• Tartalom

6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet

a miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerésekről

2019.01.02.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A miniszterelnök általános helyettese (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve azt támogató területeken végzett kiemelkedő, tartósan magas színvonalú szakmai tevékenységért adományozható.

2. § A miniszter által adományozható elismerések a következők:

a) Károli Gáspár-díj,

b) Fraknói Vilmos-díj,

c) Scheiber Sándor-díj,

d) Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj.

3. § (1) Miniszteri elismerés adományozását az adományozási alkalmat legalább 90 nappal megelőzően, a jelölt életútjának, valamint tevékenységének rövid ismertetését és az adományozásra vonatkozó indoklást tartalmazó előterjesztéssel bárki kezdeményezheti a miniszternél. Miniszteri elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója számára senki nem kezdeményezheti.

(2) A kezdeményezés megtételéhez szükséges dokumentumokat a Miniszterelnökség honlapján közzé kell tenni.

4. § (1) A díjazottakra a miniszter által felkért személyekből álló, legalább 3 tagú bizottságok (a továbbiakban: bíráló bizottságok) tesznek javaslatot. A bíráló bizottságok elnöke a miniszter által kijelölt személy. A bíráló bizottságok tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. A bíráló bizottságok melletti titkársági feladatok ellátásáról az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár gondoskodik.

(2) A bíráló bizottságok a javaslataikat – a jelölt életútjának, valamint tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indoklással és ajánló levéllel – az egyházi és a nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár útján terjesztik fel a miniszterhez a díj átadásának napját legalább 60 nappal megelőzően.

5. § (1) Nem részesíthető miniszteri elismerésben az a személy, aki ellen fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás van folyamatban, valamint aki jogerős fegyelmi vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) A díjazott részére ugyanaz a díj ismételten nem adományozható.

(3) Legkésőbb a miniszteri döntést követően az elismerésben részesítendő jelölt

a) a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló,

b) az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatos,

c) a korábbi elismeréseivel összefüggő és

d) az elismerés elfogadásáról szóló

nyilatkozatot tesz.

(4) Az elismerések posztumusz nem adományozhatóak.

6. § Méltatlanná válik a miniszter által adományozott elismerésre az, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.

7. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott személy adja át.

(2) A miniszter döntése esetén a miniszteri elismerések átadására az e rendeletben meghatározott időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet.

8. § Az elismerések adományozásáról, valamint az azok visszavonásáról rendelkező miniszteri közleményt a Miniszterelnökség honlapján, valamint a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.

9. § A miniszter által adományozható elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét a központi költségvetésről szóló törvény alapján a Miniszterelnökség igazgatási előirányzatán rendelkezésre álló forrásból kell biztosítani.

2. Egyes díjakra vonatkozó rendelkezések

10. § (1) A Károli Gáspár-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) azon kiemelkedő személyiség elismerésére adományozható, aki a protestáns hittudományok terén kifejtett munkásságával gazdagította a magyar tudományos életet, illetve a magyar vallási irodalomban és vallási életben kiemelkedőt alkotott, különös tekintettel a biblikus tudományokban, illetve a teológiában – fordítással, tanulmánnyal – elért kimagasló eredményeire. Továbbá annak adományozható, aki a protestáns egyházak társadalmi beágyazottságának kiszélesítése terén fejtett ki kiemelkedő tevékenységet, hozott létre kimagasló eredményt, illetve munkásságával az egyház közfeladat-ellátásának kiszélesítésében ért el jelentős eredményt.

(2) A díj minden évben a reformáció napja (október 31.) alkalmából kerül átadásra.

(3) A díj évente legfeljebb két fő részére adományozható, megosztás nélkül.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Csontos László szobrászművész alkotása, egyoldalas, Károli Gáspár domború arcképét ábrázolja születési és halálozási dátummal (1529k.–1591), és azon „KÁROLI GÁSPÁR-DÍJ” felirat található.

(5) A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom az elismerés adományozásának időpontjában irányadó, a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott közszolgálati tisztviselői illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) tizenkétszeresének megfelelő összeg.

11. § (1) A Fraknói Vilmos-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) annak adományozható, akinek munkássága kiemelkedő a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve aki tevékenységével előmozdította a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. Továbbá annak adományozható, aki az egyház társadalmi beágyazottságának kiszélesítése terén fejtett ki kiemelkedő tevékenységet, hozott létre kimagasló eredményt, illetve munkásságával az egyház közfeladat-ellátásának kiszélesítésében ért el jelentős eredményt.

(2) A díj minden évben Kisboldogasszony ünnepe (szeptember 8.) alkalmából kerül átadásra.

(3) A díj évente legfeljebb három fő részére adományozható, megosztás nélkül.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Király Vilmos szobrászművész alkotása, egyoldalas, Fraknói Vilmos domború arcképét ábrázolja születési és halálozási dátummal (1843–1924), és azon „FRAKNÓI VILMOS-DÍJ” felirat található.

(5) A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

12. § (1) A Scheiber Sándor-díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) annak adományozható, aki kiemelkedőt alkotott – a magyar nemzeti kultúra szolgálatában – a hebraisztika, judaisztika, zsidó vallás-, művelődéstörténet és az oktatás, valamint a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításának területén. Továbbá annak adományozható, aki az egyházak társadalmi beágyazottságának kiszélesítése terén fejtett ki kiemelkedő tevékenységet, hozott létre kimagasló eredményt, illetve munkásságával az egyház közfeladat-ellátásának kiszélesítésében ért el jelentős eredményt.

(2) A díj minden évben Scheiber Sándor főrabbi halálának évfordulója (március 3.) alkalmából kerül átadásra.

(3) A díj évente egy fő részére adományozható.

(4) A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása, kétoldalas, előlapja Scheiber Sándor domború arcképét ábrázolja születési és halálozási dátummal (1913–1985), és azon „SCHEIBER SÁNDOR-DÍJ” felirat található, hátlapját magyarul és héberül az „EMLÉKEZZ” szó díszíti.

(5) A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

13. § (1) A Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: díj) olyan Magyarországon élő nemzetiséghez tartozó természetes személynek, vagy szervezetnek adományozható, aki vagy amely kiemelkedő tevékenységet végzett a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű, kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, és a nemzetiségi közművelődés és kultúra területén kimagasló tevékenységével hozzájárult a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez.

(2) A díj minden évben a kulturális sokszínűség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából (május 21.) kerül átadásra.

(3) A díjból évente legfeljebb tizenhárom darab adományozható.

(4) A díjazott emlékérmet és díszoklevelet kap. Az emlékérem Asszonyi Tamás szobrászművész alkotása. Az összetartozás szimbólumát jelképező emlékérem Ginkgo biloba (páfrányfenyő) levelet ábrázol, egyoldalas, bronzból készül, és a „PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” feliratot tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

15. §1

1

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére