• Tartalom

5/2018. (II. 23.) FM rendelet

5/2018. (II. 23.) FM rendelet

a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról

2023.01.01.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. termésbecslés: az 1. mellékletben felsorolt gazdaságilag meghatározó növénykultúrák betakarítható termésére vonatkozóan az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére készített, az 1. mellékletben meghatározott ütemezés szerinti – előzetes és végleges – jelentés;

2. állapotminősítés: a 2. mellékletben felsorolt gazdaságilag meghatározó főbb szántóföldi növénykultúrák vetésterülete minőségének meghatározására a 2. mellékletben meghatározott ütemezés szerint a miniszter részére készített jelentés;

3. mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a gazdaságilag meghatározó szántóföldi növénykultúrák esetében tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkákról készített jelentések az alábbi bontásban:

3.1. tavaszi mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a 3. melléklet A) pontjában meghatározott növénykultúrák és munkaműveletek elvégzéséről március elejétől május közepéig, a munkák megkezdésétől a munkák befejezéséig, hetente, a miniszter részére készített jelentés;

3.2. nyári mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a 3. melléklet B) pontjában meghatározott növénykultúrák és munkaműveletek elvégzéséről június végétől augusztus közepéig, a munkák megkezdésétől a munkák befejezéséig, hetente, a miniszter részére készített jelentés;

3.3. őszi mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a 3. melléklet C) pontjában meghatározott növénykultúrák és munkaműveletek elvégzéséről szeptembertől decemberig, a munkák megkezdésétől a munkák befejezéséig, hetente a miniszter részére készített jelentés;

4.1 mezőgazdasági munkák állásáról szóló tájékoztató jelentés: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti egységes kérelem (a továbbiakban: egységes kérelem) benyújtásához meghatározott hasznosítási kódokkal jelölt növénykultúrák körére kiterjedően, a 4. melléklet szerinti ütemezéssel az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) részére készített jelentés.

2. § (1) A várható termés felmérése és megismerése érdekében termésbecslést, állapotminősítést és a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentést, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló tájékoztató jelentést (a továbbiakban együtt: jelentés) kell készíteni.

(2)2 A jelentést a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a vármegyei ügyintéző szervezete és a falugazdászok bevonásával készíti el.

3. § (1)3 A jelentés elkészítése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az egységes kérelmek (egyedi azonosításra alkalmas) előzetes és végleges adatait külön megállapodásban rögzített ütemterv szerint, de legkésőbb május 20-ig, illetve június 11-ig átadja az AKI Nonprofit Kft. részére.

(2)4 Az AKI Nonprofit Kft. az (1) bekezdés szerinti adatok alapján vármegyénként, statisztikai célú rétegzett mintát készít azokról a

a) mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetekről (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), valamint

b)5 mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes személyről, egyéni vállalkozóról vagy őstermelők családi gazdaságának tagjáról (a továbbiakban: egyéni gazdálkodó),

akik az adott évben az egységes kérelem keretében területalapú támogatást igényeltek a jelentésekben szereplő növénykultúrákra, és azokról adatot szolgáltatnak az éves jelentés elkészítéséhez.

(3)6 Az AKI Nonprofit Kft. a rétegzett mintát az (1) bekezdés szerinti adatátvételt követő 5 munkanapon belül elkészíti és átadja a NAK országos ügyintéző szervezete részére.

(4) A jelentésben a növénykultúrák vetésterületének nagyságát

a) a tárgyévi egységes kérelem benyújtása előtt becsléssel,

b) a tárgyévi egységes kérelem benyújtása után az egységes kérelemben bejelentett területadatok figyelembevételével korrigáltan

kell megállapítani.

4. § (1)7 A NAK az adott évi jelentéshez szükséges adatok bekéréséhez elektronikusan is elérhető formanyomtatványt rendszeresít, amelyet megküld a mintában szereplő gazdálkodó szervezetek részére, és egyidejűleg értesíti azokat adatszolgáltatási kötelezettségükről. A kiértesített gazdálkodó szervezetek a NAK vármegyei ügyintéző szervezete részére szolgáltatnak adatot.

(2)8 Az egyéni gazdálkodók termelési adataira vonatkozóan a NAK falugazdászai körzetenként szolgáltatnak adatot a NAK vármegyei ügyintéző szervezete részére.

(3)9 A vármegyénként összeállított, 1. § 1–3. pontja szerinti jelentések adatait a NAK országos ügyintéző szervezete ellenőrzi, majd összesített országos jelentés formájában megküldi a miniszter részére.

(4)10 A vármegyénként összeállított, 1. § 4. pontja szerinti jelentések adatait a NAK országos ügyintéző szervezete ellenőrzi, majd megküldi az AKI Nonprofit Kft. részére.

(5) A NAK a rétegzett mintában szereplő adatokat és a gazdálkodó szervezetek által szolgáltatott termelési adatokat kizárólag statisztikai célra használhatja fel.

5. § (1)11 A miniszter ellenőrzi az 1. § 1–3. pontja szerinti országos jelentést és a vármegyei összesítéseket, szükség esetén utasítja a NAK-ot az összesítések felülvizsgálatára.

(2) A miniszter az országos, 1. § 1–3. pontja szerinti jelentés eredményét az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(3)12 A NAK vármegyénként összehívja és működteti a nyári Aratási Koordinációs Bizottságokat és az őszi Betakarítási Koordinációs Bizottságokat, amelyek üléseiről tájékoztatást ad a miniszter által működtetett Országos Aratási és Betakarítási Koordinációs Bizottság részére.

(4)13 A NAK országos ügyintéző szervezete az 1. § 1–3. pontja szerinti jelentések miniszter által ellenőrzött vármegyei adatait a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló rendelet alapján a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló rendelet szerinti mezőgazdasági igazgatási szerv rendelkezésére bocsátja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. §14

8. §15

1. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez

Határidő-kimutatás az adott évi termésbecsléshez

8K01085_0

 

Növénykultúra

Termésbecslés elvégzésének kezdete

Jelentés megküldése a miniszter részére

1.

Őszi árpa (E)

május 22.

június 4.

2.

Búza (E)

3.

Durumbúza (E)

4.

Rozs (E)

5.

Tavaszi árpa (E)

6.

Triticale (E)

7.

Őszi káposztarepce (E)

8.

Kajszibarack (E)

9.

Meggy (E)

10.

Zöldborsó (E)

11.

Vöröshagyma (E)

12.

Őszi árpa (V)

június 11.

június 21.

13.

Búza (V)

14.

Durumbúza (V)

15.

Rozs (V)

16.

Tavaszi árpa (V)

17.

Triticale (V)

18.

Zab (V)

19.

Magborsó (V)

20.

Őszi káposztarepce (V)

21.

Zöldborsó (V)

22.

Kajszibarack (V)

június 30.

július 11.

23.

Meggy (V)

24.

Alma (E)

25.

Paradicsom (E)

26.

Burgonya (E)

27.

Vöröshagyma (V)

július 20.

augusztus 2.

28.

Kukorica (E)

29.

Rizs (E)

30.

Napraforgó (E)

31.

Cukorrépa (E)

32.

Szója (E)

33.

Dohány (E)

34.

Csemegekukorica (E)

35.

Fűszerpaprika (E)

36.

Szőlő (E)

37.

Paradicsom (V)

38.

Kukorica (V)

augusztus 24.

szeptember 10.

39.

Rizs (V)

40.

Napraforgó (V)

41.

Cukorrépa (V)

42.

Szója (V)

43.

Dohány (V)

44.

Alma (V)

45.

Burgonya (V)

46.

Csemegekukorica (V)

47.

Fűszerpaprika (V)

48.

Szőlő (V)


Jelmagyarázat: (E) előzetes termésbecslés, (V) végleges termésbecslés

2. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez

Határidő-kimutatás az adott évi őszi és a következő év tavaszi állapotminősítésekhez

8K01086A_0

 

Növénykultúra

Állapotminősítés elvégzésének kezdete

Jelentés megküldése a miniszter részére

1.

Őszi árpa

december 3.

december 13.

2.

Búza

3.

Rozs

4.

Triticale

5.

Őszi káposztarepce

6.

Őszi árpa

március 29.

április 9.

7.

Búza

8.

Rozs

9.

Triticale

10.

Őszi káposztarepce

3. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez

Tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés adattartalma

A) Tavaszi munkák jelentése

8K01086B_0

Növénykultúra (vetés)

Vetési szándék (ha)

Elvégzett munka (ha)

Tény/szándék (%)

Tavaszi árpa

 

 

 

Magborsó

 

 

 

Zab

 

 

 

Szója

 

 

 

Cukorrépa

 

 

 

Burgonya

 

 

 

Napraforgó

 

 

 

Kukorica (szemes)

 

 

 

Kukorica (siló)

 

 

 

Kukorica (vetőmag)

 

 

 

Egyéb tavaszi vetések

 

 

 

Munkaművelet

Terület (szándék) (ha)

Elvégzett munka (ha)

Tény/Szándék (%)

Magágykészítés tavasziak alá

 

 

 

Őszi kalászosok fejtrágyázása

 

 

 

Őszi kalászosok gyomirtása

 

 

 


B) Nyári munkák jelentése

8K01086B_1

Növénykultúra (betakarítás)

Összes terület (ha)

Betakarított terület (ha)

Betakarított terület (%)

Termésátlag
(kg/ha)

Összes termés (tonna)

Őszi árpa

 

 

 

 

 

Búza

 

 

 

 

 

Rozs

 

 

 

 

 

Triticale

 

 

 

 

 

Tavaszi árpa

 

 

 

 

 

Zab

 

 

 

 

 

Repce

 

 

 

 

 

Magborsó

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

Munkaművelet

Összes terület (ha)

Elvégzett munka (ha)

Teljesítés (%)

 

 

Szalmabetakarítás

 

 

 

 

 

Tarlóhántás

 

 

 

 

 


C) Őszi munkák jelentése

8K01086B_2

Növénykultúra (betakarítás)

Összes terület (ha)

Betakarított terület (ha)

Betakarított terület (%)

Termésátlag
(kg/ha)

Összes termés (tonna)

Napraforgó

 

 

 

 

 

Szója

 

 

 

 

 

Kukorica

 

 

 

 

 

Burgonya

 

 

 

 

 

Cukorrépa

 

 

 

 

 

Növénykultúra (vetés)

Vetési szándék (ha)

Elvégzett munka (ha)

Teljesítés (%)

 

 

Őszi káposztarepce

 

 

 

 

 

Őszi árpa

 

 

 

 

 

Őszi búza

 

 

 

 

 

Rozs

 

 

 

 

 

Triticale

 

 

 

 

 

Munkaművelet

Szándék (ha)

Elvégzett munka (ha)

Teljesítés (%)

 

 

Magágykészítés ősziek alá

 

 

 

 

 

Őszi mélyszántás tavasziak alá

 

 

 

 

 

4. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez16

Határidő-kimutatás az adott évi mezőgazdasági munkák állásáról szóló tájékoztató jelentéshez

Tájékoztató jelentések

Tájékoztató jelentés tárgynapja (T)

Jelentés megküldése az AKI Nonprofit Kft. részére

1.

Tavaszi tájékoztató jelentés

április 16.

T+4 nap

2.

Tavaszi tájékoztató jelentés

május 14.

T+4 nap

3.

Nyári tájékoztató jelentés

július 16.

T+4 nap

4.

Nyári tájékoztató jelentés

augusztus 13.

T+4 nap

5.

Őszi tájékoztató jelentés

október 8.

T+4 nap

6.

Őszi tájékoztató jelentés

november 12.

T+4 nap

2

A 2. § (2) bekezdése a 149/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 17/2019. (V. 10.) AM rendelet 9. § c) pontja, a 3/2021. (II. 19.) AM rendelet 10. § c) pontja, a 149/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet 26. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 149/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 149/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdése a 149/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 149/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (3) bekezdése a 149/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (4) bekezdése a 149/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére