• Tartalom

2018. évi XLV. törvény

2018. évi XLV. törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról1

2018.08.14.

1. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nukleáris létesítménnyel összefüggő hatósági engedélyezési eljárás során biztosítani kell a szakértőként eljáró személy vagy szervezet függetlenségét. Az egyes eljárásokban kirendelt vagy felkért szakértő vagy szakértő szervezet nem lehet az eljárásban érintett ügyfelek egyikének sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, nem állhat semmilyen közvetlen vagy közvetett tulajdonosi kapcsolatban a kérelmezővel vagy annak vezető tisztségviselőivel, a hatósági eljárásban megjelölt technológiaszállítóval és nem vehet részt a szakvéleménnyel érintett dokumentumok, valamint azok kiegészítő és háttérdokumentumai kidolgozásában. Szakértő szervezet esetében a hozzátartozói kapcsolatot a szakértő szervezet vezető tisztségviselői és a 19/B. § (2a) bekezdése szerinti szakértői minősítéssel rendelkező személy tekintetében kell figyelembe venni.
(2) A nukleáris létesítmény nukleáris biztonságára lényeges hatással lévő tevékenység engedélyezése esetében a kérelmet megalapozó dokumentációt független műszaki szakértői értékelésnek kell alávetni. A független műszaki szakértői értékelést a kérelmező a hatósági eljárásban, az arra vonatkozó nukleáris biztonsági követelmények szerint nyújtja be az atomenergia-felügyeleti szervhez.”

2. § Az Atv. „Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő és szakértő szervezet”

3. § (1) Az Atv. 19/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A független műszaki szakértői tevékenység szakértő szervezet által történő ellátását a kamara kérelemre annak a szervezetnek engedélyezi, amely legalább egy, az általa végezni kívánt műszaki szakértői területen szakértői minősítéssel rendelkező személyt foglalkoztat, bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszony keretében.”

(2) Az Atv. 19/B. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Az MMK az engedéllyel rendelkező független műszaki szakértő szervezetekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a Szolgtv.-ben meghatározottakon túl tartalmazza mindazon személyeknek a (3) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt adatait, akiknek szakképzettségét és szakmai gyakorlatát az engedély megadásakor a kamara figyelembe veszi, továbbá a független műszaki szakértő szervezet szakterületét, a szakértői tevékenységet engedélyező határozat számát, kiállításának napját és a nyilvántartási számot. Amennyiben a kamara olyan természetes személy szakképzettségét, szakmai gyakorlatát veszi figyelembe, aki a (3) bekezdés alapján a szakértői nyilvántartásában is szerepel, akkor e személy vonatkozásában a szakértői státuszát és nyilvántartási számát, a szakértői tevékenységtől való eltiltás tényét, annak okát, időtartamát, az alapjául szolgáló határozat véglegessé válásának napját és a szakértői tevékenység szünetelésének tényét, kezdő napját és időtartamát is fel kell tüntetni a független műszaki szakértő szervezetek nyilvántartásban.”

(3) Az Atv. 19/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A független műszaki szakértő szervezetekre vonatkozó nyilvántartás adatai közül a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl nyilvános mindazon természetes személyek neve, szakmai gyakorlatának rövid leírása és ideje, szakterülete, műszaki szakértők esetén a nyilvántartási száma, akik a (3b) bekezdés alapján a nyilvántartásban szerepelnek, továbbá a független műszaki szakértő szervezet engedélye kiállításának napja és a nyilvántartási száma. A nyilvántartás a független műszaki szakértő szervezet szakterülete, a szakértői tevékenységet engedélyező határozat száma, a kiállítás napja és a nyilvántartási szám tekintetében közhitelesnek minősül.”

(4) Az Atv. 19/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A kamara a szakértői tevékenység, valamint a szakértő szervezet tevékenysége gyakorlásával kapcsolatos határozata meghozatalával egyidejűleg továbbítja a nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi adatot az MMK számára, amely haladéktalanul gondoskodik a szakértő vagy a szakértő szervezet adatainak nyilvántartásba vételéről.”

4. § Az Atv. 19/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E § alkalmazása szempontjából külföldi az a személy, aki nem EGT-állam állampolgára és az a szakértő szervezet, amely nem tartozik a Szolgtv. hatálya alá.”

5. § Az Atv.

a) 19/A. § (1) és (2) bekezdésében a „személy” szövegrész helyébe a „személy vagy szervezet” szöveg,

b) 19/A. § (1) bekezdésében az „az végezhet” szövegrész helyébe az „az a személy vagy szervezet végezhet” szöveg,

c) 19/A. § (2) bekezdésében az „akit” szövegrész helyébe az „akit vagy amelyet” szöveg,

d) 19/B. § (1) bekezdésében az „annak engedélyezi” szövegrész helyébe az „annak a személynek engedélyezi” szöveg,

e) 19/B. § (3) bekezdésében az „a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.)” szövegrész helyébe az „a Szolgtv.” szöveg,

f) 19/C. § (2) bekezdésében a „tizenegy” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,

g) 19/C. § (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „legalább három” szöveg,

h) 19/C. § (7) bekezdésében a „Ha a szakértő” szövegrész helyébe a „Ha a független műszaki szakértő személy vagy szervezet” szöveg,

i) 19/D. § (1) és (2) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe a „szakértő vagy szakértő szervezet” szöveg,

j) 19/D. § (2) bekezdésében a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképesítés vagy referencia” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti az Atv. „Az atomenergia alkalmazása körében eljáró műszaki szakértő szervezet” alcíme.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. július 30. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére