• Tartalom

6/2018. (III. 1.) NGM rendelet

6/2018. (III. 1.) NGM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról1

2018.03.04.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló 2016. november 21-i (EU) 2016/2066 bizottsági rendelet 1. cikkével kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló 2016. november 21-i (EU) 2016/2066 bizottsági rendelet 1. cikkével kapcsolatban a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 6/2018. (III. 1.) NGM rendelethez

2. melléklet a 6/2018. (III. 1.) NGM rendelethez

1.    A MüM rendelet 5. számú melléklet „(C) A munkabaleset adatai:” alcím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A baleset földrajzi helye:
Az a földrajzi hely, ahol a munkavállaló munkabalesete bekövetkezett. Magyarországon történt munkabaleset esetén szövegesen be kell írni a munkabaleset helyét a pontos cím (irányítószám, helységnév, közterület, házszám) megjelölésével. A kódnégyzetekbe a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, a területi számjelrendszerről szóló miniszteri rendeletben szereplő, az adott helységhez (településhez) tartozó településazonosító törzsszámot kell beírni.
Példa a rovat helyes kitöltésére:
A munkabaleset helyszíne a munkáltató Vezseny, Fő út 23. szám alatti telephelye.

 

7. A baleset földrajzi helye: 5093 Vezseny, Fő út 23.

2

1

1

5

7

Ha a munkabaleset lakott területen kívül következett be, és egyértelműen nem állapítható meg a település, akkor a munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe venni, és a megyén belül legközelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni. Közúton történt munkabaleset esetén a közút számát és a km szelvényét kell feltüntetni. Ismeretlen közút vagy magánút esetén a munkabaleset helyszíne szerinti megyét kell figyelembe venni, és a megyén belül legközelebb eső település nevét és településazonosító törzsszámát kell beírni.
Abban az esetben, ha a munkabaleset külföldön következett be, akkor szövegesen be kell írni az ország és a település nevét. A kódnégyzetekbe EU-tagállamok esetén a jegyzőkönyv kitöltésekor hatályos, az Eurostat által kiadott NUTS kódokat kell beírni, az első két kódnégyzetbe az országot jelölő betűket, a következő három kódnégyzetbe a munkabaleset helyszíne szerinti megyekódot. Nem EU-tagállam esetén az első három kódnégyzetbe a NEU kifejezést, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű információ a munkabaleset földrajzi helyéről, akkor az UNK kifejezést kell beírni.
Például: ha a munkabaleset Németországban, Hamburg közeli autópályán történt, akkor a rovatot az alábbiak szerint kell kitölteni:

 

7. A baleset földrajzi helye: Németország, Hamburg

D

E

6

0

0

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére