• Tartalom

53/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

53/2018. (III. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.03.20.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 23. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatot működtető fogorvosi szolgáltatók havonta 130 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként. A havi 130 000 Ft összegű díjazás a heti 30 órás rendelési időben működő szolgálatok esetében kerül kifizetésre, az ennél alacsonyabb rendelési időben működő szolgálatok időarányosan csökkentett mértékű rezsitámogatásra jogosultak. A rezsitámogatás utalványozására az (1) és (3) bekezdés szerinti díjjal egyidejűleg kerül sor.”

2. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 76/S. §-sal egészül ki:

76/S. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.9.) megállapított 14. § (10) bekezdése szerinti támogatásra a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók 2018. március 1-jétől jogosultak.
(2) A Módr.9.-cel megállapított 23. § (13) bekezdése szerinti díjazást a finanszírozó első alkalommal 2018. március hónapra utalványozza.”

a) 14. § (10) bekezdésében a „390 000 Ft” szövegrész helyébe az „520 000 Ft” szöveg,

b) 25. § (4) bekezdésében az „az alapdíj” szövegrész helyébe az „az alapdíj és a 23. § (13) bekezdése szerinti rezsitámogatás” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 53/2018. (III. 19.) Korm. rendelethez

 

 

 

 

Millió forint

Megnevezés

2018. évi
előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

 

Praxisfinanszírozás

122 325,3

 

 

Indikátorrendszer finanszírozása

4 800,0

 

Eseti ellátás díjazása

649,3

 

Ügyeleti szolgálat

10 106,2

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

137 880,8

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

 

 

Iskolaegészségügyi ellátás

2 317,1

 

Védőnői ellátás

24 009,8

 

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

 

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

 

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

27 028,2

3.

Fogászati ellátás

32 070,1

4.

Otthoni szakápolás

5 596,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

6 796,9

8.

Művesekezelés

23 171,1

11.

Működési költségelőleg

2 000,0

Célelőirányzatok

 

 

Méltányossági alapon történő térítések

2 611,3

 

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

55,0

 

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

1 250,0

 

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata

20,0

 

 

Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete

20 719,2

 

Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete

1 410,3

 

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése

8 126,0

 

Fiatal szakorvosok támogatása

2 381,1

13.

Célelőirányzatok összesen

36 572,9

15.

Mentés

42 984,7

17.

Laboratóriumi ellátás

25 458,0

Összevont szakellátás

 

Járóbeteg-szakellátás

170 537,6

Fekvőbeteg-szakellátás

590 249,4

aktív fekvőbeteg-szakellátás

497 969,8

krónikus fekvőbeteg-szakellátás

85 844,8

bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 434,8

várólista csökkentés

5 000,0

Extrafinanszírozás

1 000,0

Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás

75 000,0

Speciális finanszírozású szakellátás

42 653,4

18.

Összevont szakellátás összesen

879 440,4

19.

Népegészségügy fejlesztése

1 703,3

20.

Háziorvosi ellátás fejlesztése

0,0

21.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

11 604,7

ÖSSZESEN

1 232 307,9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére