• Tartalom

5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról1

2021.09.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpont a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása négy egyenlő részletben, negyedévenként, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben március 31-éig támogatási előlegként kerül kifizetésre.

(2) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő február 28-ig számol el az 1. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában.

2. § (1)2 A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdés b) pont szerinti, a fakultatív hittanoktatás támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti adattartalommal a tanév rendjéhez igazodóan a következő két időpontban kell megtenni:

a) a tárgyév első nyolc hónapjára alkalmazandó adatokat – tárgyév január 1-jei állapot szerint – a tárgyév január 31-éig,

b) a tárgyév utolsó négy hónapjára alkalmazandó adatokat – tárgyév szeptember 1-jei állapot szerint – a tárgyév október 20-áig.

(2) A támogatás

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján három egyenlő részletben, negyedévenként, a negyedév második hónapjának 15-ig, az első negyedévben legkésőbb március 31-ig,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti igénylés alapján november 30-áig

támogatási előlegként kerül kifizetésre.

(3) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő év február 28-ig számol el a 2. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában.

3. §3 (1) A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés c) pont szerinti, a Magyarországon hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékához kapcsolódó támogatást negyedévente négy egyenlő részletben, minden negyedév második hónapjának 15-éig, az első negyedévben legkésőbb március 31-éig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A kedvezményezett a támogatással érintett évet követő február 28-ig

a) a szolgálati helynek minősülő magyarországi településen szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatásra vonatkozóan a 3. melléklet,

b) a zsidótemetők fenntartására és felújítására vonatkozóan a 4. melléklet,

c) a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációjára vonatkozóan a 4/A. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolóval számol el.

4. §4 (1) A központi költségvetésről szóló törvényben a külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása célra meghatározott, a határon túli egyházi jogi személyek vagy határon túli egyházi szervezetek magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyei feladatvégzéséhez kapcsolódó céltámogatást – a tárgyév február 28-ig benyújtott, az 5. vagy 5/A. melléklet szerinti kérelem alapján – a támogatás éve június 30-ig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A kedvezményezett a támogatás összegével a támogatással érintett évet követő év február 28-ig számol el a 6. vagy 6/A. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában. A beszámolóban foglaltak alátámasztására a támogató mintavételszerűen a támogatásban részesülő egyházi személyek részére történő kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumok benyújtását is előírhatja.

(3) A határon túli egyházi jogi személyek vagy határon túli egyházi szervezetek magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyei feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatást a határon túli egyházi jogi személy vagy egyházi szervezet, illetve a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye (1) bekezdésben meghatározott tartalmú kérelme alapján egyedi döntés útján kell biztosítani.

5. § (1)5 A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kórházlelkészi szolgálat támogatását – a tárgyév február 28-ig benyújtott, a 7. melléklet szerinti kérelem alapján – a támogatás éve április 30-ig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2)6 A kórházlelkészi szolgálat támogatás a kórházlelkészi szolgálat végzésében részt vevő, a Korm. rendelet 37. § 4. pontjában meghatározott személyek bérére, járulékára, díjazására (együttesen: személyi jellegű kifizetésekre), és a kórházlelkészi tevékenységgel összefüggésben felmerülő dologi kiadásaira (így kis értékű eszközbeszerzésre, anyagköltségre, igénybe vett szolgáltatásokra), valamint – legfeljebb a támogatás 25%-ának erejéig – a kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására fordítható a Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A támogatott tevékenység megvalósításába a kedvezményezett közreműködőt bevonhat.

(3)7 A kórházlelkészi szolgálat támogatását a bevett egyház (1) bekezdésben meghatározott tartalmú kérelme alapján egyedi döntés útján kerül biztosításra.

(4) A kedvezményezett a támogatás összegével a támogatással érintett évet követő év február 28. napjáig számol el a 8. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában. A beszámolóban foglaltak alátámasztására a Támogató mintavételszerűen egyéb dokumentumok benyújtását is előírhatja.

6. § (1)8 A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatását – a tárgyév február 28-ig benyújtott, a 9. melléklet szerinti kérelem alapján – a támogatás éve április 30-ig támogatási előlegként kell kifizetni.

(2) A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint kultúrája megőrzésére és fejlesztésére irányuló, hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és -ápoló tevékenységre fordítható.

(3)9 A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása a bevett egyház (1) bekezdésben meghatározott tartalmú kérelme alapján egyedi döntés útján kerül biztosításra.

(4) A kedvezményezett a támogatás összegével a támogatással érintett évet követő év február 28-ig számol el a 10. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában. A beszámolóban foglaltak alátámasztására a támogató mintavételszerűen egyéb dokumentumok benyújtását is előírhatja.

7. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

8. §10

1. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

Az egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása előirányzat felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. A költségvetési támogatásban részesült egyház neve:

2. Az egyház képviselőjének neve:

3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

4. Pénzügyi beszámoló

4.1. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás:

5. A tárgyévben egyház által felhasznált (kifizetett) költségvetési támogatás összesen:

ebből

5.1. levéltárak támogatása összesen:

5.2. könyvtárak támogatása összesen:

5.3. múzeum és egyéb gyűjtemények támogatása összesen:

6. A támogatás felhasználása költségnemenként

6.1. személyi jellegű kiadások:

6.2. dologi kiadások:

6.3. tárgyi eszköz beszerzések:

6.4. állománygyarapítás:

6.5. restaurálás:

6.6. felújítás:

6.7. egyéb:

7. Szakmai beszámoló

7.1. Levéltárak esetén

7.1.1. a levéltár megnevezése:

7.1.2. a levéltár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb):

7.1.3. az őrzött iratanyag mennyisége (iratfolyóméter) és évköre:

7.1.4. levéltári fondok száma:

7.1.5. Mohács előtti oklevelek száma:

7.1.6. segédletek megnevezése:

7.1.7. a levéltár kutató forgalma (kutatók száma és kutatási esetek száma):

7.1.8. a restaurálandó iratok mennyisége:

7.2. Könyvtárak esetén

7.2.1. a könyvtár megnevezése:

7.2.2. a könyvtár alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb):

7.2.3. az állomány nagysága darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb dokumentum):

7.2.4. az állomány gyarapodása a tárgyévben darabszám szerint (könyv, időszaki kiadvány, egyéb dokumentum):

7.2.5. muzeális dokumentumok száma:

7.2.6. állomány feltáró eszközök, amelyekkel rendelkeznek:

7.2.7. a könyvtár használóinak száma a tárgyévben:

7.2.8. olvasótermi férőhelyek száma:

7.3. Múzeum és egyéb gyűjtemény esetén

7.3.1. a muzeális gyűjtemény megnevezése:

7.3.2. a gyűjtemény alkalmazottainak száma (szakalkalmazott és egyéb):

7.3.3. a gyűjteményben őrzött műtárgyak száma darabszám szerint (leltározott és leltározatlan) (restaurált és restaurálatlan):

7.3.4. a gyűjtemény anyagának gyarapodása darabszám szerint (előző évhez viszonyított):

7.3.5. A gyűjteményi anyag megoszlása

7.3.5.1. Általános történet:

7.3.5.2. Egyháztörténet:

7.3.5.3. Egyházművészet:

7.3.5.4. Általános képző és iparművészet:

7.3.5.5. Régészet:

7.3.5.6. Néprajz:

7.3.5.7. Egyéb:

7.3.6. látogatók száma az adott évben:


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.


Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

2. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez11

A fakultatív hittanoktatás támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatás és elszámolás adattartalma

1. Mely időszakra vonatkozik az adatszolgáltatás/beszámoló:

2. Az egyház megnevezése:

3. Az egyház képviselőjének neve:

4. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

5. Az adatszolgáltatással/elszámolással érintett év:

6. Egyházi szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló hitoktatók létszáma összesen: (6.1., 6.2. és 6.3. alpontban megadott létszám összesen)

Ebből

6.1. egyházi szolgálati jogviszonyban állók száma:

6.1.1. ebből egyházi személyek száma:

6.2. munkaviszonyban állók száma:

6.2.1. ebből egyházi személyek száma:

6.3. megbízási jogviszonyban állók száma:

6.3.1. ebből egyházi személyek száma:

7. Fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma (teljes létszám):

Ebből

7.1. a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint, amelyből

7.1.1. óvodai fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma:

7.1.2. iskolán kívüli fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma:

7.1.3. iskolai fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma:

7.2.1. iskolai fakultatív hittanoktatásban részt vevők száma:

(A 7.1. és a 7.2. alpontban megadott létszámok összege legfeljebb a 7. pontban megadott létszám lehet.)

8. Fakultatív hittancsoportok száma összesen:

Ebből

8.1. a Vhr. 28. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti átlaglétszám alapján figyelembe vehető csoportszám, amelyből

8.1.1. óvodai fakultatív hittancsoportok száma:

8.1.2. iskolán kívüli fakultatív hittancsoportok száma:

8.1.3. iskolai fakultatív hittancsoportok száma:

8.2. a Vhr. 28. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti átlaglétszám alapján figyelembe vehető csoportszám:

8.2.1. iskolai fakultatív hittancsoportok száma:

(A 8.1. és a 8.2. alpontban megadott csoportszámok összege legfeljebb a 8. pontban megadott csoportszám lehet.)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt: …………………………………

……………………………………… ………………………………………

az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

3. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez12

Hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás beszámolója

1. A kedvezményezett megnevezése:

2. A kedvezményezett képviselőjének neve:

3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

4. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege (forintban):

5. A felhasznált támogatás összesen (forintban):

Ebből:

5000 lakos alatti településen szolgálatot ellátó egyházi személyeknek kifizetett összeg:

5000 lakosságszámot elérő településen szolgálatot ellátó egyházi személyeknek kifizetett összeg:

6. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma összesen (fő):

Ebből (a vegyes tevékenységet végző egyházi személyeket a fő tevékenység alapján szükséges besorolni):

6.1. pap, lelkész, diakónus, szerzetes, rabbi (fő):

6.2. hitoktató/rabbioktató (fő):

6.3. egyéb hitéleti szolgálatot ellátó egyházi személy (fő):

(6.1., 6.2. és 6.3. alpont összesen darabszáma = 6. pont összesen darabszámmal)

7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma összesen (db):

Ebből:

7.1. az 5000 lakosnál kisebb települések száma:

7.2. az 5000 lakost elérő települések száma:

(7.1 és 7.2. alpont összesen darabszáma = 7. pont összesen darabszámmal)


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.


Kelt ....................................................................

....................................................................

....................................................................

az egyház neve

képviselő aláírásaP. H.

4. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez13

Hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás beszámoló (zsidótemetők fenntartása, felújítása)

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház képviselőjének neve:

3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

4. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

5. Az egyház által felhasznált támogatás összesen:

Ebből:

5.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:

5.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:

5.3. Anyagköltségre fordított összeg:

5.4. Felújításra fordított összeg:

5.5. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg:


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.


Kelt ....................................................................

....................................................................

....................................................................

az egyház neve

képviselő aláírása


P. H.

4/A. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez14

Hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka támogatás beszámoló (a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációja)

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház képviselőjének neve:

3. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

4. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

5. Az egyház által felhasznált támogatás összesen:

Ebből:

5.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:

5.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:

5.3. Anyagköltségre fordított összeg:

5.4. Felújításra fordított összeg:

5.5. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg:


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.

Kelt ....................................................................

...................................................................

....................................................................

az egyház neve

képviselő aláírása


P. H.

5. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez15

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – támogatásra vonatkozó kérelem adattartalma

1. Egyházmegye/egyházkerület megnevezése:

2. A támogatást igénylő egyházi szervezet neve:

3. A támogatást igénylő egyházi szervezet székhelye:

4. A támogatást igénylő egyházi szervezet levelezési címe:

5. A támogatást igénylő egyházi szervezet képviselőjének neve:

6. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

7. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:

8. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma:

9. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma:

10. Támogatási igény összege:


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt ....................................................................

....................................................................


támogatást igénylő egyházi szervezet képviselőjének aláírása

P. H.

5/A. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez16


Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – magyarországi egyházon keresztül nyújtott támogatásra vonatkozó kérelem adattartalma

1. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet neve:
2. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet székhelye:
3. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet levelezési címe:
4. A támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének neve:
5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
6. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma összesen:
Támogatásban részesülő egyházi személyek száma országonként:
1. ország neve: …………….. fő: ….
2. ország neve:……………… fő: ….
(a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma összesen:
Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott települések száma országonként:
1. ország neve: ………………… ellátott települések száma: ………..
2. ország neve: ………………… ellátott települések száma: ……….
(a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
8. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma összesen:
Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott hívek száma országonként:
1. ország neve: ………………… ellátott hívek száma: ………..
2. ország neve: ………………… ellátott hívek száma: ……….
(a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
9. Támogatási igény összege:
1. ország neve és összege: …………………
2. ország neve és összege: ………………….
(a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt ....................................................................
....................................................................
támogatást igénylő (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének aláírása

P. H.

6. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez17

Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – támogatás felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. Egyházmegye/egyházkerület megnevezése:

2. A kedvezményezett megnevezése:

3. A kedvezményezett székhelye:

4. A kedvezményezett levelezési címe:

5. A kedvezményezett képviselőjének neve:

6. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

7. Támogatásban részesült egyházi személyek száma:

8. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma:

9. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma:

10. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

11. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege:


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti, és a felhasználás alátámasztására további adatokat, dokumentumokat bekérhet.


Kelt ....................................................................

....................................................................


Kedvezményezett egyházi szervezet képviselőjének aláírása

P. H.

6/A. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez18


Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – magyarországi egyházon keresztül nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet neve:
2. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet székhelye:
3. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet levelezési címe:
4. A kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének neve:
5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:
6. Támogatásban részesült egyházi személyek száma összesen:
Támogatásban részesült egyházi személyek száma országonként:
1. ország neve: …………….. fő: ….
2. ország neve: ……………… fő: ….
(a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
7. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma összesen:
Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott települések száma országonként:
1. ország neve: ………………… ellátott települések száma: ………..
2. ország neve: ………………… ellátott települések száma: ……….
(a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
8. Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma összesen:
Támogatásban részesült egyházi személyek által ellátott hívek száma országonként:
1. ország neve: ………………… ellátott hívek száma: ………..
2. ország neve: ………………… ellátott hívek száma: ……….
(a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)
9. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:
10. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege:
Az egyes országokban felhasznált támogatási részösszegek:
1. ország neve: …………….. felhasznált támogatási összeg: ……..
2. ország neve: ……………… felhasznált támogatási összeg: ………
(a felsorolást több ország esetében bővíteni kell)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti és a felhasználás alátámasztására további adatokat, dokumentumokat bekérhet.

Kelt ....................................................................
....................................................................
Kedvezményezett (magyarországi) egyházi szervezet képviselőjének aláírása

P. H.

7. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez

A kórházlelkészi szolgálat támogatására vonatkozó kérelem adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház képviselőjének neve:

4. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

5. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek száma:

6. Kórházlelkészi támogatásból fedezni kívánt kórházlelkészi státuszok foglalkoztatotti statisztikai átlaglétszáma:

7. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek által ellátott kórházak száma:

8. Támogatási igény összege:


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

az egyház neve képviselő aláírása

P. H.

8. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez19

A kórházlelkész szolgálat támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház képviselőjének neve:

4. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

5. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek száma:

6. Kórházlelkészi támogatásból fedezett kórházlelkészi státuszok foglalkoztatotti statisztikai átlaglétszáma:

7. Kórházlelkészi támogatásban részesülő személyek által ellátott kórházak száma:

8. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

9. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen:

Ebből:

9.1. Személyi jellegű kifizetések összege:

9.2. Kis értékű eszközbeszerzésre fordított összeg:

9.3. Anyagköltségre fordított összeg:

9.4. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg:

9.5. Kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására fordított összeg (legfeljebb a teljes támogatás 25%-ának erejéig):

10. Szöveges beszámoló a 9.5. alponthoz kapcsolódóan (megvalósított és folyamatban lévő beruházások felsorolása részösszeggel):


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.


Kelt ....................................................................

....................................................................

....................................................................

az egyház neve

képviselő aláírása


P. H.

9. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez20

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására vonatkozó kérelem adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház levelezési címe:

4. Az egyház képviselőjének neve:

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

6. Támogatásban részesülő személyek száma:

Ebből

6.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:

6.2. Támogatásban részesülő egyéb személyek száma:

7. Támogatásból ellátott földrajzi terület (ország) megnevezése:

8. Támogatási igény összege:

9. Szakmai program rövid leírása:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.


Kelt ....................................................................

....................................................................

....................................................................

az egyház neve

képviselő aláírása


P. H.

10. melléklet az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelethez21

A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló adattartalma

1. Az egyház megnevezése:

2. Az egyház székhelye:

3. Az egyház levelezési címe:

4. Az egyház képviselőjének neve:

5. Kapcsolattartó neve és elérhetősége:

6. Támogatásban részesülő személyek száma:

Ebből

6.1. Támogatásban részesülő egyházi személyek száma:

6.2. Támogatásban részesülő egyéb személyek száma:

7. Támogatásban részesülő egyházi személyek által ellátott földrajzi terület (ország) megnevezése és az egyes országokba irányuló támogatás részösszege:

8. A programokkal elért magyarok becsült létszáma:

9. A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

10. Egyház által felhasznált (kifizetett) támogatás összege összesen:

Ebből:

10.1. Személyi jellegű kifizetések összesen:

10.2. Eszközbeszerzésre fordított összeg:

10.3. Anyagköltségre fordított összeg:

10.4. Igénybe vett szolgáltatásra fordított összeg:

10.5. Felújításra, beruházásra fordított összeg:

11. Megvalósított szakmai program részletes kifejtése:


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a támogató a megvalósulást ellenőrizheti.


Kelt ....................................................................

....................................................................

....................................................................

az egyház neve

képviselő aláírása


P. H.
1

A rendeletet a 3/2022. (XII. 22.) TNM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 1. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze az 1/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdése a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdése a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 2. melléklet az 1/2021. (VIII. 31.) TNM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg.

14

A 4/A. mellékletet a 2/2020. (III. 25.) TNM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontjával megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontjával megállapított szöveg.

17

A 6. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontjával megállapított szöveg.

19

A 8. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 6. § (1) bekezdés g) pontjával megállapított szöveg.

20

A 9. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 6. § (1) bekezdés h) pontjával megállapított szöveg.

21

A 10. melléklet a 4/2020. (XII. 28.) TNM rendelet 6. § (1) bekezdés i) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére