• Tartalom
Oldalmenü

59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2018.04.03.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában,

a 7. §, a 12. § (2) bekezdés 24. és 25. pontja, a 13. § (1) bekezdés f) pontja, a 13. § (2) bekezdés g) pontja, az 1. melléklet 5. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15c. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet]

a) 30. § (2) bekezdés a) pontjában az „igazolt, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát” szövegrész helyébe az „igazolt aláírásmintáját, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát)” szöveg és

lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 41/D. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés d) pontja szerinti összeg egymilliárd forintnál csak a következő esetekben lehet kevesebb:]

e) ha az irányító hatóság a felhívás keretösszegének alátámasztása során részletes indokolást ad az eltérésre.”

4. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha az éves fejlesztési keretből valamely felhívás törlésre került, a benyújtott támogatási kérelmek tekintetében jogosultsági ellenőrzésre, tartalmi értékelésre és döntéshozatalra nem kerül sor, amelyről az irányító hatóság a támogatást igénylőt tájékoztatja.”
„(9) EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén, ha mérlegelést nem igénylő jogkövetkezményt kötelezően kell alkalmazni, úgy az a kifizetési igénylésről hozott döntésbe foglalható.”
„(3a) A keretmegállapodásos eljárás második részében, ha a közvetlen megrendelésre a központosított közbeszerzési portálon keresztül kerül sor, értékhatártól függetlenül e fejezetet és az 1. melléklet XIX. Fejezetét nem, hanem a kifizetési igénylés, a beszámolás, elszámolás és az ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés általános szabályait, így különösen a 122–126/A. és 127. §-t, a XXVI. Fejezetet, az 1. melléklet XI. Fejezetét és a 4. mellékletet kell alkalmazni, különösen a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokon keresztül.”

7. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 114. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Azt követően, hogy a jogszerűen igénybe vett támogatás teljes összege kiutalásra került a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes részére, az igazoló hatóság, illetve a kifizető ügynökség a monitoring és információs rendszer alapján utólagosan elszámolja a közösségi hozzájárulásnak a központi költségvetés által előfinanszírozott összegét. Ezt követően – ha a rendelkezésre álló európai uniós források lehetővé teszik – átutalja a jóváhagyott összeget a pénzforgalmi számlájáról a központi költségvetés közvetlen bevétele megfelelő számlájára.”

8. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet, kivéve pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén, ahol legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásáig igényelhető előleg.”

9. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 152. § (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

(A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt elektronikus úton)

b) közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a HACS döntése ellen is az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek címzett”

(kifogást nyújthat be, ha a projekt kiválasztási eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására vagy a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő vagy a felhívásba, támogatási szerződésbe ütközik.)

10. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/U. §-sal egészül ki:

201/U. § (1) Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 59/2018. (III. 26.)Korm. rendelettel [a továbbiakban: 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket – az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelettel megállapított 44. § (7) bekezdése kivételével, valamint a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet hatálybalépésekor még folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
(2) Az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelettel megállapított 1. melléklet 134/B.1. pontját csak az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
(3) Az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelettel megállapított 1. melléklet 144.1. pont b) alpontját, 146.1. pont b) alpontját és 149.2. pont c) alpontját a 2017. december 31-ét követően a szállító (ajánlattevő) által az alvállalkozói részére teljesített kifizetéseken alapuló, az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet hatálybalépésekor is még folyamatban lévő kifizetésekre kell alkalmazni.
(4) Az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelettel megállapított 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontját az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.”

szerint módosul.

1. 1. § (3) bekezdésében a „7.1–97.2.” szövegrész helyébe a „7.1–53.3., 54.1–74.3., 75–97.2.” szöveg,

2. 12. § (1) bekezdésében az „ügynökség és az alapok alapját végrehajtó szervezet, valamint a pénzügyi közvetítő” szövegrész helyébe az „ügynökség, az alapok alapját végrehajtó szervezet, a pénzügyi közvetítő és közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS)” szöveg,

3. 27. § (4) bekezdésében a „helyi akciócsoportokat” szövegrész helyébe a „HACS-okat” szöveg,

4. 41/D. § (2) bekezdés d) pontjában az „esetén.” szövegrész helyébe az „esetén, vagy” szöveg,

5. 54/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyi akciócsoportok” szövegrész helyébe a „HACS-ok” szöveg,

6. 71. § (2) bekezdésében az „az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi akciócsoportok (a továbbiakban: HACS)” szövegrész helyébe az „a HACS-ok” szöveg,

7. 77. § (1) bekezdés a) pontjában a „pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézmény által igazolt aláírásmintáját, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát)” szöveg,

8. 116. § (3b) bekezdésében az „A (2) bekezdés c)” szövegrész helyébe az „Az (1a) bekezdés a)” szöveg,

9. 124. § (1) bekezdésében a „lehet elszámolni” szövegrész helyébe a „lehet elszámolni, kivéve, ha a költségekhez tartozó vállalkozási szerződés a monitoring és információs rendszerben rögzítésre és a költséggel összerendelésre került” szöveg,

10. 128. § (3) bekezdésében a „költségeket” szövegrész helyébe a „költségeket, valamint a szállítói előleget” szöveg,

11. 129. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdése” szöveg,

12. 132. § (1) bekezdésében a „valamennyi hiány” szövegrész helyébe a „valamennyi – pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a kölcsönre is vonatkozó – hiány” szöveg,

13. 140. § (1) bekezdés d) pontjában az „előírás” szövegrész helyébe az „előírás,” szöveg, az „amely” szövegrész helyébe az „amely – az irányító hatóság vezetőjének a projekt szakmai tartalmára, költségvetésére, illetve pénzügyi előrehaladására tekintettel hozott eltérő döntése hiányában –” szöveg,

14. 152. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „felhívásba” szövegrész helyébe a „felhívásba – közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

15. 153. § (1) bekezdés d) pontjában a „felhívásban” szövegrész helyébe a „felhívásban – közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

16. 153. § (3) bekezdésében a „szervezet vagy a pénzügyi közvetítő” szövegrész helyébe a „szervezet, a pénzügyi közvetítő vagy közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a HACS is” szöveg, a „közreműködő szervezet az irányító hatóság útján” szövegrész helyébe a „közreműködő szervezet, a kifizető ügynökség és a HACS az irányító hatóság útján (amely változatlan tartalommal továbbítja azt)” szöveg,

17. 153. § (3a) bekezdésében a „szervezet vagy a pénzügyi közvetítő” szövegrész helyébe a „szervezet, a pénzügyi közvetítő vagy közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a HACS is” szöveg, a „szervezetet is” szövegrész helyébe a „szervezetet is, és ha a döntést a HACS hozta, akkor az irányító hatóságot is” szöveg,

18. 153. § (5) bekezdésében a „benyújtották” szövegrész helyébe a „benyújtották, továbbá közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén a közreműködő szervezetet vagy kifizető ügynökséget és a HACS döntése elleni kifogás esetén az irányító hatóságot is” szöveg,

19. 154. § (1) bekezdésében a „szervezet vagy a pénzügyi közvetítő” szövegrész helyébe a „szervezet, a pénzügyi közvetítő vagy közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén – ha a kifogást a HACS döntése ellen nyújtották be – a HACS is” szöveg,

20. 155. § (2) bekezdésében a „felhívás” szövegrész helyébe a „felhívásba – közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

21. 159. § (1) bekezdésében az „aki” szövegrész helyébe az „akinek” szöveg, a „gyanúját észlelte, vagy akinek ilyen gyanú tudomására jutott” szövegrész helyébe a „gyanúja jutott tudomására” szöveg

lép.

1. 144.1. pont b) alpontjában a „32/A. §-át” szövegrész helyébe a „32/A. és 32/B. §-át” szöveg,

2. 148.1. pontjában a „147.1.-147.3.” szövegrész helyébe a „144.1–147.3.” szöveg,

3. 148.2. pontjában a „147.1.-147.3.” szövegrész helyébe a „144.1–147.3.” szöveg,

4. 200. pont b) alpontjában a „felhívásba” szövegrész helyébe a „felhívásba – közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg, a „felhívásban” szövegrész helyébe a „felhívásban – közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

5. 201.2. pont nyitó szövegrészében a „közvetítő vagy az irányító hatóság” szövegrész helyébe a „közvetítő, az irányító hatóság vagy a HACS” szöveg,

6. 201.2. pont b) alpont bb) alpontjában a „felhívásba” szövegrész helyébe a „felhívásba – közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

7. 201.2. pont d) alpontjában a „jogszabályban, felhívásban” szövegrész helyébe a „jogszabályban, felhívásban – közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg,

8. 201.3. pont a) alpontjában a „felhívásban” szövegrész helyébe a „felhívásban – közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg, a „felhívásba” szövegrész helyébe a „felhívásba – közösségvezérelt helyi fejlesztés esetén ideértve a helyi felhívást is –” szöveg, az „ügynökség és az irányító hatóság” szövegrész helyébe az „ügynökség, az irányító hatóság és a HACS” szöveg,

9. 205.5. pontjában az „eleget tesz a 153. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „eleget tesz a 153. § (3a) bekezdése” szöveg, az „az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő” szövegrész helyébe az „a közreműködő szervezet, az alapok alapját végrehajtó szervezet, a pénzügyi közvetítő vagy – az irányító hatóság útján – a HACS” szöveg,

10. 210.1. pontjában az „Aki szabálytalansági gyanút észlel, vagy” szövegrész helyébe az „Akinek” szöveg,

11. 210.2. pontjában az „A szabálytalansági gyanú észlelője” szövegrész helyébe az „Akinek a szabálytalansági gyanú tudomására jutott,” szöveg,

12. 215.2. pontjában a „gyanút észlel” szövegrész helyébe a „gyanú jut tudomására” szöveg,

13. 216.2. pontjában a „gyanú észlelésétől” szövegrész helyébe a „gyanúról való tudomásszerzéstől” szöveg,

14. 229.1. pont a) alpontjában a „megállapításra és pénzügyi korrekció került előírásra, valamint a vonatkozó jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő lezárult vagy a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő tíz napig nem érkezett jogorvoslati kérelem” szövegrész helyébe a „megállapításra, amely pénzügyi korrekciót fogalmaz meg” szöveg,

15. 229.1. pont k) alpontjában a „vagy a szállító a 251.1-5. pontok szerint önkéntes visszafizetést teljesít” szövegrész helyébe az „a fel nem használt előleget önként visszafizeti” szöveg,

16. 229.4. pontjában a „visszavezetésre” szövegrész helyébe a „visszavezetésre, ha az költségnyilatkozatba nem került” szöveg,

17. 229.6. pontjában a „történő követelés előírása” szövegrész helyébe az „előírt követelés” szöveg,

18. 230.2. pontjában az „a szerződéstől” szövegrész helyébe az „a szerződéstől, vagy ha a kiemelt projekt az éves fejlesztési keretből törlésre kerül,” szöveg,

19. 234.4. pontjában az „összeget és” szövegrész helyébe az „összeget, a hazai költségvetés terhére a Közép-magyarországi régióban felmerülő költségek fedezetére nyújtott forrás összegét (indikatív forrás) és” szöveg,

20. 235.2. pontjában a „költség-kategóriájához” szövegrész helyébe a „költség-kategóriájához, illetve valamely vállalkozói szerződéshez” szöveg,

21. 238.5. pontjában a „kompenzálásban” szövegrész helyébe a „kompenzálása” szöveg,

22. 239.2. pontjában a „10 000 Ft-ot” szövegrész helyébe a „70 000 forintot, EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén a 42 000 forintot” szöveg,

23. 239.3. pontjában a „jogcímenként és projektenként” szövegrész helyébe a „jogcímenként, projektenként és számviteli évenként” szöveg,

24. 272. pontját megelőző alcím címében az „az EFK-ra” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés közvetlen bevételi számlájára” szöveg,

25. 273.1. pontját megelőző alcím címében az „az EFK-n” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés közvetlen bevételi számláján” szöveg,

26. 313.1. pont b) alpontjában a „projekt pénzügyi zárásakor” szövegrész helyébe a „záró kifizetési igénylés jóváhagyását megelőzően” szöveg,

27. 315.1. pont c) alpontjában az „az irányító hatóság szabálytalanság gyanúját észleli” szövegrész helyébe a „szabálytalansági gyanú jut az irányító hatóság tudomására” szöveg,

28. 327/A.3. pontjában a „jogosulatlan forrásfelhasználásokat” szövegrész helyébe a „szabálytalanságokat” szöveg

lép.

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.1.4. pontjában az „utasbiztosítás” szövegrész helyébe az „utasbiztosítás és a vízum” szöveg lép.

13. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 17. § (1) bekezdés f) pontjában az „és elszámol az alapokból származó visszafizetett támogatásokról az Európai Bizottsággal,” szövegrész,

b) 17. § (2) bekezdésében az „a hozzá kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalakkal” szövegrész,

c) 20/A. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „szakpolitikai felelős, továbbá” szövegrész,

d) 41/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy” szövegrész,

f) 114. § (2) bekezdésében a „Ha a közösségi hozzájárulás rendezés eredménye az, hogy az irányító hatóságnak kell utalnia a különbözetet az igazoló hatóság felé, úgy az igazoló hatóság felszólításának kézhez vételétől számított tizenöt napon belül az irányító hatóság a megjelölt összeget visszafizeti.” szövegrész,

i) 150. § (2) bekezdésében az „A programszámlára költségvetési forrásból csak olyan kifizetés kezdeményezhető, amelyhez kapcsolódó közösségi hozzájárulás rendezését az igazoló hatóság – az európai uniós forrás rendelkezésre állása esetén – még a folyósítás évében az előírt határidők figyelembevételével teljesíteni tudja.” szövegrész,

j) 177. § (1) bekezdésében az „A behajtott és kompenzált összegek igazoló hatóság pénzforgalmi számlája felé történő rendezése az igazoló hatóság által összeállított közösségi hozzájárulás rendezés keretében történik.” szövegrész,

k) 177. § (2) bekezdésében a „Ha a befolyt összeg két napon belül nem azonosítható be, egyéb tételként kell rögzíteni, majd a beazonosítást követően módosítani kell a számlakivonat-rögzítést.” szövegrész,

a) 74/A. pont e) alpontjában az „az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettségéhez és az Ávr. előírása szerint készítendő időközi mérlegjelentésekhez, valamint” szövegrész,

b) 134/B.1. pont nyitó szövegrészében a „vagy környezeti és energiahatékonysági” szövegrész,

c) 189.2. pontja,

d) 189.4. pontja,

e) 229.1. pont d) alpontja,

f) 252.1. pontját megelőző alcím címében a „közszféra szervezet kedvezményezettek esetén” szövegrész,

g) 269.1–271.3. pontja,

h) 277.2. pontja.

(3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 7.5. pontjában a „Ha a kiszervezett (beszerzés, közbeszerzés útján megvalósított) tevékenység a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti, akkor egyszerűsített elszámolás az adott tevékenység vonatkozásában nem alkalmazható.” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 146.1. pontja a következő b) alponttal egészül ki:
(Az alvállalkozói teljesítések kifizetését követően kerülhet sor a fővállalkozót az ellenszolgáltatásból megillető rész kifizetésére, melynek feltétele)
b) – a 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerinti kötelezettség teljesítése.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 149.2. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(A kifizetési kérelemben a kedvezményezettet nyilatkoztatni kell arról, hogy)
c) – a 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerinti kötelezettség teljesítésre került.”
3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A kedvezményezett forinttól eltérő devizában kötött szerződésének kezelése szállítói finanszírozás esetén” alcíme a következő 188/A.6. ponttal egészül ki:
„188/A.6. A 188/A.1. pont szerinti kifizetéshez szükséges valamennyi feladat elvégzése – ideértve az átutalási megbízás kiállítását is – a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül közvetlenül történik, a megfelelő dokumentálás biztosítása mellett. A támogatási összegnek a kedvezményezett felé történő kifizetését követően, a 131. § (5) bekezdése szerinti árfolyam ismeretében utólagosan, haladéktalanul gondoskodni kell az adatok monitoring és információs rendszerben való teljes körű rögzítéséről.”
4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 189.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„189.3. Ha a rendelkezésre álló európai uniós források lehetővé teszik, az igazoló hatóság a központi költségvetés közvetlen bevétele számlájára utalja a jóváhagyott összeget.”
5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 190.2a. ponttal egészül ki:
„190.2a. Az elszámolás során az állami támogatással érintett előlegként igazolt összegeket az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 131. cikk (4) bekezdése szerint kell szerepeltetni.”
6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 210.1. pontját megelőző „A szabálytalansági gyanú észlelése” alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés”
7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 217.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„217.12. Ha a szabálytalansági gyanú kezelése során az irányítási és ellenőrzési rendszer működési hibájából adódó rendszerszintű szabálytalanság jut az irányító hatóság vezetőjének tudomására, akkor öt napon belül jelzi azt a 165. § (4) bekezdése szerinti szervezeteknek.”
8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 274. pontja és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő cím és rendelkezés lép:
„A követelések teljesítésének megjelenése a költségnyilatkozatban
274. Az igazoló hatóság a követelések költségnyilatkozatban való kezelését saját eljárásrendje alapján végzi. EMVA esetén a kifizető ügynökség saját eljárásrendje szerint jár el. Az igazoló hatóság az Európai Bizottsággal elszámolt költségek tekintetében a követelések előírását követő időközi elszámolásban vagy éves elszámolásban érvényesíti a követelés összegét, a kedvezményezetti visszafizetés teljesítésétől függetlenül.”
9. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 277.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„277.1. Ha az Európai Bizottság visszafizetésre szólítja fel az igazoló hatóságot, úgy az igazoló hatóság a számláján lévő fedezet terhére a szükséges visszafizetésről gondoskodik. Ha az igazoló hatóság számláján a visszafizetésre nincs fedezet, valamint nincs lehetőség egyéb, az adott programhoz tartozó költségnyilatkozattal szemben történő érvényesítésre, akkor az igazoló hatóság egyeztetést kezdeményez az irányító hatóság, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter részvételével a szükséges források megteremtése érdekében.”

2. melléklet az 59/2018. (III. 26.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.7.3.2.1. pontjában foglalt táblázat B oszlopa helyébe a következő oszlop lép:

 

(A)

„B

(1.)

(Turisztikai régió)

Bruttó szállásköltség
(forint/fő)

(2.)

(Budapest kiemelt üdülőkörzet)

14 700

(3.)

(Pest megye)

12 600

(4.)

(Közép-Dunántúl)

13 800

(5.)

(Nyugat-Dunántúl)

11 600

(6.)

(Dél-Dunántúl)

14 300

(7.)

(Észak-Magyarország)

12 500

(8.)

(Észak-Alföld)

13 500

(9.)

(Dél-Alföld)

15 400”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 4. napjával.