• Tartalom

46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról1

2018.12.22.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

lép.

2. § A Rendelet 3. §-a a következő n) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)

n) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember 11-i (EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember 11-i (EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez


A)    Az orvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alapképzésben

 

A

B

C

D

E

 Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Hivatkozási dátum

1.

Ausztria/
Österreich

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae univer-sae, Dr.med.univ.)

Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität

1994.1.1.

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Diploma van arts/Diplőme de docteur en médecine
Diplőme de »médecin«/Master in de geneeskunde

- Les universités/De universiteiten
- Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

1976.12.20.

3.

Bulgária/
България

Диплома за висше образование на образователно-квалифи- кационна степен »магистър« по Медицина и професионална квалификация »Магистър-лекар«

Университет

2007.1.1.

4.

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

2004.5.1.

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

2004.5.1.

6.

Dánia/ Danmark

Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)
Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand. med.)

Universitet
Styrelsen for Patientsikkerhed
Medicinsk universitetsfakultet

- Autorisation som læge, udstedt af Sundhedssty-relsen og
- Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedssty-relsen

1976.12.20.

- Autorisation som læge og tilladelse til selvstændigt virke som læge

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

1976.12.20.

8.

Észtország/Eesti

Arstikraad
Degree in Medicine (MD)
Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

2004.5.1.

9.

Finnország/Suomi/Finland

Lääketieteen lisensiaatin
tutkin-to/Medicine licentiatexamen

Yliopisto

1994.1.1.

10.

Franciaország/
France

Diplőme de fin de deuxième cycle des études médicales

Universités

1976.12.20.

11.

Görögország/
Ελλάς

Πτυχίο Ιατρικής

– Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου,
– Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου

1981.1.1.

12.

Hollandia/
Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

1976.12.20.

13.

Horvátország/
Hrvatska

Diploma »doktor medicine/doktorica medicine«

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

2013.7.1.

14.

Írország/Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

1976.12.20.

15.

Izland/ Ísland

Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. Med.)

Háskóli Íslands

Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Heilbrigðis-og Tryggingamála-ráðuneytinu

1994.1.1.

16.

Lengyelország/
Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem »lekarza«

szkoły wyższe

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (1) (3)
/Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (2) (3)

2004.5.1.

17.

Lettország/Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

2004.5.1.

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

1995.5.1.

19.

Litvánia/Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

Universitetas

1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

2004.5.1.

2. Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

2. Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)

20.

Luxemburg/
Luxembourg

Diplőme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

Jury d’examen d’Etat

Certificat de stage

1976.12.20.

21.

Magyarország

Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med.)

Egyetem

2004.5.1.

22.

Málta/Malta

Lawrja ta’ Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija

Universita` ta’ Malta

Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

2004.5.1.

23.

Németország
/Deutschland

- Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

1976.12.20.

- Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

24.

Norvégia/Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, röv.: cand.med.
(Candidata/candidatus medicinae, röv.: cand.med. fokozat megszerzést tanúsító oklevél)

Medisinsk universitetsfakultet
(Egyetem orvostudományi kara)

Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetens offentlig myndighet
(Az illetékes hatóság által kiállított, gyakorlat elvégzését tanúsító oklevél)

1994.1.1

25.

Olaszország/ Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia

1976.12.20.

26.

Portugália/
Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina
Certificado de mestrado integrado em medicina

Universidades

Certificado emitido pela Ordem dos Médicos

1986.1.1.

27.

Románia/
România

Diplomă de licenţă de doctor medic
Diploma de licență şi master (4)

Universităţi
Ministerul Educației Naționale (4)

2007.1.1.

28.

Spanyolország/
España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía
Título de Licenciado en Medicina
Título de Graduado/a en Medicina

- Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una Universidad

1986.1.1.

29.

Svédország/
Sverige

Läkarexamen

Universitet eller högskola

Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

1994.1.1.

30.

Svájc/
Schweizerische Eidgenossen-
schaft/
Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/
Confederaziun svizra

1. Diplőme fédéral demédecin
(Szövetségi orvosi oklevél)
2. Eidgenössisches Arztdiplom
(Szövetségi okleveles orvos)
3. Diploma federale dimedico
(Szövetségi orvosi oklevél)

Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium)
Eidgenössisches Departement des Innern
(Szövetségi Belügyminisztérium)
Dipartimento federale dell’interno
(Szövetségi Belügyminisztérium)

 

2002.6.1.

31.

Szlovénia/
Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov »doktor medicine/doktorica medicine«

Univerza

Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/
Zdravnica

2004.5.1.

32.

Szlovákia/
Slovensko

DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva (»MUDr.«)

Univerzita

2004.5.1.

 

(1) 2012-ig.
(2) 2013-tól.
(3) 2017. október 1-jéig az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell
a posztgraduális szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplomowy«).
(4) 2011-től.B)    A szakorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A.

B.

C.

D.

 

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Hivatkozási dátum

1.

Ausztria/ Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1994.1.1.

2.

Belgium/België/Belgique/ Belgie

Bijzondere beroepstitel van genees-heer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezond-heid/Ministre de la Santé publique

1976.12.20.

3.

Bulgária/България

Свидетелство за призната специалност

Университет

2007.1.1.

4.

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

2004.5.1.

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

2004.5.1.

6.

Dánia/ Danmark

Bevis for tilladelse i lat betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed

1976.12.20.

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Certificate of Completion of training

Postgraduate Medical Education and Training Board
General Medical Council

1976.12.20.
2010.4.1.

8.

Észtország/Eesti

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

2004.5.1.

9.

Finnország/Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkare-xamen

Yliopisto

1994.1.1.

10.

Franciaország/France

1. Certificat d’études spéciales de médecine accompagné du diplőme d’Etat de docteur en médecine

1. Universités

1976.12.20.

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplőme d’Etat de docteur en médecine

2. Conseil de l’Ordre des médecins

3. Diplőme d’études spécialisées ou diplőme d’études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplőme d’Etat de docteur en médecine

3. Universités

11.

Görögország/Ελλάς

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας

1. Περιφέρεια
2. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
3. Νομαρχία

1981.1.1.

12.

Hollandia/ Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

- Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap-pij tot bevordering der Geneeskunst
- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap-pij tot Bevordering der Geneeskunst

1976.12.20.

Diploma geneeskundig specialist

- Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap-pij tot Bevordering der Geneeskunst (1)

13.

Horvátország/Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavrša-vanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

2013.7.1.

14.

Írország/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

1976.12.20.

15.

Izland/ Ísland

Sérfræðileyfi
(Szakosodás/szakorvosi engedély)

Heilbrigðis-og Tryggingamálaráðuneyti
(Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium)

1994.1.1.

16.

Lengyelország/ Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

2004.5.1.

17.

Lettország/ Latvija

»Sertifikāts«-kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

2004.5.1.

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Minden, a B) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

1995.5.1.

19.

Litvánia/Lietuva

1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)

Universitetas

2004.5.1.

20.

Luxemburg/Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

1976.12.20.

21.

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

2004.5.1.

22.

Málta/Malta

Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċ-jalisti

2004.5.1.

23.

Németország/Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

1976.12.20.

24.

Norvégia/Norge

Spesialistgodkjenning
(Szakorvosi oklevél)

Den norske laegeforening ihht. delegert myndighet
(A norvég orvosi kamara által jóváhagyott hatóság)

1994.1.1.

25.

Olaszország/ Italia

Diploma di medico specialista

Università

1976.12.20.

26.

Portugália/Portugal

Titulo de especialista

Ordem dos Médicos

1986.1.1.

27.

Románia/România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătăţii

2007.1.1.

28.

Spanyolország/España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1986.1.1.

29.

Svédország/Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1994.1.1.

30.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Diplőme de médecin spécialiste
(Szakorvos)
Diplom als Facharzt
(Szakorvos)
Diploma di medico specilista
(Szakorvos)

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses
(Szövetségi Belügyminisztérium)
Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte
Dipartimento federale dell’interno e
Federazione dei medici svizzeri

2002.6.1.

31.

Szlovénia/Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

2004.5.1.

32.

Szlovákia/Slovensko

Diplom o špecializácii

1. Slovenská zdravotnícka univerzita
2. Univerzita Komenského v Bratislave
3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2004.5.1.

 

(1) 2013. januártól.C) A szakorvosi képzések megnevezései
1. Aneszteziológia és általános sebészet

 

A.

B.

C.

 

 

Aneszteziológia

Általános sebészet

 

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 5 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

- Chirurgie
- Allgemeinchirurgie und Viszeralchirur-gie (1)

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie- reani-matie

Chirurgie/Heelkunde

3.

Bulgária/България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

4.

Ciprus/Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Anesteziologie a intenzivní medicína

Chirurgie

6.

Dánia/ Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

8.

Észtország/Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

10.

Franciaország/France

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

11.

Görögország/Ελλάς

Αναισθησιολογία

Χειρουργική

12.

Hollandia/Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

13.

Horvátország/Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija

14.

Írország/Ireland

Anaesthesia

General surgery

15.

Izland/ Ísland

Svæfinga-og gjörgæslulæknisfræði

Skurðlækningar

16.

Lengyelország/Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

17.

Lettország/Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

18.

Litvánia/Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

19.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Anästhesiologie

Chirurgie

20.

Luxemburg/Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

21.

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

22.

Málta/Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

23.

Németország/Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

24

Norvégia/Norge

Anestesiologi

Generell kirurgi

25.

Olaszország/ Italia

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva
Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (2)

Chirurgia generale

26.

Portugália/Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

27.

Románia/România

Anestezie şi terapie intensivă

Chirurgie generală

28.

Spanyolország/España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

29.

Svédország/Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

30.

Svájc/ Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Anesthésiologie
Anästhesiologie
Anestesiologia

Chirurgie
Chirurgie
Chirurgia

31.

Szlovákia/Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

32.

Szlovénia/Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in periope-rativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

 

(1) 2015. júniustól.
(2) 2015. februártól.2. Idegsebészet és Szülészet-nőgyógyászat

 

A.

B.

C.

 

 

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

 

 

Minimális képzési idő:
5 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie - obstétrique/Gynaecologie -
verloskunde

3.

Bulgária/България

Неврохирургия

Акушерство и гинекология

4.

Ciprus/Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική – Γυναικολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

6.

Dánia/ Danmark

Neurokirurgi

Gynækologi og obstetrik

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

8.

Észtország/Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjuk-do-mar och förlossningar

10.

Franciaország/France

Neurochirurgie

Gynécologie - obstétrique

11.

Görögország/Ελλάς

Νευροχειρουργική

Μαιευτική-Γυναικολογία

12.

Hollandia/Nederland

Neurochirurgie

Obstetrie en Gynaecologie

13.

Horvátország/Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

14.

Írország/Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

15.

Izland/ Ísland

Taugaskurðlækningar

Fæðingar- og kvenlækningar

16.

Lengyelország/Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

17.

Lettország/Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Neurochirurgie

Gynäkologie und Geburtshilfe

19.

Litvánia/Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie - obstétrique

21.

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

22.

Málta/Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

23.

Németország/Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

24.

Norvégia/Norge

Nevrokirurgi

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

25.

Olaszország/ Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

26.

Portugália/Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

27.

Románia/România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

28.

Spanyolország/España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Neurochirurgie
Neurochirurgie
Neurochirurgia


Gynécologie et obstétrique
Gynäkologie und Geburtshilfe
Ginecologia e ostetricia

30.

Svédország/Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

31.

Szlovákia/Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pőrodníctvo

32.

Szlovénia/Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo


3. Belgyógyászat és Szemészet

 

A

B

C

 

 

Belgyógyászat

Szemészet

 

 

Minimális képzési idő:
5 év

Minimális képzési idő: 3 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

3.

Bulgária/България

Вътрешни болести

Очни болести

4.

Ciprus/Κύπρος

Παθολογία

Οφθαλμολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

6.

Dánia/ Danmark

Oftalmologi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology

8.

Észtország/Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

10.

Franciaország/France

Médecine interne

Ophtalmologie

11.

Görögország/Ελλάς

Παθολογία

Οφθαλμολογία

12.

Hollandia/Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

13.

Horvátország/Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

14.

Írország/Ireland

General (Internal) Medicine

Ophthalmic surgery Ophthalmology (1)

15.

Izland/ Ísland

Lyflækningar

Augnlækningar

16.

Lengyelország/Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

17.

Lettország/Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Innere Medizin

Augenheilkunde

19.

Litvánia/Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

21.

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

22.

Málta/Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

23.

Németország/Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

24.

Norvégia/Norge

Indremedisin

Øyesykdommer

25.

Olaszország/ Italia

Medicina interna

Oftalmologia

26.

Portugália/Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

27.

Románia/România

Medicină internă

Oftalmologie

28.

Spanyolország/España

Medicina interna

Oftalmología

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra


Médecine interne
Innere Medizin
Medicina interna

Ophtalmologie
Ophthalmologie
Oftalmologia

30.

Svédország/Sverige

Internmedicin

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

31.

Szlovákia/Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

32.

Szlovénia/Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

 

(1) 1991/1992-től.4. Fül-orr-gégegyógyászat és Csecsemő-és gyermekgyógyászat

 

A.

B.

C.

 

 

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

 

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő:
4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

- Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1)

Kinder- und Jugendheilkunde

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngolo-gie

Pédiatrie/Pediatrie

3.

Bulgária/България

Ушно-носно-гърлени болести

Педиатрия

4.

Ciprus/Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Otorinolaryngologie

Dĕtské lékařství

6.

Dánia/ Danmark

Oto-rhino-laryngologi

Pædiatri

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics

8.

Észtország/Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

9.

Finnország/Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs-och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

10.

Franciaország/France

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Pédiatrie

11.

Görögország/Ελλάς

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

12.

Hollandia/Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

13.

Horvátország/Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

14.

Írország/Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

15.

Izland/ Ísland

Háls-, nef- og eyrnalækningar

Barnalækningar

16.

Lengyelország/Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

17.

Lettország/Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Kinderheilkunde

19.

Litvánia/Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

20.

Luxemburg/Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

21.

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

22.

Málta/Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

23.

Németország/Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

24.

Norvégia/Norge

Øre-nese-halssykdommer

Barnesykdommer

25.

Olaszország/ Italia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

26.

Portugália/Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

27.

Románia/România

Otorinolaringologie

Pediatrie

28.

Spanyolország/España

Otorrinolaringología

Pediatría y sus áreas especificas

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria

Pédiatrie
Kinder- und Jugendmedizin
Pediatria

30.

Svédország/Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

31.

Szlovákia/Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

32.

Szlovénia/Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

 

(1) 2015. júniustól.


5. Tüdőgyógyászat és Urológia

 

A.

B.

C.

 

 

Tüdőgyógyászat

Urológia

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő:
5 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

- Lungenkrankheiten
- Innere Medizin und Pneumologie (2)

Urologie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Pneumologie

Urologie

3.

Bulgária/България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

4.

Ciprus/Κύπρος

Πνευμονολογία – Φυματιολογία

Ουρολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Pneumologie a ftizeologie

Urologie

6.

Dánia/ Danmark

Intern medicin: lungesygdomme

Urologi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

8.

Észtország/Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjuk-domar och allergologi

Urologia/Urologi

10.

Franciaország/France

Pneumologie

Chirurgie urologique

11.

Görögország/Ελλάς

Φυματιολογία- Πνευμοvολογία

Ουρολογία

12.

Hollandia/Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

13.

Horvátország/Hrvatska

Pulmologija

Urologija

14.

Írország/Ireland

Respiratory medicine

Urology

15.

Izland/ Ísland

Lungnalækningar

Þvagfæraskurðlækningar

16.

Lengyelország/Polska

Choroby płuc

Urologia

17.

Lettország/Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein


Pneumologie

Urologie

19.

Litvánia/Lietuva

Pulmonologija

Urologija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Pneumologie

Urologie

21.

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

22.

Málta/Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

23.

Németország/Deutschland

- Pneumologie
- Innere Medizin und Pneumologie (1)

Urologie

24.

Norvégia/Norge

Lungesykdommer

Urologi

25.

Olaszország/ Italia

Malattie dell’apparato respiratorio

Urologia

26.

Portugália/Portugal

Pneumologia

Urologia

27.

Románia/România

Pneumologie

Urologie

28.

Spanyolország/España

Neumología

Urología

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Pneumologie
Pneumologie
Pneumologia

Urologie
Urologie
Urologia

30.

Svédország/Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

31.

Szlovákia/Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

32.

Szlovénia/Slovenija

Pnevmologija

Urologija

 

(1) 2011. júliustól.
(2) 2015. júniustól.


6. Ortopédia és Patológia

 

A.

B.

C.

 

 

Ortopédia

Patológia

 

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő:
4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

- Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
- Orthopädie und Traumatologie (2)

- Pathologie
- Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2)
- Klinische Pathologie und Neuropathologie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

3.

Bulgária/България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

4.

Ciprus/Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία – Ιστολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Ortopedie

Patologie

6.

Dánia/ Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi og cytology

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

8.

Észtország/Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

10.

Franciaország/France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

11.

Görögország/Ελλάς

Ορθοπεδική

Παθολογική Ανατομική

12.

Hollandia/Nederland

Orthopedie

Pathologie

13.

Horvátország/Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija
Patologija i citologija (3)

14.

Írország/Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

15.

Izland/ Ísland

Bæklunarskurðlaekningar

Vefjameinafræði

16.

Lengyelország/Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

17.

Lettország/Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Orthopädische Chirurgie

Pathologie

19.

Litvánia/Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

21.

Magyarország

Ortopédia és traumatológia

Patológia

22.

Málta/Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

23.

Németország/Deutschland

- Orthopädie (und Unfallchirurgie)
- Orthopädie und Unfallchirurgie (1)

Pathologie

24.

Norvégia/Norge

Ortopedisk kirurgi

Patologi

25.

Olaszország/Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

26.

Portugália/Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

27.

Románia/România

Ortopedie şi traumatologie

Anatomie patologică

28.

Spanyolország/España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizraChirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

Pathologie
Pathologie
Patologia

30.

Svédország/Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

31.

Szlovákia/Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

32.

Szlovénia/Slovenija

- Ortopedska kirurgija; Travmatologija

Patologija

 

(1) 2006. májustól.
(2) 2015. júniustól.
(3) 2015. november 3-tól.7. Neurológia és Pszichiátria

 

A.

B.

C.

 

 

Neurológia

Pszichiátria

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Neurologie

Psychiatrie, particulièrement de l’adulte/ Psychiatrie, meer bepaald in de volwas-senpsychiatrie

3.

Bulgária/България

Нервни болести

Психиатрия

4.

Ciprus/Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Neurologie

Psychiatrie

6.

Dánia/ Danmark

Neurologi

Psykiatri

8.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Neurology

General psychiatry

9.

Észtország/Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

10.

Finnország/Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

11.

Franciaország/France

Neurologie

Psychiatrie

12.

Görögország/Ελλάς

Νευρολογία

Ψυχιατρική

13.

Hollandia/Nederland

Neurologie

Psychiatrie

14.

Horvátország/Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

15.

Írország/Ireland

Neurology

Psychiatry

16.

Izland/ Ísland

Taugalækningar

Geðlækningar

17.

Lengyelország/Polska

Neurologia

Psychiatria

18.

Lettország/Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

19.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

20

Litvánia/Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

21.

Luxemburg/Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

20.

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

22.

Málta/Malta

Newroloġija

Psikjatrija

23.

Németország/Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

24.

Norvégia/Norge

Nevrologi

Psykiatri

25.

Olaszország/Italia

Neurologia

Psichiatria

26.

Portugália/Portugal

Neurologia

Psiquiatria

27.

Románia/România

Neurologie

Psihiatrie

28.

Spanyolország/España

Neurología

Psiquiatría

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Neurologie
Neurologie
Neurologia

Psychiatrie et psychothérapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia

30.

Svédország/Sverige

Neurologi

Psykiatri

31.

Szlovákia/Slovensko

Neurológia

Psychiatria

32.

Szlovénia/Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija
8. Radiológia és Sugárterápia

 

A.

B.

C.

 

 

Radiológia

Sugárterápia

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Radiologie

Strahlentherapie-Radioonkologie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/
Radiotherapie-oncologie

3.

Bulgária/България

Образна диагностика

Лъчелечение

4.

Ciprus/Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

6.

Dánia/ Danmark

Radiologi

Klinisk Onkologi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology

8.

Észtország/Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

10.

Franciaország/France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie option oncologie radiothérapique

11.

Görögország/Ελλάς

Ακτινοδιαγνωστική

Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία

12.

Hollandia/Nederland

Radiologie

Radiotherapie

13.

Horvátország/Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija

14.

Írország/Ireland

Radiology

Radiation oncology

15.

Izland/ Ísland

Geislalækningar

-

16.

Lengyelország/Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

17.

Lettország/Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

-

Medizinische Radiologie/Radio Onkologie

19.

Litvánia/Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

21.

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

22.

Málta/Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

23.

Németország/Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

24.

Norvégia/Norge

-

-

25.

Olaszország/Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

26.

Portugália/Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia Radioncologia

27.

Románia/România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

28.

Spanyolország/España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

-


Radio-oncologie/radiothérapie
Radio-Onkologie/Strahlentherapie
Radio-oncologia/radioterapia

30.

Svédország/Sverige

Medicinsk radiologi Radiologi (2)

Tumörsjukdomar (allmän onkologi) Onkologi (1)

31.

Szlovákia/Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

32.

Szlovénia/Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

 

(1) 2008. szeptembertől.
(2) 2015. májustól.


9. Plasztikai Sebészet és Klinikai biológia

 

A.

B.

C.

 

 

Plasztikai sebészet

Klinikai biológia

 

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (3)

Medizinische Biologie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et est-hétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

3.

Bulgária/България

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Клинична лаборатория

4.

Ciprus/Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Plastická chirurgie

6.

Dánia/ Danmark

Plastikkirurgi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Plastic surgery

8.

Észtország/Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

9.

Finnország/Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

10.

Franciaország/France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

11.

Görögország/Ελλάς

Πλαστική Χειρουργική

Ιατρική βιοπαθολογία (5)

12.

Hollandia/Nederland

Plastische chirurgie

13.

Horvátország/Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

14.

Írország/Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

15.

Izland/ Ísland

Lýtalækningar

Diagnostyka laboratoryjna

16.

Lengyelország/Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

17.

Lettország/Latvija

Plastiskā ķirurģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Plastische- und Wiederherstellungschirurgie

Laboratorinė medicina

19.

Litvánia/ Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

20.

Luxemburg/Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

21.

Magyarország

Plasztikai és égés- sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

22.

Málta/Malta

Kirurġija Plastika

23.

Németország/Deutschland

- Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
- Plastische und Ästhetische Chirurgie (1)

Laboratoriumsmedizin (2)

24.

Norvégia/Norge

Plastikkirurgi

Patologia clinica
Patologia clinica e biochimica clinica (4)

25.

Italia

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Patologia clinica
Patologia clinica e biochimica clinica (4)

26.

Portugália/Portugal

Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva

Patologia clínica

27.

Románia/România

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

Medicină de laborator

28.

Spanyolország/España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

30.

Svédország/ Sverige

Plastikkirurgi

31.

Szlovákia/Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

32.

Szlovénia/Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

(1) 2006-tól.
(2) 2012-től.
(3) 2015. júniustól.
(4) 2015. júniustól.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30.10. Mikrobiológia és bakteriológia és Biokémia

 

A.

B.

C.

 

 

Mikrobiológia és bakteriológia

Biokémia

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

- Hygiene und Mikrobiologie
- Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)
- Klinische Mikrobiologie und Virologie (4)

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

2.

Belgium/
België/Belgique/Belgien

3.

Bulgária/България

Микробиология

Биохимия

4.

Ciprus/Κύπρος

Μικροβιολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

6.

Dánia/ Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

10.

Franciaország/France

11.

Görögország/Ελλάς

– Ιατρική Βιοπαθολογία
– Μικροβιολογία

Ιατρική βιοπαθολογία (6)

12.

Hollandia/Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie (2)

13.

Horvátország/Hrvatska

Klinička mikrobiologija

14.

Írország/Ireland

Microbiology

Chemical pathology

15.

Izland/ Ísland

Sýklafræði

Vefjameinafræði

16.

Lengyelország/Polska

Mikrobiologia lekarska

17.

Lettország/Latvija

Mikrobioloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

-

Pathologie

19.

Litvánia/Lietuva

20.

Luxemburg/Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

21.

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

22.

Málta/Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

23.

Németország/Deutschland

- Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
- Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (3)

Laboratoriumsmedizin (1)

24.

Norvégia/Norge

Medisinsk mikrobiologi

Patologi

25.

Olaszország/Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica (5)

26.

Portugália/Portugal

27.

Románia/România

28.

Spanyolország/España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

-

Pathologie
Pathologie
Patologia

30.

Svédország/Sverige

Klinisk bakteriologi Klinisk mikrobiologi (7)

Klinisk kemi

31.

Szlovákia/Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

32.

Szlovénia/Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

 

(1) 2012-ig.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2000. április 4.
(3) 2006. májustól.
(4) 2015. júniustól.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3.
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30.
(7) 2015. májustól.11. Immunológia és Mellkassebészet

 

A.

B.

C.

 

 

Immunológia

Mellkassebészet

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 5 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

- Immunologie
- Klinische Immunologie (2)

Thoraxchirurgie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

3.

Bulgária/България

Клинична имунология

Гръдна хирургия Кардиохирургия

4.

Ciprus/Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Alergologie a klinická imunologie

Hrudní chirurgie

6.

Dánia/ Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

8.

Észtország/Eesti

Torakaalkirurgia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

10.

Franciaország/France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

11.

Görögország/Ελλάς

Χειρουργική Θώρακος

12.

Hollandia/Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

13.

Horvátország/Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

14.

Írország/Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Cardiothoracic surgery

15.

Izland/ Ísland

Ónæmisfræði

Brjóstholsskurðlækningar

16.

Lengyelország/Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

17.

Lettország/Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija Sirds ķirurgs

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

19.

Litvánia/Lietuva

Krūtinės chirurgija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

21.

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

22.

Málta/Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

23.

Németország/Deutschland

Thoraxchirurgie

24.

Norvégia/Norge

Immunologi og transfusjonsmedisin

Thoraxkirurgi

25.

Olaszország/Italia

- Chirurgia toracica
- Cardiochirurgia

26.

Portugália/Portugal

Cirurgia cardiotorácica

27.

Románia/România

Chirurgie toracică

28.

Spanyolország/España

Inmunología

- Cirugía torácica
- Cirugía cardiovascular

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

-

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

30.

Svédország/Sverige

Klinisk immunologi (3)

Thoraxkirurgi

31.

Szlovákia/Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

32.

Szlovénia/Slovenija

Torakalna kirurgija

 

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2) 2015. júniustól.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2017. június 14.


12. Gyermeksebészet és Érsebészet

 

A.

B.

C.

 

 

Gyermeksebészet

Érsebészet

 

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 5 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Kinder- und Jugendchirurgie

Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkun-de (1)

3.

Bulgária/България

Детска хирургия

Съдова хирургия

4.

Ciprus/Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Dĕtská chirurgie

Cévní chirurgie

6.

Dánia/ Danmark

Karkirurgi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Paediatric surgery

Vascular surgery

8.

Észtország/Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

10.

Franciaország/France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

11.

Görögország/Ελλάς

Χειρουργική Παίδων

Αγγειοχειρουργική

12.

Hollandia/Nederland

13.

Horvátország/Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija

14.

Írország/Ireland

Paediatric surgery

15.

Izland/ Ísland

Barnaskurðlkæningar

Æðaskurðleakningar

16.

Lengyelország/Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

17.

Lettország/Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Kinderchirurgie

-

19.

Litvánia/Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

21.

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

22.

Málta/Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

23.

Németország/Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

24.

Norvégia/Norge

Barnekirurgi

Karkirurgi

25.

Olaszország/Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

26.

Portugália/Portugal

Cirurgia pediátrica

Angologia/Cirurgia vascular

27.

Románia/România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

28.

Spanyolország/España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Chirurgie pédiatrique
Kinderchirurgie
Chirurgia pediatrica

-

30.

Svédország/Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

Kärlkirurgi

31.

Szlovákia/Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

32.

Szlovénia/Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

 

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.13. Kardiológia és Gasztroenterológia

 

A.

B.

C.

 

 

Kardiológia

Gasztroenterológia

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Innere Medizin und Kardiologie

Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastro-enterologie

3.

Bulgária/България

Кардиология

Гастроентерология (1)

4.

Ciprus/Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Kardiologie

Gastroenterologie

6.

Dánia/ Danmark

Intern medicin: kardiologi

Intern medicin: gastroenterology og hepato-logi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Cardiology

Gastroenterology

8.

Észtország/Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

10.

Franciaország/France

Cardiologie et maladies vasculaires

Gastro-entérologie et hépatologie

11.

Görögország/Ελλάς

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

12.

Hollandia/Nederland

Cardiologie

Maag-darm-leverziekten

13.

Horvátország/Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

14.

Írország/Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

15.

Izland/ Ísland

Hjartalaekningar

Meltingarlækningar

16.

Lengyelország/Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

17.

Lettország/Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein


Kardiologie


Gastroenterologie

19.

Litvánia/Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

21.

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

22.

Málta/Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

23.

Németország/Deutschland

- Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie
- Innere Medizin und Kardiologie (2)

- Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie
- Innere Medizin und Gastroenterologie (2)

24.

Norvégia/Norge

Hjertesykdommer

Fordøyelsessykdommer

25.

Olaszország/Italia

Malattie dell’apparato cardiovascolare

Gastroenterologia
Malattie dell’apparato digerente (3)

26.

Portugália/Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

27.

Románia/România

Cardiologie

Gastroenterologie

28.

Spanyolország/España

Cardiología

Aparato digestivo

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra


Cardiologie
Kardiologie
Cardiologia


Gastroentérologie
Gastroenterologie
Gastroenterologia

30.

Svédország/Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

31.

Szlovákia/Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

32.

Szlovénia/Slovenija

Kardiologija in vaskularna medicina

Gastroenterologija

 

(1) 2010. szeptember 14-ig.
(2) 2009. októbertől.
(3) 2015. júniustól.


14. Reumatológia és Általános hematológia

 

A.

B.

C.

 

 

Reumatológia

Általános hematológia

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő:
3 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Innere Medizin und Rheumatologie

Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Rhumathologie/reumatologie

3.

Bulgária/България

Ревматология

Клинична хематология

4.

Ciprus/Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

6.

Dánia/ Danmark

Intern medicin: reumatologi

Intern medicin: hæmatologi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Rheumatology

Haematology

8.

Észtország/Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

10.

Franciaország/France

Rhumatologie

11.

Görögország/Ελλάς

Ρευματολογία

Αιματολογία

12.

Hollandia/Nederland

Reumatologie

13.

Horvátország/Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

14.

Írország/Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

15.

Izland/ Ísland

Gigtarlækningar

Blóðmeinafræði

16.

Lengyelország/Polska

Reumatologia

Hematologia

17.

Lettország/Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Rheumatologie

Hämatologie

19.

Litvánia/Lietuva

Reumatologija

Hematologija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

21.

Magyarország

Reumatológia

Hematológia

22.

Málta/Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġia

23.

Németország/Deutschland

- Innere Medizin und Schwerpunkt Rheu-matologie
- Innere Medizin und Rheumatologie (1)

- Innere Medizin und Schwerpunkt Häma-tologie und Onkologie
- Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (1)

24.

Norvégia/Norge

Revmatologi

Blodsykdommer

25.

Olaszország/Italia

Reumatologia

Ematologia

26.

Portugália/Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

27.

Románia/România

Reumatologie

Hematologie

28.

Spanyolország/España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Rhumatologie
Rheumatologie
Reumatologia

Hématologie
Hämatologie
Ematologia

30.

Svédország/Sverige

Reumatologi

Hematologi

31.

Szlovákia/Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

32.

Szlovénia/Slovenija

Revmatologija

Hematologija

 

(1) 2009. októbertől.15. Endokrinológia és Fizioterápia

 

A.

B.

C.

 

 

Endokrinológia

Fizioterápia

 

 

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 3 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

3.

Bulgária/България

Ендокринология и болести на обмяната

Физикална и рехабилитационна медицина

4.

Ciprus/Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Diabelotologie a endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

6.

Dánia/ Danmark

Intern medicin: endokrinologi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

8.

Észtország/Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

9.

Finnország/Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

10.

Franciaország/France

Endocrinologie - diabète - maladies métaboliques

Médecine physique et de réadaptation

11.

Görögország/Ελλάς

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

12.

Hollandia/Nederland

Revalidatiegeneeskunde

13.

Horvátország/Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

14.

Írország/Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

15.

Izland/ Ísland

Efnaskipta- og innkirtlalækningar

Orku- og endurhaefingarlækningar

16.

Lengyelország/Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

17.

Lettország/Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Endokrinologie-Diabetologie

Physikalische Medizin und Rehabilitation

19.

Litvánia/Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

21.

Magyarország

Endokrinológia
Endokrinológia és anyag-cserebetegségek

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
Rehabilitációs medicina (4)

22.

Málta/Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

23.

Németország/Deutschland

- Innere Medizin und Schwerpunkt En-dokrinologie und Diabetologie
- Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (1)

Physikalische und Rehabilitative Medizin

24.

Norvégia/Norge

Endokrinologi

Fysikalsk medisin og rehabilitering

25.

Olaszország/Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio
Endocrinologia e malattie del metabolismo (2)

Medicina fisica e riabilitazione Medicina fisica e riabilitativa (2)

26.

Portugália/Portugal

Endocrinologia/Nutrição

Medicina física e de reabilitação

27.

Románia/România

Endocrinologie

Reabilitare Medicală

28.

Spanyolország/España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Endocrinologie-diabétologie
Endokrinologie-Diabetologie
Endocrinologia-diabetologia

Médecine physique et réadaptation
Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medicina fisica e riabilitazione

30

Svédország/Sverige

Endokrina sjukdomar Endokrinologi och diabetologi (3)

Rehabiliteringsmedicin

31.

Szlovákia/Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

32.

Szlovénia/Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

 

(1) 2009. októbertől.
(2) 2015. februártól.
(3) 2008. szeptembertől.
(4) 2016. szeptembertől.


16. Neuropszichiátria és Bőr-és nemibeteg-gyógyászat

8K35491_17

 

A.

B.

C.

 

 

Neuropszichiátria

Bőr- és nemibeteg-gyógyászat

 

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 3 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Neurologie und Psychiatrie (6)

Haut- und Geschlechtskrankheiten

2.

Belgium/

België/Belgique/
Belgien

Neuropsychiatrie (1)

Dermato-vénéréologie/Dermato-
venereolo-gie

3.

Bulgária/България

Кожни и венерически болести

4.

Ciprus/Κύπρος

Νευρολογία – Ψυχιατρική

Δερματολογία – Αφροδισιολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Dermatovenerologie

6.

Dánia/ Danmark

Dermato-venerologi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

8.

Észtország/Eesti

Dermatoveneroloogia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/
Hudsjukdomar och allergologi

10.

Franciaország/France

Neuropsychiatrie (2)

Dermatologie et vénéréologie

11.

Görögország/Ελλάς

Νευρολογία – Ψυχιατρική

Δερματολογία – Αφροδισιολογία

12.

Hollandia/Nederland

Zenuw - en zielsziekten (5)

Dermatologie en venerologie

13.

Horvátország/Hrvatska

Dermatologija i venerologija

14.

Írország/Ireland

15.

Izland/ Ísland

 

Húð- og kynsjúkdómalaekningar

16.

Lengyelország/Polska

 

Dermatologia i wenerologia

17.

Lettország/Latvija

 

Dermatoloģija un veneroloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

 

Dermatologie und Venereologie

19.

Litvánia/Lietuva

Dermatovenerologija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Neuropsychiatrie (4)

Dermato-vénéréologie

21.

Magyarország

Bőrgyógyászat

22.

Málta/Malta

Dermato-venerejoloġija

23.

Németország/Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut - und Geschlechtskrankheiten

24.

Norvégia/Norge

 

Hudsykdommer og veneriske sykdommer

25.

Olaszország/ Italia

Neuropsichiatria (3)

Dermatologia e venereologia

26.

Portugália/Portugal

Dermatovenereologia

27.

Románia/România

Dermatovenerologie

28.

Spanyolország/España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

 

Dermatologie et vénéréologie

Dermatologie und Venerologie

Dermatologia e venerologia

30.

Svédország/Sverige

Hud- och könssjukdomar

31.

Szlovákia/Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

32.

Szlovénia/Slovenija

Dermatovenerologija

 

A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében:
(1) 1987. augusztus 1., kivéve azon személyek esetében, akik képzésüket ezen időpontot megelőzően kezdték meg.
(2) 1971. december 31.
(3) 1999. október 31.
(4) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.
(5) 1984. július 9.
(6) 2004. március 31.17. Radiológia és Gyermekpszichiátria

 

A.

B.

C.

 

 

Radiológia

Gyermekpszichiátria

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Radiologie (6)

- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin (8)

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

3.

Bulgária/България

Радиобиология

Детска психиатрия

4.

Ciprus/Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Dĕtská a dorostová psychiatrie

6.

Dánia/ Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

10.

Franciaország/France

Electro-radiologie (2)

Pédopsychiatrie (7)

11.

Görögország/Ελλάς

Ακτινολογία – Ραδιολογία

Παιδοψυχιατρική

12.

Hollandia/Nederland

Radiologie (5)

13.

Horvátország/Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija

14.

Írország/Ireland

Child and adolescent psychiatry

15.

Izland/ Ísland

Geislalækningar

Barna- og unglingageðlækningar

16.

Lengyelország/Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

17.

Lettország/Latvija

Bērnu psihiatrija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

-

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

19.

Litvánia/Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Électroradiologie (4)

Psychiatrie infantile

21.

Magyarország

Radiológia

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
Gyermek- és ifjúságpszichiátria

22.

Málta/Malta

23.

Németország/Deutschland

Radiologie

Kinder - und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie

24.

Norvégia/Norge

-

Barne- og ungdomspsykiatri

25.

Olaszország/Italia

Radiologia (3)

Neuropsichiatria infantile

26.

Portugália/Portugal

Radiologia

Psiquiatria da infância e da adolescência

27.

Románia/România

Psihiatrie pediatrică

28.

Spanyolország/España

Electroradiología (1)

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

-

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

30.

Svédország/Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

31.

Szlovákia/Slovensko

Detská psychiatria

32.

Szlovénia/Slovenija

Radiologija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében:
(1) 1984. február 1.
(2) 1971. december 3.
(3) 1993. október 31.
(4) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.
(5) 1984. július 8.
(6) 2004. március 31.
(7) 1991. január 1.
(8) 2015. júniustól.


18. Geriátria és Nefrológia

 

A.

B.

C.

 

 

Geriátria

Nefrológia

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő:
4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Innere Medizin und Nephrologie

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Gériatrie/Geriatrie

3.

Bulgária/България

Гериатрична медицина

Нефрология

4.

Ciprus/Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Geriatrie

Nefrologie

6.

Dánia/ Danmark

Intern medicin: geriatric

Intern medicin: nefrologi

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Geriatric medicine

Renal medicine

8.

Észtország/Eesti

Nefroloogia

9.

Finnország/Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

10.

Franciaország/France

Néphrologie

11.

Görögország/Ελλάς

Νεφρολογία

12.

Hollandia/Nederland

Klinische geriatrie

13.

Horvátország/Hrvatska

Gerijatrija

Nefrologija

14.

Írország/Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

15.

Izland/ Ísland

Öldrunarlækningar

Nýrnalækningar

16.

Lengyelország/Polska

Geriatria

Nefrologia

17.

Lettország/Latvija

Nefroloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein


Geriatrie

Nephrologie

19.

Litvánia/Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

21.

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

22.

Málta/Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

23.

Németország/Deutschland

- Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie
- Innere Medizin und Nephrologie (1)

24.

Norvégia/Norge

Geriatri

Nyresykdommer

25.

Olaszország/Italia

Geriatria

Nefrologia

26.

Portugália/Portugal

Nefrologia

27.

Románia/România

Geriatrie şi gerontologie

Nefrologie

28.

Spanyolország/España

Geriatría

Nefrología

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

-

Néphrologie
Nephrologie
Nefrologia

30.

Svédország/Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi) Njurmedicin (2)

31.

Szlovákia/Slovensko

Geriatria

Nefrológia

32.

Szlovénia/Slovenija

Nefrologija

 

(1) 2009. októbertől.
(2) 2015. májustól.19. Infektológia és Társadalom-orvostan és szociális orvostan

 

A.

B.

C.

 

 

Infektológia

Társadalom-orvostan és szociális orvostan

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő:
4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Innere Medizin und Infektiologie

- Sozialmedizin
- Public Health (1)

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

3.

Bulgária/България

Инфекциозни болести

Социална медицина и здравен мениджмънт комунална хигиена

4.

Ciprus/Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα (3)

– Υγειονολογία
– Κοινοτική Ιατρική

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

6.

Dánia/ Danmark

Intern medicin: infektionsmedicin

Samfundsmedicin

8.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine

9.

Észtország/Eesti

Infektsioonhaigused

10.

Finnország/Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

11.

Franciaország/France

Santé publique et médecine sociale

12.

Görögország/Ελλάς

Κοινωνική Iατρική

13.

Hollandia/Nederland

Maatschappij en gezondheid

14.

Horvátország/Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

15.

Írország/Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

16

Izland/ Ísland

Smitsjúkdómar

Félagslækningar

17.

Lengyelország/Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia (1)

18.

Lettország/Latvija

Infektoloģija

 

19.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Infektiologie

Prävention und Gesundheitswesen

20.

Litvánia/Lietuva

Infektoloģija

21.

Luxemburg/Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

22.

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

23.

Málta/Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

24.

Németország/Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

25.

Norvégia/Norge

Infeksjonssykdommer

Samfunnsmedisin

26.

Olaszország/ Italia

Malattie infettive
Malattie infettive e tropicali (2)

Igiene e medicina preventiva

27.

Portugália/Portugal

Doenças infecciosas

Saúde pública

28.

Románia/România

Boli infecţioase

publică şi management

29.

Spanyolország/España

Medicina preventiva y salud pública

30.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra


Infektiologie
Infectiologie
Malattie infettive


Prévention et santé publique
Prevention und Gesundheitswesen
Prevenzione e salute pubblica

31.

Svédország/Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

 

Szlovákia/Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

32.

Szlovénia/Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

 

(1) 2015. júniustól.
(2) 2015. februártól.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2016. december 8.20. Farmakológia és foglalkozás-orvostan

 

A.

B.

C.

 

 

Farmakológia

Foglalkozás-orvostan

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

- Arbeitsmedizin
- Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (1)

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

3.

Bulgária/България

Клинична фармакология и терапия Фармакология

Трудова медицина

4.

Ciprus/Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

6.

Dánia/ Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

10.

Franciaország/France

Médecine du travail

11.

Görögország/Ελλάς

Ιατρική της Εργασίας

12.

Hollandia/Nederland

- Arbeid en gezondheid, bedrijfsgenees-kunde
- Arbeid en gezondheid, verzekeringsge-neeskunde

13.

Horvátország/Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa

14.

Írország/Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics Pharmaceutical Medicine (4)

Occupational medicine

15.

Izland/ Ísland

Lyfjafræði

Atvinnulaekningar

16.

Lengyelország/Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

17.

Lettország/Latvija

Arodslimības

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

19.

Litvánia/Lietuva

Darbo medicina

20.

Luxemburg/Luxembourg

Médecine du travail

21.

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
Foglalkozás-orvostan

22.

Málta/Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

23.

Németország/Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

24.

Norvégia/Norge

Klinisk farmakologi

Arbeidsmedisin

25.

Olaszország/ Italia

Farmacologia
Farmacologia e tossicologia clinica (2)

Medicina del lavoro

26.

Portugália/Portugal

Medicina do trabalho

27.

Románia/România

Farmacologie clinică

Medicina muncii

28.

Spanyolország/España

Farmacología clínica

Medicina del trabajo

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro

30.

Svédország/Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin (3)

31.

Szlovákia/Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

32.

Szlovénia/Slovenija

Medicina dela, prometa in športa

 

(1) 2015. júniustól.
(2) 2015. februártól.
(3) 2008. szeptembertől.
(4) 2017. júliustól.21. Allergológia és Nukleáris medicina

 

A.

B.

C.

 

 

Allergológia

Nukleáris medicina

 

 

Minimális képzési idő: 3 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Nuklearmedizin

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

3.

Bulgária/България

Клинична алергология

Нуклеарна медицина

4.

Ciprus/Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

6.

Dánia/ Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Nuclear medicine

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/ Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

10.

Franciaország/France

Médecine nucléaire

11.

Görögország/Ελλάς

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

12.

Hollandia/Nederland

Allergologie (1)

Nucleaire geneeskunde

13.

Horvátország/Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina

14.

Írország/Ireland

15.

Izland/ Ísland

Ofnæmislaekningar

Ísótópagreining

16.

Lengyelország/Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

17.

Lettország/Latvija

Alergoloģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Allergologie und klinische Immunologie

Nuklearmedizin

19.

Litvánia/Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Médecine nucléaire

21.

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Nukleáris medicina

22.

Málta/Malta

Mediċina Nukleari

23.

Németország/Deutschland

Nuklearmedizin

24.

Norvégia/Norge

-

Nukleærmedisin

25.

Olaszország/Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

26.

Portugália/Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

27.

Románia/România

Alergologie şi imunologie clinică

Medicină nucleară

28.

Spanyolország/España

Alergología

Medicina nuclear

39.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Allergologie et immunologie clinique
Allergologie und klinische Immunologie
Allergologia e immunológia clinica

Nuklearmedizin
Médecine nucléaire
Medicina nucleare

30.

Svédország/Sverige

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin Nuklearmedicin (2)

31.

Szlovákia/Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína

32.

Szlovénia/Slovenija

Nuklearna medicina

 

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1996. augusztus 12.
(2) 2008. szeptembertől.22. Arc-és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés) és Haematológia

 

A.

B.

C.

 

 

Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)

Haematológia

 

 

Minimális képzési idő:
5 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Mund- Kiefer - und Gesichtschirurgie (2)

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

3.

Bulgária/България

Лицево-челюстна хирургия

Трансфузионна хематология

4.

Ciprus/Κύπρος

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Maxilofaciální chirurgie

6.

Dánia/ Danmark

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

10.

Franciaország/France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Hématologie

11.

Görögország/Ελλάς

12.

Hollandia/Nederland

13.

Horvátország/Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

14.

Írország/Ireland

15.

Izland/ Ísland

-

Blóðmeinafræði

16.

Lengyelország/Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

17.

Lettország/Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Kiefer- und Gesichtschirurgie

Hämatologie

19.

Litvánia/Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

20.

Luxemburg/Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Hématologie biologique

21.

Magyarország

Arc-, állcsont- és szájsebészet (1)

Haematológia

22.

Málta/Malta

23.

Németország/Deutschland

24.

Norvégia/Norge

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Blodsykdommer

25.

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

26.

Portugália/Portugal

Cirurgia maxilo-facial

Hematologia clinica

27.

Románia/România

28.

Spanyolország/España

Cirugía oral y maxilofacial

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Chirurgia oro-maxillo-facciale

Hématologie Hämatologie Ematologia

30

Svédország/Sverige

31.

Szlovákia/Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

32.

Szlovénia/Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

 

A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében:
(1) 2007. szeptember 30.
(2) 2013. február 28.


23. Sztomatológia és Bőrgyógyászat

 

A.

B.

C.

 

 

Sztomatológia

Bőrgyógyászat

 

 

Minimális képzési idő:
3 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

3.

Bulgária/България

4.

Ciprus/Κύπρος

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

6.

Dánia/ Danmark

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Dermatology

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

10.

Franciaország/France

Stomatologie

11.

Görögország/Ελλάς

12.

Hollandia/Nederland

13.

Horvátország/Hrvatska

14.

Írország/Ireland

Dermatology

15.

Izland/ Ísland

 

Húð- og kynsjúkdómalaekningar

16.

Lengyelország/Polska

17.

Lettország/Latvija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

-

Dermatologie und Venereologie

19.

Litvánia/Lietuva

20.

Luxemburg/Luxembourg

Stomatologie

21.

Magyarország

Bőrgyógyászat

22.

Málta/Malta

Dermatoloġija

23.

Németország/Deutschland

24.

Norvégia/Norge

Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i Kjeveortopedi
(Fogszabályozó szakfogorvosi képzés elvégzését bizonyító oklevél)


Hudsykdommer og veneriske sykdommer

25.

Olaszország/ Italia

Odontostomatologia (1)

26.

Portugália/Portugal

Estomatologia

27.

Románia/România

28.

Spanyolország/España

Estomatología

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Diplom für Kieferorthopädie

Diplőme fédéral d’orthodontiste

Diploma di ortodontista

Dermatologie et vénéréologie
Dermatologie und Venerologie
Dermatologia e venerologia

30.

Svédország/Sverige

31.

Szlovákia/Slovensko

32.

Szlovénia/Slovenija

 

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 31.


24. Nemi betegségek és Trópusi betegségek

8K35491_25

 

A.

B.

C.

 

 

Nemi betegségek

Trópusi betegségek

 

 

Minimális képzési idő:
4 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

- Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
- Klinische Immunologie und Spezifische
Prophylaxe und Tropenmedizin (1)

2.

Belgium/België/Belgique/
Belgien

3.

Bulgária/България

4.

Ciprus/Κύπρος

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

6.

Dánia/ Danmark

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

10.

Franciaország/France

11.

Görögország/Ελλάς

12.

Hollandia/Nederland

13.

Horvátország/Hrvatska

14.

Írország/Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

15.

Izland/ Ísland

 

-

16.

Lengyelország/Polska

 

Medycyna transportu

17.

Lettország/Latvija

 

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

 

Tropenmedizin

19.

Litvánia/Lietuva

 

 

20.

Luxemburg/Luxembourg

 

21.

Magyarország

 

Trópusi betegségek

22.

Málta/Malta

Mediċina Uro-ġenetali

23.

Németország/Deutschland

24.

Norvégia/Norge

 

-

25.

Olaszország/Italia

 

Medicina tropicale (2)

26.

Portugália/Portugal

 

Medicina tropical

27.

Románia/România

 

28.

Spanyolország/España

 

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

 

Médecine tropicale et médecine des voyages

Tropen- und Reisemedizin

Medicina tropicale e medicina di viaggio

30.

Svédország/Sverige

 

31.

Szlovákia/Slovensko

 

Tropická medicína

32.

Szlovénia/Slovenija

 

 

(1) 2015. júniustól.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3.25. Gasztroenterológiai sebészet és Baleseti és sürgősségi orvostan

 

A.

B.

C.

 

 

Gasztroenterológiai sebészet

Baleseti és sürgősségi orvostan

 

 

Minimális képzési idő: 5 év

Minimális képzési idő: 5 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (1)

3.

Bulgária/България

Гастроентерологичнa хирургия

Спешна медицина

4.

Ciprus/Κύπρος

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

- Traumatologie
- Urgentní medicína

6.

Dánia/ Danmark

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Emergency medicine

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroentero-logisk kirurgi

Akuuttilääketiede/Akutmedicin

10.

Franciaország/France

Chirurgie viscérale et digestive

11.

Görögország/Ελλάς

12.

Hollandia/Nederland

13.

Horvátország/Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina

14.

Írország/Ireland

Emergency medicine

15.

Izland/ Ísland

 

 

16.

Lengyelország/Polska

Medycyna ratunkowa

17.

Lettország/Latvija

18.

Litvánia/Lietuva

Abdominalinė chirurgija

19.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

 

 

20.

Luxemburg/Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

21.

Magyarország

Oxyológia és sürgősségi orvostan

22.

Málta/Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza
Mediċina tal-Emerġenza (4)

23.

Németország/Deutschland

Visceralchirurg ie

24.

Norvégia/Norge

 

 

25.

Olaszország/ Italia

Chirurgia dell’apparato digerente (3)

Medicina d’emergenza-urgenza (2)

26.

Portugália/Portugal

27.

Románia/România

Medicină de urgenţă

28.

Spanyolország/España

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

 

 

30.

Svédország/Sverige

Akutsjukvård

31.

Szlovákia/Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

- Ůrazová chirurgia
- Urgentná medicína

32.

Szlovénia/Slovenija

Abdominalna kirurgija

Urgentna medicina

 

(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2) 2006. február 17-től.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3.
(4) 2003. november 21-től.26. Klinikai neurofiziológia és Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)


8K35491_27

 

A.

B.

C.

 

 

Klinikai neurofiziológia

Arc-állcsont-szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés) (1)

 

 

Minimális képzési idő: 4 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

2.

Belgium/

België/Belgique/
Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-,
kaak- en aangezichtschirurgie

3.

Bulgária/България

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

4.

Ciprus/Κύπρος

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

6.

Dánia/ Danmark

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

10.

Franciaország/France

11.

Görögország/Ελλάς

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (3)

12.

Hollandia/Nederland

13.

Horvátország/Hrvatska

14.

Írország/Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

15.

Izland/ Ísland

 

-

16.

Lengyelország/Polska

17.

Lettország/Latvija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

……………………….

Kiefer- und Gesichtschirurgie

19.

Litvánia/Lietuva

 

 

20.

Luxemburg/Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

21.

Magyarország

Klinikai neurofiziológia

Arc-állcsont-szájsebészet

22.

Málta/Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

23.

Németország/Deutschland

- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (2)

24.

Norvégia/Norge

 

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

25.

Olaszország/Italia

26.

Portugália/Portugal

27.

Románia/România

Chirurgie Orală şi Maxilo-facială (4)

28.

Spanyolország/España

Neurofisiologia clínica

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgie orale et maxillo-faciale

Chirurgia oro-maxillo-facciale

30.

Svédország/Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

31.

Szlovákia/Slovensko

32.

Szlovénia/Slovenija

 

(1) Az arc-állcsont-szájsebész előírt képesítésének megszerzését igazoló okirat kiadásához szükséges képzés (orvosi és fogorvosi alapképzés) előfeltétele az orvosi alapképzés (24. cikk) befejezése és hitelesítése mellett a fogorvosi alapképzés (34. cikk) befejezése és hitelesítése.
(2) 2006-tól.
(3) 2014. július 10-től.
(4) 2009-től.27. Orvosi onkológia és orvosi genetika

 

A.

B.

C.

 

 

Orvosi onkológia

Orvosi genetika

 

 

Minimális képzési idő:
5 év

Minimális képzési idő: 4 év

 

Ország

Szakmai cím

Szakmai cím

1.

Ausztria/Österreich

Medizinische Genetik

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Oncologie médicale/Medische oncologie

3.

Bulgária/България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

4.

Ciprus/Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

6.

Dánia/ Danmark

Klinisk genetik

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

8.

Észtország/Eesti

Meditsiinigeneetika

9.

Finnország/Suomi/Finland

Perinnöllisyyslääketiede/Medicinsk genetik

10.

Franciaország/France

Oncologie

Génétique médicale

11.

Görögország/Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

12.

Hollandia/Nederland

Klinische genetica

13.

Horvátország/Hrvatska

14.

Írország/Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

15.

Izland/ Ísland

 

 

16.

Lengyelország/Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

17.

Lettország/Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

 

 

19.

Litvánia/Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

20.

Luxemburg/Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

21.

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

22.

Málta/Malta

Ġenetika Klinika/Medika

23.

Németország/Deutschland

Humangenetik

24.

Norvégia/Norge

 

 

25.

Olaszország/ Italia

Oncologia medica

Genetica medica

26.

Portugália/Portugal

Oncologia médica

Genética médica

27.

Románia/România

Oncologie medicală

Genetică medicală

28.

Spanyolország/España

Oncología Médica

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

 

 

30.

Svédország/Sverige

Onkologi

Klinisk genetik

31.

Szlovákia/Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

32.

Szlovénia/Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika


D)    A háziorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A.

B.

C.

 

 

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Szakmai cím

Hivatkozási dátum

1.

Ausztria/Österreich

Diplom über die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

1994.12.31.

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Bijzondere beroepstitel van huisarts/ Titre professionnel particulier de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

1994.12.31.

3.

Bulgária/България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

2007.1.1.

4.

Ciprus/Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

2004.5.1.

5.

Cseh Köztársaság/ Česká republika

Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství

Všeobecný praktický lékař

2004.5.1.

6.

Dánia/ Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

1994.12.31.

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Certificate of completion of training

General practitioner

1994.12.31.

8.

Észtország/Eesti

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

2004.5.1.

9.

Finnország/Suomi/
Finland

Todistus yleislääketieteen erityiskoulu-tuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitime-rad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning

1994.1.1.

10.

Franciaország/France

Diplőmes d’études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplőme d’Etat de docteur en médecine

Médecin qualifié en médecine générale

1994.12.31.

11.

Görögország/Ελλάς

Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

1994.12.31.

12.

Hollandia/Nederland

Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen
Diploma geneeskundig specialist

Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap-
pij tot Bevordering der Geneeskunst (1)

1994.12.31.

13.

Horvátország/Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavrša-vanju

specijalist obiteljske medicine

2013.7.1.

14.

Írország/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

1994.12.31.

15.

Izland/ Ísland

-

 

1994.1.1.

16.

Lengyelország/Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

2004.5.1.

17.

Lettország/Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

2004.5.1.

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

-

 

1995.5.1.

19.

Litvánia/Lietuva

1. Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas
2. Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija)

Šeimos medicinos gydytojas Šeimos gydytojas

2004.5.1.

20.

Luxemburg/
Luxembourg

Diplőme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

1994.12.31.

21.

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

2004.5.1.

22.

Málta/Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

2004.5.1.

23.

Németország/
Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/
Fachärztin für Allgemeinmedizin

1994.12.31.

24.

Norvégia/Norge

-

 

1994.1.1

25.

Olaszország/ Italia

- Attestato di formazione specifica in medicina generale
- Diploma di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

1994.12.31.

26.

Portugália/Portugal

Título de especialista em medicina geral e familiar

Especialista em medicina geral e familiar

1994.12.31.

27.

Románia/România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

2007.1.1.

28.

Spanyolország/
Es-paña

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

1994.12.31.

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/Confederazione

Svizzera/
Confederaziun svizra

Médecin praticien
Praktischer Arzt
Medico generico

 

2002.6.1.

30.

Svédország/Sverige

Bevis om specialistkompetens i allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin

1994.12.31.

31.

Szlovákia/Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore »všeo-becné lekárstvo«

Všeobecný lekár

2004.5.1.

32.

Szlovénia/Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

2004.5.1.

 

(1) 2013. januártól.


E) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
1.2. 1981. január 1. Görögország,
1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,
1.6. 2002. június 1. Svájc,
1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,
1.9. 2013. július 1. Horvátország
esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
2.1. 1976. december 20. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
2.2. 1981. január 1. Görögország,
2.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
2.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,
2.5. 1995. május 1. Liechtenstein,
2.6. 2002. június 1. Svájc,
2.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
2.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,
2.9. 2013. július 1. Horvátország
esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító orvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen orvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1992. április 3. előtt megkezdett képzést igazol, és az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen szakorvosi oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén orvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
8. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
9. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
10. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi vagy szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az orvosi vagy szakorvosi oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén az orvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az orvosi és szakorvosi területen szerzett szlovén képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.
11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított oklevél, akinek orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevele nem felel meg az A), B), C) vagy D) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet – a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott – olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott orvosi, szakorvosi, háziorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A), B, C) vagy D) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.
12. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szakorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek 1975. június 20-án hatályos szabályozás alapján a nem teljes munkaidejű szakorvosi képzése 1983. december 31-éig megkezdődött, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
13. Feltétel nélkül elismerésre kerül azon tagállami állampolgár részére Spanyolországban kiállított szakorvosi oklevél, aki szakképzését 1995. január 1-je előtt befejezte, ha a szóban forgó képzés nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet az illetékes spanyol hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár letette a vonatkozó spanyol jogszabályban (1479/99. sz. királyi rendelet) foglalt szakmai alkalmassági vizsgát.
14. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami állampolgár számára kiállított olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy az orvos a D) pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában a következőkben felsorolt időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó – az általános orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító – rendelkezések erejénél fogva jogosult a háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális biztonsági rendszere keretében történő gyakorlására és aki az említett időpontig a tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel nélkül elismerhető.
14.1. 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság,
14.2. 2002. június 1. Svájc,
14.3. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
14.4. 2007. január 1. Bulgária és Románia,
14.5. 2013. július 1. Horvátország
esetében.
15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban megszerzett és az irányelv V. melléklet 5.1.2. és 5.1.3. pontjában felsorolt szakorvosi képesítés azon orvosok esetében, akik szakorvosi képzésüket 1983. december 31. után és 1991. január 1. előtt kezdték meg, feltéve, hogy a képesítés megszerzését tanúsító okirathoz csatolják azt az illetékes olaszországi hatóságok által kiállított igazolást, amelynek értelmében az érintett orvos Olaszországban ugyanazon az érintett szakterületen ténylegesen és jogszerűen, az igazolás kiállítását megelőző tíz éven belül legalább hét egymást követő évben szakorvosként tevékenykedett.

2. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez


A)    Az általános ápolók számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

8K35532_0

 

A.

B.

C.

D.

E.

 

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Szakmai cím

Hivatkozási dátum

1.

Ausztria/

Österreich

1.

Diplom über die Ausbildung in der all-gemeinen Gesundheits- und Krankenpflege

1.    Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester

1994.1.1.

2.

Diplom als »Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger«

2.    Allgemeine Krankenpflegeschule

Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger

3.

Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bachelorstudiengangs »Gesundheits- und Krankenpflege«

3.    Fachhochschulrat/
Fachhochschule

 

2.

Belgium/

België/Belgique/Belgien

—    Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/
Diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

—    De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

—    Hospitalier(ère)/
Verpleegassistent(e)

1979.6.29.

—    De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschuß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

—    Infirmier(ère) hospitalier(ère)/
Ziekenhuisverpleger(-
verpleegster)

—    Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/
Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers
(-pflegerin)

 

Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d’hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin

 

3.

Bulgária/
България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен »Бакалавър« с професионална квалификация »Медицинска сестра«

Университет

Медицинска сестра

2007.1.1.

4.

Ciprus/Κΰπρος

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής

2004.5.1.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νοσηλευτής(τρια) Γενικής Νοσηλευτικής

Πτυχίο Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

 

Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας – BSc in Nursing

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας University of Nicosia

 

Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Frederick

 

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

1.

Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)

1.    Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

Všeobecná sestra

2004.5.1.

2.

Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompanied by the following certificate: – Vysvědčení o absolutoriu

2.    Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

Všeobecný ošetřovatel

6.

Dánia/
Danmark

Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Professionshøjskole

Sygeplejerske

1979.6.29.

7.

Egyesült Királyság/
United Kingdom

A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies as attesting to the completion of training required for general nurses by Article 31 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Nurse – Adult in its register (81)

Education institutions approved by the Nursing and Midwifery Council or one of its predecessor bodies

Registered Nurse – Adult

1979.6.29.

8.

Észtország/
Eesti

1.

Diplom õe erialal

1.    Tallinna Meditsiinikool

Tartu Meditsiinikool

Kohtla-Järve Meditsiinikool

õde

2004.5.1.

2.

Õe põhikoolituse diplom

2.    Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

3.

Õe põhiõpe diplom

3.    Tartu Tervishoiu Kõrgkool

9.

Finnország/
Suomi/Finland

1.

Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

1.    Terveydenhuolto-oppilaitokset/

Hälsovårdsläroanstalter

Sairaanhoitaja/Sjukskötare

1994.1.1.

2.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

2. Ammattikorkeakoulut/
Yrkeshögskolor

10.

Franciaország/
France

—    Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)—
Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

Infirmier(ère)

1979.6.29.

11.

Görögország/ Ελλάς

1.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

1.    Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

1981.1.1.

2.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2.    Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτω

 

3.

Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3.    Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

4.

Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

4.    Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

7. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

12.

Hollandia/
Nederland

1. Diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

Verpleegkundige

1979.6.29.

2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie

 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4

4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

 

5. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5

5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

 

13.

Horvátország/Hrvatska

1.

Svjedodžba »medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege«

1.    Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije »medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege«

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2013.7.1.

2.

Svjedodžba »prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva«

2.    Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

14.

Írország/Ireland

1.

Certificate of Registered General Nurse (79)

1.    An Bórd Altranais (The Nursing Board) [up to 2012.10.1.];

Bórd Altranais agus Cnáimhseachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland) [from 2012.10.2.]

Registered General Nurse (RGN)

1979.6.29.

2.

B.Sc. in Nursing Studies (General) approved by the NMBI (80)

2.    Third-level Institution delivering the B.Sc. in Nursing Studies approved by the NMBI [as of September 2002]

3.

B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI (80)

3.    Third-level Institution delivering the B.Sc. in Children’s and General (Integrated) Nursing approved by the NMBI [as of September 2006]

15.

Izland/ Ísland

1. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)
2. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)
3. Hjúkrunarpróf
(Ápolói vizsga)

1. Háskóli Islands
(Izlandi Egyetem)
2. Háskólinn á Akureyri
(Az Izlandi Egyetem kihelyezett tagozata Akureyriben)
3. Hjúkrunarskóli Íslands
(Izlandi Ápolóképző)

 

1994. január 1.

16.

Lengyelország/Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem »magister pielęgniarstwa«

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

Pielegniarka

2004.5.1.

Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo z tytułem »licencjat pielęgniarstwa«

17.

Lettország/
Latvija

1.

Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

1.    Māsu skolas

Māsa

2004.5.1.

2.

Māsas diploms

2.    Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

1995. május 1.

19.

Litvánia/
Lietuva

1.

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

1.    Universitetas

Bendrosios praktikos slaugytojas

2004.5.1.

2.

Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

2.    Kolegija

3.

Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

3.    Universitetas

4.

Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija)

4.    Kolegija

20.

Luxemburg/
Luxembourg

Diplôme d’Etat d’infirmier

Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Infirmier

1979.6.29.

Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué

21.

Magyarország

1.

Ápoló bizonyítvány

1.    Szakképző iskola

Ápoló

2004.5.1.

2.

Ápoló oklevél

2.    Felsőoktatási intézmény

3.

Okleveles ápoló oklevél

3.    Felsőoktatási intézmény

22.

Málta/Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Universita »ta’ Malta«

Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

2004.5.1.

23.

Németország/Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger

1979.6.29.

24.

Norvégia/
Norge

Vitnemål for bestått
Sykepleierutdanning
(Ápolói/ápolónői képzés elvégzését bizonyító képesítő oklevél)

Høgskole
(Főiskola)

 

1994. január 1.

25.

Olaszország/
Italia

1.

Diploma di infermiere professionale (82)

1.    Scuole riconosciute dallo Stato (82)

1.

Infermiere professionale (82)

1979.6.29.

2.

Diploma di laurea in infermieristica (83)

2.    Università (83)

2.

Infermiere (83)

26.

Portugália/
Portugal

1.

Diploma do curso de enfermagem geral

1.    Escolas de Enfermagem

Enfermeiro

1986.1.1.

2.

Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

2.    Escolas Superiores de Enfermagem

3.

Diploma/Carta de curso de licenciatura em enfermagem

3.    Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

27.

Románia/
România

1.

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1.    Universităţi

Asistent medical generalist

2007.1.1.

2.

Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2.    Universităţi

3.

Certificat de competențe profesionale (de asistent medical generalist)

3.    Ministerul Educaţiei Naționale

4.

Certificat de calificare nivel 5

5.

Certificat de calificare profesională nivel 5

28.

Spanyolország/España

Título de Diplomado universitario en Enfermería

—    Ministerio de Educación y Cultura

Enfermero/a diplomado/a

1986.1.1.

Titulo de Graduado/a en Enfermería

—    El rector de una Universidad

Graduado/a en Enfermería

1986.1.1.

29.

Svájc/
Schweizerische Eidgenos-
senschaft/
Confédération
suisse/
Confedera-
zione Svizzera/
Confedera-
ziun svizra

1. Diplomierte Pflegefachfrau, Diplomierter Pflegefachmann
(Diplomás általános ápolónő, diplomás általános ápoló)
Infirmiere diplőmée et infirmier diplőmé
(Diplomás általános ápolónő, diplomás általános ápoló)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

 

2002. június 1.

30.

Svédország/
Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

Sjuksköterska

1994.1.1.

31.

Szlovénia/
Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov »diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik«

1.    Univerza

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

2004.5.1.

2.    Visoka strokovna šola

32.

Szlovákia/
Slovensko

1.

DIPLOM ošetrovateľstvo »magister« (»Mgr.«)

1.    Vysoká škola/Univerzita

Sestra

2004.5.1.

2.

DIPLOM ošetrovateľstvo »bakalár« (»Bc.«)

2.    Vysoká škola/Univerzita

3.

DIPLOM diplomovaná všeobecná sestra

3.    Stredná zdravotnícka škola

 

(1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést.

(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.

(3) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ felváltja az Egyesült Királyságra vonatkozó korábbi bejegyzéseket annak biztosítása érdekében, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.

(4) 2001-ig érvényes.

(5) 2001/2002-től.


B)    Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén

1.     Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1979. június 29. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
1.2. 1981. január 1. Görögország esetében,
1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália esetében,
1.4. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország esetében,
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
1.6. 2002. június 1. Svájc esetében, BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél kivételével,
1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia esetében,
1.8. 2007. január 1. Bulgária esetében,
1.9. 2011. szeptember 30. Svájc esetében BSc fokozatot tanúsító ápolói oklevél tekintetében,
1.10. 2013. július 1. Horvátország esetében,
amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító általános ápolói oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen ápolói oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén az általános ápolói tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett észt képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett lett képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az általános ápolói szakterületen szerzett litván képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
8. Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén az általános ápolói tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint általános ápolói szakterületen szerzett szlovén képesítések.
A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.
9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított általános ápolói oklevél, akinek általános ápolói oklevele nem felel meg az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet - a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott - olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti őket, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.
10. A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében – a 9. pontban foglaltaktól eltérően – kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
Feltétel nélkül elismerésre kerül a 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban kiállított ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, és amely az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:
a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga – érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy
b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 52.3. cikkének 2. pontja (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2011., 174. szám, 1039. tétel), és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló – a Lengyelországra vonatkozóan A) és B) pontban említett – ápolói képesítéssel rendelkező ápolókéval megfelelő szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik.
11. Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítésekre vonatkozóan – a 9. pontban foglaltaktól eltérően – a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
Feltétel nélkül elismerésre kerülnek a következő általános ápolói oklevelek azon tagállami állampolgárok esetében, akik Romániában végezték el általános ápolói képzésüket, és akik képzése nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amelynek értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Románia területén az igazolás kiállítását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül és ennek során a betegek ápolásának megtervezéséért, megszervezéséért és végrehajtásáért teljes körű felelősséggel tartozott:
a) Certificat de competenţă e profesionale de asistent medical generalist, şcoală postliceală típusú intézményben szerzett felsőfokú képesítés keretében, igazolva, hogy a képzés 2007. január 1. előtt kezdődött;
b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist, rövid távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött;
c) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist, hosszú távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött.
12. Az 1–11. pont szerinti tevékenységhez a betegápolás tervezésével, megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos teljes felelősségnek kell kapcsolódnia.

3. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez


A)    A fogorvosok számára előírt alapképesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A

B

C

D

E

F

 

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Szakmai cím

Hivatkozási dátum

1.

Ausztria/Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades »Doktor der Zahnheilkunde«

- Medizinische Universität
- Medizinische Fakultät der Universität

Zahnarzt

1994.1.1.

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Diploma van tandarts/ Diplőme licencié en science dentaire

- De universiteiten/ Les universités

Licentiaat in de tand-heelkunde/
Licencié en science dentaire

1980.1.28.

- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Ge-meenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

3.

Bulgária/България

Диплома за висше образование на образова-телно-квалифи-кационна степен »Магистър« по »Дентал-на медицина« с професионална квалификация »Магистър-лекар по дентална медицина«

Университет

Лекар по дентална медицина

2007.1.1.

4.

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

Οδοντίατρος

2004.5.1.

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, MDDr.)

Lékařská fakulta univerzity v České republice

Zubní lékař

2004.5.1.

6.

Dánia/ Danmark

Bevis for kandidatuddannelsen i odontologi (cand.odont.)

Universitet
Styrelsen for Patientsikkerhed

1. Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen
2. Tilladelse til selvstændig virke som tandlæge

Tandlæge

1980.1.28.

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

- Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch.D.)

- Universities

- Dentist

1980.1.28.

8.

Észtország/Eesti

Hambaarstikraad Degree in Dentistry (DD)
Diplom hambaarstitea-duse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

Hambaarst

2004.5.1.

9.

Finnország/Suomi/
Finland

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/ Odontologie licentiatexamen

- Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet
- Oulun yliopisto
- Itä-Suomen yliopisto
- Turun yliopisto

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-ton päätös käytännön palvelun hyväksymises-tä/Beslut av Tillstånds-och tillsynsverket för social- och hälsovården om godkännande av prakisk tjänstgöring

Hammaslääkäri/Tand-läkare

1994.1.1.

10.

Franciaország/
France

Diplőme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire

Universités

Chirurgien-dentiste

1980.1.28.

11.

Görögország/Ελλάς

Πτυχίο Οδοντιατρικής

Πανεπιστήμιο

Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος

1981.1.1.

12.

Hollandia/Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

Tandarts

1980.1.28.

13.

Horvátország/
Hrvatska

Diploma »doktor den-talne medicine/doktorica dentalne medicine«

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

2013.7.1.

14.

Írország/Ireland

- Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)
- Bachelor of Dental Surgery (BDS)
- Licentiate in Dental Surgery (LDS)

- Universities
- Royal College of Surgeons in Ireland

- Dentist
- Dental practitioner
- Dental surgeon

1980.1.28.

15.

Izland/ Ísland

Próf frá tannlæknadeild Háskóla Íslands
(Izlandi Egyetem Fogorvosi Karának oklevele)

Tannlæknadeild Háskóla Íslands
(Az Izlandi Egyetem Fogorvosi Kara)

 

 

1994.1.1.

16.

Lengyelország/
Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko-
dentystycznym lekarskim z tytułem »lekarz dentysta«

Szkoły wyższe

Świadectwo złożenia Lekarsko -
Dentystycznego Egzaminu Państwowego (1) (3)/
Świa-dectwo złożenia Lekarsko-
Dentystycznego Egzaminu Końcowego (2) (3)

Lekarz dentysta

2004.5.1.

17.

Lettország/Latvija

Zobārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

Sertifikāts - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā

Zobārsts

2004.5.1.

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

 

1995.5.1.

19.

Litvánia/Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

Universitetas

1. Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

Gydytojas odontologas

2004.5.1.

2. Magistro diplomas (odontologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo kvalifikacija)

2. Internatūros pažymėjimas (gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija)

20.

Luxemburg/
Luxembourg

Diplőme d’Etat de docteur en médecine dentaire

Jury d’examen d’Etat

Médecin-dentiste

1980.1.28.

21.

Magyarország

Okleveles fogorvos doktor oklevél (doctor medicinae dentariae, dr. med. dent)

Egyetem

Fogorvos

2004.5.1.

22.

Málta/Malta

Lawrja fil- Kirurġija Dentali

Universita` ta Malta

Kirurgu Dentali

2004.5.1.

23.

Németország/
Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

Zahnarzt

1980.1.28.

24.

Norvégia/Norge

Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus odontologiae, röv.: cand.odont.
(Candidata/candidatu s odontologiae, röv.: cand. odont. fokozat megszerzését tanúsító oklevél)

Odontologisk universitetsfakultet
(Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kara)

 

 

1994.1.1

25.

Olaszország/ Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra

Odontoiatra

1980.1.28.

26.

Portugália/Portugal

- Carta de curso de licenciatura em medicina dentária
- Mestrado integrado em medicina dentária

- Faculdades
- Institutos Superiores

Médico dentista

1986.1.1. 2006.3.24.

27.

Románia/România

Diplomă de licenţă de medic dentist

- Universităţi

Medic dentist

2003.10.1.

Diploma de licență şi master (4)

- Ministerul Educației Naționale (4)

Doctor-medic stomatology (5)

28.

Spanyolország/
España

Título de Licenciado en Odontología
Título de Graduado/a en Odontología

El rector de una universidad
El rector de una Universidad

Licenciado en Odontología
Graduado/a en Odontología

1986.1.1.

29.

Svájc/Schweizer-
ische
Eidgenossenschaft/
Confédération suisse/Confedera-
zione Svizzera/Confedera-
ziun svizra

Diplőme fédéral de médecin-dentiste
(Fogorvosi szövetségi oklevél);
Eidgenössisches Zahnarztdiplom
(Szövetségi fogorvosi oklevél);
Diploma federale di medico-dentista
(Szövetségi fogorvosi oklevél tulajdonosa)

Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium);
Eidgenössisches Departement des Innern
(Szövetségi Belügyminisztérium);
Dipartimento federale dell’interno
(Szövetségi Belügyminisztérium)

 

 

2002.6.1.

30.

Svédország/Sverige

Tandläkarexamen

Universitet eller högskola

Bevis om legitimation som tandläkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Tandläkare

1994.1.1.

31.

Szlovénia/Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov »doktor dental-ne medicine/doktorica dentalne medicine«

- Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

Doktor dentalne medicine/Doktorica dental-ne medicine

2004.5.1.

32.

Szlovákia/Slovensko

DIPLOM zubné lekárstvo doktor zubného lekárstva (»MDDr.«)

Univerzita

Zubný lekár

2004.5.1.

 

(1) 2012-ig.
(2) 2013-tól.
(3) 2016. október 1-jéig az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (»staż podyplomowy«).
(4) 2011. október 1-jétől.
(5) 2017. szeptember 1-jétől.
B)     A szakfogorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

1.    Szájsebészet

 

A.

B.

C.

D.

 

Szájsebészet

 

Ország

Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Hivatkozási dátum

1.

Ausztria/Österreich

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

3.

Bulgária/България

Свидетелство за призната специалност по »Орална хирургия«

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

2007.1.1.

4.

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

2004.5.1.

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1. Institut postgraduálního vzdĕlávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví

2007.7.19.

6.

Dánia/ Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi

Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed

1980.1.28.

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

1980.1.28.

8.

Észtország/Eesti

9.

Finnország/Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu-ja leukakirurgia/Specialtandläkarexa-men, oral och maxillofacial kirurgi

Yliopisto

1994.1.1.

10.

Franciaország/France

Diplőme d’études spécialisées de chirurgie orale

Universités

31/03/2011

11.

Görögország/Ελλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής (up to 2002.12.31.)

– Περιφέρεια
– Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
– Νομαρχία

2003.1.1.

12.

Hollandia/Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

1980.1.28.

13.

Horvátország/Hrvatska

14.

Írország/Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

1980.1.28.

15.

Izland/ Ísland

-

-

1994.1.1

16.

Lengyelország/Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

2004.5.1.

17.

Lettország/Latvija

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

 

 

1995.5.1.

19.

Litvánia/ Lietuva

1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (burnos chirurgo profesinė kvalifikacija)

Universitetas

2004.5.1.

20.

Luxemburg/Luxembourg

21.

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

2004.5.1.

22.

Málta/Malta

Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċ-jalisti

2004.5.1.

23.

Németország/Deutschland

Fachzahnärztliche
Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

1980.1.28.

24.

Norvégia/Norge

Bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi

Odontologisk universitetsfakultet

1994.1.1.

25.

Olaszország/Italia

Diploma di specialista in Chirurgia Orale

Università

2005.5.21.

26.

Portugália/Portugal

Título de Especialista em Cirurgia Oral

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)

2008.6.4.

27.

Románia/România

Certificatul de specialist în Chirurgie dento-alveolară

Ministerul Sănătăţii

2008.12.17.

28.

Spanyolország/España

29.

Svájc/ Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Diplom für Oralchirurgie
Diplőme fédéral de chirurgie orale
Diploma di chirurgia orale

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

2004.4.30.

30.

Svédország/Sverige

Bevis om specialistkompetens i oral kirurgi

Socialstyrelsen

1994.1.1.

31.

Szlovákia/Slovensko

Diplom o špecializácii v špecializač-nom odbore maxilofaciálna chirurgia

- Slovenská zdravotnícka univerzita
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

2008.12.17.

32.

Szlovénia/Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

2004.5.1.


2. Fogszabályozástan

 

A.

B.

C.

D.

Fogszabályozástan

 

Ország

Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Hivatkozási dátum

1.

Ausztria/Österreich

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzon-dere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid

2005.1.27.

3.

Bulgária/България

Свидетелство за призната специалност по »Ортодонтия«

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

2007.1.1.

4.

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

2004.5.1.

5.

Cseh Köztársaság/ Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orto-doncie)

1. Institut postgraduálního vzdĕlávání ve zdravotnictví
2. Ministerstvo zdravotnictví

2007.7.19.

6.

Dánia/ Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed

1980.1.28.

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

1980. január. 28.

8.

Észtország/Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal
Ortodontia residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

Tartu Ülikool

2004.5.1.

9.

Finnország/Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/
Specialtand-lä-karexamen, tandreglering

Yliopisto

1994.1.1.

10.

Franciaország/France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes

1980.1.28.

11.

Görögország/Ελλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής

– Περιφέρεια
– Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
– Νομαρχία

1981.1.1.

12.

Hollandia/Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

1980.1.28.

13.

Horvátország/Hrvatska

14.

Írország/Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

1980.1.28.

15.

Izland/ Ísland

-

-

1994.1.1

16.

Lengyelország/Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

2004.5.1.

17.

Lettország/Latvija

»Sertifikāts«- kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

2004.5.1.

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

-

-

1995.5.1.

19.

Litvánia/Lietuva

1. Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją
2. Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo ortodonto profesinė kvalifikacija)

Universitetas

2004.5.1.

20.

Luxemburg/Luxembourg

21.

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Nemzeti Vizsgabizottság

2004.5.1.

22.

Málta/Malta

Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċ-jalisti

2004.5.1.

23.

Németország/Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

1980.1.28.

24.

Norvégia/Norge

Bevis for gjennomgatt spesialistutdanning i Kjeveortopedi
(Fogszabályozó szakfogorvosi képzés elvégzését bizonyító oklevél)

Odontologisk Universitetsfakultet
(Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Kara)

1994.1.1.

25.

Olaszország/ Italia

Diploma di specialista in Ortognato-donzia

Università

2005.5.21.

26.

Portugália/Portugal

Título de Especialista em Ortodontia

Ordem dos Médicos Dentistas (OMD)

2008.6.4.

27.

Románia/România

Certificatul de specialist în Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială

Ministerul Sănătăţii

2008.12.17.

28.

Spanyolország/España

29.

Svájc/ Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Diplom für Kieferorthopädie
Diplőme fédéral d’orthodontiste
Diploma di ortodontista

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie
Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

2002.6.1.

30.

Svédország/Sverige

Bevis om specialistkompetens i ortodonti

Socialstyrelsen

1994.1.1.

31.

Szlovákia/Slovensko

Diplom o špecializácii v špecializač-nom odbore čeľustná ortopédia

Slovenská zdravotnícka univerzita

2008.12.17.

32.

Szlovénia/Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1. Ministrstvo za zdravje
2. Zdravniška zbornica Slovenije

2004.5.1.C) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1980. január 28. Belgium, Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
1.2. 1981. január 1. Görögország,
1.3. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
1.4. 1994. január 1. Ausztria, Izland, Norvégia, Finnország és Svédország,
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,
1.6. 2002. június 1. Svájc,
1.7. 2003. október 1. Románia,
1.8. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
1.9. 2007. január 1. Bulgária,
1.10. 2013. július 1. Horvátország
esetében, amennyiben azt olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított fogszabályozástan/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
2.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,
2.2. 2008. június 4. Portugália esetében,
2.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,
2.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,
2.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,
2.6. 2005. január 27. Belgium esetében,
2.7. 2004. május 1. Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia esetében,
2.8. 2002. június 1. Svájc esetében,
2.9. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
2.10. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,
2.11. 1981. január 1. Görögország esetében,
2.12. 1980. január 28. Dánia, Németország, Franciaország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
3.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,
3.2. 2008. június 4. Portugália esetében,
3.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,
3.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,
3.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,
3.6. 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,
3.7. 2004. április 30. Svájc esetében,
3.8. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
3.9. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,
3.10. 1981. január 1. Görögország esetében,
3.11. 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító fogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén fogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szakfogorvosi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és a B) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosi és szakfogorvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a fogorvosi és szakfogorvosi oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a fogorvosi és szakfogorvosi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a fogorvosi és szakfogorvosi területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.
10. Feltétel nélkül elismerésre kerül – a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított – fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevél, akinek fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevele nem felel meg az A), B) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott fogorvosi vagy szakfogorvosi oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti őket, mint az A), B) pontban megnevezett oklevelet, képesítést.
11. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Olaszországban állították ki, és akinek a képzése 1980. január 28-án vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Olaszország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen, főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet Olaszország területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
12. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a képzése 1980. január 28. és 1984. december 31. között kezdődött, és amely oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy:
12.1. az adott tagállami állampolgár letette az illetékes olasz hatóság által előírt szakmai alkalmassági vizsgát annak tanúsítására, hogy az adott tagállami állampolgár az A) pontban Olaszországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezőknek megfelelő szintű tudással és szakértelemmel rendelkezik;
12.2. az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként gyakorolta Olaszország területén a fogorvosi tevékenységet;
12.3. ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, vagy végzi ezt a tevékenységet ténylegesen, jogszerűen, főtevékenységként, mint azok, akik az A) pontban Olaszország vonatkozásában említett oklevéllel rendelkeznek.
A 12.1. pont szerinti szakmai alkalmassági vizsga letételének követelménye alól mentesül az a tagállami állampolgár, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
13. Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban kiállított orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, aki orvosi egyetemi képzését 1984. december 31-e után kezdte meg, és aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, amennyiben a hároméves tanulmányokat 1994. december 31-e előtt kezdte meg, és az oklevelet az illetékes hatóság által kiadott olyan igazolás kísér, amely tanúsítja, hogy ez a három éves tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
14. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Spanyolországban állították ki, és akinek a képzése 1986. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Spanyolország hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Spanyolország területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Spanyolországra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
15. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Ausztriában állították ki, és akinek a képzése 1994. január 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Ausztria illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen főtevékenységként gyakorolta Ausztria területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban Ausztriára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy az ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
16. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét a Cseh Köztársaságban vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet a Cseh Köztársaság területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban a Cseh Köztársaságra vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, hogy ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
17. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Szlovákiában vagy a volt Csehszlovákiában állították ki, és akinek a képzése 2004. május 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként folytatta a fogorvosi tevékenységet Szlovákia területén, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a fogorvosi tevékenység folytatására, mint az A) pontban Szlovákiára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
18. Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek orvosi oklevelét Romániában állították ki, és akinek a képzése 2003. október 1-jén vagy azt megelőzően kezdődött, amennyiben Románia illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta Románia területén a fogorvosi tevékenységet, és az adott tagállami állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység folytatására, mint az A) pontban Romániára vonatkozóan említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább három tanulmányi évet sikeresen befejezett, ha az illetékes hatóság igazolja, ez a tanulmány egyenértékű az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelmények szerinti fogorvosi képzéssel.
19. Az irányelv 21. cikkének megfelelően feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosoknak az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirata, ha a kérelmező a képzését 2016. január 18-ig megkezdte.
20. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt orvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyeket Spanyolországban olyan személyek részére bocsátottak ki, akik orvosi egyetemi képzésüket 1986. január 1. és 1997. december 31. között kezdték meg, és amelyekhez a spanyol illetékes hatóságok által kibocsátott igazolást csatoltak.
Az igazolásnak a következő feltételek teljesülését kell igazolnia:
20.1. az érintett szakember sikeresen lezárta legalább hároméves, az illetékes spanyol hatóságok által az irányelv 34. cikkében említett képzéssel egyenértékűként elismert tanulmányait;
20.2. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket Spanyolországban, az igazolás kiállítását megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő évben ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként gyakorolta;
20.3. az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket ugyanolyan feltételek mellett jogosult gyakorolni, illetve ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint azok, akik az irányelv V. melléklet 5.3.2. pontjában Spanyolország tekintetében felsorolt, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek.

4. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez


A) A szülésznők számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

A.

B.

C.

D.

E.

 

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

Szakmai cím

Hivatkozási dátum

1.

Ausztria/
Österreich

1. Hebammen-Diplom
2. Diplom über den Abschluss des Fachhochschul-Bache-lorstudiengangs »Hebamme«

1. - Hebammenakademie
- Bundeshebammenlehranstalt
2. Fachhochschulrat

Hebamme

1994.1.1.

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Diploma van vroedvrouw/Dip-
lőme d’accoucheuse

- De erkende opleidingsinstituten/
Les établissements d’enseignement
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

Vroedvrouw/
Accoucheuse

1983.1.23.

3.

Bulgária/България

Диплома за висше образование на образователно-квалифи-
кационна степен »Бакалавър« с професионална квалификация »Акушерка«

Университет

Акушеркa

2007.1.1.

4.

Ciprus/Κύπρος

Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένη Μαία

2004.5.1.

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

Porodní asistentka/porodní asistent

2004.5.1.

2. Diplom o ukončení studia ve studijním programu porodní asistence ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

2. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

3. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)

3. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

6.

Dánia/ Danmark

Bevis for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Professionshøjskole

Jordemoder

1983.1.23.

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

A qualification approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies as attesting to the completion of training as required for midwi-ves by Article 40 and the standard of proficiency as required for registration as a Registered Midwife in its register (3)

Education institution approved by the Nursing and Midwifery Council or its predecessor bodies

Registered Midwife

1983.1.23.

8.

Észtország/Eesti


Diplom ämmaemanda erialal

- Tallinna Meditsiinikool

Ämmaemand

2004.5.1.

- Tartu Meditsiinikool

Ämmaemanda diplom

- Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

- Tartu Tervishoiu Kõrgkool

9.

Finnország/Suomi/Finland

1. Kätilön tutkinto/barnmors-keexamen
2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögsko-leexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Kätilö/Barnmorska

1994.1.1.

10.

Franciaország/
France

Diplőme de sage-femme

L’Etat

Sage-femme

1983.1.23.

11.

Görögország/
Ελλάς

1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

– Μαία

1983.1.23.

2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

– Μαιευτής

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

12.

Hollandia/
Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen

Verloskundige

1983.1.23.

13.

Horvátország/
Hrvatska

Svjedodžba »prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučiliš-na prvostupnica (baccalaurea) primaljstva«

- Medicinski fakulteti sveuči-lišta u Republici Hrvatskoj
- Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Prvostupnik (baccalaureus)
Primaljstva/Prvostupnica
(baccalaurea) primaljstva

2013.7.1.

- Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

14.

Írország/Ireland


1. Certificate in Midwifery (1)

1. An Bórd Altranais
(The Nursing Board) [up to 2012.10.1.];

Registered Midwife (RM)

1983.1.23.

Bórd Altranais agus Cnáimh-seachais na hEireann (The Nursing and Midwifery Board of Ireland, NMBI) [from 2012.10.2.].

2. B.Sc. in Midwifery approved by the NMBI (2)

2. A third-level Institution delivering a Midwifery education programme approved by the NMBI

3. Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI (2)

3. Third-level Institution delivering Higher/Post-graduate Diploma in Midwifery approved by the NMBI

15.

Lengyelország/
Polska

- Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem »magister położnictwa«
- Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku/ specjalności położnictwo z tytułem »licencjat położ-nictwa«

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Higher education institution recognised by the competent authorities)

Położna

2004.5.1.

16.

Izland/ Ísland

1. Embættispróf í ljósmóðurfræði
(Szülésznői oklevél)

1. Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)

 

1994.1.1.

17.

Lettország/Latvija

Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu

Māsu skolas

Vecmāte

2004.5.1.

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

1995.5.1.

19.

Litvánia/Lietuva


1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

1. Universitetas

Akušeris

2004.5.1.

- Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką

 

 

 

2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

2. Kolegija

 

 

- Pažymėjimas, liudijantis akušerio profesinę praktiką

 

 

3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

3. Kolegija

 

 

4. Bakalauro diplomas (slaugos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos augytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)

4. Universitetas

 

 

5. Profesinio bakalauro diplomas (slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija) Ir Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas (akušerio profesinė kvalifikacija)

5. Kolegija

 

 

6. Profesinio bakalauro diplomas (akušerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija)

6. Kolegija

 

 

20.

Luxemburg/
Luxembourg

Diplőme de sage-femme

Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Sage-femme

1983.1.23.

21.

Magyarország

1. Szülésznő bizonyítvány
2. Szülésznő oklevél

1. Iskola/főiskola
2. Felsőoktatási intézmény

Szülésznő

2004.5.1.

22.

Málta/Malta

Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel

Universita` ta’ Malta

Qabla

2004.5.1.

23.

Németország/
Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

Staatlicher Prüfungsausschuss

- Hebamme
- Entbindungspfleger

1983.1.23.

24.

Norvégia/Norge

Vitnemål for bestått jordmorutdanning
(Szülésznői képesítés megszerzését tanúsító oklevél)

Høgskole
(Főiskola)

 

1994.1.1

25.

Olaszország/ Italia

1. Diploma d’ostetrica (4)

1. Scuole riconosciute dallo Stato (4)

Ostetrica (4)

1983.1.23.

2. Laurea in ostetricia (5)

2. Università (5)

26.

Portugália/
Portugal

1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica
2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica
3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1. Ecolas de Enfermagem
2. Escolas Superiores de Enfermagem
3. - Escolas Superiores de
Enfermagem
- Escolas Superiores de Saúde

Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1986.1.1.

27.

Románia/România

Diplomă de licenţă de moaşă

Universităţi

Moaşă

2007.1.1.

28.

Spanyolország/
España

- Título de matrona
- Título de asistente obstétrico (matrona)
- Título de enfermería obstét-rica-ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura

- Matrona
- Asistente obstétrico

1986.1.1.

29.

Svájc/
Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Diplomierte Hebamme
(Diplomás szülésznő)
Sage-femme diplőmée
(Diplomás szülésznő)
Levatrice diplomata
(Diplomás szülésznő)

Schulen, die staatlich
anerkannte Bildungsgänge durchführen
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

 

2002.6.1.

30.

Svédország/
Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller högskola

Barnmorska

1994.1.1.

31.

Szlovákia/
Slovensko

1. DIPLOM pőrodná asistencia »bakalár« (»Bc.«)
2. DIPLOM diplomovaná pőrodná asistentka

1. Vysoká škola/Univerzita
2. Stredná zdravotnícka škola

Pőrodná asistentka

2004.5.1.

32.

Szlovénia/
Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov »diplomirana babica/diplomirani babičar«

1. Univerza
2. Visoka strokovna šola

diplomirana babica/diplomirani babičar

2004.5.1.

 

(1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést.
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(3) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(4) 2001-ig érvényes.
(5) 2001/2002-től.B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
1.2. 1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,
1.4. 1995. május 1. Liechtenstein,
1.5. 2002. június 1. Svájc,
1.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovénia, Szlovákia,
1.7. 2007. január 1. Bulgária,
1.8. 2013. július 1. Horvátország
esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító szülésznői oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén szülésznői tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a cseh szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovák szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint az észt szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a lett szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a litván szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek szülésznői oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a szülésznői tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a szlovén szülésznői képesítések. A tanúsítványhoz mellékélni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.
9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által azon tagállami állampolgár részére kiállított szülésznői oklevél, akinek szülésznői oklevele nem felel az A) pontban említett megnevezéseknek, amennyiben az oklevelet a tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiadott olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott szülésznői oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően ítélték oda, és az odaítélő tagállam úgy tekinti azt, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet, képesítést.
10. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított olyan szülésznői oklevél, amelyet a C) pont 1.2. és 1.3. alpontja szerinti feltételek fennállása esetén olyan igazolás kísér, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet:
10.1. 1983. január 23. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság,
10.2.1986. január 1. Spanyolország és Portugália,
10.3.1994. január 1. Izland, Norvégia, Ausztria, Finnország és Svédország,
10.4. 1995. május 1. Liechtenstein,
10.5. 2002. június 1. Svájc,
10.6. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
10.7. 2007. január 1. Bulgária,
10.8. 2013. július 1. Horvátország
esetében.
11. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett képzést igazoló szülésznői oklevél a 10. pont szerint, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén amennyiben:
a) 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, valamint

b) azt az illetékes német hatóság által kiadott olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább két éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta Németországban az adott tevékenységet.
12. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyeket
12.1. Lengyelországban a képzést 2004. május 1-je előtt elvégző szülésznők részére, az irányelv 40. cikkében megállapított képzési minimumkövetelményeknek meg nem felelő képzés nyomán bocsátottak ki, és
12.2. amelyeket az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:
a) az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel) 11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy
b) az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 53.3. cikke (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye 2011., 174. szám, 1039. tétel) és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga - érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel), annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló hasonló szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik-e, mint azok a szülésznők, akik az irányelv V. melléklet 5.5.2. pontjában Lengyelországra vonatkozóan felsorolt képesítéssel rendelkeznek.
13. A román szülésznői képesítésekre vonatkozóan – az 9. és 10. pontban foglaltaktól eltérően a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.
Feltétel – nélkül elismerésre kerül a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetrică-ginecologie/szülészeti nőgyógyászati ápoló) oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a szülésznői szakterületen szerzett oklevelét 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a külön jogszabályban megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely értelmében az adott tagállami állampolgár az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői tevékenységet Romániában.
14. Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok a szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyekben a kérelmező a képzést 2016. január 18. előtt kezdte meg, és a képzésre történő felvétel feltétele az irányelv 40. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti I. irány esetében a tíz éves általános és középiskolai vagy ennek megfelelő szintű oktatás elvégzése, az irányelv 40. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti II. irány esetében pedig egy általános ápolói képzésnek az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontja szerinti, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolt befejezése.C) Feltétel nélküli elismerés általános feltételei
1. A B) pontban foglaltak kivételével az A) pontban meghatározott szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén ismerhetők el feltétel nélkül:
1.1. legalább hároméves, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amely kiegészítésként az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, és amely legalább 4600 órányi elméleti és gyakorlati képzésből áll, és a minimális időtartam legalább egyharmada klinikai gyakorlatból áll;
1.2. legalább kétéves és legalább 3600 órányi képzést tartalmazó, kiegészítésként az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte;
1.3. legalább 18 hónapos és legalább 3000 órányi képzésből álló, kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte, és amelyet olyan egyéves szakmai tapasztalat követett, amelyről a 2. pont szerinti igazolást bocsátottak ki;
2. az 1. pont 1.3. alpontja szerinti - az adott tagállam illetékes hatósága által kibocsátott - igazolás tanúsítja, hogy birtokosa az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzését követően, kórházban vagy egy erre engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményben, a megfelelő ideig kielégítő módon gyakorolta a szülésznői tevékenységek teljes körét.

5. melléklet a 46/2018. (XII. 19.) EMMI rendelethez


A)    A gyógyszerészek számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok

 

 

 

 

 

 

 

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Hivatkozási dátum

1.

Ausztria/Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

Österreichische Apothekerkammer

1994.10.1.

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Diploma van apotheker/Diplőme de pharmacien

- De universiteiten/Les universities

1987.10.1.

- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

3.

Bulgária/България

Диплома за висше образование на образователно-квалифи- кационна степен »Магистър« по »Фармация« с професионална квалификация »Магистър-фармацевт«

Университет

2007.1.1.

4.

Ciprus/Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού

Συμβούλιο Φαρμακευτικής

2004.5.1.

5.

Cseh Köztársaság/ Česká Republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice

2004.5.1.

6.

Dánia/ Danmark

Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)
Bevis for kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
Syddansk Universitet

1987.10.1.

7.

Egyesült Királyság/United Kingdom

1. Certificate of Registered Pharmacist (3)

1987.10.1.

2. A degree in pharmacy approved by either the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland (4)

Universities delivering pharmacy degrees approved by the General Pharmaceutical Council (formerly Royal Pharmaceutical Society of Great Britain) or the Pharmaceutical Society of Northern Ireland

Notification from the General Pharmaceutical Council or Pharmaceutical Society of Northern Ireland confirming successful completion of the approved pharmacy degree, 12 months practical training and a pass of the registration assessment.

8.

Észtország/Eesti

Diplom proviisori õppekava läbimisest
Farmaatsiamagister Master of Science in Pharmacy (MSc)

Tartu Ülikool

2004.5.1.

9.

Finnország/Suomi/Finland

Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

Yliopisto

1994.10.1.

10.

Franciaország/France

- Diplőme d’Etat de pharmacien
- Diplőme d’Etat de docteur en pharmacie

Universités

1987.10.1.

11.

Görögország/Ελλάς

Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

– Περιφέρεια
– Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

1987.10.1.

12.

Hollandia/Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Faculteit Farmacie

1987.10.1.

13.

Horvátország/Hrvatska

Diploma »magistar farmacije/ magistra farmacije«

- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Medicinski fakultet Sveuči-lišta u Splitu
- Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

2013.7.1.

14.

Írország/Ireland

1. Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist (1)
Certificate of Registration as a Pharmacist (1)

1. Cumann Cógaiseoirí na hEireann
(Pharmaceutical Society of Ireland)

1987.10.1.

2. A degree in Pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland (2)

2. Universities delivering degrees in pharmacy recognised by the Pharmaceutical Society of Ireland

2. Notification from the Pharmaceutical Society of Ireland that the person named therein is the holder of a qualification appropriate for practicing as a pharmacist

15.

Izland/ Ísland

Próf í lyfjafræði
(Gyógyszerész oklevél)

Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)

 

1994.1.1.

16.

Lengyelország/Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra

1. Akademia Medyczna
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2004.5.1.

17.

Lettország/Latvija

Farmaceita diploms

Universitātes tipa augstskola

2004.5.1.

18.

Liechtenstein/ Fürstentum Liechtenstein

Minden, az A) pontban felsorolt oklevél, amelyet valamely másik tagállamban állítottak ki

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési bizonyítvány

1995.5.1.

19.

Litvánia/Lietuva

1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją
2. Magistro diplomas (farmacijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir vaistininko profesinė kvalifikacija)

Universitetas

2004.5.1.

20.

Luxemburg/Luxembourg

Diplőme d’Etat de pharmacien

Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation nationale

1987.10.1.

21.

Magyarország

Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev: mag. Pharm)

Egyetem

2004.5.1.

22.

Málta/Malta

Lawrja fil-farmaċija

Universita` ta’ Malta

2004.5.1.

23.

Németország/Deutschland

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Zuständige Behörden

1987.10.1.

24.

Norvégia/Norge

Vitnemål for fullført
grad candidata/candidatus pharmaciae, röv.: cand.pharm. (Candidate/candidates pharmaciae, röv.: cand.pharm. fokozat megszerzését tanúsító diploma)

Universitetsfakultet
(Egyetemi kar)

 

1994.1.1

25.

Olaszország/ Italia

Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Università

1993.11.1.

26.

Portugália/Portugal

- Licenciatura em Farmácia
- Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

Instituição de Ensino Superior Universitário

1987.10.1.

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas

2007.1.1.

27.

Románia/România

Diplomă de licenţă de farmacist Diploma de licenţă şi master (5)

Universităţi
Ministerul Educației Nationale

2007.1.1.

28.

Spanyolország/España

Título de Licenciado en Farmacia
Título de Graduado/a en Farmacia

- Ministerio de Educación y Cultura
- El rector de una universidad
- El rector de una Universidad

1987.10.1. 1986.1.1.

29.

Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra

Diplőme fédéral de pharmacien
(Gyógyszerészi oklevél);
Eidgenössisches Apothekerdiplom
(Szövetségi gyógyszerészi oklevél);
Diploma federale di farmacista
(Szövetségi gyógyszerészi oklevél)

Département fédéral de l’intérieur
(Szövetségi Belügyminisztérium)
Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell’interno

 

2002.6.1.

30.

Svédország/Sverige

Apotekarexamen

Universitet och högskolor

1994.10.1.

31.

Szlovákia/Slovensko

DIPLOM farmácia magister (»Mgr.«)

Univerzita

2004.5.1.

32.

Szlovénia/Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv »magister farmacije/magistra farmacije«

Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije

2004.5.1.

 

(1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést.
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
(3) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat a képesítés feltétel nélküli elismerésére jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként az Egyesült Királyságban szerezte meg a képesítést.
(4) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
(5) 2011. január 10-től.B) Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén
1. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a következő időpontok előtt megkezdett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek:
1.1. 1987. október 1. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Portugália és az Egyesült Királyság,
1.2. 1993. november 1. Olaszország,
1.3. 1994. január 1. Izland, Norvégia,
1.4. 1994. október 1. Ausztria, Finnország Svédország,
1.5. 1995. május 1. Liechtenstein,
1.6. 2002. június 1. Svájc,
1.7. 2004. május 1. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
1.8. 2007. január 1. Bulgária és Románia,
1.9. 2013. július 1. Horvátország
esetében, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.
2. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállami állampolgár részére kiállított, a volt Német Demokratikus Köztársaság területén megszerzett, a képzés sikeres elvégzését tanúsító gyógyszerészi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, amennyiben 1990. október 3. előtt megkezdett képzést igazol, és olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet. Ezen oklevél a birtokosát feljogosítja arra, hogy Németország területén gyógyszerészi tevékenységet ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja, mint amilyen feltételek mellett az adott tevékenység az illetékes német hatóság által odaítélt és az A) pontban említett képesítés megszerzését tanúsító okirat birtokában gyakorolható.
3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben a Cseh Köztársaság illetékes hatósága tanúsítja, hogy a Cseh Köztársaság területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett cseh képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság területén.
4. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1993. január 1-jét megelőzően a volt Csehszlovákiában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Csehszlovákiában kezdődött, amennyiben Szlovákia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovákia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett szlovák képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovákia területén.
5. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerészi oklevelét 1991. augusztus 20-át megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Észtország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Észtország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett észt képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Észtország területén.
6. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerész oklevelét 1991. augusztus 21-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Lettország illetékes hatósága tanúsítja, hogy Lettország területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett lett képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Lettország területén.
7. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek a gyógyszerészi oklevelét 1990. március 11-ét megelőzően a volt Szovjetunióban állítottak ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Szovjetunióban kezdődött, amennyiben Litvánia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Litvánia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett litván képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Litvánia területén.
8. Feltétel nélkül elismerésre kerül a gyógyszerész oklevél azon tagállami állampolgár esetében, akinek gyógyszerész oklevelét 1991. június 25-ét megelőzően a volt Jugoszláviában állították ki, vagy akiknek a képzése ezen időpontot megelőzően a volt Jugoszláviában kezdődött, amennyiben Szlovénia illetékes hatósága tanúsítja, hogy Szlovénia területén a gyógyszerészi tevékenység megkezdése és gyakorlása tekintetében ez a képesítés ugyanolyan jogi érvénnyel bír, mint a gyógyszerészi területen szerzett szlovén képesítések. A tanúsítványhoz mellékelni kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatta a szóban forgó tevékenységet Szlovénia területén.
9. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított azon gyógyszerész oklevél, amely nem felel meg az A) pontban említett megnevezésnek, amennyiben az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott gyógyszerész oklevelet az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek megfelelő képzés sikeres teljesítését követően állították ki, és az azt kiállító tagállam úgy tekinti, mint az e melléklet A) pontjában megnevezett oklevelet.
10. Amennyiben az adott gyógyszerészi tevékenység végzéséhez az A) pont szerinti oklevél megszerzése mellett a külön jogszabály szakmai gyakorlat követelményét írja elő, a szakmai gyakorlathoz kötött gyógyszerészi tevékenység megkezdésének feltételeként előírt gyakorlat igazolásaként el kell fogadni a tagállami állampolgár származási vagy küldő tagállamának illetékes hatósága által kiadott olyan igazolást, amely tanúsítja, hogy a tagállami állampolgár a gyógyszerészi tevékenységet a külön jogszabályban előírttal azonos ideig gyakorolta a származási vagy küldő tagállamban.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére