• Tartalom

47/2018. (XII. 17.) MNB rendelet

47/2018. (XII. 17.) MNB rendelet

egyes MNB rendeletek szerinti kötelezettségeknek való megfelelés eltérő szabályairól

2018.12.18.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) és k) pontjában, a 171. § (2) bekezdés a) pontjában,
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (3) és (7) bekezdésében,
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (3), (7) és (8) bekezdésében,
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § a) és h) pontjában,
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. § (3) bekezdésében,
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. §-ában,
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 135. §-ában,
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 86. § a) pontjában, valamint
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5)–(7) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. innovatív megoldás: a pénzügyi közvetítőrendszer érintett szektorában újítást jelentő, az ügyfelek számára előnyt (például gyorsabban elérhető, olcsóbb szolgáltatást) eredményező technológia, üzleti modell, termék, illetve szolgáltatás,

2. pénzügyi szervezet: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 39. §-ában meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezet, személy,

3. stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott fogalom.

2. § (1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetet (a továbbiakban: IPT) működtet, amelynek célja, hogy a pénzügyi szervezetek ügyfeleik számára innovatív megoldást nyújtsanak, különösen a pénzügyi szervezetek szolgáltatásai igénybevételi módjának megújítása és hatékonyságának növelése tekintetében.

(2) Az IPT-ben való részvétel feltétele, hogy az MNB a pénzügyi szervezet kérelmére az MNB tv. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok szerint, a 4. § (1) bekezdés szerinti határozatában foglalt időponttól engedélyezze a 4. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott MNB rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérést, legfeljebb 12 hónapig, legfeljebb 10 000 ügyfél vonatkozásában.

3. § (1) Az MNB abban az esetben engedélyezi az eltérést, ha

a) az IPT-ben való részvétel nem veszélyezteti sem az MNB tv. 4. §-ában meghatározott feladatok ellátását, sem az MNB tv. 39. §-ában meghatározott törvényekben meghatározott alapvető célokat, és nem sérti törvény, uniós jogi aktus rendelkezését,

b) a pénzügyi szervezet olyan innovatív megoldást kíván nyújtani, amely megfelel az IPT céljának,

c) a pénzügyi szervezet az MNB felé vállalja, hogy

ca) az IPT-ben való részvételt követően az innovatív megoldást a hazai piacon az ügyfelek számára elérhetővé teszi vagy alkalmazza, amennyiben a jogszabályok azt lehetővé teszik,

cb) az IPT-ben való részvétel időtartama alatt haladéktalanul jelzi írásban az MNB felé, amennyiben bármely okból a határozat meghozatalának alapjául szolgáló kérelmében megjelölt, az innovatív megoldást érintő érdemi vagy érdeminek nem minősülő, technikai eltérés válhat szükségessé,

cc) olyan eljárásokat, intézkedéseket alkalmaz az innovatív megoldás tekintetében, amelyek az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezelik az ügyfélszerződés jogi sorsát az engedély lejárta vagy visszavonása esetén is,

cd) közérthetően, írásban részletes tájékoztatást ad az ügyfélnek az innovatív megoldásról, az innovatív megoldásnak a jogszabályoktól való eltéréséről, az ebből eredő sajátosságokról, különös tekintettel annak az ügyfél oldalán esetlegesen felmerülő kockázatáról, a kockázatok kezelését biztosító eljárásokról, intézkedésekről, e kockázatok tényleges kialakulása esetén a pénzügyi szervezet általi, (2) bekezdés d) pontja szerinti ügyfél-kompenzáció mértékéről, módjáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról és arról, hogy az engedély lejártát vagy visszavonását követően a szolgáltatás megszűnése és az ügyfélszerződés erre tekintettel történő esetleges módosítása milyen következménnyel jár, és ezeket hogyan kezeli, mely tájékoztatás megtörténtéről felhívásra, írásban, dokumentumokkal alátámasztva tájékoztatja az MNB-t,

ce) felhívja az innovatív megoldással kapcsolatban az ügyfelét arra, hogy írásban nyilatkozzon, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés kockázatát megismerte, megértette, és ez alapján fogadja el az ügyfélszerződés feltételeit, mely ügyfélnyilatkozat megtételéről felhívásra, írásban, dokumentumokkal alátámasztva tájékoztatja az MNB-t, továbbá

cf) a határozatnak megfelelően adatszolgáltatást teljesít az MNB részére,

d) a pénzügyi szervezet felelősséget vállal az innovatív megoldás megvalósítása tekintetében vele szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaság tevékenységére vonatkozóan is a ca)–cb) pontban foglaltak megtartásáért,

e) a kérelem benyújtásának időpontjában az innovatív megoldás készültségi szintje megfelelő a gyakorlati alkalmazásra és az MNB általi érdemi vizsgálatra, és

f) az a)–e) pontban foglaltaknak való megfelelést a pénzügyi szervezet az MNB által honlapján közzétett tájékoztató szerinti dokumentumokkal igazolja.

(2) A pénzügyi szervezet kérelmének legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az innovatív megoldás részletes ismertetését, ideértve az innovatív megoldás technológiájának részletes funkcionális és biztonsági specifikációját,

b) azon, a 4. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott egyes előírásokat, amelyek vonatkozásában a pénzügyi szervezet az eltérés engedélyezését kéri,

c) az engedély megadása mellett szóló indokokat, különös tekintettel arra, hogy az innovatív megoldás miként szolgálja az IPT célját,

d) az innovatív megoldás teljes körű kockázatelemzését, és az ebben azonosított kockázatok pénzügyi szervezet általi kezelésének módját, továbbá a kockázatok tényleges kialakulása esetén a pénzügyi szervezet általi ügyfél-kompenzáció mértékét, módját és az ezzel kapcsolatos eljárást,

e) az innovatív megoldással érintett ügyfelek, ügyletek tervezett maximális számát, továbbá azokat a kritériumokat, amelyek alapján a pénzügyi szervezet meghatározza azon ügyfelek, ügyletek körét, amelyek tekintetében alkalmazza az innovatív megoldást,

f) az ügyfelek (1) bekezdés cd) pontja szerinti tájékoztatását szolgáló mintadokumentumot, valamint

g) a 3. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott dokumentumokat.

4. § (1) Amennyiben az MNB megállapítja, hogy a pénzügyi szervezet a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, határozatában engedélyezi, hogy a pénzügyi szervezet a határozatban foglaltak szerint, az abban foglalt időponttól, a (2) bekezdésben meghatározott egyes rendelkezésektől eltérően tegyen eleget az MNB rendelet szerinti kötelezettségeinek, a határozatban megjelölt maximális számú érintett ügyfél vonatkozásában, a határozatban megjelölt időtartamig. A 2. § (2) bekezdés szerinti 12 hónapos időtartam egy alkalommal, a pénzügyi szervezet indokolt kérelmére, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

(2) Az MNB határozatában engedélyezheti, hogy a pénzügyi szervezet eltéréssel tegyen eleget

a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet (a továbbiakban: Pmt. rendelet) auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás végrehajtására vonatkozó rendelkezéseinek, amennyiben a szolgáltató legalább az alábbi követelményeket biztosítja:

aa) az átvilágításban érintett ügyfél vagy tényleges tulajdonosa nem stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel,

ab) az átvilágításban érintett ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosultja vagy képviselője nem hajthat végre – havi összesen háromszázezer forintot meg nem haladó készpénzfelvételt kivéve – készpénzes ügyletet, vagy az Európai Unió területén kívüli térséghez kapcsolódó átutalást, addig, ameddig az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, vagy nem történt meg a Pmt. rendelet szerinti valós idejű ügyfél-átvilágítás, és

ac) az átvilágításban érintett ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosultja, továbbá a képviselője nem hajthat végre tízmillió forintot meghaladó ügyletet, addig, ameddig az ügyfél, a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, vagy nem történt meg a Pmt. rendelet szerinti valós idejű ügyfél-átvilágítás,

b) azon ügyfelek tekintetében, akiknek a lakóhelye nem stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban van, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló MNB rendelet 1., 2. és 5. §-ában foglaltaknak,

c) a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet 3. §-ában, 4. § (1) és (8) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében és a 14. § (12) bekezdésében foglaltaknak,

d) a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló MNB rendelet 1. § (1)–(4) bekezdésében, a 2–4. §-ában és a 6–8. §-ában foglaltaknak,

e) az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló MNB rendelet 4. és 6. §-ában foglaltaknak,

f) a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló MNB rendelet előírásainak, ide nem értve a panaszra adott válasz tartalmára és a válaszadás határidejére vonatkozó előírásokat,

g) az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet 5. §-ában és 15. §-ában foglaltaknak.

(3) Az MNB a (2) bekezdés alapján engedélyezett eltéréssel együtt engedélyezheti határozatában, hogy a pénzügyi szervezet eltéréssel tegyen eleget

a) a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet előírásainak,

b) a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet előírásainak,

c) a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet előírásainak,

d) a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet előírásainak, továbbá

e) a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet előírásainak.

(4) Az MNB határozatában további kötelezettségek teljesítését, feltételek megvalósítását írhatja elő a pénzügyi szervezet számára.

5. § Az MNB a határozatban előírt kötelezettségek teljesítését folyamatos felügyelés keretében ellenőrizheti, amelynek során beszerzett tények alapján az MNB tv. 75. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedéseket közvetlenül is alkalmazhatja.

6. § Az MNB az engedélyt visszavonja, ha a pénzügyi szervezet

a) több alkalommal vagy súlyosan megsértette a határozatban foglaltakat,

b) nem alkalmazza az innovatív megoldást,

c) a 3. §-ban foglalt feltételeket nem teljesíti.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére