• Tartalom

50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

50/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.03.20.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet határozza meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: Előirányzat) felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket és feladatokat.”

2. § (1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány dönt arról, hogy a Beruházás előkészítésének 2. § (2) bekezdése szerinti előkészítési fázisai közül melyekhez biztosít fedezetet az Előirányzatból, dönt az előkészítési fázisok teljesítésének véghatáridejéről, továbbá az előkészítés támogatott fázisainak megvalósításra fordítható költségvetési forrás összegének maximumáról.”

(2) A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezhet az egyes előkészítési fázisok megvalósítójáról.”

(3) A Korm. rendelet 5. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl, a Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezhet továbbá arról is, hogy a (3) bekezdés szerinti megvalósító részére biztosított költségvetési forrás az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti egyedi döntés alapján kerüljön biztosításra.
(5) Ha a Kormány az egyes fázisok megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt a kormányzati felelős szerv a nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben jelöli ki.”
6/B. § A kormányzati felelős szerv a Kormány döntését követően gondoskodik arról, hogy a megvalósító a beruházás előkészítésével kapcsolatos adatokat feltöltse az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott, Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerbe.”

4. § A Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § E rendeletnek a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 50/2018. (III. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5. § (3)–(5) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, a 6/B. §-át a Módr. hatálybalépését megelőzően az e rendelet alapján meghozott kormánydöntések végrehajtása során is alkalmazni kell.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a Korm. rendelet

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére