• Tartalom

5/2018. (III. 12.) MvM rendelet

5/2018. (III. 12.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosításáról, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet1

2018.03.13.

Az 1. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont 2. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakmai irányító miniszterek véleményének a kikérésével,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosítása

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fejér Megyei Kormányhivatal útján a kormányhivatalok hatékony, egységes működésének és irányításának elősegítésére integrált rendszerként gazdálkodási rendszert és adattárházrendszert (a továbbiakban együtt: irányítástámogatási rendszer) működtet. A rendszer informatikai infrastruktúráját a Kormányzati Adatközpont szolgáltatásaként – a szerződésben foglalt mértékben – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti.”

(2) Az R1. 6. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A gazdálkodási rendszer biztosítja
a) elektronikus számla fogadását,
b) elektronikus számla kibocsátását,
c) mind a papírbizonylatok elektronikus képe, mind az elektronikus számla alapján gazdálkodási cselekmények elektronikus elvégzését.
(7) Az irányítástámogatási rendszer biztosítja
a) az egységes működés keretein belül a kormányhivatalok egyedi működéséhez szükséges gazdálkodási és irányítási funkciók összehangolt informatikai támogatását,
b) a kormányhivatalok közös törzsadataira alapozott működést,
c) a kormányhivatalok együttes adatainak valós idejű kiértékelhetőségét.
(8) Az irányítástámogatási rendszerre vonatkozó, a szervezeti átalakulásokból, a rendszer funkcionalitását nem érintő változásokból adódó módosításokat az (1) bekezdésben kijelölt kormányhivatal saját hatáskörben elvégezheti. E feladatának ellátása nem igényelheti sem a program fejlesztőjének, sem szállítójának a közreműködését.”

2. § Az R1.

a) 4. §-ában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

b) 6. § (2)–(5) bekezdésében az „adattárház” szövegrész helyébe az „adattárházrendszer” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

2. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosítása

4 . § (1) Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az 5. melléklet I. részében rögzített követelményt nem kell alkalmazni nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre, műhelyre vagy ipari területen lévő technológiai épületre, ha nincs benne fűtés vagy annak fűtésienergia-szükségletét kizárólag geotermális forrásból vagy kapcsolt energiatermeléssel oldják meg.”
(2) Hatályát veszti az R2. 1. melléklet I., II. és III. része.

3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére