• Tartalom

48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás

48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról

2023.04.07.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosítására és tartalékkészletének meghatározására – a Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkárság, és a Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság egyetértésével – kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi, területi és helyi szerveire (a továbbiakban: igényjogosult szervek) terjed ki.

2. Az utasítást kell alkalmazni:
a) a Rendőrség hivatásos állományának, az iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevő próbaidős állomány kivételével;
b) a tisztjelölti állományának;
c)1 a rendvédelmi technikumok (a továbbiakban: RVT) hivatásos állományának (a továbbiakban: RVT törzsállomány) és az alapító okiratban engedélyezett tanulói állományának (a továbbiakban: RVT tanulói állomány);
d)2 a fegyveres biztonsági őröknek, valamint az iskolaőröknek, továbbá
e) a vegyivédelmi szakanyagellátás tekintetében – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – az atomerőmű által veszélyeztetett 0–30 km közötti területen elhelyezkedő igényjogosult szervek polgári állományának
f) az a) alpontban meghatározottaktól eltérően a lövedékálló mellények esetében 5%-os tartalékot kell képezni, amelyeket a területi szerveknél kell tárolni.3
a Rendőrség békeidőszaki szolgálati feladatai végrehajtásához szükséges fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagokkal történő ellátására.

3. Az utasítás alkalmazásában:
a) alegység-, egységkészlet: az alegység vagy egység állománya közös használatában lévő, a szakfeladatok ellátásához szükséges fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagkészletek összessége, amelybe beletartoznak a mellékletekben szereplő csapatszolgálati, valamint az objektum-, illetve körletvédelmi felszerelések is;
b) beosztáshoz, technikai eszközhöz rendelt felszerelés: az adott beosztás, szolgálati forma ellátásához a személyi alapfelszerelésen felül szükséges, vagy egy meghatározott technikai eszközhöz társított fegyverzeti szakanyag;
c) elhasználódott szakanyagok: selejtes, használatból kivont szakanyagok;
d) fegyveres biztonsági őrség: az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás hatálya alá tartozó állomány;
e) fegyverzeti szakanyagok: szolgálati lőfegyverek, gránátvetők, lőszerek, gránátok, hidegfegyverek, pirotechnikai, robbanó-, optikai, elektronoptikai, védő-, kényszerítő és egyéb fegyverzeti szakanyagok;
f) helyi szerv: rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség;
g) másodfegyver: a személyi alapfelszerelésen felül, alegységkészletből biztosítandó, rejtve hordható (Compact, vagy Subcompact) maroklőfegyver;
h) objektum-, illetve körletvédelmi felszerelés: az őrzött objektumra, körletre vonatkozó védelmi végrehajtási tervben előírt fegyverzeti és vegyivédelmi eszközök és anyagok összessége;
i) oktató: a humánigazgatási szakszolgálat és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK) képzési, kiképzési és instruktori feladatokat ellátó állománya;
j)4 polgári állomány: a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói állomány;
k) személyi alapfelszerelés: a hivatásos állomány részére meghatározott fegyverzeti, illetve vegyivédelmi szakanyagok, a polgári állomány tekintetében meghatározott vegyivédelmi szakanyagok köre;
l)5 személyi állomány: a hivatásos, a tisztjelölti és a polgári állomány;
m) szolgálati lőszerjavadalmazás: az 1–3. melléklet vonatkozásában az adott fegyverhez rendszeresített, a szolgálati – nem kiképzési – feladatok végrehajtása érdekében biztosított lőszermennyiség az alábbiak szerint:
ma) az 1–3. mellékletben meghatározott pisztolyok, géppisztolyok, gépkarabélyok, géppuskák és félautomata puskák teljességéhez tartozó tárak, hevedertárak vagy rakaszok tárkapacitásának megfelelő tölténymennyiség,
mb) az ismétlőrendszerű puskák esetén töltényfajtánként minimum 15 db, sörétes puskák esetében a tárazható mennyiség háromszorosa, de a szakfeladat végrehajtásához szükséges töltényfajtánként minimum 15 db lőszer,
mc) a 2–3. mellékletben meghatározott kézi gránátvetők (könnygázgránátvetők) tekintetében a gránát hordtáska vagy gránáttár kapacitásának megfelelő gránátmennyiség (minimum 15 db),
md) az automata könnygázgránátvetők esetében a teljességhez tartozó tárak, hevedertárak vagy rakaszok tárkapacitásának megfelelő gránátmennyiség háromszorosa,
me) a 3. mellékletben meghatározott jelzőtöltény kilövő pisztoly esetében 3 db/pisztoly, ettől eltérően a határrendészeti kirendeltségeken ez a mennyiség 6 db/pisztoly,
mf) a 3. mellékletben meghatározott jelzőtöltény kilövő botlódrótos szerkezet készlet esetében készletenként 50 db (15-15 db piros és fehér, valamint 10-10 db zöld és sárga színű) jelzőtöltény;
n) tartalékkészlet: a személyi alapfelszerelés, beosztáshoz vagy technikai eszközhöz rendelt, valamint az alegység-, egység készletezésű szakanyagok mennyiségén felül, a központi és a területi szerveknél meghatározott mértékben kialakított készletek;
o)6 területi szerv: a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR), a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK), a ROKK, a Nemzetközi Oktatási Központ (a továbbiakban: NOK), valamint az RVT;
p) tisztjelölti állomány: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 1. § (4) bekezdés d) pont hatálya alá eső állomány;
q) vegyivédelmi szakanyagok: légzés- és bőrvédelmi eszközök, vegyi- és sugárzásjelző-, mérő-, felderítő műszerek;
r)7 vezetők: országos rendőrfőkapitány, KR parancsnoka, vármegyei rendőrfőkapitányok, RRI igazgatója, NEBEK igazgatója, ROKK igazgatója, NOK igazgatója, kapitányságvezetők, RVT-k igazgatói.
s)8 iskolaőr: az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet hatálya alá tartozó munkavállaló.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az ellátás szabályai

4.9 Az igényjogosult szervek és a személyi állomány ellátása csak olyan fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagokkal tervezhető, amelyek rendszeresítése vagy alkalmazásba vétele megtörtént (a továbbiakban: rendszeresített fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok). A rendszeresített fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok listája (a továbbiakban: lajstrom) a Rendőrségi Intranet Portálon (https://my.police.hu/TUDÁSTÁR/Gazdasági szakszolgálat/Rendszeresített eszközök/elérési útvonalon) kerül közzétételre.

5. Az igényjogosult szervek és a személyi állomány részére fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagokból az alábbi normatívák kerülnek meghatározásra:
a) a személyi alapfelszerelésként – szakfeladat szerint – biztosítandó fegyverzeti szakanyagokat az 1. melléklet;
b) beosztáshoz, technikai eszközhöz rendelt, az alapfelszerelésen felüli fegyverzeti szakanyagokat a 2. melléklet;
c) az alegység-, és az egységkészletet képező fegyverzeti szakanyagokat a 3. melléklet;
d) a személyi alapfelszerelésként biztosítandó vegyivédelmi szakanyagokat a 4. melléklet;
e) az alegység-, és az egységkészletet képező vegyivédelmi szakanyagokat az 5. melléklet
tartalmazza.

6. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott fegyverek átcsoportosítása az állománytáblázatban meghatározott beosztásokban történő személyi változások (pl. átrendelés) esetén nem lehetséges.

7. A Rendőrség személyi állományára vonatkozóan az ebben az utasításban nem szabályozott egyéni védőeszközökkel történő ellátást az egyéni védőeszközzel való ellátás biztosításáról szóló ORFK utasítás rendelkezései szabályozzák.

2. Az eszközszükséglet meghatározása, elkészítésének szabályai, a készletek kialakítása és kezelése

8.10 Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Műszaki Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF MF) – a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) 6. melléklete, és az 1–5. melléklet figyelembevételével – elkészíti és biztosítja a területi szervek és az RVT-k részére az eszközszükségletet (a továbbiakban: ESZT) számoló, elektronikus, szerkeszthető munkalapokat.

9. A felszámítási jogcímek létszámadatait, amely tartalmazza a tartalék státuszokat is, a szervekre jóváhagyott állománytáblázatok adatai alapján a humánigazgatási szakszolgálat vezetője adja meg a gazdálkodásért felelős vezetőnek.

10. A meglévő készletek megadásánál az ORFK GF MF által meghatározott hó/év végi állapotnak megfelelő készletadatokat kell szerepeltetni.

11. A 9. és 10. pont szerinti adatok alapján a helyi szervek, és/vagy az ellátási körébe tartozó egyéb szervezeti elemek ESZT-jét a területi szerv gazdasági szakszolgálata készíti el.

12. A 11. pont szerint elkészített, helyi szervekre, és/vagy az ellátási körébe tartozó egyéb szervezeti elemekre vonatkozó ESZT-k alapján a területi szerv gazdasági szakszolgálata készíti el a területi szerv összesített ESZT-jét.

13. Az ORFK-ra és az ellátási körébe tartozó területi szervekre vonatkozó ESZT-t a KR készíti el.

14. A 12–13. pont szerinti ESZT-k alapján az ORFK GF MF elkészíti a Rendőrség összesített ESZT-jét.

15. A szerkeszthető munkalapokon konkrét mennyiségeket kell megadni, a munkalapok tartalmi és formai megváltoztatása tilos.

16. Ha a szerkeszthető munkalapok „vagyonkezelésben lévő készlet” sorában a rendszeresített fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok csoportosítva szerepelnek, az azonos rendeltetésű, de eltérő típusú szakanyagok külön-külön nem kerülnek megjelenítésre, akkor ezeket mellékletben kell feltüntetni.

17. A rendszeresített fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagokban, a szervezeti felépítésben, a normában történő változás alkalmával új ESZT-t kell készíteni.

18. A fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok norma szerint számítandó mennyisége után – a mellékletek szerint számított mennyiségeken felül – a BM utasítás 6. §-a alapján az ORFK-nál és a területi szerveknél tartalékkészletet kell képezni.

19. A tartalékképzés során:
a) a rendszeresített fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagokból 10%-os, de eszközönként legalább 1 db, lőszerek, gránátok és töltények esetében (típusonként) 1 javadalmazással megegyező mennyiségű tartalékot kell képezni, melyeket a területi szerveknél kell tárolni;
b) az ORFK állományára vonatkoztatott tartalékkészleteket a KR raktáraiban elkülönítetten kell tárolni;
c) az ORFK és a területi szervek gazdálkodásért felelős vezetői folyamatosan kötelesek gondoskodni a felhasznált, illetve a lejárt szavatosságú tartalékok visszapótlásáról;
d) a lejárt szavatosságú, valamint az elhasználódott szakanyagok használatból történő kivonásának és a megsemmisítésre történő átadásig a keletkező hulladékok környezetvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelő kezelésének, tárolásának költségét a területi szervek tervezik;
e) az ORFK és a KR között létrejött „Munka megosztási megállapodás” alapján a lejárt szavatosságú, valamint az elhasználódott szakanyagok megsemmisítésének, a keletkező hulladékok környezetvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelő kezelésének – tárolásnak, hasznosításnak, ártalmatlanításnak – költségét a KR tervezi.

20. Az igényjogosult szervek fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagokkal történő ellátását, a tartalékkészletek létrehozását, valamint a lejárt szavatosságú és az elhasználódott szakanyagok cseréjét a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló BM utasítás szabályai szerint kell tervezni és végrehajtani.

20/A.11 A csapatszolgálati, az objektum- és körletvédelmi felszereléseket az alegységnél, illetve az egységnél, alegység-, egységkészletként, az egyéb eszközöktől/anyagoktól elkülönítve, lezárt, lepecsételt – az eszközök tárolására és állagmegóvására alkalmas – alegységi/egységi raktárban (a továbbiakban: alegységi raktár) kell elhelyezni a tárolt eszköz/anyag fajtájának, valamint az eszközök/anyagok kezelési utasításának megfelelően (így különösen polcon, állványon, tárolóládában).

20/B.12 Az alegységi raktárban csak a nevezett feladatokhoz kapcsolódó védő-, kényszerítő-, valamint a feladatok ellátásához szükséges egyéb eszközök/anyagok – együttesen, egy helyiségben is – tárolhatók.

20/C.13 Az alegységi raktár biztonságtechnikai kialakítására a használatra kiadott szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, valamint a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásáról, kezeléséről és megőrzéséről szóló BM utasításban, valamint a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló ORFK utasításban foglaltak irányadók.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

22. A 11. pont szerint elkészített ESZT-t a területi szerv gazdálkodásért felelős vezetőjének egyetértését követően a helyi szerv vezetője hagyja jóvá.

23. A 12–13. pont szerint elkészített ESZT-t – KR esetében külön, az ellátási körébe tartozó szervekre vonatkozóan is – a területi szerv gazdálkodásért felelős vezetője terjeszti fel a területi szerv vezetőjének, amelyet jóváhagyás után felterjeszt a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére az utasítás hatálybalépését követő 45. napig.

24. A 14. pontban meghatározott, Rendőrségre vonatkozó összesített ESZT-t a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes terjeszti fel az utasítás hatálybalépését követő 80. napig az országos rendőrfőkapitányhoz, amelyet jóváhagyás után 2 példányban a BM gazdasági helyettes államtitkárnak terjeszt fel az utasítás hatálybalépését követő 90. napig.

25. A 17. pontban meghatározott esetben az ESZT kidolgozását, jóváhagyását, felterjesztését a 22–24. pontban meghatározottak szerinti tartalommal és határidőkkel kell végrehajtani.

26.14 Az igényjogosult szervek gazdálkodásért felelős vezetői minden év január 31-éig az ESZT-k helyzetéről a szervezetükre vonatkozóan értékelő beszámoló jelentést kötelesek felterjeszteni a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére.

27.15 Kizárólag a gyártó által sárga színben forgalomba hozott vagy a műszaki leírásnak maradéktalanul megfelelő, az abban meghatározott – az eszköz egyértelmű megkülönböztetését szolgáló sárga színű – biztonsági matricával és markolatburkolattal ellátott vezetettáramos elektromos sokkoló készüléket lehet kiadni, illetve használatba venni. A műszaki leírás elkészítéséről és a Rendőrség belső honlapján történő közzétételéről a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes gondoskodik.

1. melléklet a 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasításhoz16

A SZEMÉLYI ALAPFELSZERELÉSKÉNT – SZAKFELADAT SZERINT – BIZTOSÍTANDÓ FEGYVERZETI SZAKANYAGOK

Ellátandók köre

Maroklőfegyver
(db/fő)

Sorozatlövő lőfegyver
(db/fő)

Kényszerítő eszközök
(db/fő)

Szolgálati lőszer javadalmazás
(fegyver/javadalmazás)

Rendőrbot (járőr gumibot)

Kézbilincs valamelyik változata

Egyéni könnygázszóró palack

9 × 19 mm űrméretű pisztolylőszer pisztolyhoz/ géppisztolyhoz

9 × 19 mm űrméretű öntöltő pisztoly5

9 × 19 mm űrméretű géppisztoly

3a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Vezetők

11

1

2.

Bűnügyi szolgálati ág4

11

1

1

1

3.

Határrendészeti szolgálati ág7

11

12

12

12

1

4.

Igazgatásrendészeti szolgálati ág

11

1

1

1

1

5.

Közlekedésrendészeti szolgálati ág

11

1

1

1

1

6.

Közrendvédelmi szolgálati ág

11

1

1

1

1

7.

Személyvédelmi- és objektumvédelmi szolgálati ág

11

1

1

1

1

8.

Kommunikációs szolgálati ág

11

1

9.

Állami futárszolgálat

11

1

10.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó és BRFK BBO) szolgálat

11

1

1

1

1

1

11.

Tanúvédelmi szolgálat4

11

1

1

1

12.

Bűnügyi technikai és szakértői szolgálat

1 1

1

13.

Légirendészeti szolgálat

11,6

1

1

1

1

14.

Légiközlekedés védelmi szolgálat

11

1

1

1

1

15.

Repülőtéri rendőri szolgálat

11

1

1

1

1

16.

Rendőri csapaterő (csapatszolgálat)

11

1

1

1

1

17.

Tűzszerész szolgálat

11

1

18.

Ügyeleti szolgálat

11

1

1

1

1

19.

Védelmi igazgatási szolgálat

11

1

1

1

1

20.

Vízirendészeti szolgálat

11

1

1

1

1

21.

Ellenőrzési szakszolgálat

11

1

22.

Gazdasági szakszolgálat

11

1

23.

Hivatali szakszolgálat

11

1

24.

Humánigazgatási szakszolgálat

11

13

13

13

1

25.

ROKK állomány

11

1

26.

NOK állomány

11

1

27.

Fegyveres biztonsági őrség

11

1

1

1

1

28.

RVT törzsállomány

11

1

29.

Iskolaőr

1

1

1

Megjegyzés:
1 Az öntöltő szolgálati maroklőfegyver ellátás, a 9 × 19 mm űrméretű (Standard) maroklőfegyverrel történő teljes kiváltásáig a rendszeresített 9 × 18 mm űrméretű és a 7,65 × 17 mm űrméretű öntöltő szolgálati maroklőfegyverekkel tervezhető.
2 Idegenrendészeti feladatokat ellátó állomány részére tervezhető.
3 Az oktatói feladatokat ellátó állomány részére tervezhető.
4 A nyomozó, a felderítő, a személyvédelmi, a tanúvédelmi, az állami futárszolgálatban résztvevő, valamint a tűzszerész feladatot ellátó állomány részére rejtve is hordható (Compact vagy Subcompact) maroklőfegyver tervezhető.
5 A nyomozó, a felderítő, a személyvédelmi, valamint tanúvédelmi feladatot ellátó állomány kivételével, az állomány – kézméreteit figyelembe véve – 15%-a részére rejtve is hordható (Compact) maroklőfegyver tervezhető.
6 A légirendészeti szolgálat részére a 9 × 19 mm űrméretű (Subcompact) maroklőfegyverrel történő teljes kiváltásáig a rendszeresített 7,65 × 17 mm űrméretű öntöltő szolgálati maroklőfegyverekkel tervezhető.
7 A Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred szerződéses határvadász állománya részére a táblázatban szereplő eszközök alegységkészletből kerülnek biztosításra, amelynek mértékét a 3. melléklet 25. sora tartalmazza.
Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály
NOK: Nemzetközi Oktatási Központ
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RVT: Rendvédelmi Technikum (Körmend, Miskolc)

4. melléklet a 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasításhoz19

A SZEMÉLYI ALAPFELSZERELÉSKÉNT BIZTOSÍTANDÓ VEGYIVÉDELMI SZAKANYAGOK

Fsz.

Ellátandók köre

Egyéni légzésvédelmi eszköz (db/fő)

Egyéni bőrvédelmi eszköz (db/fő)

Sugárjelző és mérőműszer (db/fő)

Gázálarckészlet szűrővel

Gázálarckészlet szűrővel ütésálló sisakhoz

Könnyű (egyszerhasználatos) szűrő típusú védőruha készlet

Sugárzásjelző

Egyéni sugárzásadagmérő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Vezetők

13

2.

Bűnügyi szolgálati ág

13

13

3.

Határrendészeti szolgálati ág

13

13

14

4.

Igazgatásrendészeti szolgálati ág

13

13

15

15

5.

Közlekedésrendészeti szolgálati ág

13

13

6.

Közrendvédelmi szolgálati ág

13

13

7.

Személyvédelmi- és objektumvédelmi szolgálati ág

13

13

8.

Kommunikációs szolgálati ág

13

13

9.

Állami futárszolgálat

13

13

10.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó és BRFK BBO) szolgálat

13

13

11.

Tanúvédelmi szolgálat

13

13

12.

Bűnügyi technikai és szakértői szolgálat

13

13

13.

Légirendészeti szolgálat

13

13

13

14.

Légiközlekedés-védelmi szolgálat

13

13

13

15.

Repülőtéri rendőri szolgálat

13

13

13

16.

Rendőri csapaterő (csapatszolgálat)

12

13

17.

Tűzszerész szolgálat

1

13

1

1

18.

Ügyeleti szolgálat

1

13

19.

Védelmi igazgatási szolgálat

1

13

1

1

20.

Vízirendészeti szolgálat

13

13

21.

Tisztjelölt1

1


Megjegyzés:
1Az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklete alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztjelöltje esetében személyi készletként tervezhető.
2A rendőri csapaterő által használt védősisakra szerelhető változat.
3Alegységkészletébe (védőruha és gázálarc esetében a viselője méretének megfelelően, továbbá a gázálarcnál a rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen is védő szűrőbetéttel) tervezhető.
4Az ionizáló sugárzást kibocsátó (pl. röntgen) berendezést kezelő állománya részére tervezhető.
5ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály atomenergia alkalmazásának engedélyezésével és helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos feladatokhoz szükséges mennyiségben tervezhető.

Magyarázat:
BRFK BBO: Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Bevetési Osztály

5. melléklet a 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasításhoz20

AZ ALEGYSÉG- ÉS AZ EGYSÉGKÉSZLETET KÉPEZŐ VEGYIVÉDELMI SZAKANYAGOK

Ellátandók köre

Egyéni légzésvédelmi eszköz

Egyéni bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző és mérőműszer

Gázálarckészlet szűrővel1

Szűrőbetét gázálarchoz7

Könnyű
(egyszer használatos)
szűrő típusú védőruha készlet

Sugárzásjelző

Egyéni sugáradagmérő

Sugárzásszint-
és/vagy
szennyezettség-
mérő

2a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Rendőrség központi, területi és helyi szerveinél a hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban vagy szervenként db-ban meghatározva (a 2–13. sorban felsoroltak kivételével)

10%

30%

30%

5%

1 db

2.

Bevetési (közterületi támogató feladatokat ellátó) alegységek állománya után megalakítandó készletek %-ban vagy szervenként db-ban meghatározva

1 db

3.

Határrendészeti kirendeltségenként a hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban vagy db-ban meghatározva

10%

1 db5

1 db5

4.

Atomerőmű által veszélyeztetett 0–30 km közötti terület rendőri szervei hivatásos, polgári állománya, valamint gépjármű állománya

100%

100%8

100%

100%6

100%

1 db4

5.

Csapatszolgálati század után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

100%

6.

KR SZOVIG SPŐO hivatásos állománya után felszámítandó készletek %-ban

10%

7.

KR REIG bevetési osztályok hivatásos állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

10%1

8.

KR RBI bevetési osztályok hivatásos állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

100%1

9.

Tisztjelölti állomány után felszámítandó mennyiség db-ban

1 db2

10.

Fegyveres biztonsági őrség állománya után felszámítandó mennyiség db-ban3

2 és 1 db

2 és 1 db

2 és 1 db

11.

ROKK és RVT állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

100%9

10%

100%9

12.

ROKK és RVT hallgatói állománya után felszámítandó mennyiség %-ban meghatározva

25%9

25%9

13.

KR HVE szerződéses határvadász állomány után felszámítandó mennyiség %-ban, illetve századonként db-ban meghatározva

20%9

Megjegyzés:
1 A rendőri csapaterő (csapatszolgálati) részére a védősisakra szerelhető változat.
2 Az 5/2022. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklete alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tisztjelöltje esetében alegységkészletként tervezhető.
3 Az 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás 43/C. pontjában meghatározottak szerinti mennyiségben őrhelyenként és önálló járőrtevékenységet végző őrönként alegységi készletbe tervezhető.
4 Az érintett helyi szervek részére tervezhető.
5 Határátkelőhelyenként tervezhető.
6 Az érintett helyi szervek személyszállító gépjármű állományára tervezhető.
7 A rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen is védő (pl. ABEK2P3) szűrőbetét tervezhető.
8 A radioaktív por ellen is védelmet biztosító szűrőbetét tervezhető.
9 Alegységkészletébe (védőruha és gázálarc esetében a viselője méretének megfelelően, továbbá a gázálarcnál a rendőrség által alkalmazott könnygázok hatásai ellen is védő szűrőbetéttel) tervezhető.
Magyarázat:
KR HVE: Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred
KR SZOVIG SPŐO: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Sándorpalota Őrségi Osztály
KR RBI: Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság
KR REIG: Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RVT: rendvédelmi technikum (Körmend, Miskolc)
1

A 2. pont c) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 19. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. pont d) alpontja a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 19. pont f) alpontját a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

4

A 3. pont j) alpontja a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 31. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. pont l) alpontja a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

8

A 3. pont s) alpontját a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás 3. pontja iktatta be.

9

A 4. pont a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás 10. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. pont a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 20. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

11

A 20/A. pontot a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás 4. pontja iktatta be.

12

A 20/B. pontot a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás 4. pontja iktatta be.

13

A 20/C. pontot a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás 4. pontja iktatta be.

14

A 26. pont a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás 10. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

15

A 27. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 10/2022. (III. 3.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

16

Az 1. melléklet a 29/2021. (XII. 22.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás 2. pont a) pontjával megállapított szöveg.

17

A 2. melléklet a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított, a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 16. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. melléklet a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított, a 10/2023. (IV. 6.) ORFK utasítás 16. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. melléklet szövege a 34/2020. (XI. 26.) ORFK utasítás 8. pontjával megállapított, a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás 3. pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. melléklet a 37/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás 2. pont d) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére