• Tartalom

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2019.09.26.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Debrecen megyei jogú város, valamint Balmazújváros város közigazgatási területén elhelyezkedő, az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokon megvalósuló, ipari telephely kialakításával és munkahelyteremtő beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,

b) a Beruházások keretében vagy ahhoz kapcsolódóan útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik.

(3)2 A Beruházások építésügyi hatósági eljárásaiban – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a Beruházásokkal érintett, az 1. mellékletben felsorolt telkeket rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, amennyiben az építési tevékenységgel érintett telek kialakítása a végleges telekalakítási engedéllyel megtörtént.

(4)3 A Beruházások megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A Kormány a Beruházásokkal összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésére a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. §4 A Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. mellékletet a Módr1. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §6 E rendeletnek a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. § (3) és (4) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §8 A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezettel, valamint a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park bővítésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 243/2018. (XII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1. mellékletet a Módr3. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

9. §10 A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 225/2019. (IX. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 1. mellékletet a Módr4. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez12

I. A Beruházásokkal érintett, Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi számai:

0139, 0142/10, 0142/12, 0142/103, 0142/152, 0142/153, 0205, 0209, 0222, 0224/1, 0224/2, 0226/73, 0226/74, 0226/75, 0226/76, 0231, 0232, 0237/147, 0237/148, 0237/149, 0237/150, 0237/151, 0237/152, 0237/153, 0237/154, 0237/155, 0237/156, 0237/157, 0237/158, 0237/159, 0237/160, 0237/161, 0237/162, 0237/163, 0237/164, 0237/194, 0237/195, 0237/196, 0237/197, 0237/198, 0237/199, 0237/200, 0237/201, 0237/202, 0237/203, 0237/204, 0237/205, 0237/206, 0237/207, 0237/208, 0237/209, 0237/210, 0237/211, 0237/212, 0237/213, 0237/214, 0237/215, 0237/216, 0237/218, 0237/220, 0237/222, 0237/224, 0237/230, 0237/232, 0237/234, 0237/236, 0237/238, 0237/240, 0237/242, 0237/244, 0237/246, 0237/248, 0237/252, 0237/253, 0237/254, 0237/255, 0237/256, 0237/257, 0243/18, 0243/29, 0243/30, 0243/31, 0243/32, 0243/33, 0243/34, 0243/35, 0243/36, 0243/37, 0243/38, 0243/39, 0243/40, 0243/41, 0243/194, 0243/195, 0244, 0249/7, 0249/10, 0249/13, 0249/14, 0249/23, 0249/31, 0249/50, 0249/82, 0249/83, 0249/85, 0249/86, 0249/87, 0249/88, 0249/89, 0249/90, 0249/91, 0249/92, 0249/93, 0249/94, 0249/95, 0249/96, 0249/97, 0249/98, 0249/100, 0249/104, 0249/131, 0249/132, 0251/4, 0251/5, 0251/6, 0251/7, 0251/8, 0251/12, 0251/13, 0251/52, 0251/53, 0251/54, 0251/55, 0251/56, 0251/57, 0251/70, 0251/79, 0251/80, 0251/81, 0251/83, 0251/84, 0251/86, 0251/87, 0251/89, 0251/90, 0251/91, 0251/92, 0252, 0253, 0254/54, 0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/95, 0254/96, 0254/97, 0254/98, 0254/101, 0254/179, 0254/189, 0254/190, 0254/193, 0254/194, 0254/195, 0254/196, 0254/198, 0254/199, 0254/200, 0255, 0256/1, 0257/1, 0258/4, 0259/27, 0259/28, 0259/29, 0259/30, 0259/31, 0259/32, 0259/33, 0259/34, 0259/35, 0259/36, 0259/42, 0259/43, 0259/44, 0259/45, 0259/46, 0259/47, 0259/48, 0259/53, 0259/54, 0259/55, 0259/56, 0259/57, 0259/58, 0259/64, 0259/65, 0259/67, 0259/68, 0259/69, 0259/71, 0259/73, 0259/74, 0259/75, 0259/76, 0259/77, 0259/78, 0259/106, 0259/107, 0259/108, 0259/109, 0259/110, 0259/113, 0259/115, 0259/116, 0260/1, 0260/2, 0260/3, 0260/4, 0260/5, 0260/6, 0260/7, 0260/8, 0260/9, 0260/10, 0260/11, 0260/12, 0260/13, 0260/14, 0260/15, 0260/16, 0260/17, 0260/18, 0260/19, 0260/20, 0260/21, 0260/22, 0260/23, 0260/24, 0260/25, 0260/26, 0260/27, 0260/28, 0262/3, 0262/5, 0262/6, 0262/7, 0262/8, 0262/9, 0262/10, 0262/11, 0262/12, 0263/1, 0263/3, 0263/4, 0263/6, 0263/8, 0263/9, 0263/10, 0263/11, 0264/40, 0264/41, 0264/42, 0264/43, 0264/44, 0264/47, 0264/48, 0264/49, 0264/50, 0264/51, 0264/52, 0264/53, 0264/54, 0264/55, 0264/56, 0264/57, 0264/58, 0264/59, 0264/61, 0264/63, 0264/64, 0264/65, 0264/66, 0264/67, 0264/68, 0264/69, 0264/70, 0264/71, 0264/72, 0264/73, 0264/74, 0264/75, 0264/76, 0264/77, 0264/78, 0264/79, 0264/80, 0264/88, 0264/89, 0265/1, 0265/3, 0265/4, 0267/47, 0267/48, 0267/51, 0267/52, 0267/53, 0267/57, 0267/58, 0267/59, 0269/2, 0269/3, 0269/4, 0269/6, 0269/10, 0269/11, 0269/12, 0269/13, 0269/14, 0269/15, 0269/16, 0269/17, 0269/18, 0269/19, 0269/20, 0269/21, 0269/41, 0269/42, 0269/43, 0269/44, 0269/54, 0272/30, 0278, 0287, 0288/57, 0288/58, 0288/59, 0288/60, 0288/61, 0288/62, 0288/63, 0290/2, 0290/3, 0290/4, 0295/3, 0295/4, 0295/5, 0295/6, 0295/7, 0295/8, 0295/9, 0295/10, 0295/11, 0295/12, 0295/13, 0295/14, 0295/15, 0295/16, 0295/17, 0296, 0298/6, 0299, 0300/13, 0300/41, 0300/42, 0300/43, 0300/44, 0300/45, 0300/46, 0300/47, 0300/64, 0300/65, 0301/1, 0301/2, 0302/1, 0302/2, 0303, 0304/1, 0304/2, 0305, 0306, 0307, 0308, 0311/9, 0314/10, 0314/13, 0314/109, 0314/110, 0314/111, 0314/112, 0314/113, 0314/114, 0314/115, 0314/116, 0314/117, 0314/118, 0314/119, 0314/120, 0314/121, 0314/122, 0316/7, 0316/8, 0316/12, 0316/14, 0316/47, 0316/48, 0316/49, 0316/50, 0316/51, 0316/52, 0316/53, 0316/54, 0316/55, 0317, 0326/17, 0328/12, 0328/20, 0328/21, 0328/133, 0328/134, 0328/135, 0328/136, 0328/137, 0328/138, 0328/139, 0328/140, 0328/141, 0328/142, 0328/143, 0328/144, 0328/145, 0328/146, 0328/147, 0328/148, 0328/149, 0328/150, 0328/151, 0328/152, 0328/153, 0328/154, 0328/155, 0328/156, 0328/157, 0328/158, 0328/159, 0328/160, 0328/161, 0328/162, 0328/163, 0328/164, 0328/165, 0328/166, 0328/167, 0328/168, 0328/169, 0328/170, 0328/171, 0328/172, 0328/174, 0328/175, 0328/176, 0328/177, 0328/178, 0328/179, 0328/180, 0328/181, 0328/182, 0328/183, 0328/184, 0328/185, 0328/186, 0328/187, 0328/188, 0328/189, 0328/190, 0328/191, 0328/192, 0328/193, 0328/194, 0328/195, 0328/196, 0328/197, 0328/199, 0328/200, 0356/90, 0356/91, 0356/92, 0357, 0358, 0359/1, 0359/2, 0362/110, 0375/2, 0376/3, 0376/9, 0376/10, 0376/20, 0377/12, 0377/13, 0378/3, 0378/19, 0379/2, 0392/10, 0410/57, 0410/58, 0410/60, 0410/62, 0410/64, 0410/66, 0410/68, 0410/70, 0410/72, 0410/74, 0410/76, 0410/78, 0410/80, 0410/95, 0410/97, 0410/109, 0410/125, 0410/126, 0410/166, 0410/167, 0410/168, 0410/169, 0410/170, 0410/176, 0410/177, 0410/183, 0411/6, 0415/2, 0441/34, 0441/43, 0441/44, 0441/45, 0441/46, 0441/47, 0441/48, 0441/49, 0441/50, 14985, 14987, 14993, 15001/1, 15002, 15006, 15007, 15008/1, 15760, 15761, 15762, 15763, 15764, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770/2, 15770/3, 15770/4, 15771/1, 15771/2, 15771/3, 15771/4, 15772/1, 15772/3, 15772/4, 15773, 16610/1, 16611/3, 16611/4, 16611/6, 16615/10, 16690/1, 16690/2, 16690/3, 16690/4, 16692/1, 16692/2, 16693/1, 16693/2, 16694/2, 16698/1, 16699/1, 16700/1, 16701/1, 16702/3, 16703/1, 16704/1, 16705, 16706/1, 16708/1, 16709/4, 16709/5, 16709/6, 16709/7, 16709/8, 16709/9, 16710/3, 16710/4, 16710/5, 16710/6, 16711/1, 16711/2, 16712, 16721/2, 16721/3, 16721/4, 16722/1, 16723, 16724/1, 16728/1, 16729/1, 16729/2, 16730/1, 16730/2, 16731/1, 16731/2, 16732/1, 16732/3, 16733/1, 16733/2, 16734, 16740, 16745/14, 17001/2, 17001/3, 17013, 17014, 17015/1, 17015/2, 17016/1, 17016/2, 17017/1, 17017/2, 17018/1, 17018/2, 17019, 17020/1, 17020/2, 17022, 17030/6, 17030/8, 17030/88, 17030/106, 17030/116, 17117/55, 17117/60, 17118/20, 17118/31, 17118/39, 17118/46, 17118/47, 17119/1, 17119/64, 17167/4, 17167/5, 17191/4, 17191/7, 17191/8, 17191/19, 17195/6, 17195/7, 17232/4, 17232/12, 17232/22, 17233/2, 17235/7, 17235/8, 17235/33, 17239/1, 17240/8, 17261/6, 17261/15, 17261/25, 17264/1, 17264/2, 17936, 18219/1, 18220/5, 18220/6, 18220/13, 18220/29, 18220/30, 19066/1, 19066/2, 19344/1, 26783/1, 53253, 65001/1, 65001/2, 65038, 65039, 65116, 65117, 65145, 65146, 65147, 65148, 67156/12, 67156/13, 67278.

II. A Beruházásokkal érintett, Balmazújváros város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi számai:

016, 017/1, 018, 066, 0163/1, 0163/2, 0166/2, 0165, 0167, 0169, 0172, 0173, 0186/1, 0186/3, 0186/4, 0186/33, 0262/23, 0262/24, 0262/25, 0262/26, 0262/27, 0262/28, 0274, 0277/65, 0277/66, 0277/67, 0277/68, 0277/70, 0277/71, 0277/149, 0277/155, 0277/156, 0277/157, 0277/158, 0277/159, 0277/167, 4374, 4376, 4379, 5095/5, 5095/6, 5095/7, 5096, 5097, 5098, 5099/1, 5099/2, 5118/2, 5139, 5274/8, 5335, 5336, 5337, 5338, 5340.

2. melléklet az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások,

17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,

19. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,

20. közegészségügyi hatósági eljárások,

21. erdővédelmi és erdészeti hatósági eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23. földvédelmi hatósági eljárások,

24. azok az 1–23. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,

25. az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 225/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 231/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A hatálybalépés időpontja 2018. június 16.

7

A hatálybalépés időpontja 2018. december 7.

9

A hatálybalépés időpontja 2018. december 14.

11

A hatálybalépés időpontja 2019. szeptember 26.

12

Az 1. melléklet a 225/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére