• Tartalom

45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről

2019.01.01.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. § (1) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. állami tulajdonú gazdasági társaság: az államháztartásról szóló törvény szerint a Kormány tagja, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, vagy más személy vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság vagy az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság,

2. formai hiba: a közfeladat-kataszter célját nem befolyásoló, tartalmát közvetlenül nem érintő, a közfeladat-kataszter alkalmazását megnehezítő elírás, hiányosság,

3. közfeladat: az államháztartásról szóló törvény szerinti közfeladat,

4. közfeladat-kataszter: a hatékony állami feladatellátás biztosítása, továbbá a kormányzati döntéshozatal támogatása céljából az egyes közfeladatokat a teljesség igényével – a közfeladat ellátásáért felelős, valamint a közfeladatot megállapító jogszabály meghatározásával – leíró, deklaratív hatályú, internetes felületen elérhető és nyilvános digitális adatbázis,

5. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság: a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, a nemzetiségi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: önkormányzat) tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság,

6. tartalmi hiba: a közfeladat-kataszter célját veszélyeztető vagy meghiúsító, és tartalmát közvetlenül érintő elírás, hiányosság.

2. § (1) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a Pest Megyei Kormányhivatal útján működteti a közfeladat-katasztert. A Pest Megyei Kormányhivatal ellátja a jogosultságkezeléssel, valamint a közfeladat-kataszter alkalmazásszintű működtetésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A közfeladat-kataszter informatikai üzemeltetését a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

3. § (1) A közfeladat-kataszter tartalmának naprakészen tartását a 4. § (1) bekezdése szerint felelős személy köteles elvégezni.

(2) A közfeladat-kataszter tartalmát érintő változások átvezetését a vonatkozó jogszabályi rendelkezés hatálybalépésétől számított harminc napon belül kell végrehajtani.

(3) Ha egy közfeladat tekintetében több, a 4. § (1) bekezdése szerint felelős személy érintett, a közfeladat-kataszter tartalmának naprakészen tartását a szabályozási területért első helyen felelős miniszter köteles elvégezni.

4. § (1) A közfeladat-kataszter tartalmának feltöltéséért, módosításáért, a tartalom naprakészen tartásáért, ha a közfeladatot

a) a köztársasági elnök, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, a bíróságok, az ügyészségek, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy az Egyenlő Bánásmód Hatóság látja el, az igazságügyért felelős miniszter;

b) a Nemzeti Választási Iroda látja el, a választójogi és népszavazási szabályozásért felelős miniszter;

c) a Magyar Nemzeti Bank látja el, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter;

d) az Állami Számvevőszék vagy a Költségvetési Tanács látja el, az államháztartásért felelős miniszter;

e) a Közbeszerzési Hatóság látja el, a közbeszerzésekért felelős miniszter;

f) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el, az energiapolitikáért felelős miniszter;

g) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság látja el, az audiovizuális politikáért felelős miniszter és az elektronikus hírközlésért felelős miniszter;

h) az Országgyűlési Őrség látja el, a rendészetért felelős miniszter;

i) az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára látja el, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter;

j) a Nemzeti Emlékezet Bizottsága látja el, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter;

k) a Magyar Honvédség látja el, a honvédelemért felelős miniszter;

l)1 – a Kormány, a kormánybizottság, az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv kivételével – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szerv és ezek területi szerve (a továbbiakban együtt: központi államigazgatási szerv) látja el, a központi államigazgatási szerv irányításáért, vezetéséért vagy felügyeletéért felelős miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda tekintetében a Miniszterelnöki Kormányirodát vezető közigazgatási államtitkár;

m) a fővárosi és megyei kormányhivatal látja el, a fővárosi és megyei kormányhivatal által ellátott közfeladat szabályozásáért felelős miniszter;

n) köztestület, illetve a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv látja el, a köztestület által ellátott közfeladat szabályozásáért felelős miniszter;

o) állami tulajdonú gazdasági társaság látja el, és az állami tulajdonú gazdasági társaság

oa) a Kormány tagja tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult miniszter,

ob) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a tulajdonosi jogokat gyakorló feletti irányítási vagy felügyeleti jogkör gyakorlására jogosult miniszter,

oc) más személy vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a közfeladat szabályozásáért felelős miniszter,

od) más állami tulajdonú gazdasági társaság 100%-os tulajdonában áll, a tulajdonos vonatkozásában a Kormány oa)–oc) alpont szerinti tagja,

p) önkormányzat vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság látja el, a közfeladat szabályozásáért felelős miniszter

felelős.

(2) A közfeladat-kataszterben új közfeladat rögzítését, a közfeladat-kataszterben lévő közfeladat tartalmi módosítását, illetve törlését a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter – formai és tartalmi ellenőrzést követő – jóváhagyásával lehet végrehajtani. A formai és tartalmi ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternél a rögzítési, a módosítási, illetve törlési javaslat megtételekor az (1) bekezdés szerint felelős személy kezdeményezi.

(3) A közfeladat-kataszter tartalmának naprakészen tartása során az (1) bekezdés a)–j) és n) pontjában meghatározott szervek véleményezhetik az (1) bekezdés szerint felelős személy közfeladat-kataszter módosítására irányuló javaslatát. A bíróság által ellátott közfeladatra vonatkozó javaslat véleményezésére az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az ügyészség által ellátott közfeladatra vonatkozó javaslat véleményezésére a legfőbb ügyész jogosult.

(4) Formai hiba észlelése esetén a formai hibát a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter – az (1) bekezdés szerinti felelős személy egyidejű értesítése mellett – kijavítja.

(5) Tartalmi hiba észlelése esetén a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti felelős személyhez fordul, aki köteles a tartalmi hiba kijavításáról a megkeresés kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni. Tartalmi hiba kijavítása során a hiba kijavításáért felelős személy a (3) bekezdésnek megfelelően kikéri a (3) bekezdés szerinti szervek véleményét.

(6) Ha tartalmi hiba kijavításának módjáról vagy annak szükségességéről vita merül fel a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és az (1) bekezdés szerinti felelős személy között, a felek kötelesek egyeztetés keretében megkísérelni a vita rendezését.

5. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 2. § (2) bekezdés tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1

A 4. § (1) bekezdése l) pontja a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére