• Tartalom

6/2018. (III. 27.) HM rendelet

6/2018. (III. 27.) HM rendelet

a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása megállapításának és folyósításának szabályairól

2018.03.31.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) honvédelmi szervezetek: a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet és a Magyar Honvédség hadrendje szerinti szervezet, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,

b) kiegészítő támogatás: a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása,

c) központi pénzügyi szervezet: a Honvédelmi Minisztérium központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete.

2. § (1) A honvédelmi szervezetek – ha a kiegészítő támogatásra való jogosultság fennáll – tájékoztatják a központi pénzügyi szervezetet a tényleges katonai szolgálati viszony megszűnéséről, illetve a nyugállományból történő elhalálozásról a megszűnést vagy a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

(2) A központi pénzügyi szervezet a kiegészítő támogatást az alapjául szolgáló rokkantsági ellátásra, özvegyi vagy szülői nyugellátásra vagy az árvaellátásra való jogosultság időtartamára állapítja meg.

(3) A központi pénzügyi szervezet a kiegészítő támogatás megállapítására vonatkozó határozatot közli

a) a jogosulttal, kiskorú személy esetén a törvényes képviselővel, gondnokság alatt álló személy esetén a kijelölt gondnokkal,

b) a nyugdíjfolyósító szervvel és

c) a Magyar Honvédségnek a kiegészítő támogatásra jogosult lakóhelye szerint illetékes érdekvédelmi és gondoskodási feladatokat ellátó szervével.

(4) A kiegészítő támogatás tárgyában hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására a honvédelemért felelős miniszter jogosult.

(5) Nem kell határozatot hozni, ha a rokkantsági ellátás, özvegyi vagy szülői nyugellátás, valamint az árvaellátás évenkénti rendszeres emelésének következtében – ideértve a kiegészítő nyugdíjemelést és az egyösszegű kifizetést is – módosul a kiegészítő támogatás összege.

3. § (1) A kiegészítő támogatásban részesülő köteles a központi pénzügyi szervezethez bejelenteni a kiegészítő támogatás folyósítását érintő változásokat, az azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül.

(2) A 2. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a nyugdíjfolyósító szerv a megállapított rokkantsági ellátás, özvegyi vagy szülői nyugellátás, valamint árvaellátás folyósításának megszüntetése esetén – a támogatást megállapító szerv értesítése mellett – egyidejűleg intézkedik a kiegészítő támogatás folyósításának megszüntetéséről is.

(3) A kiegészítő hozzátartozói támogatás, valamint az árvák kiegészítő támogatásának jogalap nélküli felvétele esetén a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni. A jogalap nélkül felvett kiegészítő hozzátartozói támogatásból, valamint az árvák kiegészítő támogatásából eredő követelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. tv. szabályai alapján érvényesíti.

(4) A kiegészítő rokkantsági támogatás jogalap nélküli felvétele esetén a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni. A jogalap nélkül felvett rokkantsági támogatásból eredő követelést a támogatást megállapító szerv az Mmtv. szabályai alapján érvényesíti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

5. §1

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére