hatósági eljárások,

15. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

16. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

17. földmérési hatósági eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. bányahatósági engedélyezési eljárások,

20. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

21. közegészségügyi hatósági eljárások,

22. területrendezési hatósági eljárások,

23. erdészeti hatósági eljárások,

24. földvédelmi hatósági eljárások,

25. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

26. azok az 1–25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez39


1. A Budapesti Atlétikai Stadion beépítésre szánt területe lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

A

B

C

1

Y (Keleti)

X (Északi)

Helyrajzi szám

2

651852.45

235327.27

38086/78

3

651855.38

235350.53

38086/78

4

651866.43

235396.75

38086/78

5

651873.36

235433.25

38086/78

6

651878.48

235460.31

38086/78

7

651881.13

235510.54

38086/78

8

651874.49

235563.80

38086/78

9

651857.74

235627.37

38086/78

10

651831.96

235679.94

38086/78

11

651812.13

235713.56

38086/78

12

651785.48

235697.59

38086/78

13

651703.26

235734.63

38086/78

14

651660.62

235753.84

38086/78

15

651629.03

235651.14

38086/78

16

651590.63

235555.38

38086/78

17

651537.97

235452.34

38086/78

18

651525.89

235427.78

38086/78

19

651600.92

235330.15

38086/78

20

651616.81

235309.46

38086/78

21

651616.82

235309.46

38086/78

22

651631.06

235309.97

38086/78

23

651644.81

235310.47

38086/78

24

651690.48

235312.12

38086/78

25

651691.97

235297.71

38086/78

26

651730.22

235310.86

38093

27

651851.49

235319.14

38093


2. A Budapesti Atlétikai Stadion beépítésre nem szánt területe lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben megadott koordinátáival

A

B

C

1

Y (Keleti)

X (Északi)

Helyrajzi szám

2

651699.06

236033.01

38086/78

3

651704.14

235990.07

38086/78

4

651706.03

235964.82

38086/78

5

651708.34

235946.28

38086/78

6

651712.22

235925.14

38086/78

7

651717.46

235903.43

38086/78

8

651723.96

235881.66

38086/78

9

651730.85

235862.37

38086/78

10

651739.35

235842.04

38086/78

11

651748.83

235822.67

38086/78

12

651759.95

235802.56

38086/78

13

651767.64

235783.67

38086/78

14

651776.05

235769.90

38086/78

15

651795.60

235741.60

38086/78

16

651812.13

235713.56

38086/78

17

651785.48

235697.59

38086/78

18

651660.62

235753.84

38086/78

19

651629.04

235651.15

38086/78

20

651590.63

235555.38

38086/78

21

651537.97

235452.35

38086/78

22

651525.89

235427.78

38086/78

23

651600.92

235330.15

38086/78

24

651616.82

235309.46

38086/78

25

651615.99

235292.26

38086/78

26

651592.46

235293.87

38086/78

27

651466.08

235310.17

38086/78

28

651457.97

235315.83

38086/78

29

651457.79

235332.49

38086/78

30

651576.04

235565.96

38086/78

31

651612.43

235657.65

38086/78

32

651654.91

235794.93

38086/78

33

651656.01

235814.92

38086/78

34

651660.31

235829.98

38086/78

35

651675.03

235898.87

38086/78

36

651682.95

235949.16

38086/78

37

651689.84

236010.41

38086/78

38

651691.64

236032.54

38086/78

4. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez40

Az építési tevékenység alatti ingyenes közterület-használatot érintő ingatlanok

1

A

2

helyrajzi szám

3

38086/33

4

38086/12

5

38086/77

6

38086/254

7

38086/255

8

38017/7

9

38017/5

10

38017/49

11

38086/9

12

38039

13

38048/3

14

38043

15

38086/65

16

38045/3

17

38090/1

18

38086/148

19

38086/149

20

38086/150

21

38086/240

22

38086/241

23

38086/232

24

38086/233

25

38086/234

26

38086/7

27

38086/6

28

38086/67

29

38086/68

30

38086/69

31

38086/70

32

38017/37

33

38041/1

34

38041/2

35

38041/3

36

38086/5

37

38040

38

38086/235

39

38086/231

40

38086/237

41

38086/238

42

38086/239

43

38086/160

44

38086/161

45

38088/2

46

38086/257

47

38086/236

48

38086/189

49

38086/188

50

38086/176

51

38086/175

52

38086/174

53

38086/152

54

38086/151

55

38080/8

56

38045/7

57

210007/6

58

209994/2

59

209990/4

60

209989

61

209996

62

209993

1

Az 1. § (1) bekezdése a 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésével megállapított – 91. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 96. §-a alapján a 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3

A 3. § az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 209. § a)-b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § a 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6/A. § (1) bekezdése a 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 16. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 14. §-át.

7

A 6/A. § (2a) bekezdését a 239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 6/A. § (2b) bekezdését a 239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

9

[A 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 16. § c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az épület használatba vételi engedélyének kiadásáig” szövegrész helyébe az „az építmény használatbavételi, üzemeltetési, forgalombahelyezési engedélyének kiadásáig” szöveg lép, nem vezethető át.]

13

A 6/D. § (1) bekezdés a) pontját a 215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 6/D. § (1) bekezdés b) pontját a 215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 6/D. § (1) bekezdés c) pontját a 215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 6/D. § (1) bekezdés d) pontját a 215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 6/D. § (3) bekezdése a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 97. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6/D. § (4) bekezdését a 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

23

A 6/I. §-t a 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 554/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

24

A hatálybalépés időpontja 2022. december 23.

26

A 6/K. §-t az 554/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

27

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

28

A hatálybalépés időpontja 2018. augusztus 4.

30

A hatálybalépés időpontja 2018. december 12.

31

A 11. §-t a 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 14. §-át.

32

A hatálybalépés időpontja 2019. július 17.

34

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

35

A 13. §-t a 215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

36

A hatálybalépés időpontja 2023. június 2.

37

Az 1. melléklet a 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

38

A 2. melléklet 1. pontja a 142/2018. (VII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 239/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

40

A 4. mellékletet a 729/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege az 554/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére