• Tartalom

5/2018. (II. 13.) IM rendelet

5/2018. (II. 13.) IM rendelet

a közjegyzői vizsga részletes szabályairól

2020.01.01.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 17. § (1) bekezdés g) pontja szerinti közjegyzői vizsga (a továbbiakban: közjegyzői vizsga) célja, hogy a vizsgázó számot adjon a közjegyzők jogállására és eljárásaira vonatkozó jogszabályokkal, kamarai iránymutatásokkal, illetve az azokkal összefüggő joggyakorlattal kapcsolatos elméleti ismereteiről és szaktudásának gyakorlati alkalmazásáról, valamint szakmai felkészültségéről.

2. § (1) A közjegyzői vizsga a következő témakörökből áll:

a) a közjegyző jogállása, hivatali tevékenysége és működésének keretei, a közjegyzői önkormányzat szervei, a közjegyző felelőssége, működésének felügyelete, etikai szabályok, közjegyzői díjszabás, közjegyzői ügyvitel;

b) a Kjtv.-ben szabályozott nemperes eljárások, az azokhoz kapcsolódó polgári anyagi és eljárási jogi, valamint nemzetközi magánjogi szabályok;

c) a magyar és az európai fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtása, az ezen eljárásokhoz kapcsolódó eljárási jogszabályok;

d) a hagyatéki eljárás, az öröklési jog, valamint az öröklési jogra vonatkozó uniós jogi szabályok;

e) a b)–d) pontban nem említett közjegyzői nemperes eljárások, az azokhoz kapcsolódó anyagi és eljárási jogi, valamint uniós jogi szabályok.

(2) A közjegyzői vizsgakérdések és azokra felkínált helyes és helytelen válaszok adatbázisát (a továbbiakban: adatbázis) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) állítja össze, azt a jogszabályok, illetve a joggyakorlat változására tekintettel folyamatosan aktualizálja és fejleszti. Az adatbázist a MOKK nem hozza nyilvánosságra.

3. § (1) Közjegyzői vizsgát az tehet, aki

a) közjegyzőhelyettesi vagy a Kjtv. 17. § (2) bekezdése szerinti munkakörben legalább két év szakmai gyakorlatot szerzett,

b) a közjegyzői vizsgadíjat megfizette,

c) az a) és b) pont szerinti feltétel teljesítését a MOKK felé igazolja.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmai gyakorlat számítása során a különböző munkakörökben szerzett szakmai gyakorlatok idejét össze kell adni és együttesen kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakmai gyakorlat idejébe a vizsgázó kérésére be kell számítani összesen legfeljebb 1 hónap időtartamig a szakmai gyakorlat kezdetétől azt az időt, amely alatt a vizsgázó ténylegesen nem végzett szakmai tevékenységet az alábbi okok miatt:

a) táppénzes állomány,

b) szülési szabadság, gyermekgondozási díj vagy segély igénybevétele.

(4) A szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó adatokat a jogi szakvizsgáról szóló miniszteri rendeletben a joggyakorlati idő tanúsítására feljogosított szerv igazolja.

4. § (1) A közjegyzői vizsga díjköteles. A díj mértéke 25 000 Ft, amelyet a vizsgázónak a közjegyzői vizsgára való jelentkezéskor kell megfizetnie a MOKK – honlapján közzétett – fizetési számlájára.

(2) A közjegyzői vizsga a díj ismételt megfizetése mellett korlátlan alkalommal megismételhető. Ha a közjegyzői vizsga megismétlésére a 12. § (2) bekezdésében vagy a 16. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott okból kerül sor, a megismételt közjegyzői vizsga díjmentes.

5. § Közjegyzői vizsgát a MOKK naptári negyedévenként egy alkalommal szervez. Az adott naptári negyedévben szervezett közjegyzői vizsga a vizsgára jelentkezők számától függően több vizsganapból állhat. Egy vizsganapon legfeljebb négy vizsgaidőpontban tehető vizsga.

6. § (1) Közjegyzői vizsgára a MOKK honlapján keresztül, legkésőbb a vizsga időpontja előtt nyolc nappal elektronikus úton lehet jelentkezni. A közjegyzői vizsga időpontját és helyét legkésőbb az adott naptári negyedévet megelőző hónap utolsó napjáig a MOKK a honlapján közzéteszi.

(2) Adott vizsgaidőponton legfeljebb 10 vizsgázó vehet részt. Adott vizsgához tartozó vizsganapra, illetve vizsganapokra kitűzött vizsgaidőpontok közül a vizsgázó csak egy időponton vehet részt.

(3) A vizsgázókat a MOKK jelentkezésük sorrendjében osztja be a vizsgaidőpontra.

7. § (1) A vizsgázó 10 000 Ft halasztási díjnak a MOKK részére való megfizetése mellett egy alkalommal kérheti a közjegyzői vizsga elhalasztását.

(2) A vizsgázó a halasztási díj megfizetésével egyidejűleg újabb közjegyzői vizsgára jelentkezhet.

8. § (1) A közjegyzői vizsga szervezésével, valamint a közjegyzői vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos feladatokat a MOKK, a vizsgáztatást a MOKK által esetenként kijelölt vizsgabizottság látja el.

(2) Az esetenként kijelölt vizsgabizottság három főből áll. A vizsgabizottság elnöke a vizsgabiztos, további egy tagja a MOKK elnöke által kijelölt közjegyző, egy tagja pedig a MOKK alkalmazottja. A vizsgabizottsági tisztség az arra vonatkozó kijelölés elfogadásával jön létre.

(3) A MOKK Választmánya megalakulását követően a területi közjegyzői kamarák közjegyző tagjai közül tizenöt vizsgabiztost jelöl ki. Az adott közjegyzői vizsga vizsgabiztosát a MOKK elnöke jelöli ki a vizsgabiztosok közül.

(4) A vizsgabiztos és a vizsgabizottság tagjának megbízatása az adott vizsganapra szól. A vizsgabiztos és a vizsgabizottság tagjának lemondása esetén a MOKK haladéktalanul és közvetlenül intézkedik az új vizsgabiztos vagy vizsgabizottsági tag kijelöléséről.

(5) Nem lehet a vizsgabizottság tagja az a személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy akinek az alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes az adott közjegyzői vizsgán vizsgázóként vesz részt.

(6) A vizsgabiztos feladata

a) a vizsgázó személyazonosságának ellenőrzése,

b) a közjegyzői vizsga megnyitása,

c) az adott közjegyzői vizsga kérdései összeállításának kezdeményezése a vizsga lebonyolítására szolgáló informatikai alkalmazás útján,

d) a közjegyzői vizsga lezárása,

e) a közjegyzői vizsga jegyzőkönyvének hitelesítése.

9. § A közjegyzői vizsga nyelve a magyar.

10. § (1) A vizsgázó a vizsgabizottság jelenlétében a közjegyzői vizsgát a MOKK által rendelkezésre bocsátott informatikai alkalmazás használatával teszi le.

(2) A közjegyzői vizsga kérdéssora hatvan kérdésből áll.

(3) A közjegyzői vizsga kérdéseit és a lehetséges válaszokat az informatikai alkalmazás a közjegyzői vizsga kérdéseinek adatbázisából, valamennyi témakört érintve véletlenszerűen állítja össze. A kérdéssor vizsgázónként eltérő összetételű.

11. § (1) A vizsgázónak a kérdéssor megoldása során több lehetőség közül egy választ kell megjelölnie. A lehetséges válaszok közül kizárólag egy a helyes. A vizsgázónak kérdésenként egy perc áll rendelkezésére a válaszadásra.

(2) A vizsgázó az egyes kérdések megválaszolását későbbre halaszthatja, és a válasz nélkül hagyott kérdésekre az időkereten belül bármikor visszaléphet. A vizsgázó a rendelkezésére álló időkereten belül válaszait egy alkalommal javíthatja.

(3) A helyes válasz egy pontot ér, a helytelen válasz és a megválaszolatlan kérdés nem ér pontot.

12. § (1) A vizsgázó a közjegyzői vizsga során segédanyagot nem használhat, informatikai és telekommunikációs eszközt nem tarthat magánál. Ha a vizsgabizottság észleli, hogy a vizsgázó segédanyagot, informatikai vagy telekommunikációs eszközt tart magánál, a vizsgázót kizárja a közjegyzői vizsgáról.

(2) A vizsgabiztos a közjegyzői vizsgát rendkívüli körülmény bekövetkezte esetén felfüggeszti. A közjegyzői vizsga folytatásáról a vizsgabizottság az eset összes körülményére figyelemmel dönt. Ha a felfüggesztett közjegyzői vizsgát nem lehet folytatni, az valamennyi vizsgázó tekintetében érvénytelennek minősül. Ez esetben a vizsgázók a díj ismételt megfizetése nélkül újabb közjegyzői vizsgát tehetnek.

13. § (1) A közjegyzői vizsga akkor fejeződik be, amikor

a) a vizsgázó a rendelkezésre álló időkereten belül a közjegyzői vizsga befejezését kezdeményezi,

b) a vizsgabiztos a rendelkezésre álló időkeret leteltével a közjegyzői vizsgát befejezetté nyilvánítja.

(2) A közjegyzői vizsga befejezését követően a vizsgabizottság a 10. § (1) bekezdése szerinti informatikai alkalmazás használatával megállapítja a közjegyzői vizsga eredményét.

(3) A közjegyző vizsga eredményes, ha a vizsgázó az elérhető pontok legalább 75%-át megszerezte.

14. § (1) A közjegyzői vizsgáról a 10. § (1) bekezdése szerinti informatikai alkalmazás használatával a vizsgabizottság jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza

a) a vizsgázó

aa) nevét,

ab) születési helyét, idejét,

ac) anyja születési nevét,

ad) személyazonosító igazolvány számát,

ae) lakcímét,

b) a vizsgabizottság tagjainak nevét,

c) a közjegyzői vizsga helyét és időpontját,

d) a vizsgázó által a közjegyzői vizsgán elért – százalékban kifejezett – eredményt,

e) a közjegyzői vizsgán bekövetkezett esetleges rendkívüli eseményt,

f) a vizsgázó közjegyzői vizsgáról való kizárásának tényét és annak okát.

(2) A jegyzőkönyvet a vizsgabiztos, a vizsgabizottság közjegyző tagja, valamint a vizsgázó írja alá, és azt a vizsgabiztos a MOKK bélyegzőjével látja el.

(3) A vizsgázó az általa megválaszolt kérdéssor helyes válaszait a vizsga befejezését követően megismerheti.

(4) A közjegyzői vizsga iratanyagát a MOKK rendszerében történt rögzítésétől számított 10 évig kell megőrizni.

15. § Az eredményesen letett közjegyzői vizsgáról a MOKK tanúsítványt állít ki.

16. §1 (1) A vizsgázó a vizsga napjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül panaszt tehet a MOKK elnökénél, ha megítélése szerint

a) az általa megválaszolt kérdéssor kiértékelése helytelen,

b) a közjegyzői vizsgáról indokolatlanul zárták ki

(2) A panasz előterjesztéséért a MOKK részére a 7. § (1) bekezdése szerinti mértékű díjat kell fizetni, amelyet alapos panasz esetén a MOKK a vizsgázónak visszatérít.

(3) A panaszról – a MOKK szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – a MOKK elnöke dönt.

(4) Ha a panasz alapos,

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közjegyzői vizsga eredményét a MOKK helyesbíti,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vizsgázó díj megfizetése nélkül tehet újabb közjegyzői vizsgát.

17. § (1) A közjegyzői vizsga annak sikeres letételétől számított három éven belül

a) kiírt közjegyzői álláspályázat elbírálása és az az alapján történő kinevezés, illetve

b) a Kjtv. 20. § (3) bekezdése szerinti áthelyezés

során vehető figyelembe.

(2) A Kjtv. 20. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, pályázat kiírása nélküli áthelyezés esetén az áthelyezett közjegyzőt úgy kell tekinteni, mint aki sikeres közjegyzői vizsgát tett.

18. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

19. § A rendelet hatálybalépése előtt a MOKK iránymutatása alapján 2016. december 1-je után sikeresen letett vizsga a rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül a 17. § alkalmazásával e rendelet szerinti közjegyzői vizsgával egyenértékűnek tekintendő a Kjtv. 17. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feltétel teljesítése szempontjából.

1

A 16. § (1) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére