• Tartalom

43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás

43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról

2023.07.20.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 55. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben foglaltakra figyelemmel az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya öltözködési rendjének szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) személyi állományára.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. Általános parancsnoki feladatok

2. A Rendőrség szerveinek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük és az irányításuk alá tartozók körében az öltözködési szabályok betartásáról.

3. A hivatásos állomány egységes megjelenésével összefüggő, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) előírt kötelezettség teljesítése során az állományilletékes parancsnok köteles gondoskodni az újonnan rendszeresített termékek viseléséről.

3. Általános öltözeti rendelkezések

4. Elfogadható viselet:
a) a napszemüveg (fekete, arany- vagy ezüstszínű kerettel);
b) a gyógycipő (fekete, díszítő elemektől mentes, a rendszeresített félcipőhöz hasonló fazonú) írásbeli orvosi javaslatra;
c) a kokárda.

5. A szolgálati egyenruházathoz a rendszeresített fehér ing (rövid vagy hosszú ujjú), illetve felsőruházatként a „KR ünnepi teniszing, fehér” viselése – kivéve szolgálati garbó alatt – kötelező:
a) hétvégén, munkaszüneti napon, ünnepnapon;
b) ha a BM rendelet 46. § (2) bekezdésében meghatározott vezető elrendeli;
c) a közlekedésrendészeti állomány esetében mindennap.

6. Az ezredesi rendfokozatú állomány, valamint a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) Zenekarának tagja társasági öltözetéhez önálló felsőruházatként ingblúzt is hordhat.

7. A tábornoki állomány tagja a társasági és gyakorló öltözethez 16M csapadék ellen védőkabátot és 16M csapadék ellen védőnadrágot hordhat. A speciális szolgálati egyenruházat csak szolgálatban, speciális szolgálati feladatok ellátása során viselhető, egyéb esetekben viselése tilos.

4. A polgári ruha viselésének rendje

8. A hivatásos állomány egyenruhás normatípusba sorolt tagjai közül – szolgálata ellátása során – polgári ruhát viselhet:
a) akiről az alapellátó orvos megállapította, hogy egyenruhát nem viselhet;
b) a nő a terhessége időtartama alatt;
c) bárki az állományilletékes parancsnok utasítása alapján.

9. Az állományilletékes parancsnok a polgári ruházatot viselő hivatásos állomány részére egyes ruházati cikkek – szolgálatteljesítési időben történő – viselését korlátozhatja.

5. Az egyenruha viselésével kapcsolatos tilalmak

10. Nem engedélyezett:
a) az egyenruházati cikkek polgári ruházati cikkekkel – látható módon – történő vegyes viselése, kivéve a 4. pontban meghatározott viseletet;
b) a szolgálati egyenruházatnak a gyakorló ruházattal történő vegyes viselése, a taktikai öv, a lábbeli és a szolgálati garbó kivételével;
c) a Rendőrség tekintélyét sértő, kopott, gyűrött, szennyezett ruházat viselése;
d) a méretes ruházatoknak az előírástól eltérő formában való elkészíttetése;
e) a jelzéseknek, díszítőelemeknek, jelvényeknek és kitüntetéseknek az utasításban meghatározottaktól eltérő viselete;
f) az öltözködési szabályok önkényes leegyszerűsítése, az egyenruházat – jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, az utasításban vagy más belső normában meghatározottakon túli – könnyítése;
g) a közterületen, gyalogosan történő szolgálatellátáskor – a halasztást nem tűrő intézkedéseket és a könnyítést kivéve – a sapka levétele;
h) nőknél a térd középvonalától felfelé számított 10 centiméternél rövidebb, illetőleg a térd középvonalától lefelé számított 10 centiméternél hosszabb 17M társasági szoknya, sötétkék/társasági szoknya, sötétkék viselése;
i) az egyenruházattal össze nem egyeztethető táska, reklámtasak, csomag vitele;
j) az egyenruhához esernyő hordása;
k) az egyenruházaton lévő húzózárak, patentok, gombok nyitott állapotban tartása (kivéve felső gomb, felső patent, ahol engedélyezve van);
l) a hosszú haj olyan módon való viselése, hogy az a viselt rendfokozati jelzést, névkitűzőt eltakarja, illetve fedi;
m) munka-, illetve védőruházat, formaruházat, speciális szolgálati egyenruházat szolgálaton kívüli viselete.

6. Öltözeti könnyítések

11. A rendőr szolgálati elöljárójának engedélyével télen az időjárási viszonyoktól függően a téli sapkáját lehajtva viselheti.

12. A szolgálati elöljáró engedélye vagy jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve belső norma rendelkezése alapján a rendőr, ha azt a körülmények – így különösen a szolgálati feladat jellege, az időjárás – indokolják, a sapkáját leveheti. Az öltözeti könnyítésre okot adó körülmények megszűnését követően a könnyítést meg kell szüntetni.

13. Vonaton, távolsági autóbuszon, hajón, repülőgépen, közösségi közlekedési járművön egyenruhában utazó rendőr a zubbony, kabát, dzseki záródásán könnyíthet, azt leveheti, továbbá nyakkendőjét és/vagy sapkáját is leveheti, kivéve, ha a járművön szolgálatteljesítés céljából tartózkodik. Az utazás befejezése előtt az öltözeti könnyítéseket meg kell szüntetni.

14. Szolgálati feladataik ellátása során a gépjárművüket egyenruhában vezetők, illetve a járműben egyenruhában utazók a zubbonyukat, kabátjukat, dzsekijüket, sapkájukat levehetik, vagy ezek záródásán könnyíthetnek. A járműből történő kiszállást követően az öltözeti könnyítéseket meg kell szüntetni.

7. Az egyenruhán viselhető karjelvények, kitüntetések, felszerelési tárgyak viselési rendje

15. A jelsípot a közlekedésrendészeti szolgálati ágnál a közterületi szolgálatot teljesítők kötelesek maguknál tartani.

16. A KR hivatásos állománya szervezeti hovatartozásának megfelelő tépőzáras bordó karszalag viseléséről a KR parancsnoka intézkedik.

17. Kitüntetések és azok szalagsávjai csak a 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve/társasági zubbony (a továbbiakban: társasági zubbony) és a 17M társasági kosztümkabát, sötétkék szerelve/társasági kosztümkabát (a továbbiakban: társasági kosztümkabát) termékeken viselhetők a következők szerint:
a) a kitüntetéseket és szalagsávot több sor esetén felülről lefelé kell elhelyezni;
b) eredeti formában egy kitüntetést a társasági zubbony és a társasági kosztümkabát bal oldalán, a felső zseb fölé kell helyezni úgy, hogy a kitüntetés ékítménye a zsebtakaró felső szélét érintse, középvonala pedig a zsebtakaró középvonalával egybeessen;
c) eredeti formában kettő kitüntetést a zseb középvonalától jobbra és balra, a viselési sorrendnek megfelelően úgy kell elhelyezni, hogy a magasabban sorolt kitüntetés szalagjából 2 cm látható legyen; ha a kitüntetések hossza különböző, akkor úgy kell elhelyezni, hogy a zsebtakaró felső szélét a hosszabb kitüntetés ékítményének alsó széle érintse, a szalagok felső szélét pedig azonos magasságban kell elhelyezni;
d) eredeti formában kettőnél több kitüntetés elhelyezésénél az első kitüntetés szalagjától a társasági zubbony és a társasági kosztümkabát kihajtása alól 2 cm látható kell, hogy legyen, a legszélső kitüntetés szalagja pedig a zseb bal oldali varrásával kell, hogy egybeessen;
e) ha egy sorban több kitüntetés elhelyezésére kerül sor, a 2 cm távolságot a kitüntetések számának megfelelően arányosan csökkenteni kell;
f) a kitüntetéseket kettő sorban úgy kell viselni, hogy az alsó sor egyezzen meg az egysoros viselési formával, a felső sorban elhelyezett kitüntetés ékítményének alsó széle pedig az alsó sorban elhelyezett kitüntetések szalagjának közepéig érjen;
g) több sor esetén a felső sor (sorok) mindig négy szalagsávból áll(nak), a négynél kevesebb szalagsávot az előbbiekben szabályozott módon, a legalsó sorban kell elhelyezni.

8. A szolgálati azonosító jelvény, valamint a jó láthatósági átvetőn viselhető rendfokozati jelzés és hímzett névkitűző viselésének rendje

18. A szolgálati azonosító jelvény viselése kötelező a BM rendelet ettől eltérő rendelkezése hiányában.

19. A szolgálati azonosító jelvényt a jó láthatósági átvető bal oldalának mellrészén található rögzítő gombjára gombolva kell viselni, a rendfokozati jelzést és a hímzett névkitűzőt a jó láthatósági átvetőn kialakított tépőzáras rögzítők helyén kell viselni.

9. Az egyes viselési alkalmak során kötelező és megengedett, a BM rendeletben meghatározott ruházati termékek és felszerelési cikkek

20. A szolgálati öltözetet képező, kötelezően viselendő és megengedett, a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és felszerelési cikkek viselésének rendjét az 1. melléklet határozza meg.

21. A gyakorló öltözetet képező, kötelezően viselendő és megengedett, a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és felszerelési cikkek viselésének rendjét a 2. melléklet határozza meg.

22. A társasági öltözetet képező, kötelezően viselendő és megengedett, a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és felszerelési cikkek viselésének rendjét a 3. melléklet határozza meg.

23. A speciális öltözetet képező, kötelezően viselendő és megengedett, a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és felszerelési cikkek viselésének rendjét a 4. melléklet határozza meg.

24. A szerelt ruházatok cikkösszetételét az 5. melléklet határozza meg.

25. Az egyenruhán viselt jelzéseket, díszítőelemeket, jelvényeket, kitüntetéseket, felszerelési tárgyakat a 6. melléklet határozza meg.

10. A Rendőrség szervezetén belül működő fegyveres biztonsági őrség személyi állományára vonatkozó szabályok

26.1 A Rendőrség fegyveres biztonsági őrsége állománya tagjának (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: jogosult) foglalkoztatási jogviszonyt létrehozó okiratában meg kell határozni:
a) a formaruházati ellátásra való jogosultságát, a jogosultság megszűnésének eseteit;
b) azt, hogy formaruházatát csak feladatai ellátása során, illetve munkába utazás vagy a munkából történő hazautazás céljából a lakóhelye és a feladat ellátási helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti, egyéb esetekben viselése tilos;
c) azt, hogy a formaruházatot jogosultsága megszűnésekor, illetve, ha a formaruházatának cseréje szükséges – kártérítési felelőssége mellett – le kell adnia.

27. A jogosult részére a 7. mellékletben meghatározott, megfelelő méretű ruházati cikkeket a költségvetési szervek térítésmentesen, visszaszolgáltatási kötelezettséggel, jegyzék alapján biztosítják.

28. A formaruházat viselési idejének számítása a tényleges ellátás napjától veszi kezdetét. A kiadott formaruházat értékét új (I. értékcsoportú) állapotban 100%-ban, míg a viselési idő utolsó napján és azt követően a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

29. A formaruházattal történő ellátást a költségvetési szerv a tényleges szükséglet alapján évente tervezi.

30. Amennyiben a költségvetési szerv ruházati szakszolgálata a jogosultság megszűnése miatt leadott formaruházatot – egészségügyi szempontokra is figyelemmel, így különösen megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után – rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősíti, azt a viselési idő arányos csökkentésével az állomány ellátására fel kell használni.

31. Ha a formaruházat az eszmei viselési időn túl javíthatatlanul elhasználódott,
a) a jogosult parancsnoki záradékkal ellátott szolgálati jegyen jelenti azt a szolgálati helye szerint illetékes ruházati szakszolgálatnak, egyben az elhasználódott ruházatot leadja;
b) a ruházati szakszolgálat a formaruházat pótlását saját raktári készlete terhére biztosítja.

32. Amennyiben a lejárt viselési idejű formaruházattal a jogosult nem tud elszámolni, úgy vele szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kárösszeget a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

33. Amennyiben az utánpótlás igénye – a formaruházat a szolgálat ellátásával össze nem függő elhasználódása, elvesztése miatt – a viselési idő lejárta előtt merül fel, a jogosulttal szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kár mértékét a termék tárgyévi árjegyzékben szereplő ára és a viselési időből még hátralévő idő arányában – a 20%-os érték figyelembevételével – kell megállapítani.

34. Ha az elhasználódás a szolgálat ellátásával összefüggésben történt, és a kár bekövetkeztében a jogosult személy felelőssége állapítható meg, a kárösszeg – a termék tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét alapul véve – a viselési időből már eltelt időszak arányában a költségvetési szervet, a többi – a 20%-os érték figyelembevételével – a használót terheli.

35. Amennyiben a viselési idő már lejárt, a kár mértékét a termékek tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

36. A formaruházatot mindaddig viselni kell, amíg azt a ruházati szakszolgálat rendeltetésszerű használatra alkalmasnak találja.

37. Az ellátás helyzetéről a költségvetési szerv ruházati szakszolgálata naprakész nyilvántartást vezet.

38. A fegyveres biztonsági őrség formaruházati öltözködési változatait a 8. melléklet tartalmazza.

39. A fegyveres biztonsági őrség formaruházatának viselési időszakai:
a) nyári időszak: június 1-jétől szeptember 15-ig;
b) átmeneti időszak: március 16-tól május 31-ig és szeptember 16-tól november 30-ig;
c) téli időszak: december 1-jétől március 15-ig.

11.2 A Hívásfogadó Központ nem hivatásos állományára vonatkozó szabályok

40.3 A Hívásfogadó Központ (a továbbiakban: HIK) nem hivatásos foglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott, műszakvezetői, műszakvezető-helyettesi és csoportvezetői (supervisori), valamint 112-es hívásfogadói (operátori) állománya (e cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogosult) részére a 9. mellékletben meghatározott ruházati cikkek közül a Teniszing, sötétkék és az ESR 112 tépőzáras felirat termékeket a KR Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR MÜIG) – a HIK vezetője által kijelölt személy (a továbbiakban: kijelölt ügyintéző) útján – a munkavégzés megkezdését megelőzően, térítésmentesen, visszaszolgáltatási kötelezettséggel, jegyzék alapján biztosítja. A próbaidő letelte után a 9. mellékletben meghatározott farmernadrágra, övre és lábbelire a KR Költségvetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR KIG) igazgatója által a tárgyévre vonatkozóan – a tárgyévet megelőző év december 31-éig – meghatározott összeget (a továbbiakban: ruházati költségtérítés) a KR KIG a vásárlás céljából biztosítja.

40/A.4 A ruházati költségtérítés 2021. évre vonatkozó költségét a KR KIG 2021. január 31-ig biztosítja. A ruházati költségtérítés kifizetésére 2021. január 31-től 36 havonta kerül sor.

41. A kijelölt ügyintézőt a HIK vezetője írásban jelöli ki, és erről a KR MÜIG igazgatóját írásban értesíti.

42.5 A kijelölt ügyintéző a formaruházatot – a farmernadrág, az öv és a lábbeli kivételével – átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a jogosult részére, aki aláírásával igazolja az átvétel tényét és időpontját. A jogosultak részére kiadott és visszavett formaruházati termékekről, valamint a farmernadrág, az öv és a lábbeli megvásárlásának időpontjáról a kijelölt ügyintéző naprakész nyilvántartást vezet.

43.6 A formaruházat – ide nem értve a Teniszing, sötétkék és az ESR 112 tépőzáras felirat terméket – viselési idejének számítása a tényleges ellátás napjától veszi kezdetét, mindaddig viselni kell, amíg azt a ruházati szakszolgálat rendeltetésszerű használatra alkalmasnak találja. A Teniszing, sötétkék és az ESR112 tépőzáras felirat termékek viselési idejének számítása a munkavégzés megkezdésének napjától veszi kezdetét.

44.7 A formaruházattal történő ellátást – a farmernadrág, az öv és a lábbeli kivételével – a KR MÜIG a tényleges szükséglet alapján évente tervezi.

45. A kiadott formaruházat értékét új állapotban 100%-ban, míg a viselési idő utolsó napján és azt követően a tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

46. Amennyiben a KR MÜIG a jogosultság megszűnése miatt leadott formaruházatot – az egészségügyi szempontokra is figyelemmel, így különösen megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után – rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősíti, azt a személyi állomány ellátására, a viselési idő arányos csökkentésével fel kell használni.

47.8 A KR MŰIG az általa biztosított természetbeni ellátást (Teniszing, sötétkék és az ESR 112 tépőzáras felirat termékek) alegységkészletként biztosítja. A jogosult részére kiadott Teniszing, sötétkék és az ESR 112 tépőzáras felirat termékek cseréjét – az eszmei viselési idő lejártát követően – a HIK alegység a készletéből térítésmentesen biztosítja, mely készletet negyedéves időközönként felülvizsgálja, és szükség esetén a KR MŰIG felé készletfeltöltési javaslatot tesz.

48.9 A farmernadrág, az öv és a lábbeli vásárlására jogosultak névsorát – az igény felmerülését, illetve a viselési idő lejártát követő 15 napon belül – a HIK a KR MÜIG részére rendelkezésre bocsátja. A KR MÜIG igazgatója a HIK által megküldött névsorban szereplő jogosultak részére történő kifizetésre a rendelkezésre bocsátástól számított 30 napon belül intézkedik.

49.10 A jogosult a farmernadrág, az öv és a lábbeli vásárlására kifizetett összeggel a kifizetés napjától számított 30 napon belül köteles elszámolni a kijelölt ügyintéző felé. Az elszámolási kötelezettségéről az igényjogosultat tájékoztatni kell. A számlát az ORFK nevére és címére kell kiállíttatni, a számla fejlécének jobb oldalán a jogosult nevét kell feltüntetni. A farmernadrág, az öv és a lábbeli alapellátási és utánpótlási ellátmány terhére – számla ellenében – a 9. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő farmernadrág, öv és lábbeli számolható el. A kiállított, eredeti számlát a HIK ügyintéző összegyűjti, a KR MÜIG-nek megküldi. A KR MÜIG hasonlóan a hivatásos állomány ruházati költségtérítés elszámolásához az elszámolást táblázatos formában megküldi a KR KIG-nek az adózás végrehajtására.

50.11 Ha az igényjogosult a HIK farmernadrág, öv és lábbeli ellátásával nem, vagy csak részben számol el, akkor a kijelölt ügyintéző a számla benyújtására nyitva álló határidő elteltét követő 30 napon belül értesíti a KR KIG-et az igényjogosultnak az elszámolás után fennálló adó- és járulékfizetési kötelezettségéről. Adó- és járulékfizetési kötelezettség fennmaradása esetén a KR KIG gondoskodik a megfizetendő adó és járulék következő havi illetményből történő levonásáról.

51.12 Az ellátás helyzetéről – az öv, a farmernadrág és a lábbeli kivételével – a HIK részére átadott Teniszing, sötétkék és az ESR 112 tépőzáras felirat termékek vonatkozásában a KR MŰIG naprakész nyilvántartást vezet.

52. A jogosulttal szemben kárigény érvényesíthető, ha a jogosult
a)13 jogosultsága megszűnésekor a formaruházattal – a farmernadrág, az öv és a lábbeli kivételével – nem tud elszámolni;
b) csere iránti igénye – a jogosult hibájából – a viselési idő lejárta előtt merül fel;
c)14 jogosultsága megszűnése a kifizetés napjától számított 30 napon belülre esik, és a farmernadrágra, az övre és a lábbelire kifizetett összegből ezen termékek megvételére vagy a kifizetett összeg visszafizetésére nem került sor.

52/A.15 A leszerelőlapon minden esetben a kijelölt ügyintéző vezeti fel a ruházatiköltségtérítés-tartozást, ami a KR KIG által kerül pénzügyi rendezésre az érintett állomány esetében.

53.16 Az 52. pont a) és b) alpontjában szereplő kárigény mértéke – a termék tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét alapul véve – a formaruházati cikk 80%-ának a fennmaradó viselési időre számított arányos része, valamint a 20% maradványérték összege. Amennyiben a viselési idő már lejárt, a kárigény mértéke a termékek tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-a. Az 52. pont c) alpontjában szereplő kárigény mértéke a jogosult részére a farmernadrág, az öv és a lábbeli vásárlására kifizetett összeg.

54. Mellőzni kell a kárigény érvényesítését, ha a formaruházat viselési idő lejártát megelőző cseréjére méltányolandó okból van szükség.

55.17 A formaruházattal kapcsolatban a jogosult foglalkoztatási jogviszonyt létrehozó okiratában meg kell határozni:
a) a jogosult formaruházati ellátásra való jogosultságát;
b) a jogosultság megszűnésének eseteit;
c) azt, hogy a formaruházat csak munkaidőben viselhető, egyéb esetekben a viselése – a munkába járást kivéve – tilos;
d)18 azt, hogy a lejárt viselési idejű formaruházatot – a farmernadrág, az öv és a lábbeli kivételével – a jogosultság megszűnésekor, illetve csere esetén le kell adni, ennek elmulasztása esetén a jogosulttal szemben kárigény érvényesíthető;
e)19 azt, hogy a le nem járt viselési idejű formaruházatot – a farmernadrág, az öv és a lábbeli kivételével – a jogosultság megszűnésekor le kell adni, és ennek elmulasztása esetén, valamint ha a csere iránti igénye – a jogosultnak felróható okból – a viselési idő lejárta előtt merül fel, a munkáltató a jogosultat kártérítésre kötelezheti;
f)20 azt, hogy a jogosult a farmernadrágra, az övre és a lábbelire kifizetett összeggel 30 napon belül köteles elszámolni, ennek elmulasztása vagy részbeni elszámolás esetén a munkáltató a fennálló adó- és járulék fizetésére kötelezheti;
g)21 azt, hogy a jogosultat a kifizetés után, a farmernadrág, az öv és a lábbeli vásárlása előtti jogosultság megszűnése esetén a munkáltató kártérítésre kötelezheti.

11/A.22 Az iskolaőrökre vonatkozó szabályok
55/A.23 Az iskolaőr (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: jogosult) az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet (a továbbiakban: 27/2020. BM rendelet) 7. mellékletében meghatározott termékeket a formaruházat viselésének változatait rögzítő 4/A. melléklet szerint viseli, a megfelelő méretű ruházati cikkeket a munkáltató térítésmentesen, visszaszolgáltatási kötelezettséggel, jegyzék alapján biztosítja. A jogosultat a 27/2020. BM rendeletben meghatározott termékeken felül a 4/A. mellékletben meghatározott kiegészítő ruházati termékekkel is el kell látni. A kiegészítő ruházati termékek ellátási rendje megegyezik a 27/2020. BM rendeletben szereplő termékek ellátási rendjével.

55/B. A formaruházat viselési idejének számítása a tényleges ellátás napjától veszi kezdetét. A kiadott formaruházat értékét új (I. értékcsoportú) állapotban 100%-ban, míg a viselési idő utolsó napján és azt követően a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

55/C. A formaruházattal történő ellátást a munkáltató a tényleges szükséglet alapján évente tervezi.

55/D. Amennyiben a munkáltató a jogosultság megszűnése miatt leadott formaruházatot – egészségügyi szempontokra is figyelemmel, így különösen megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után – rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősíti, azt a viselési idő arányos csökkentésével az állomány ellátására kell használni.

55/E. Ha a formaruházat az eszmei viselési időn túl javíthatatlanul elhasználódott, a jogosult parancsnoki záradékkal ellátott szolgálati jegyen jelenti azt a szolgálati helye szerint illetékes ruházati szakszolgálatnak, egyben az elhasználódott ruházatot leadja. A munkáltató a formaruházat pótlását saját raktári készlete terhére biztosítja.

55/F. Amennyiben a lejárt viselési idejű formaruházattal a jogosult nem tud elszámolni, úgy vele szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kárösszeget a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

55/G. Amennyiben az utánpótlás igénye – a formaruházat a szolgálat ellátásával össze nem függő elhasználódása, elvesztése miatt – a viselési idő lejárta előtt merül fel, a jogosulttal szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kár mértékét a termék tárgyévi árjegyzékben szereplő ára és a viselési időből még hátralévő idő arányában – a 20%-os érték figyelembevételével – kell megállapítani.

55/H. Ha az elhasználódás a szolgálat ellátásával összefüggésben történt, és a kár bekövetkeztében a jogosult személy felelőssége állapítható meg, a kárösszeg – a termék tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét alapul véve – a viselési időből már eltelt időszak arányában a költségvetési szervet, a többi – a 20%-os érték figyelembevételével – a jogosultat terheli.

55/I. Amennyiben a viselési idő már lejárt, a kár mértékét a termékek tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

55/J. A formaruházatot mindaddig viselni kell, amíg azt a munkáltató rendeltetésszerű használatra alkalmasnak találja.

55/K. Az ellátás helyzetéről a munkáltató naprakész nyilvántartást vezet.

55/L. A formaruházat viselési időszakai:
a) nyári időszak: június 1-jétől szeptember 15-ig;
b) átmeneti időszak: március 16-tól május 31-ig és szeptember 16-tól november 30-ig;
c) téli időszak: december 1-jétől március 15-ig.

11/B.24 A szerződéses határvadászokra vonatkozó szabályok

55/M. A szerződéses határvadász (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: jogosult) jogviszonyát létrehozó szerződésében meg kell határozni:
a) az egyenruházati ellátásra való jogosultságát, a jogosultság megszűnésének eseteit;
b) azt, hogy egyenruházatát csak feladatai ellátása során, illetve munkába utazás vagy a munkából történő hazautazás céljából a lakóhelye és a feladatellátási helye közötti legrövidebb útvonalon viselheti, egyéb esetekben viselése tilos;
c) azt, hogy az egyenruházatot jogosultsága megszűnésekor, vagy ha az egyenruházatának cseréje szükséges – kártérítési felelőssége mellett –, le kell adnia.

55/N. A jogosult részére a BM rendeletben meghatározott, megfelelő méretű ruházati cikkeket a költségvetési szervek térítésmentesen, visszaszolgáltatási kötelezettséggel, jegyzék alapján biztosítják.

55/O. Az egyenruházat viselési idejének számítása a tényleges ellátás napjától veszi kezdetét. A kiadott egyenruházat értékét új (I. értékcsoportú) állapotban 100%-ban, míg a viselési idő utolsó napján és azt követően a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

55/P. Az egyenruházattal történő ellátást a költségvetési szerv a tényleges szükséglet alapján évente tervezi.

55/Q. Amennyiben a költségvetési szerv ruházati szakszolgálata a jogosultság megszűnése miatt leadott egyenruházatot – egészségügyi szempontokra is figyelemmel, így különösen megfelelő tisztítás és fertőtlenítés után – rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősíti, azt a viselési idő arányos csökkentésével az állomány ellátására fel kell használni.

55/R. Ha az egyenruházat az eszmei viselési időn túl javíthatatlanul elhasználódott,
a) a jogosult parancsnoki záradékkal ellátott szolgálati jegyen jelenti azt a szolgálati helye szerint illetékes ruházati szakszolgálatnak, egyben az elhasználódott ruházatot leadja;
b) a ruházati szakszolgálat az egyenruházat pótlását saját raktári készlete terhére biztosítja.

55/S. Amennyiben a lejárt viselési idejű egyenruházattal a jogosult nem tud elszámolni, úgy vele szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kárösszeget a termék tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

55/T. Amennyiben az utánpótlás igénye – az egyenruházat a szolgálat ellátásával össze nem függő elhasználódása, elvesztése miatt – a viselési idő lejárta előtt merül fel, a jogosulttal szemben kártérítési eljárást kell lefolytatni, és a kár mértékét a termék tárgyévi árjegyzékben szereplő ára és a viselési időből még hátralévő idő arányában – a 20%-os érték figyelembevételével – kell megállapítani.

55/U. Ha az elhasználódás a szolgálat ellátásával összefüggésben történt, és a kár bekövetkeztében a jogosult felelőssége állapítható meg, a kárösszeg – a termék tárgyévi árjegyzékben meghatározott értékét alapul véve – a viselési időből már eltelt időszak arányában a költségvetési szervet, a többi – a 20%-os érték figyelembevételével – a jogosultat terheli.

55/V. Amennyiben a viselési idő már lejárt, a kár mértékét a termékek tárgyévi árjegyzékben feltüntetett árának 20%-ában kell megállapítani.

55/W. Az egyenruházatot mindaddig viselni kell, amíg azt a ruházati szakszolgálat rendeltetésszerű használatra alkalmasnak találja.

55/X. Az ellátás helyzetéről a költségvetési szerv ruházati szakszolgálata naprakész nyilvántartást vezet.

55/Y. A szerződéses határvadász egyenruházati öltözködési változatait a 4/B. melléklet tartalmazza.

55/Z. A szerződéses határvadász egyenruházatának viselési időszakai:
a) nyári időszak: június 1-jétől szeptember 15-ig;
b) átmeneti időszak: március 16-tól május 31-ig és szeptember 16-tól november 30-ig;
c) téli időszak: december 1-jétől március 15-ig.

12. A hivatásos állomány munka- és védőruházata
56.25 A hivatásos állomány munka- és védőruházati ellátási normáit a 10. melléklet tartalmazza. A Készenléti Rendőrség parancsnoka önállóan szabályozza a Készenléti Rendőrség hivatásos állománya – a 10. és a 10/A. mellékletben nem szereplő – munka- és védőruházati ellátási normáját. A munka- és védőruházatot a rendőri szervek térítésmentesen biztosítják.
12/A.26 A kerékpáros járőrszolgálatot ellátók természetbeni ellátása
56/A. A Készenléti Rendőrség és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok kerékpáros járőrszolgálatot ellátó hivatásos állománya részére védőruházatként biztosított természetbeni ellátás összetételét a 10/A. melléklet határozza meg.

13. Karjelvény

57. A Rendőrség hivatásos állománya
a) szolgálati karjelvényt (központi és területi rendőri szerv);
b) önkormányzati (települési, településrészi) hovatartozást szimbolizáló karjelvényt – amennyiben annak viselését elrendelték – (a továbbiakban: önkormányzati karjelvény)
[az a) és b) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: karjelvény]
köteles viselni az egyenruházatán.

58. Karjelvény rendszeresítésére
a) az országos rendőrfőkapitány – a b) alpontban foglalt kivétellel – az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) szervezeti egységei és szervezeti elemei tekintetében;
b) a rendészeti és a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek tekintetében;
c) a szerv vezetője a területi szervek tekintetében
jogosult.
59.27 A rendszeresíteni tervezett karjelvény mintadarabját – a döntést megelőzően – az országos rendőrfőkapitány részére jóváhagyás céljából fel kell terjeszteni, az önkormányzati karjelvény rendszeresítéséhez csatolni kell az érintett vármegyei, fővárosi, települési önkormányzat hozzájárulását is.

60. A karjelvényt a következő követelmények alapulvételével kell kialakítani:
a) a karjelvény alakját a 11. melléklet határozza meg;
b) a szolgálati karjelvénynél a szolgálat, a szolgálati ág, a szakszolgálat magyar nyelvű megnevezését és a tevékenységükre jellemző jelképet kell alkalmazni, amely mellett a POLICE felirat megengedett;
c)28 az önkormányzati karjelvénynél a legitim, heraldikailag hiteles önkormányzati (vármegyei, fővárosi, települési, településrészi) címerek megjelenítését, illetve a rendőri szervezet (vármegye, főváros, település, településrész) megnevezésének magyar nyelvű feliratozását kell alkalmazni, amely mellett a POLICE felirat megengedett;
d) a karjelvényt hímzett kivitelben kell kialakítani.

61. A hivatásos állomány karjelvénnyel történő ellátásáért, a karjelvény cseréjéért és pótlásáért az 58. pontban meghatározott, a rendszeresítést elrendelő vezető felel.
62.29 A szolgálati karjelvény bevezetésének költségeit a ruházati alapellátásban és alapellátás-kiegészítésben részesülők esetében a rendőri szervek költségvetéséből kell biztosítani. Az utánpótlás az érintett hivatásos állomány utánpótlási egyenruházati ellátmányának terhére történik. Az önkormányzati karjelvényt a ruházati alapellátásban és alapellátás- kiegészítésben részesülők esetében a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság költségvetésének terhére kell biztosítani, utánpótlásáról és az utánpótlás rendjéről a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány rendelkezik.

14. A hivatásos állomány ruházati szemléjére vonatkozó rendelkezések
63.30 A ruházati termékek és felszerelési cikkek meglétét, valamint az öltözködési előírások betartását az országos rendőrfőkapitány, a KR parancsnoka, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója, a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója (a továbbiakban együtt: rendőri szervek vezetői) által kijelölt személy(ek), valamint a ruházati szakszolgálat együttesen – évente két alkalommal, első alkalommal április 15-ig, második alkalommal október 15-ig – ruházati szemle során ellenőrzi.

64. A rendőri szerv vezetője a ruházati szemle lefolytatására intézkedési tervet készít, amely tartalmazza a szemlék időpontjait (dátum, időpont), helyszínét és az ellenőrzött szervezeti egység, elem megnevezését. Az intézkedési tervet tájékoztatásul február 15. napjáig meg kell küldeni a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes, valamint az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője részére.

65. A rendőri szerv vezetője a szemle lefolytatására legalább kéttagú bizottságot, illetve szükség esetén bizottságokat (a továbbiakban: bizottság) jelöl ki. A bizottság vezetőjének legalább osztályvezető szintű vezető jelölhető. A bizottság munkájában részt vesz a ruházati előadó.

66. A közvetlen vezetőnek az állományát érintő ruházati szemlén jelen kell lennie.

67. A ruházati szemlére kötelezett állomány megjelenését a szemle ideje alatt – a szükséges mértékig – a rendőri szerv vezetője biztosítja.

68. A bizottságnak a ruházati szemle során a BM rendelet figyelembevételével számon kért, és egyidejűleg bemutatott termékek alapján kell kitölteni az „Egyéni lap ruházati szemle végrehajtásához” elnevezésű táblázatot. A szemle során csak a rendszeresített egyenruházati termék és felszerelési cikk fogadható el.

69. A ruházati szemle során feltárt hiányosságok esetén az állomány tagjának a hiányzó vagy elhasználódott ruházat beszerzése érdekében megrendelőlapot kell kitöltenie. A kitöltött megrendelőlapot összesítve, igénybejelentőn, a ruházati szakszolgálat végrehajtó szervezeti egység vezetője a ruházati szemle befejezését követő 30 napon belül megküldi a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátó Szerve részére.

70.31 A megrendelt termék ellenértékét a rendőri szerv kifizeti az eladónak, az ellenőrzött személy elektronikus ruházati elszámolási könyvében ruházati szemle befejezését követő 60 napon belül túlellátásként felvezeti, és az így keletkezett túlellátás összegét az esedékessé váló ruházati utánpótlási ellátmányából levonja.

71. A ruházati szemle végrehajtását követően a ruházati szemlékről összefoglaló jelentést kell készíteni. A rendőri szervre vonatkozó összesített jelentést a ruházati szemle befejezését követő 15 napon belül meg kell küldeni a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére. A jelentésnek a 12. melléklet szerinti adatokon kívül tartalmaznia kell, hogy az állomány az évszaknak megfelelő ruházattal milyen arányban (hány %-ban) rendelkezik, és annak megfelelően ruházati szempontból a szolgálati feladatellátásra felkészült. A jelentésnek átfogó, hiteles képet kell tükröznie a rendőri szerv teljes hivatásos állományának ruházati ellátottságáról, öltözködési színvonaláról.

72. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Műszaki Főosztály vezetője a rendőri szervenként beérkezett ruhaszemle-jelentések alapján összefoglaló jelentést készít a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére a ruházati szemle befejezését követő 30 napon belül.

73.32 A ruházati szemléről hiányzó állomány ruházatát az érintett rendőri szerv vezetője vagy az általa megbízott személy a ruházati szemlét követő 60 napon belül pótszemle keretében ellenőrzi.

73/A.33 A közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető, illetve az eligazító parancsnok a szolgálatellátás vagy a munkavégzés megkezdése előtt, illetve az alatt köteles ellenőrizni, hogy a személyi állomány tagja eleget tesz-e a rá vonatkozó öltözködési szabályoknak. Az öltözködési szabályok betartásának szolgálat ellátása vagy a munkavégzés során végrehajtott ellenőrzését a közvetlen szolgálati elöljáró vagy vezető, illetve az eligazító parancsnok köteles havonta legalább egy alkalommal dokumentálni.

74. Az ORFK Ellenőrzési Szolgálat, a rendőri szervek ellenőrzési szolgálata és az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Műszaki Főosztály a ruházati szemle lefolytatását ellenőrizheti. Az ellenőrzésnek ki kell térnie a ruházati termékek és ruházati szemlék jegyzőkönyvei meglétének ellenőrzésére. A szemle lefolytatásával kapcsolatos hiányosság esetén az ellenőrzésről készült jelentés kivonatát az ellenőrzést végző szervezeti elem vezetője az ellenőrzést követő 15 napon belül a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére felterjeszti.

75. A rendőri szerv vezetője az évi két ruházati szemle megállapításairól, valamint a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekről és azok eredményességéről összefoglaló jelentést készít, amelyet a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére november 15-ig felterjeszt.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

76. A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes minden év december 15-ig gondoskodik a 68. pont szerinti „Egyéni lap ruházati szemle végrehajtásához” elnevezésű táblázatok, valamint a 69. pont szerinti megrendelőlap kiadásáról, illetve aktualizálásáról.

77. Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

78.34

1. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz


I.
A szolgálati öltözetet képező kötelezően viselendő és megengedett,
a BM rendeletben felsorolt ruházati termékek és felszerelési cikkek

a) nyáron:

1. változat

2. változat

a) 09. mintájú szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 09. mintájú szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy fehér ing/blúz, rövid ujjú

b) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy fehér ing/blúz, hosszú ujjú

c) hímzett váll-lap

c) hímzett váll-lap

d) karjelvény

d) karjelvény

e) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

e) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

f) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló

f) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló

g) nyári zokni

g) nyári zokni

h) 12M e. r. szolgálati félcipő

h) 12M e. r. szolgálati félcipő

i) szolgálati derékszíj, fekete

i) szolgálati derékszíj, fekete

j) szolgálati azonosító jelvény

j) szolgálati azonosító jelvény

k) hímzett névkitűző

k) hímzett névkitűző


3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, de a szolgálati derékszíj, fekete helyett 12M e. r. taktikai öv készlettel.

4. változat: az 1–3. változat kiegészítve a 12M e. r. szolgálati pulóverrel.

5. változat: az 1–4. változat kiegészítve a 12M e. r. szolgálati nyári dzsekivel.

Megengedett viselet:
a) a rövid ujjú ing/blúz önmagában nyakkendő nélkül is hordható (ing/blúz felső gombja kigombolva);
b) a 12M e. r. szolgálati félcipő helyett a 12M e. r. nyári szolgálati félcipő is viselhető.


b) átmeneti időszakban:

1. változat

2. változat

3. változat

a) 09. mintájú szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 09. mintájú szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 09. mintájú szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve

b) 12M e. r. szolgálati nyári dzseki

b) 12M e. r. szolgálati pulóver

b) 12M e. r. szolgálati télikabát

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy fehér ing/blúz

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy fehér ing/blúz

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy fehér ing/blúz, hosszú ujjú

d) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

d) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

d) hímzett váll-lap

e) hímzett váll-lap

e) hímzett váll-lap

e) karjelvény

f) karjelvény

f) karjelvény

f) szolgálati nyakkendő, biztonsági

g) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló

g) 12M e. r. szolgálati nyári pantalló

g) 12M e. r. szolgálati téli pantalló

h) nyári zokni

h) nyári zokni

h) téli zokni

i) 12M e. r. szolgálati félcipő

i) 12M e. r. szolgálati félcipő

i) 12M e. r. szolgálati félcipő

j) szolgálati derékszíj, fekete

j) szolgálati derékszíj, fekete

j) szolgálati derékszíj, fekete

k) szolgálati azonosító jelvény

k) szolgálati azonosító jelvény

k) szolgálati azonosító jelvény

l) hímzett névkitűző

l) hímzett névkitűző

l) hímzett névkitűző


4. változat: az 1–3. változat szolgálati derékszíj, fekete helyett 12M e. r. taktikai öv készlettel.

Megengedett viselet:
a) a dzseki és a kabát alatt 12M e. r. szolgálati pulóver is viselhető;
b) a 12M e. r. szolgálati nyári pantalló helyett 12M e. r. szolgálati téli pantalló is viselhető.


c) télen:

1. változat

2. változat

a) szolgálati téli sapka, fekete, szerelve

a) szolgálati téli sapka, fekete, szerelve

b) 12M e. r. szolgálati télikabát

b) 12M e. r. szolgálati télikabát

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy fehér

c) 12M e. r. szolgálati ing/blúz, világoskék vagy fehér

d) hímzett váll-lap

d) hímzett váll-lap

e) karjelvény

e) karjelvény

f) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

f) szolgálati nyakkendő, biztonsági, sötétkék

g) 12M e. r. szolgálati pulóver

g) 12M e. r. szolgálati pulóver

h) 12M e. r. szolgálati téli pantalló

h) 12M e. r. szolgálati téli pantalló

i) téli zokni

i) téli zokni

j) 12M e. r. szolgálati félcipő

j) 14M e. r. gyakorló bakancs

k) 12M e. r. taktikai öv készlet

k) 12M e. r. taktikai öv készlet

l) bőrkesztyű, fekete

l) bőrkesztyű, fekete

m) szolgálati azonosító jelvény

m) szolgálati azonosító jelvény

n) hímzett névkitűző

n) hímzett névkitűző


3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, de a 12M e. r. taktikai öv készlet helyett a szolgálati derékszíj, fekete szerepel.

4. változat: az 1–3. változat kiegészül téli inggel, téli alsóval.

Megengedett viselet:
a) az 1–4. változat esetén szolgálati téli sapka fekete, szerelve helyett a 09. mintájú szolgálati tányérsapka, sötétkék, szerelve termék viselhető;
b) az 1–4. változat esetén a 12M e. r. szolgálati télikabát alatt szolgálati garbó, sötétkék viselhető ing nélkül;
c) az 1–4. változat esetén a 12M e. r. szolgálati télikabát alatt szolgálati derékszíj, fekete viselhető.


Megjegyzés:
a) A 12M e. r. szolgálati ing/blúz, fehér viselete ünnepnapon és munkaszüneti napon, valamint a közlekedésrendészeti állomány esetében mindennap kötelező.
b) A 09. mintájú szolgálati tányérsapka (sötétkék, szerelve) viselése fehér tányérrésszel a közlekedésrendészeti állomány részére mindennap kötelező, a többi állomány részére nyári időszakban megengedett viselet.
c) A 08. mintájú jó láthatósági átvető viselése kötelező a legfelső ruházati termékként kötelező közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterületen egyaránt).
d) A közlekedésrendészeti állomány fehér szolgálati derékszíjat vagy fehér taktikai övet köteles viselni.
e) Valamennyi viselési időszakban a szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék vagy a szolgálati, csapadék ellen védő kabát (HŐR), illetve szolgálati, csapadék ellen védő nadrág (HŐR) vagy 16M csapadék ellen védő kabát és 16M csapadék ellen védő nadrág viselhető.

2. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz35

A GYAKORLÓ ÖLTÖZET VÁLTOZATAI
1. Gyakorló öltözet – kivéve Készenléti Rendőrség állománya –
a) nyáron:
1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék;
b) teniszing, sötétkék;
c) karjelvény;
d) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
e) szolgálati azonosító jelvény;
f) hímzett névkitűző, amennyiben annak elhelyezésére szolgáló tépőzárral ellátott terméket visel;
g) 10M e. r. gyakorló nadrág;
h) 12M e. r. taktikai öv készlet;
i) nyári zokni;
j) 14M e. r. gyakorló bakancs.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal termékkel.
Megengedett viselet:
a) a hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék helyett szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve;
b) az 1. és a 2. változat esetén a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári termék;
c) a 2. változat esetén 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, felirattal termék;
d) az 1. és a 2. változat esetén a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári vagy 10M e. r. gyakorló bakancs;
e) a gyakorló póló, sötétkék egyenruházati termék rendőrségi objektumon kívül, önállóan felső viseletként nem hordható. Felső ruházatként képzési feladatok végrehajtása során önállóan viselhető;
f) a 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal és a 12M e. r. zubbony, nyári, felirattal termékek alatt teniszing, sötétkék helyett gyakorló póló, sötétkék termék is viselhető.
b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék;
b) gyakorló póló;
c) 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal;
d) karjelvény;
e) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
f) hímzett névkitűző;
g) 10M e. r. gyakorló nadrág;
h) 12M e. r. taktikai öv készlet;
i) nyári zokni;
j) 14M e. r. gyakorló bakancs;
k) szolgálati azonosító jelvény.
2. változat: az 1. változat kiegészíthető a szolgálati garbó, sötétkék termékkel vagy téli inggel, téli alsóval.
3. változat: az 1. és 2. változat kiegészíthető a 10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal termékkel.
Megengedett viselet:
a) a hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék helyett szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve;
b) az 1. és a 2. változat esetén 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári;
c) a 2. változat esetén 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, felirattal;
d) az 1. és a 2. változat esetén 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári vagy 10M e. r. gyakorló bakancs;
e) gyakorló póló, sötétkék helyett teniszing, sötétkék.
c) télen:
1. változat:
a) szolgálati téli sapka, fekete, szerelve/kötött sapka, sötétkék;
b) gyakorló póló, sötétkék;
c) 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal;
d) 10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal;
e) karjelvény;
f) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
g) hímzett névkitűző;
h) 10M e. r. gyakorló nadrág;
i) 12M e. r. taktikai öv készlet;
j) téli zokni;
k) 14M e. r. gyakorló bakancs;
l) bőrkesztyű, fekete;
m) szolgálati azonosító jelvény.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a szolgálati garbó, sötétkék termékkel vagy téli alsóruházattal.
3. változat: az 1. és 2. változat a szolgálati téli sapka, fekete (szerelve) helyett hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék termékkel.
Megengedett viselet:
a) a 14M e. r gyakorló bakancs helyett a 10M e. r gyakorló bakancs;
b) a gyakorló póló, sötétkék helyett teniszing, sötétkék.
Megjegyzés:
a) Valamennyi viselési időszakban a szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék vagy a szolgálati, csapadék ellen védő kabát (HŐR), illetve szolgálati, csapadék ellen védő nadrág (HŐR) vagy 16M csapadék ellen védő kabát és 16M csapadék ellen védő nadrág viselhető.
b) A rendőrségi objektumokban, így különösen a fogdákon, őrzött szállásokon szolgálatot teljesítők a gyakorló nadrág viselése esetén – annak szárát kiengedve – 14M e. r. bakancs helyett 12M e. r. szolgálati félcipőt viselhetnek.
c) A zubbony nyitott felső patenttal is viselhető.
d) A zubbonyt, a gyakorló pólót és a teniszinget a nadrágba tűrve kell viselni.
e) Valamennyi változat kiegészül a 08. mintájú jó láthatósági átvetővel, amelynek a viselése kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterületen egyaránt).
f) A kötött sapka, sötétkék egyenruházati terméket az egyenruhás normába tartozó rendőri állomány csak a csapatszolgálati, objektumvédelmi, valamint a határőrizeti feladatok végrehajtása során viselheti.
g) A kötött sapka, sötétkék egyenruházati terméket a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek (a továbbiakban: MEKTA) állománya a csapatszolgálati, valamint a határőrizeti feladatok végrehajtásakor, továbbá a saját feladatkörébe tartozó teendőinek ellátása során viselheti.
h) A kötött sapka, sötétkék egyenruházati terméket az egyenruhás állomány, valamint a MEKTA állománya a fenti eseteken kívül a rendkívüli időjárási körülmények miatt, központi elrendelés alapján vagy az állományilletékes parancsnok engedélyével viselheti.
2. Gyakorló öltözet a Készenléti Rendőrség állománya részére
a) nyáron:
1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), bordó;
b) KR köznapi teniszing, sötétkék/KR ünnepi teniszing, fehér;
c) karjelvény;
d) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
e) 10M e. r. gyakorló nadrág;
f) 12M e. r. taktikai öv készlet;
g) nyári zokni;
h) 14M e. r. gyakorló bakancs;
i) szolgálati azonosító jelvény;
j) hímzett azonosító.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló zubbony, KR felirattal, valamint a tépőzáras karszalag, bordó termékekkel.
Megengedett viselet:
a) az 1. és a 2. változat esetében 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári;
b) az 1. és a 2. változat esetében 10M e. r. gyakorló zubbony, KR felirattal helyett a 12M e. r. gyakorló zubbony KR felirattal;
c) az 1. és a 2. változat esetében 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári vagy 10M e. r. gyakorló bakancs;
d) a 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal és a 12M e. r. zubbony, nyári, felirattal termékek alatt KR köznapi teniszing, sötétkék/KR ünnepi teniszing, fehér helyett gyakorló póló, sötétkék termék is viselhető.
b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), bordó;
b) gyakorló póló, sötétkék;
c) 10M e. r. gyakorló zubbony, KR felirattal;
d) tépőzáras karszalag, bordó;
e) karjelvény;
f) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
g) 10M e. r. gyakorló nadrág;
h) 12M e. r. taktikai öv készlet;
i) nyári zokni;
j) 14M e. r. gyakorló bakancs;
k) szolgálati azonosító jelvény;
l) hímzett azonosító.
2. változat: az 1. változat kiegészíthető a szolgálati garbó, sötétkék termékkel és/vagy téli inggel, téli alsóval.
3. változat: az 1. és 2. változat kiegészíthető a 10M e. r. gyakorló dzseki, KR felirattal termékkel.
Megengedett viselet:
a) az 1. és a 2. változat esetében a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág nyári;
b) a 2. változat esetében a 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal helyett 12M e. r. zubbony, nyári, felirattal;
c) az 1. és a 2. változat esetében a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett nyári 12M e. r. gyakorló bakancs vagy 10M e. r. gyakorló bakancs;
d) a gyakorló póló, sötétkék helyett KR köznapi teniszing, sötétkék/KR ünnepi teniszing, fehér.
c) télen:
1. változat:
a) szolgálati téli sapka, fekete, szerelve;
b) gyakorló póló, sötétkék;
c) 10M e. r. gyakorló zubbony, KR felirattal;
d) 10M e. r. gyakorló dzseki, KR felirattal;
e) tépőzáras karszalag, bordó;
f) karjelvény;
g) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
h) 10M e. r. gyakorló nadrág;
i) 12M e. r. taktikai öv készlet;
j) téli zokni;
k) 14M e. r. gyakorló bakancs;
l) bőrkesztyű, fekete;
m) szolgálati azonosító jelvény;
n) hímzett azonosító.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a szolgálati garbó, sötétkék termékkel vagy téli alsóruházattal.
3. változat: az 1. és a 2. változat esetén szolgálati téli sapka, fekete, szerelve helyett kötött sapka, bordó.
Megengedett viselet: a gyakorló póló, sötétkék helyett KR köznapi teniszing, sötétkék/KR ünnepi teniszing, fehér.
Megjegyzés:
a) A zubbonyt, a gyakorló pólót és a teniszinget a nadrágba tűrve kell viselni.
b) Valamennyi változat kiegészül a 08. mintájú jó láthatósági átvetővel, amelynek a viselése kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során (bel- és külterületen egyaránt).
c) Valamennyi viselési időszakban a szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék vagy a szolgálati, csapadék ellen védő kabát (HŐR), illetve szolgálati, csapadék ellen védő nadrág (HŐR) vagy 16M csapadék ellen védő kabát és 16M csapadék ellen védő nadrág viselhető.
d) A kötött sapka, bordó egyenruházati terméket az egyenruhás normába tartozó rendőri állomány csak a csapatszolgálati, az objektumvédelmi, valamint a határőrizeti feladatok végrehajtása során viselheti.
e) A kötött sapka, bordó egyenruházati terméket az egyenruhás normába tartozó rendőri állomány a fenti eseteken kívül a rendkívüli időjárási körülmények miatt, központi elrendelés alapján vagy az állományilletékes parancsnok engedélyével viselheti.
f) A teniszing viselésekor hétvégén, ünnepnapon és munkaszüneti napon teljesített szolgálat esetén a KR ünnepi teniszing, fehér terméket kell viselni.

3. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

TÁRSASÁGI ÖLTÖZET VÁLTOZATAI FÉRFIAKNAK ÉS NŐKNEK

1. Társasági öltözet

a) nyáron:

1. változat: (férfi)

2. változat: (férfi)

a) 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

b) 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve

b) karjelvény

c) 12M e. r. szolgálati ing, hosszú ujjú, fehér

c) 12M e. r. szolgálati ing, rövid ujjú, fehér

d) 17M társasági nyakkendő

d) 17M társasági nyakkendő

e) nyári zokni

e) nyári zokni

f) 12M e. r. szolgálati félcipő/társasági férfi félcipő, fekete*

f) 12M e. r. szolgálati félcipő/társasági férfi félcipő, fekete*

g) 17M társasági pantalló férfi, sötétkék

g) 17M társasági pantalló férfi, sötétkék

h) 17M társasági nadrágszíj

h) 17M társasági nadrágszíj

i) névkitűző fém

i) hímzett névkitűző

j) hímzett váll-lap

3. változat: (női)

4. változat: (női)

a) 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

a) 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

b) 17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

b) karjelvény

c) 12M e. r. szolgálati blúz, hosszú ujjú, fehér

c) 12M e. r. szolgálati blúz, rövid ujjú, fehér

d) 17M társasági nyakkendő

d) 17M társasági nyakkendő

e) 17M társasági szoknya, sötétkék/17M társasági pantalló, női sötétkék

e) 17M társasági szoknya, sötétkék/17M társasági pantalló, női sötétkék

f) 17M társasági nadrágszíj

f) 17M társasági nadrágszíj

g) harisnya (testszínű)

g) harisnya (testszínű)

h) társasági női cipő, fekete*

h) társasági női cipő, fekete*

i) névkitűző fém

i) hímzett névkitűző

j) hímzett váll-lap

b) átmeneti időszakban és télen:

1. változat: (férfi)

2. változat: (női)

a) 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

a) 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

b) társasági felöltő, férfi, szerelve

b) társasági felöltő, női, szerelve

c) 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve

c) 12M e. r. szolgálati blúz, hosszú ujjú, fehér

d) 12M e. r. szolgálati ing, hosszú ujjú, fehér

d) 17M társasági nyakkendő

e) 17M társasági nyakkendő

e) 17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

f) 17M társasági pantalló férfi, sötétkék

f) 17M társasági szoknya, sötétkék/17M társasági pantalló, női sötétkék

g) 17M társasági nadrágszíj

g) harisnya (testszínű)

h) téli zokni

h) társasági női cipő, fekete*

i) 12M e. r. szolgálati félcipő/társasági férfi félcipő, fekete*

i) bőrkesztyű, fekete

j) bőrkesztyű, fekete

j) névkitűző fém

k) névkitűző fém

Megjegyzés:

* A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány a 12M e. r. szolgálati félcipőt használja társasági cipőként. A női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány saját hatáskörben szerzi be a társasági férfi félcipő, fekete terméket. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.

Megengedett viselet:

a) 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve helyett a társasági tányérsapka, szerelve;

b) 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve helyett a társasági zubbony, szerelve;

c) 17M társasági pantalló férfi, sötétkék helyett a társasági pantalló, férfi;

d) 17M társasági nadrágszíj, fekete helyett a társasági nadrágszíj, fekete;

e) 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve helyett a társasági női kalap, szerelve;

f) 17M társasági kosztümkabát, sötétkék szerelve helyett a társasági kosztümkabát, szerelve;

g) 17M társasági szoknya, sötétkék helyett a társasági szoknya, sötétkék vagy a 17M társasági pantalló női, sötétkék.

2.36 Dísz-, illetve zenekari öltözet

2.1. A dísz-, illetve a zenekari öltözet a társasági öltözet változataival azonos, de azokhoz fehér cérnakesztyű, valamint díszöv viselendő.

2.2. A Készenléti Rendőrség Zenekarának tagja a díszzsinórt a társasági zubbony jobb vállán lévő zsinórzaton átfűzve, felülről a második gombra akasztva viseli oly módon, hogy a díszítő elemek a jobb zseb jobb oldalán a hónaljvarrás vonalában helyezkedjenek el.

2.3. Parancsnoki utasításra, díszőrségben és temetésen, díszöltözetként az évszaknak megfelelő szolgálati öltözet is viselhető fehér inggel/blúzzal.

2.4. A Készenléti Rendőrség Zenekarának fellépőruhája:

a) 12M e. r. szolgálati ing rövid ujjú, fehér;

b) 12M e. r. szolgálati ing hosszú ujjú, fehér;

c) 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve;

d) 17M társasági pantalló, sötétkék vagy társasági pantalló, sötétkék;

e) ingblúz rövid ujjú, fehér;

f) ingblúz rövid ujjú, világoskék;

g) 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve/társasági tányérsapka sötétkék, szerelve;

h) szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék;

i) 17M társasági nyakkendő;

j) 12M e. r. szolgálati félcipő;

k) 17M társasági nadrágszíj, fekete;

l) társasági felöltő sötétkék, szerelve.

3. A Készenléti Rendőrség díszegysége díszöltözete

a) nyári öltözet:

tiszti állomány

zászlósi állomány

a) tiszti föveg

a) díszőr kalpag szerelve

b) tiszti kisatilla

b) dísztoll

c) tiszti pantalló

c) nagyatilla

d) cúgos cipő, fekete

d) díszőr pantalló

e) cérnakesztyű fehér

e) fekete, cúgos cipő

f) póló, hosszú ujjú, férfi, fehér

f) fehér cérnakesztyű

g) szolgálati nyári zokni, fekete

g) póló, hosszú ujjú, férfi, fehér

h) fonott kardtartó, rejtett

h) szolgálati nyári zokni, fekete

i) ingpótló fehérgallér

i) fonott kardtartó, rejtett

j) ingpótló fehérgallér

b) átmeneti és téli öltözet:

tiszti állomány

zászlósi állomány

a) tiszti föveg

a) díszőr kalpag szerelve

b) tiszti kisatilla

b) dísztoll

c) tiszti pantalló

c) nagyatilla

d) fekete, cúgos cipő

d) díszőr pantalló

e) fehér cérnakesztyű

e) fekete, cúgos cipő

f) fehér póló, hosszú ujjú, férfi

f) fehér cérnakesztyű

g) szolgálati téli zokni, fekete

g) fehér póló, hosszú ujjú, férfi

h) fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal, fekete

h) szolgálati téli zokni, fekete

i) ingpótló fehérgallér

i) fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal, fekete

j) kun köpeny

j) ingpótló fehérgallér

k) kun köpeny

4. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz37

SPECIÁLIS SZOLGÁLATI EGYENRUHÁZATOK
1. Speciális szolgálati egyenruházatok
a) motoros ruházat;
b) vízirendészeti ruházat;
c) lovas ruházat;
d) kutyavezetői ruházat;
e) bűnügyi technikusi, helyszínelő ruházat.
2. Motoros járőrszolgálatot ellátók speciális motoros szolgálati egyenruházata
a) nyáron:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/bordó/motoros bukósisak;
b) 20M motoros dzseki – nyári;
c) 20M motoros nadrág – nyári;
d) 19M vízirendészeti rövid ujjú póló;
e) hímzett névkitűző;
f) karjelvény;
g) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
h) 12M e. r. fehér taktikai öv készlet;
i) motoros kesztyű;
j) motoros csizma;
k) hímzett azonosító.
Megengedett viselet:
a) a nyári speciális motoros szolgálati egyenruházattal egyezik meg, kiegészítve a 20M motoros dzseki – átmeneti és/vagy 20M motoros nadrág – átmeneti termékkel;
b) a 20M motoros dzseki – nyári helyett motoros dzseki, a 20M motoros nadrág – nyári helyett motoros nadrág mellrésszel;
c) a hímzett szövetsapka (pilotka) sötétkék/bordó helyett szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve;
d) a 12M e. r. fehér taktikai öv készlet helyett szolgálati derékszíj, fehér;
e) a 19M vízirendészeti rövid ujjú póló helyett a vízirendészeti teniszing, fehér
viselhető.
b) átmeneti időszakban:

1. változat

2. változat

a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/bordó/motoros bukósisak

a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/bordó/motoros bukósisak

b) 20M motoros dzseki – nyári

b) 20M motoros dzseki – nyári

c) 20M motoros nadrág – nyári

c) 20M motoros nadrág – nyári

d) 19M vízirendészeti rövid ujjú póló

d) 20M motoros dzseki – átmeneti

e) karjelvény

e) 20M motoros nadrág – átmeneti

f) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

f) kétrészes motoros alsóruházat

g) 12M e. r. taktikai öv készlet, fehér

g) karjelvény

h) motoros kesztyű

h) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

i) motoros csizma

i) 12M e. r. taktikai öv készlet, fehér

j) hímzett azonosító

j) motoros kesztyű

k) hímzett névkitűző

k) motoros csizma

l) hímzett azonosító

m) hímzett névkitűző

Megengedett viselet:
a) a 20M motoros dzseki – nyári, illetve a 20M motoros dzseki – átmeneti helyett motoros dzseki és 20M motoros nadrág – nyári, illetve a 20M motoros nadrág – átmeneti helyett motoros nadrág mellrésszel;
b) a hímzett szövetsapka (pilotka) sötétkék/bordó helyett szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve;
c) a 12M e. r. fehér taktikai öv készlet helyett szolgálati derékszíj, fehér;
d) a 19M vízirendészeti rövid ujjú póló helyett a vízirendészeti teniszing, fehér
viselhető.
Megjegyzés:
Mindegyik változat esetén a nadrág a csizmaszárra húzva hordandó. Amennyiben a motoros nem a motoron tartózkodik, dzsekijét és a bukósisakot leveheti. Ebben az esetben a szolgálati szövetsapka (pilotka), sötétkék/bordó, szerelve vagy a hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/bordó terméket kell viselni.
A 20M motoros ruházat és a motoros ruházat vegyes viselése tilos.
3. Vízirendészeti szolgálatot ellátók szolgálati öltözete
a) nyáron

1. változat

2. változat

a) vízirendészeti sildes sapka

a) vízirendészeti sildes sapka

b) 19M vízirendészeti rövid ujjú póló

b) 19M vízirendészeti rövid ujjú póló

c) vízirendészeti karjelvény

c) vízirendészeti karjelvény

d) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

d) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés

e) 19M vízirendészeti rövidnadrág

e) 19M vízirendészeti hosszúnadrág

f) nyári zokni

f) nyári zokni

g) vízirendészeti félcipő

g) vízirendészeti félcipő

h) hímzett névkitűző

h) hímzett névkitűző

i) hímzett azonosító

i) hímzett azonosító

3. változat: az 1. és 2. változattal egyezik meg, kiegészítve a 19M vízirendészeti polár felsővel.
4. változat: az 1–3. változattal egyezik meg, kiegészítve a 19M vízirendészeti viharkabát és a 19M vízirendészeti viharnadrág termékekkel és/vagy vízirendészeti viharmellénnyel.
5. változat: az 1–4. változattal egyezik meg, kiegészítve a vízirendészeti védőkesztyűvel.
6. változat: a 4. és 5. változattal egyezik meg, kiegészítve a vízirendészeti félcipő helyett a viharcsizmával.
Megengedett viselet:
a) a 19M vízirendészeti rövid ujjú póló helyett a 19M vízirendészeti hosszú ujjú póló vagy a vízirendészeti teniszing, fehér viselhető;
b) a 19M vízirendészeti rövidnadrág helyett a vízirendészeti rövidnadrág, a 19M vízirendészeti viharkabát és a 19M vízirendészeti viharnadrág helyett a viharruha, kétrészes viselhető.
Megjegyzés:
Nyáron, ha a szolgálati feladat jellege indokolja, az 1–6. változat – vízi járművön – sapka nélkül is viselhető.
b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a) vízirendészeti sildes sapka;
b) gyakorló póló, sötétkék;
c) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
d) vízirendészeti karjelvény;
e) 19M vízirendészeti polár felső;
f) tépőzáras rendfokozati jelzés;
g) 19M vízirendészeti hosszúnadrág;
h) téli zokni;
i) vízirendészeti félcipő;
j) hímzett névkitűző;
k) hímzett azonosító.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 12M e. r. szolgálati télikabáttal.
3. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a vízirendészeti viharmellénnyel.
4. változat: a 2. változattal egyezik meg, kiegészítve a 12M e. r. szolgálati télikabát helyett a 19M vízirendészeti viharkabát és a 19M vízirendészeti viharnadrág termékkel.
5. változat: az 1–4. változattal egyezik meg, kiegészítve a vízirendészeti védőkesztyűvel.
6. változat: a 4–5. változattal egyezik meg, kiegészítve vízirendészeti félcipő helyett viharcsizmával.
Megengedett viselet:
a) a 19M vízirendészeti hosszúnadrág helyett a vízirendészeti hosszúnadrág, a 19M vízirendészeti viharkabát és a 19M vízirendészeti viharnadrág helyett viharruha kétrészes viselhető;
b) a vízirendészeti sildes sapka helyett kötött sapka, sötétkék viselhető.
c) téli időszakban:
1. változat:
a) kötött sapka, sötétkék;
b) gyakorló póló, sötétkék;
c) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
d) 19M vízirendészeti polár felső;
e) tépőzáras rendfokozati jelzés;
f) vízirendészeti karjelvény;
g) vízirendészeti viharmellény;
h) 19M vízirendészeti viharkabát;
i) 10M e. r. gyakorló nadrág;
j) téli zokni;
k) vízirendészeti félcipő;
l) vízirendészeti védőkesztyű;
m) hímzett névkitűző;
n) hímzett azonosító.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 19M vízirendészeti viharkabát helyett a 12M e. r. szolgálati télikabáttal.
3. változat: az 1. és 2. változattal egyezik meg, kiegészítve a 19M vízirendészeti viharnadrággal és – a vízirendészeti félcipő helyett – viharcsizmával.
4. változat: az 1–3. változattal egyezik meg, kiegészítve a vízirendészeti félcipő és a viharcsizma helyett a 14M e. r. gyakorló bakanccsal.
4. Lovas szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata
Az öltözködési típusok az 1. és 2. mellékletben meghatározott szolgálati és gyakorló öltözettel egyeznek meg, azonban a nadrág és a pantalló helyett lovaglónadrágot, míg a lábbelik helyett lovaglócsizmát viselnek, a szolgálati feladattól függően:
a) lovaglónadrág (nyári);
b) lovaglónadrág (téli);
c) lovaglónadrág (gyakorló);
d) lovaglócsizma;
e) lovas karjelvény.
Megengedett viselet: vízirendészeti teniszing, fehér.
A KR állománya esetében:
a) KR köznapi teniszing, sötétkék;
b) KR ünnepi teniszing, fehér.
Megjegyzés:
A gyakorló lovaglónadrág a ló körüli teendők ellátásakor viselendő.
5. Kutyavezetői szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata
Az öltözködési típus a 2. mellékletben meghatározott gyakorló öltözettel egyezik meg, azonban annak része a kutyavezetői karjelvény, valamint a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett 10M kutyavezetői védőnadrág viselhető. A 10M e. r. gyakorló zubbony felirattal helyett 10M kutyavezetői védőzubbony viselhető a szolgálati feladattól függően, illetve az öltözék kiegészülhet a 10M kutyavezetői védődzsekivel a szolgálati feladattól függően.
Megengedett viselet: vízirendészeti teniszing, fehér.
6. A szemlebizottság vezető, bűnügyi technikai osztályvezető, bűnügyi technikus és segédtechnikus, továbbá a baleseti helyszínelő és vizsgáló feladatot ellátók öltözete, speciális szolgálati egyenruházata
a) nyáron:
1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/bordó;
b) teniszing, sötétkék/KR köznapi teniszing, sötétkék;
c) karjelvény;
d) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
e) bűnügyi technikusi melles nadrág;
f) 12M e. r. taktikai öv készlet;
g) nyári zokni;
h) 12M e. r. szolgálati félcipő vagy 14M e. r. gyakorló bakancs;
i) hímzett névkitűző.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a bűnügyi technikusi dzsekivel, ujj és bélés nélkül.
3. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a bűnügyi technikusi dzsekivel.
Megengedett viselet:
a) a hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/bordó helyett szolgálati szövetsapka (pilotka) sötétkék/bordó, szerelve;
b) a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 10M e. r. gyakorló bakancs vagy 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári;
c) a 12M e. r. szolgálati félcipő helyett 12M e. r. szolgálati félcipő, nyári;
d) teniszing, sötétkék/KR köznapi teniszing, sötétkék helyett vízirendészeti teniszing, fehér vagy KR ünnepi teniszing, fehér.
b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék/bordó;
b) gyakorló póló, sötétkék;
c) bűnügyi technikusi melles nadrág;
d) bűnügyi technikusi dzseki;
e) karjelvény;
f) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
g) 12M e. r. taktikai öv készlet;
h) nyári zokni;
i) 12M e. r. szolgálati félcipő, fekete vagy 14M e. r. gyakorló bakancs.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a téli inggel és téli alsóval.
Megengedett viselet:
a) a hímzett szövetsapka (pilotka) sötétkék/bordó helyett szolgálati szövetsapka (pilotka) sötétkék/bordó, szerelve;
b) a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 10M e. r. gyakorló bakancs vagy 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári;
c) a gyakorló póló, sötétkék helyett vízirendészeti teniszing, fehér/KR ünnepi teniszing, fehér.
c) télen:
1. változat:
a) szolgálati téli sapka, fekete, szerelve/kötött sapka, sötétkék/bordó;
b) gyakorló póló, sötétkék;
c) bűnügyi technikusi melles nadrág;
d) bűnügyi technikusi dzseki;
e) karjelvény;
f) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés;
g) 12M e. r. taktikai öv készlet;
h) téli zokni;
i) 12M e. r. szolgálati félcipő vagy 14M e. r. gyakorló bakancs.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve téli inggel és téli alsóval;
3. változat: az 1. és 2. változattal egyezik meg, kiegészítve a szolgálati garbó, sötétkék termékkel.
Megengedett viselet:
A 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 10M e. r. gyakorló bakancs.

4/A. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz38

1. Az iskolaőr-öltözet változatai
a) nyáron:
1. változat:
a) Iskolaőr sapka;
b) Iskolaőr póló („ISKOLAŐR” felirattal);
c) Iskolaőr nadrág;
d) Iskolaőr derékszíj;
e) Iskolaőr bakancs;
f) Szolgálati jelvény (számozott);
g) Névkitűző;
h) Hímzett karjelvény, tépőzáras kivitel.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve az Iskolaőr nyári felső („ISKOLAŐR” felirattal) termékkel.
3. változat: az 1. és 2. változat kiegészítve esővédővel.
b) átmeneti időszakban:
1. változat:
a) Iskolaőr sapka;
b) Iskolaőr póló („ISKOLAŐR” felirattal);
c) Iskolaőr nyári felső („ISKOLAŐR” felirattal);
d) Iskolaőr nadrág;
e) Iskolaőr derékszíj;
f) Iskolaőr bakancs;
g) Szolgálati jelvény (számozott);
h) Névkitűző;
i) Hímzett karjelvény, tépőzáras kivitel.
2. változat: az 1. változat kiegészítve meleg aláöltözet (felső)-vel.
3. változat: az 1. és 2. változat kiegészítve az Iskolaőr téli felső („ISKOLAŐR” felirattal) termékkel.
4. változat: az 1–3. változat kiegészítve esővédővel.
c) télen:
1. változat:
a) Iskolaőr sapka;
b) Iskolaőr póló („ISKOLAŐR” felirattal);
c) Iskolaőr nyári felső („ISKOLAŐR” felirattal);
d) Iskolaőr téli felső („ISKOLAŐR” felirattal);
e) Iskolaőr nadrág;
f) Iskolaőr derékszíj;
g) Iskolaőr bakancs;
h) Kötött kesztyű;
i) Szolgálati jelvény (számozott);
j) Névkitűző;
k) Hímzett karjelvény, tépőzáras kivitel.
2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a meleg aláöltözet (felső és alsó) termékekkel.
3. változat: az 1. és 2. változat Iskolaőr sapka helyett a téli sapkával.
4. változat: az 1–3. változat kiegészítve esővédővel.
2. Az iskolaőr részére biztosítandó kiegészítő ruházati termékek

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Mennyiségi egység

Alapellátás mennyisége

Tervezett viselési idő
(hónap)

1.

Iskolaőr nyári felső
(„ISKOLAŐR” felirattal)

db

1

48

2.

Iskolaőr póló, kék
(„ISKOLAŐR” felirattal)

db

1

24

3.

Névkitűző

db

1

60

4.

Mellény
(„BŰNMEGELŐZÉS” felirattal)*

db

1

60

5.

Teniszing, fehér
(„BŰNMEGELŐZÉS” felirattal)*

db

2

48

Megjegyzés:
A *-gal jelölt termékek csak civil öltözettel viselhetők, a többi termék viselési rendje megegyezik a 27/2020. BM rendelet szerinti termékek viselési rendjével.

4/B. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz39


A szerződéses határvadász gyakorló öltözetének változatai

a) nyáron:

1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld;
b) gyakorló póló Határvadász felirattal;
c) 10M e. r. gyakorló nadrág;
d) 12M e. r. taktikai öv készlet;
e) 14M e. r. gyakorló bakancs;
f) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, fenyőzöld;
g) karjelvény;
h) hímzett névkitűző;
i) szolgálati azonosító jelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal termékkel.

Megengedett viselet:
a) a hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld helyett a sivatagi kalap;
b) az 1–2. változat esetén a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári termék;
c) a 2. változat esetén a 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, Határvadász felirattal termék;
d) az 1–2. változat esetén a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett a 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári termék.

b) átmeneti időszakban:

1. változat:
a) hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld;
b) 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal;
c) gyakorló póló Határvadász felirattal;
d) 10M e. r. gyakorló nadrág;
e) 12M e. r. taktikai öv készlet;
f) 14M e. r. gyakorló bakancs;
g) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, fenyőzöld;
h) karjelvény;
i) hímzett névkitűző;
j) szolgálati azonosító jelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve téli inggel, téli alsóval.

3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló dzseki, Határvadász felirattal termékkel.

Megengedett viselet:
a) az 1. változat esetén a 10M e. r. gyakorló nadrág helyett a 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári termék;
b) a 1. változat esetén a 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal helyett a 12M e. r. zubbony, nyári, Határvadász felirattal termék;
c) az 1. változat esetén a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett a 12M e. r. gyakorló bakancs, nyári termék.

c) télen:

1. változat:
a) kötött sapka, fenyőzöld;
b) 10M e. r. gyakorló dzseki, Határvadász felirattal;
c) 10M e. r. gyakorló zubbony, Határvadász felirattal;
d) gyakorló póló Határvadász felirattal;
e) 10M e. r. gyakorló nadrág;
f) 12M e. r. taktikai öv készlet;
g) 14M e. r. gyakorló bakancs;
h) bőrkesztyű, fekete;
i) hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, fenyőzöld;
j) karjelvény;
k) hímzett névkitűző;
l) szolgálati azonosító jelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve téli inggel, téli alsóval.

3. változat: az 1–2. változattal egyezik meg, kiegészítve a kötött sapka, fenyőzöld helyett hímzett szövetsapka (pilotka), fenyőzöld termékkel.

Megjegyzés:
a) Valamennyi viselési időszakban a 16M csapadék ellen védő kabát hímzett váll-lappal és 16M csapadék ellen védő nadrág viselhető.
b) A zubbony nyitott felső patenttal is viselhető.
c) A zubbonyt, a gyakorló pólót a nadrágba tűrve kell viselni.
d) Valamennyi változat kiegészül a jó láthatósági mellény, Határvadász felirattal termékkel, amelynek a viselése kötelező nappal és éjszaka közúti ellenőrzés, valamint közúton és közvetlenül az út mellett folytatott egyéb tevékenység során, bel- és külterületen egyaránt.
e) Valamennyi viselési időszakban gumicsizma vagy bevetési bakancs viselhető.

5. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

A szerelt ruházatok cikkösszetétele

1. 09. mintájú szolgálati tányérsapka, szerelve:

a) 09. mintájú szolgálati tányérsapka 1 db

b) szolgálati sapkajelvény (ellipszis)* 1 db

c) sapkazsinór* 1 db

d) szúrósgomb* 2 db

2. szolgálati téli sapka, fekete, szerelve:

a) szolgálati téli sapka, fekete 1 db

b) sapkajelvény, tűzzománcos, címeres* 1 db

3. szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve:

a) szövetsapka (pilotka), sötétkék 1 db

b) sapkarózsa* 1 db

4. 17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve:

a) 17M társasági tányérsapka, sötétkék 1 db

b) sapkajelvény tűzzománcos címeres* 1 db

c) sapkazsinór* 1 db

d) szúrósgomb* 2 db

5. 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve:

a) 17M társasági női kalap, sötétkék 1 db

b) sapkajelvény tűzzománcos címeres* 1 db

6. társasági felöltő, női/férfi, szerelve:

a) társasági felöltő, férfi, 1 db

b) ujjarangjelző** 1 pár

c) társasági zubbonygomb* 5 db

d) társasági ujjagomb* 8 db

e) karjelvény (felvarrva) 1 db

7. 17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve/társasági zubbony, szerelve:

a) társasági zubbony, 1 db

b) vállzsinór* 1 pár

c) paroli (csillaggal és állományjelzővel)** 1 pár

d) társasági zubbonygomb* 8 db

e) társasági ujjagomb* 8 db

f) hivatásos állomány kategóriát kifejező jelvény hímzett* 1 db

g) karjelvény (felvarrva) 1 db

8. 17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve/társasági kosztümkabát, szerelve:

a) társasági kosztümkabát 1 db

b) vállzsinór* 1 pár

c) paroli (csillaggal és állományjelzővel)** 1 pár

d) társasági zubbonygomb* 4 db

e) társasági ujjagomb* 6 db

f) hivatásos állománykategóriát kifejező jelvény, hímzett* 1 db

g) karjelvény (felvarrva) 1 db


___________________

* A tiszthelyettesi állomány részére ezüst, a zászlósi, tiszti, főtiszti állomány részére aranyszínű.

** Rendfokozatnak megfelelően.

6. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

Az egyenruhán viselt jelzések, díszítőelemek, jelvények, kitüntetések, felszerelési tárgyak

I. Rendfokozati jelzések

1. Rendfokozati jelzések a hímzett váll-lap, a hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, valamint a paroli, amelyek viselése az alábbiak szerint történik:

a) a szolgálati öltözeten hímzett váll-lapot kell viselni, amelyen a különböző rendfokozati jelzéseket különböző típusú váll-lapok, valamint eltérő nagyságú és színű csillagok jelölik;

b) a speciális szolgálati öltözet esetén a vízirendészeti, a motoros, a kutyavezetői, baleseti helyszínelő és a bűnügyi technikus, a kerékpáros, valamint a gyakorló ruházaton hímzett tépőzáras rendfokozati jelzést, a lovas szolgálatot ellátók ruházatán hímzett váll-lapot és hímzett tépőzáras rendfokozati jelzést kell viselni;

c) a társasági (illetve ünnepi és zenekari) zubbonyon és kosztümkabáton vállzsinórt és parolit kell viselni, amelyen a különböző rendfokozati jelzéseket, különböző típusú parolik, valamint eltérő nagyságú és színű csillagok jelölik;

d) a társasági felöltőn ujjrangjelzést kell viselni.

2. A hímzett váll-lap sötétkék, 40×95 méretű, hímzett szegéllyel ellátott kék színű, hímzett rendfokozati jelzés. Fajtái:

a) tiszthelyettesi váll-lap: 10 mm széles ezüstszínű „V” alakú sávval, 2 mm széles ezüstszínű hímzett kerettel;

b) zászlósi váll-lap: 10 mm széles ezüstszínű, „V” alakú sávval, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel;

c) tiszti váll-lap: 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel;

d) főtiszti váll-lap: 28×63 mm méretű aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel.

3. A váll-lap, tábornoki, szerelve termék 36×91 mm méretű aranyszínű hímzett mezővel, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel rendelkező rendfokozati jelzés.

4. A hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, sötétkék 38×80 mm-es méretű, tépőzáras, hímzett szegéllyel ellátott kék színű, különböző színű és méretű paszományokkal ellátott hímzett rendfokozati jelzés. Fajtái:

a) tiszthelyettesi tépőzáras rendfokozati jelzés: 10 mm széles ezüstszínű „V” alakú sávval, 2 mm széles ezüstszínű hímzett kerettel;

b) zászlósi tépőzáras rendfokozati jelzés: 10 mm széles ezüstszínű, „V” alakú sávval, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel;

c) tiszti tépőzáras rendfokozati jelzés: 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel;

d) főtiszti tépőzáras rendfokozati jelzés: 28×55 mm méretű aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel;

e) tábornoki tépőzáras rendfokozati jelzés: aranyszínű hímzett mező, 2 mm széles aranyszínű hímzett kerettel.

5. A társasági paroli a rendfokozati jelzések elhelyezésére szolgál. A rendfokozati jelzéseket a társasági öltözet gallérján elhelyezett parolin, tábornoknál 17 mm-es, valamint főtiszti, tiszti és tiszthelyettesi 15 mm-es arany-, illetve ezüstszínű hatágú csillaggal – a váll-lappal megegyezően – kell jelölni. A testületi jelvény főtiszteknél, tiszteknél és zászlósoknál arany-, tiszthelyetteseknél ezüstszínű. A társasági paroli fajtái:

a) a tiszthelyettesi paroli 36×95 mm-es méretű, kék színű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 10 mm-es „V” alakú ezüst hímzett paszománnyal, 3 mm-es ezüst sújtással és három vitézkötéssel;

b) a zászlósi paroli 36×95 mm-es méretű, kék színű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 10 mm-es „V” alakú ezüst hímzett paszománnyal, 3 mm-es arany sújtással és három vitézkötéssel;

c) a tiszti paroli 36×95 mm-es méretű, kék színű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 3 mm-es arany sújtással és öt vitézkötéssel;

d) a főtiszti paroli 36×95 mm-es méretű, végén ék alakban végződő rendfokozati jelzés, 30 mm-es arany hímzett paszománnyal, 3 mm-es arany sújtással és öt vitézkötéssel;

e) a tábornoki paroli aranyszínű hímzett, csúcsában elhelyezett ezüstszínű tölgyfa lombbal.

6. A társasági parolin hatágú csillagot (tábornoki 17 mm, valamint főtiszti, tiszti és tiszthelyettesi 15 mm) kell elhelyezni a következők szerint:

a) egy csillag esetén a váll-lap vagy paroli középvonalán, hogy annak alsó szélétől a csillag közepe 15 mm-re;

b) két csillag esetén a váll-lap vagy a paroli középvonalára merőlegesen, hogy annak alsó szélétől a csillagok közepe 15 mm-re;

c) három csillag esetén két csillagot a váll-lap vagy a paroli alsó szélétől 15 mm-re, a harmadikat pedig úgy, hogy azok egyenlő oldalú háromszöget zárjanak be.

II. Díszítőelemek

7. Az egyenruha gomb (köpeny-, zubbony- és ujjgomb) tiszteknek és zászlósoknak arany-, tiszthelyetteseknek ezüstszínű fémgomb, két darabból sajtolva, a hátlapon rögzítő füllel, illetve szúrógomb esetén szúrótűvel készül. A domborított felületen rendőrségi címer található.

8. A tábornoki sapkazsinór (aranyszínű) két ágból – áganként 3 db, egyenként 1 mm átmérőjű fémszálas zsinórból – készült fonat. Két végén egy-egy zárcsomó és a rögzítésre szolgáló hurok található.

9. A jelsíp parafagolyós, 20 mm széles fúvókával ellátott krómozott síp.

10. A sapkarózsa domborított kivitelű sapkajelvény, amely 32 mm hosszú és 17 mm széles, ellipszis alakú. Az ellipszis síkja nemzeti színű tűzzománc. Szúrótű segítségével helyezhető fel a sapkára. A sapkajelvény 3 soros zsinórmintázatú szegélye főtisztek, tisztek és zászlósok esetében arany-, tiszthelyettesek esetében ezüstszínű.

11. A sapkajelvény 44×44 mm–es fémből készült sapkajelvény, középen Magyarország címere, melyet balról tölgyfalomb, jobbról babérkoszorú övez. Főtisztek, tisztek, zászlósok esetében arany-, tiszthelyetteseknek esetében ezüstszínű.

12. A szolgálati sapkajelvény (ellipszis) a domborított kivitelű sapkajelvény 32 mm hosszú és 27 mm széles, ellipszis alakú, 2 db függőleges irányú csavarral helyezhető fel a sapkára. Az ellipszis közepén a Rendőrség logója tűzzománc. A sapkajelvény szegélye 2 soros zsinórmintázatú.

13. A társasági gomb sajtolással készült, Magyarország címerével ellátott, tiszthelyettes esetében ezüst, zászlós, tiszt, főtiszt és tábornok esetében aranyszínű szúrósgomb. Fajtái a 22 mm átmérőjű zubbonygomb és a 15 mm átmérőjű ujjagomb.

14. A tábornoki sapkajelvény 64x48 mm-es, három részből – lombkoszorús sapkarózsa testből, rögzítő fülből és Magyarország címerét ábrázoló rátétből – álló, aranyszínű, fém sapkajelvény. A középen elhelyezkedő, Magyarország címerét ábrázoló, piros-fehér-zöld színű zománccal berakott rátétet balról tölgyfalomb, jobbról babérkoszorú övezi.

15. A sapkazsinór 27 cm hosszú, 1 cm széles aranyszínű zsinór, két ágban összevarrva, fülképezve, majd letekerve. Tiszthelyettes esetében ezüstszínű, zászlós, tiszt, főtiszt részére aranyszínű.

16. A társasági vállzsinór tiszthelyettes esetében ezüstszínű, zászlós, tiszt, főtiszt és tábornok esetében aranyszínű.

III. Speciális díszítőelemek

17. A díszöv sárga színű, gumírozott öv, csatján Magyarország címerével.

18. A díszzsinór 3 különböző hosszúságú aranyzsinór egymás mellett enyhén ívelve. A középső zsinór szélesebb, mint a két szélső, két végén hurok helyezkedik el. A kisebb huroknál 2 db aranymakk lóg.

IV. Szolgálati jelvények

19. Az egyenruhán csak a miniszter vagy a fegyveres szerv által adományozott jelvényt, illetőleg a hivatásos állomány kategóriát jelölő, valamint az iskolai végzettséget tanúsító jelvényt szabad viselni. Külföldi jelvény csak akkor viselhető, ha annak viselését az országos rendőrfőkapitány engedélyezte.

20. Az iskolai végzettséget tanúsító jelvényt a jobboldali zubbonyzseben, a zsebtakaró alatt a zsebközépre helyezve, annak vízszintes középvonalában kell viselni. A végzettséget tanúsító képzettségi jelvények közül csak egy, a legmagasabb végzettséget tanúsító viselhető.

V. Karjelvény

21. A társasági felöltő, zubbony, posztókabát, szolgálati kabát, dzseki, ing/blúz, gyakorló dzseki, zubbony, póló és teniszing, valamint, amennyiben az egyenruházaton a karjelvény elhelyezésére kialakított tépőzár van, a bal felkar felső részén kötelező viselni a szerv karjelvényét. Amennyiben a rendőri szerv szolgálati hovatartozást szimbolizáló karjelvényekkel is rendelkezik, úgy a szolgálati karjelvény a jobb felkar felső részén viselhető.

VI. Testületi jelvény

22. A testületi jelvény 15×12 mm nagyságú pajzs alakú jelvény. A pajzs tengelyében mérleg-tőr jelkép, felső részén ívesen „RENDŐRSÉG” felirat, alul „POLICE” felirat. Társasági parolin viselik, tiszthelyettesek ezüst, zászlósok, tisztek, főtisztek aranyszínben.

VII. Fém névkitűző

23. A rendőr a társasági, illetve azon öltözeteken, amelyeken a hímzett névkitűző elhelyezésére szolgáló tépőzár nincs elhelyezve, fém névkitűzőt visel. A fém névkitűző a viselőjének teljes nevét tartalmazó „BODONI ANTIQUA” betűtípusú, nagy nyomtatott betűvel írott, 80x14 mm méretű, lekerekített sarkú, ezüstszínű fémlap. A betűk fekete színűek. A polgári ruhás igényjogosult a szolgálati helyén a fém névkitűzőt az állományilletékes parancsnok intézkedésének megfelelően viseli.

VIII. Hímzett névkitűző

24. A rendőr a szolgálati, a gyakorló, a speciális szolgálati öltözetén, valamint a 08. mintájú jó láthatósági átvetőn – amennyiben az egyenruházaton hímzett névkitűző felhelyezésére kialakított tépőzár van – hímzett névkitűzőt visel.

25. A hímzett névkitűző a viselőjének nevét tartalmazó sötétkék, téglalap alakú alapra ezüst hímző fonállal felhímzett név. A nevet tartalmazó felirat nyomtatott nagybetűkkel „TEXT BLOCK” betűtípussal készül, 2 mm vastagságú 20×100 mm nagyságú hímzett keretbe. A névtábla hátlapjára fekete színű tépőzár horgas fele kerül felvarrásra.

26. A hímzett névkitűzőt az egyenruházati öltözetek jobb mellrészén kialakított téglalap alakú bolyhos tépőzáron kell elhelyezni.

27. A hímzett névkitűző nem viselhető azokon az egyenruházati termékeken, amelyeken nincs – erre a célra kialakított – bolyhos tépőzár ellenpár.

28. A hivatásos állományúnak a hímzett névkitűző helyén a hímzett azonosító viselése akkor kötelező, ha a szolgálati azonosító jelvényt a BM rendelet 49. § (3) bekezdésében meghatározott tasakban viseli.

IX. Hímzett azonosító

29. A hímzett azonosító a hivatásos állományúnak a szolgálati azonosító jelvényének a számát tartalmazó – a váll-lap színével megegyező – királykék alapra, ezüst hímző fonállal felhímzett azonosító szám, amely téglalap alakú és szegéllyel ellátott. Az azonosító számot tartalmazó hímzés „ARIAL/NORMÁL” betűtípussal készül, 64x20 mm nagyságú keretbe, a keret szegélye ezüstfonallal szegett, amelynek közepén helyezkedik el az azonosító szám. Az azonosító hátlapjára fekete színű tépőzár horgas fele kerül felvarrásra.

30. A hímzett azonosító elhelyezése: a gyakorló zubbony és/vagy a dzseki, valamint a testvédő jobb oldali mellrészen lévő kialakított bolyhos tépőzárra.

31. A hímzett azonosító viselése akkor kötelező, ha a szolgálati azonosító jelvényt a szervezett állomány a BM rendelet 49. § (3) bekezdésében meghatározott tasakban viseli.

X. Tépőzáras karszalag, bordó

32. A tépőzáras karszalag, bordó megnevezésű termék felső szélén ívelt, a ruházat ujján kívül hordható, körbezárható tépőzárral állítható bordó színű karszalag, amely a felsőrész belső oldalán rejtett gomblyuk felgombolásával rögzíthető a ruházathoz. A karszalag középen karjelvény és rendfokozat elhelyezésére alkalmas bolyhos tépőzárral van ellátva, szélein ferdepánttal szegett, alja vonalán enyhén ívelt.

XI. Karszalag POLICE felirattal

33. A karszalag POLICE felirattal fluoreszcens sárga színű karszalag. Eleje közepén „POLICE” felirattal ellátott ezüstszínű fényvisszaverő csíkkal díszített, alsó és felső széle sötétkék színű ferdepánttal szegett. Hátán fekete színű gumiszalaggal toldott, bősége tépőzárral szabályozható. A gumiszalag tépőzáras rögzítése, fém bújtatón keresztül fűzött.

34. A karszalag POLICE felirattal a bűnügyi szolgálati ág munkatársai által viselhető, az intézkedés hatósági jellegének, az együttműködő erők könnyebb azonosíthatóságának, a környezet nyugalma fenntartásának biztosítása érdekében szükséges, jól rejthető, de gyorsan alkalmazásba vehető, a megkülönböztethetőséget biztosító termék. Viselése polgári öltözeten, a felkaron történik.

XII. Gyász karszalag

35. Középkék színű, alsó és felső szélén fekete szövött szalaggal díszített gyász karszalag. Fekete gumiszalaggal toldott, bősége tépőzárral szabályozható. A gumiszalag tépőzáras rögzítése, fém bújtatón keresztül fűzött.

36. A gyász karszalagot a temetésen részt vevő hivatásos állomány a bal felkaron viseli. Hozzátartozó halála esetén a gyász karszalag csak a temetési ceremónia idején viselhető.

7. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz40

KIMUTATÁSa fegyveres biztonsági őrség formaruházati cikkösszetételéről

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Mennyiségi egység

Alapellátás mennyisége

1.

FBŐ sapka (baseball fazon)

db

1

2.

10M e. r. gyakorló dzseki FBŐ felirattal

db

1

3.

10M/12M e. r. gyakorló zubbony FBŐ felirattal

db

2

4.

10M/12M e. r. gyakorló nadrág

db

2

5.

Téli ing

db

1

6.

Téli alsó

db

1

7.

Gyakorló póló FBŐ felirattal

db

4

8.

FBŐ bakancs

pár

1

9.

Gyakorló kesztyű, kötött

pár

1

10.

12M e. r. gyakorló téli (szőrmés) sapka

db

1

11.

Szolgálati derékszíj

db

1

12.

Esővédő

db

1

13.

Hímzett névkitűző

db

2

14.

Karjelvény

db

2

8. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz


A fegyveres biztonsági őrség öltözeti változatai

a) nyáron:

1. változat:
a) FBŐ sapka (baseball fazon);
b) gyakorló póló FBŐ felirattal;
c) 10M e. r. gyakorló nadrág;
d) szolgálati derékszíj;
e) FBŐ bakancs;
f) FBŐ szolgálati jelvény;
g) hímzett névkitűző;
h) karjelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a 10M e. r. gyakorló zubbony FBŐ felirattal termékkel.

3. változat: az 1–2. változat kiegészítve esővédővel.

Megengedett viselet:
a) 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári;
b) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári.

b) átmeneti időszakban:

1. változat:
a) FBŐ sapka (baseball fazon);
b) gyakorló póló FBŐ felirattal;
c) 10M e. r. gyakorló zubbony FBŐ felirattal;
d) 10M e. r. gyakorló nadrág;
e) szolgálati derékszíj;
f) FBŐ bakancs;
g) FBŐ szolgálati jelvény;
h) hímzett névkitűző;
i) karjelvény.

2. változat: az 1. változat kiegészítve téli inggel.

3. változat: az 1–2. változat kiegészítve a 10M e. r. gyakorló dzseki FBŐ felirattal termékkel.

4. változat: az 1–3. változat kiegészítve esővédővel.

Megengedett viselet:
a) 12M e. r. gyakorló zubbony, nyári;
b) 12M e. r. gyakorló nadrág, nyári.

c) télen:

1. változat:
a) FBŐ sapka (baseball fazon);
b) gyakorló póló FBŐ felirattal;
c) 10M e. r. gyakorló zubbony FBŐ felirattal;
d) 10M e. r. gyakorló dzseki FBŐ felirattal;
e) 10M e. r. gyakorló nadrág;
f) szolgálati derékszíj;
g) FBŐ bakancs;
h) gyakorló kesztyű kötött;
i) FBŐ szolgálati jelvény;
j) hímzett névkitűző;
k) karjelvény.

2. változat: az 1. változattal egyezik meg, kiegészítve a téli inggel és téli alsóval.

3. változat: az 1–2. változat FBŐ sapka (baseball fazon) helyett a 12M e. r. gyakorló téli (szőrmés) sapkával.

4. változat: az 1–3. változat kiegészítve esővédővel.

9. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz41

A Hívásfogadó Központ nem hivatásos foglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott, műszakvezetői, műszakvezető-helyettesi és csoportvezetői (supervisori), valamint 112-es hívásfogadói (operátori) állománya formaruházati cikkösszetétele és a cikkek viselési ideje

Sor- szám

Megnevezés

Mennyiségi egység

Alapellátás mennyisége

Eszmei viselési idő
1 db vagy pár/hónap

1.

Teniszing, sötétkék

db

3

18

2.

Fekete színű, díszítő elemektől mentes, hosszú szárú farmernadrág

db

2

24

3.

Fekete színű, díszítő elemektől mentes öv, aranyszínű csattal

db

1

48

4.

Fekete színű, díszítő elemektől mentes, lapos talpú klumpa fazonú lábbeli

pár

1

24

5.

ESR 112 tépőzáras felirat

db

3

18


Megjegyzés: A megvásárlásra meghatározott összeg az új felszerelőknek alapellátásként, az állományban lévőknek – az eszmei viselési idő lejárta után – utánpótlásként adható ki.

10. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz42

A Rendőrség hivatásos állománya munka- és védőruházati ellátási normája

Sor-
szám

Az ellátott feladat vagy szolgálati beosztás vagy a feladatellátással érintett szervezeti elem megnevezése

A termék

Megjegyzések

megnevezése

menny.
egysége

jellege

alegység

munkaruházat

védőruházat

alapellátás

viselési ideje évben
(1 db/pár)

alapellátás

eszmei viselési ideje évben
(1 db/pár)

1.

Fegyveres

1. lőkiképző
2. lőtér gondnok
3. fegyverzeti előadó
4. fegyvermester

munkaköpeny

db

1

3

5. fegyverzeti és vegyivédelmi műmester

kétrészes munkaruha

db

1

5

2.

Kutyás

1. kutyavezető
2. oktató

kutyakiképző munkamellény

db

1

3

kétrészes munkaruha vagy overall

db

1

2

vízhatlan vagy vízlepergetős

gyakorló póló, sötétkék

db

2

1

kötött téli sapka

db

1

3

3.

Lovas

lovas járőr

kétrészes szerelőruha

db

1

3

kötött téli sapka

db

1

3

lábszárvédő (chaps)

db

1

3

sarkantyú

pár

1

3

4.

Egészségügyi

1. bűnügyi orvos
2. gyógyító-megelőző (alapellátó) orvos
3. asszisztens

orvosi köpeny v. tunika

db

6

1

speciális tisztítás a szerv feladata

orvosi ing v. póló

db

6

1

orvosi nadrág v. szoknya

db

6

1

gyógypapucs

pár

1

2

4. boncmester

orvosi köpeny

db

6

1

speciális tisztítás a szerv feladata

orvosi ing vagy blúz

db

6

1

orvosi nadrág vagy szoknya

db

6

1

törölköző

db

X

5. mentőorvos

téli dzseki (ambuláns)

db

1

5

speciális tisztítás a szerv feladata

mentős nadrág

db

3

3

pulóver (ambuláns)**

db

2

3

mentős póló vagy ing

db

5

3

6. állatorvos

kétrészes munkaruha

db

3

2

teniszing vagy póló

db

2

1

téli dzseki

db

1

3

5.

Bűnügyi

1. szemlebizottság vezető
2. bűnügyi technikai
osztályvezető
3. alosztályvezető
4. bűnügyi technikus
5. segédtechnikus

törölköző

db

X

speciális tisztítás a szerv feladata

munkaköpeny, fehér

db

X

6. szakértő

a) általános ellátás

munkaköpeny, fehér

db

2

3

speciális tisztítás a szerv feladata

nadrág, fehér

db

3

2

ing, fehér

db

3

2

póló

db

5

2

papucs

pár

1

3

b) speciális ellátás

melles nadrág

db

1

3

zubbony

db

1

3

téli zubbony

db

1

3

munkaköpeny

db

1

3

6.

Gépjármű

1. gépkocsivezető

kétrészes szerelőruha vagy köpeny színes

db

1

3

karbantartó feladatot ellátók esetében

védőkabát

db

1

5

törölköző

X

2. garázsmester
3. garázsparancsnok
4. műhelyvezető
5. műszaki átvevő
6. gépkocsi szerelő

kétrészes munkaruha vagy köpeny

db

1

3

védőkabát

db

1

3

7. gépjármű autóvillamossági szerelő

kétrészes munkaruha vagy köpeny

db

1

3

saválló

védőkabát

db

1

3

8. műszaki előadó

munkaköpeny

db

1

3

9. motorral szolgálatot ellátók

kétrészes munkaruha vagy köpeny

db

1

3

karbantartó feladatot ellátók esetében

10. repülőtéri üzemanyag-szállítók

kétrészes szerelő ruha

db

2

2

7.

Vízirendészeti

1. motorcsónak vezető

kétrészes szerelőruha vagy overall

db

1

3

karbantartó feladatot ellátók esetében

2. vízirendészeti járőr

8.

Közlekedésrendészeti

1. egyenruhás normába sorolt jogosultak

fehér kézelő (fényvisszaverő)

pár

X

2. forgalomirányító (gyalogos)

orkán sapkavédő (fehér)

db

1

5

3. közlekedésrendészeti szolgálatot ellátók (gépkocsizó járőr)

kétrészes munkaruha vagy köpeny

db

1

3

karbantartó feladatot ellátók esetében

fehér kézelő (fényvisszaverő)

pár

X

gépkocsinként az ülés számnak megfelelően

orkán sapkavédő (fehér)

db

1

5

9.

Közrendvédelmi

gépkocsival szolgálatot ellátók

kétrészes munkaruha vagy köpeny

db

1

3

karbantartó feladatot ellátók esetében

10.

Mérnök, technikus

kétrészes szerelőruha vagy overall

db

1

3

védőkabát

db

1

3

11.

Akkumulátor töltő, javító

kétrészes saválló ruha

garn.

1

3

12.

Fotólabor-videó technikus

munkaköpeny

db

1

3

13.

Élelmiszerhig. mérnök

munkaköpeny, fehér

db

4

1

14.

Raktárvezető, raktáros

kétrészes munkaruha vagy overall

db

1

3

védőkabát

db

1

3

15.

Operátor, informatikus

színes köpeny

db

1

2

16.

Telefon műszerész

saválló ruha

db

1

3

kétrészes munkaruha

db

1

3

17.

Híradó-technikus

kétrészes munkaruha

db

1

3

18.

Oktatók

1. gépjármű vezetéstechnikai oktató
2. intézkedéstaktikai és lőkiképző

védőzubbony

db

1

2

védőnadrág

db

1

2

védőkabát

db

1

3

kötött téli sapka

db

1

2

baseball sapka

db

1

2

teniszing vagy póló

db

2

1

3. szolgálati hajóvezetői (vízirendész) oktató

viharruha kétrészes

db

1

3

vízirendészeti viharmellény

db

1

3

vízirendészeti teniszing

db

2

2

vízirendészeti rövidnadrág

db

1

2

vízirendészeti sildes sapka

db

1

3

vízirendészeti hosszúnadrág

db

1

2

vízirendészeti téli sapka

db

1

3

19.

A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok alárendeltségében ideiglenes jelleggel szervezett csapatszolgálati századok állománya

10M e. r. gyakorló téli dzseki

db

1

2

10M e. r. gyakorló zubbony

db

1

2

10M e. r. gyakorló nadrág

db

1

2

gyakorló póló

db

2

1

bevetési bakancs

pár

1

2

sivatagi kalap

db

1

2

20.

A mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek állománya

szolgálati téli sapka, fekete, szerelve

db

1

5

10/A. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz43

Kimutatás a kerékpáros járőrszolgálatot ellátók részére biztosítandó természetbeni ellátásról

1. A Készenléti Rendőrség igényjogosult állománya részére

Sorszám

Megnevezés

M. e.

Alapellátás
mennyisége

a)

vízirendészeti rövidnadrág

db

2

b)

szilikon betétes aláöltözeti rövidnadrág

db

1

c)

kerékpáros fejvédő, sötétkék

db

1

d)

kerékpáros szemüveg

db

1

e)

kerékpáros kesztyű

pár

1

f)

fekete sportzokni

pár

2

g)

fekete sportcipő

pár

1

h)

aláöltözeti felső

db

1

i)

aláöltözeti rövidnadrág

db

1

2. A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok igényjogosult állománya részére

Sorszám

Megnevezés

M. e.

Alapellátás
mennyisége

a)

vízirendészeti teniszing, fehér

db

3

b)

vízirendészeti rövidnadrág

db

2

c)

szilikon betétes aláöltözeti rövidnadrág

db

1

d)

kerékpáros fejvédő, sötétkék

db

1

e)

kerékpáros szemüveg

db

1

f)

kerékpáros kesztyű

pár

1

g)

fekete sportzokni

pár

2

h)

fekete sportcipő

pár

1

i)

aláöltözeti felső

db

1

j)

aláöltözeti rövidnadrág

db

1

11. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

A karjelvény leírása

A karjelvény magassága 104 mm, szélessége 76 mm, alsó része 38 mm sugarú körrel, felső része 52 mm sugarú körrel, felső két széle 5 mm sugarú körrel lekerekített (lásd az ábrát).

12. melléklet a 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasításhoz

A ruházati szemléről szóló jelentés tartalmi elemei

1. A rendőri szerv szemlére kötelezett létszáma: …………………………… fő, ebből

a) egyenruhás …………………………………………… fő,

b) vegyes ruhás …………………………………………… fő,

c) polgári ruhás …………………………………………… fő,

d) szenior …………………………………………… fő,

e) tábornok …………………………………………… fő.

2. A szemlézett állomány létszáma: ………………………………………... fő, ebből

a) egyenruhás …………………………………………… fő,

b) vegyes ruhás …………………………………………… fő,

c) polgári ruhás …………………………………………… fő,

d) szenior …………………………………………… fő,

e) tábornok …………………………………………… fő.

3. Tételesen fel kell sorolni, hogy az egyenruházati termékek állaga, állapota, tisztasága általánosságban milyen színvonalú, azok mennyire elhasználódottak.

4. Tételesen fel kell sorolni a hiányzó vagy cserére szoruló termékeket és azok mennyiségét.

5. Fel kell tüntetni, hány esetben történt megrendelőlap-kitöltés a hiányosságok megoldására.

6. Meg kell jelölni, milyen további intézkedés történt a hiányosság megszüntetésére.

7. Meg kell jelölni, hány szemlézett személy esetében fordult elő többszöri mulasztás, és a szemlézett személlyel, illetve a szervezettel szemben milyen intézkedés történt a kiküszöbölésére.

1

A 26. pont nyitó szövegrésze a 13/2019. (III. 8.) ORFK utasítás 11. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 11. alcím címe a 13/2019. (III. 8.) ORFK utasítás 11. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 40. pont a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

4

A 40/A. pontot újonnan a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 2. pontja iktatta be.

5

A 42. pont a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 43. pont a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

7

A 44. pont a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 47. pont a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

9

A 48. pont a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 49. pont a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont d) alpontja, a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 5. pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 50. pont a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

12

Az 51. pont a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

13

Az 52. pont a) alpontja a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont f) alpontja szerint módosított szöveg.

14

Az 52. pont c) alpontja a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

15

Az 52/A. pontot a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 7. pontja iktatta be.

16

Az 53. pont a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont h) alpontja szerint módosított szöveg.

17

Az 55. pont nyitó szövegrésze a 13/2019. (III. 8.) ORFK utasítás 11. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

18

Az 55. pont d) alpontja a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

19

Az 55. pont e) alpontja a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

20

Az 55. pont f) alpontja a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont i) alpontja szerint módosított szöveg.

21

Az 55. pont g) alpontja a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 2. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

22

A 11/A. alcímet (55/A–55/L. pont) a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 8. pontja iktatta be.

23

Az 55/A. pont az 1/2023. (I. 20.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

24

A 11/B. alcímet (55/M–55/Z. pont) a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 27. pontja iktatta be.

25

Az 56. pont az 1/2023. (I. 20.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

26

A 12/A. alcímet (56/A. pont) az 1/2023. (I. 20.) ORFK utasítás 3. pontja iktatta be.

27

Az 59. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 153. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

28

A 60. pont c) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 153. pont a) és b) alpontja szerint módosított szöveg.

29

A 62. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 153. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

30

A 63. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 153. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

31

A 70. pont a 13/2019. (III. 8.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

32

A 73. pont a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 48. pontjával megállapított szöveg.

33

A 73/A. pontot a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 49. pontja iktatta be.

34

A 78. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 2. melléklet a 19/2023. (VII. 19.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

36

A 3. melléklet 2. pontja a 19/2023. (VII. 19.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

37

A 4. melléklet az 1/2023. (I. 20.) ORFK utasítás 4. pont a) pontjával megállapított szöveg.

38

A 4/A. mellékletet a 20/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás 9. pontja iktatta be, szövege az 1/2023. (I. 20.) ORFK utasítás 4. pont b) pontjával megállapított szöveg.

39

A 4/B. mellékletet a 27/2022. (VIII. 18.) ORFK utasítás 28. pontja iktatta be.

40

A 7. melléklet az 1/2023. (I. 20.) ORFK utasítás 4. pont c) pontjával megállapított szöveg.

41

A 9. melléklet a 10/2020. (IV. 30.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

42

A 10. melléklet az 1/2023. (I. 20.) ORFK utasítás 4. pont d) pontjával megállapított szöveg.

43

A 10/A. mellékletet a 42/2019. (XII. 19.) ORFK utasítás 13. pontja iktatta be, szövege a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 153. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére