• Tartalom

6/2018. (III. 26.) BM utasítás

6/2018. (III. 26.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról1

2018.03.27.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30.) BM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az utasítás hatálya kiterjed a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 35/2017. (XII. 20.) BM utasításban (a továbbiakban: Utasítás) meghatározott rendészeti továbbképzésben (a továbbiakban: rendészeti továbbképzés) részt vevő valamennyi szervre és személyre.”

2. § Az Utasítás 5. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E szabályzat alkalmazásában:)

b) belügyi szerv: a Rendelet hatálya alá tartozó rendészeti továbbképzés vonatkozásában a Rendelet 1. § 3. pontjában, az Utasítás hatálya alá tartozó rendészeti továbbképzés vonatkozásában az Utasítás 1. § 3. pontjában meghatározott szerv,”

3. § Az Utasítás 1. alcíme a következő 11a. ponttal egészül ki:

„11a. A továbbképzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat az RVTV elektronikus felületén kell végrehajtani, és az RVTV-n generált dokumentumokat kell alkalmazni.”

4. § Az Utasítás 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„2. A továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárása
12. A továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vétele az RVTV-n kitöltött, egyszerűsített nyilvántartásba vételi adatlap és az órarend benyújtásával igényelhető. Az RVTV a benyújtott adatlapot és mellékleteit az azonosíthatósága érdekében egyedi sorszámmal látja el.
13. A belügyi szerv helyi szerve által benyújtott továbbképzési programot a területi szerv adminisztrátora ellenőrzi és a benyújtástól számított 8 napon belül jóváhagyja, vagy javításra visszaküldi. A visszaküldött továbbképzési programot a helyi szerv a visszaküldéstől számított 5 napon belül javítja. A belügyi szerv területi szerve által benyújtott vagy jóváhagyott továbbképzési programot a belügyi szerv központi szerve által kijelölt központi adminisztrátor ellenőrzi és a benyújtástól számított 8 napon belül jóváhagyja, vagy javításra visszaküldi. A visszaküldött továbbképzési programot a helyi vagy területi szerv a visszaküldéstől számított 5 napon belül javítja.
14. A Főosztály az érkeztetett kérelmet 30 napon belül – amely indokolt esetben 15 nappal meghosszabbítható – megvizsgálja a tekintetben, hogy a tartalmi és formai feltételeknek megfelel-e. Ha az adatlap kitöltése hiánytalan, a Főosztály a döntési jogkörébe tartozó ügyekben a továbbképzési programot – a befogadástól számított 30 napon belül – nyilvántartásba veszi. A belügyi szerv a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap.
15. Hiányosan kitöltött adatlap esetén a Főosztály 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a belügyi szervet.
16. A hiánypótlási határidő eredménytelen letelte után a szakmai belső továbbképzési program nem vehető nyilvántartásba, a Főosztály a befogadást elutasítja.
17. Ha a szakmai belső továbbképzési program nyilvántartásba vételére irányuló tartalmi ellenőrzés eredményeként a Főosztály a nyilvántartásba vételt a Rendelet 19. § (5) bekezdése vagy az Utasítás 21. § (7) bekezdése alapján elutasítja, akkor a belügyi szervet a Főosztály indokolással ellátott döntéséről tájékoztatja.
18. A minisztérium továbbképzési programja esetében a továbbképzési program 12. pontja szerinti benyújtását követően a továbbképzési program adminisztrációs ellenőrzésére kerül sor, ezt követően az RVTV a Kollégium részére továbbítja a továbbképzési programot. Ha a nyilvántartásba vételről szóló döntés meghozatala a Kollégium hatáskörébe tartozik, a Kollégium döntéséről a Főosztály elektronikus értesítést kap.
19. A Kollégium vagy a Főosztály döntése alapján nyilvántartásba vett bejelentésköteles továbbképzési programokról a Főosztály nyilvántartást vezet.”

5. § Az Utasítás a következő 2a. alcímmel egészül ki:

„2a. A bejelentésköteles továbbképzési programok inaktívvá tétele vagy törlése
20. A belügyi szerv az RVTV-n keresztül kezdeményezheti az egyszerűsített nyilvántartásba vett bejelentésköteles programjának inaktív állapotba helyezését, ha a program megtartására 24 hónapon belül nem került sor. A Főosztály döntését követően az inaktív továbbképzési program alapján továbbképzés nem szervezhető.
20a. Képzési igény esetén az inaktív továbbképzési program aktiválását a belügyi szerv az RVTV-n keresztül a továbbképzési program adataiban bekövetkezett változások bejelentésével egyidejűleg kezdeményezheti.
20b. A belügyi szerv írásban kezdeményezheti az egyszerűsített nyilvántartásba vett bejelentésköteles programjának nyilvántartásból történő törlését, ha a továbbképzési program fenntartása a továbbiakban nem indokolt.”

6. § Az Utasítás 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. A továbbképzési program minősítését a Rendelet vagy Utasítás szerinti nyilvántartásba vett képzőintézmény a továbbképzési program minősítési adatlapjának, szakmai programjának és órarendjének az RVTV-n történő benyújtásával kezdeményezheti.”

7. § Az Utasítás 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. Az RVTV a benyújtott adatlapot és mellékleteit az azonosíthatóság érdekében egyedi sorszámmal látja el.”

8. § Az Utasítás 31. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Formailag nem megfelelő a továbbképzési program,)

d) ha a csatolandó dokumentumok nem megfelelőek.”

9. § Az Utasítás 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. Ha a továbbképzési program adataiban változás áll be, a kérelmező a változást a Főosztály részére 15 napon belül az RVTV-n keresztül – a polgári nemzetbiztonsági szolgálat elektronikus úton vagy papír alapon – jelenti be. A továbbképzési program címe, óraszáma, továbbképzési pontértéke, célja és tartalma, zárása, illetve az órarend tartalma nem változhat. A továbbképzési program szakmai tartalmáért és minőségéért a nyilvántartásba vételt kérelmező felel.”

10. § Az Utasítás 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. A továbbképzést szervező a továbbképzés végrehajtását követően részletes jelentést készít, amelyet 15 napon belül rögzít az RVTV képzésszervező moduljában, és lezárja a továbbképzést. Az RVTV képzésszervező moduljában a továbbképzés adataihoz – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – a belügyi szerv csatolja a jelenléti ív másolatát, valamint az elégedettségi kérdőív kiértékelését.”

11. § Az Utasítás a következő 37a. ponttal egészül ki:

„37a. A belügyi szerv az éves tervezést a központi továbbképzések meghatározását követően kezdi meg. A belügyminiszter által elrendelt központi továbbképzéseket a Főosztály a tárgyév január 31-ig közzéteszi az RVTV-n.”

12. § Az Utasítás 43. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. A képzésszervező előkészíti a továbbképzés végrehajtását, biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket, valamint az RVTV használatával létrehozza az oktatásigazgatási dokumentumokat.”

13. § Az Utasítás 9. alcíme a következő 53a. ponttal egészül ki:

„53a. A továbbképzésen részt vevőnek abban az esetben írható jóvá továbbképzési pont, ha a továbbképzés adatlapján meghatározott feltételeket, elvárásokat teljesítette. Az e-learning tananyag elvégzése után továbbképzési pont – a szakmai belső továbbképzési programok kivételével – csak egy alkalommal adható. A szakmai belső továbbképzési program esetében az e-learning tananyag elvégzése után továbbképzési pont évente egy alkalommal adható.”

14. § Az Utasítás 87. és 88. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„87. Ha az ellenőrzés helyszínén nincs lehetőség az ellenőrzési lap elektronikus kitöltésére, az ellenőrzés megállapításait papíralapú ellenőrzési lapra kell felvezetni, és utólag kell az ellenőrzési lapot elektronikus úton is rögzíteni. Ebben az esetben a papíralapú ellenőrzési lapot a továbbképzést folytató intézmény jelen lévő vezetője vagy képviselője is aláírja, annak egy példányát az ellenőrzött részére át kell adni.
88. Az ellenőrzési lapot a Főosztály az RVTV-n tartja nyilván.”

15. § Az Utasítás 100. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(A nem megfelelőségről való tudomásszerzés alapja lehet)

c) dokumentáció-ellenőrzés.”

16. § Az Utasítás 21. alcíme a következő 104a. ponttal egészül ki:

„104a. A helyesbítő tevékenységet a hiba megállapításától számított 30 napon belül végre kell hajtani.”

17. § Az Utasítás 110. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„110. A nyilvántartásba vett minősített továbbképzési program dokumentációját a Főosztály ellenőrizheti. A Főosztály soron kívüli vizsgálatot is elrendelhet.”

18. § Az Utasítás 116. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„116. Az éves összefoglaló jelentés szempontjait a 2. melléklet, az éves összefoglaló jelentés tartalmára vonatkozó előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.”

19. § Az Utasítás 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

20. § Az Utasítás a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

21. § Az Utasítás

1. 2. pontjában a „belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai továbbképzése (a továbbiakban: belügyi továbbképzés)” szövegrész helyébe a „rendészeti továbbképzés” szöveg, a „belügyi továbbképzés minőségügyi” szövegrész helyébe a „rendészeti továbbképzés minőségügyi” szöveg;

2. 4. pontjában a „belügyi továbbképzés” szövegrészek helyébe a „rendészeti továbbképzés” szöveg;

3. 5. pont a) alpontjában a „beosztás” szövegrész helyébe a „szolgálati beosztás” szöveg;

4. 5. pont c) alpontjában a „munkakör” szövegrész helyébe a „szolgálati beosztás” szöveg;

5. 6. pontjában a „Továbbképzési Osztály” szövegrészek helyébe a „Főosztály” szöveg;

6. 7. és 10. pontjában a „Továbbképzési Osztály” szövegrész helyébe a „Főosztály” szöveg;

7. 7. pontjában a „belső” szövegrész helyébe a „szakmai belső” szöveg;

8. 8. pontjában az „egységek” szövegrészek helyébe az „elemek” szöveg;

9. 10. pontjában az „egységek” szövegrész helyébe az „elemek” szöveg;

10. 11. pontjában a „saját weboldalán” szövegrész helyébe az „a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál (a továbbiakban: RVTV) elektronikus felületén” szöveg;

11. 22. pont b) alpontjában a „nyilvántartásba vételhez” szövegrész helyébe a „képző szervezet nyilvántartásba vételéhez” szöveg;

12. 22. pont e) alpontjában az „akkreditációs tanúsítványának hiteles” szövegrész helyébe a „nyilvántartásbavételi határozatának” szöveg;

13. 25. pontjában az „a Belügyminisztérium weboldalán” szövegrész helyébe az „az RVTV-n” szöveg;

14. 26. pontjában a „szakértőt” szövegrész helyébe az „az RVTV-n keresztül szakértőt” szöveg;

15. 28. pontjában az „írásban” szövegrész helyébe az „az RVTV-n keresztül” szöveg;

16. 29. pontjában a „javaslatot tesz” szövegrész helyébe az „előkészítő a javaslatot” szöveg;

17. 32. pontjában a „megalapozottan” szövegrész helyébe a „Kollégium a megalapozottan” szöveg;

18. 4. alcím címében a „belső” szövegrész helyébe a „bejelentésköteles” szöveg;

19. 33. pontjában a „kérelmező a változást” szövegrész helyébe a „programtulajdonos a változást” szöveg, a „nyilvántartásba vételt kérelmező” szövegrész helyébe a „programtulajdonos” szöveg;

20. 34. pontjában a „Rendelet 17. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Rendelet 17. § (3) bekezdése vagy az Utasítás 19. § (3) bekezdése” szöveg, a „program tulajdonosát” szövegrész helyébe a „programtulajdonost”;

21. 35. pontjában a „BM rendelet 17. § (1) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Rendelet 17. § (1) és (5) bekezdésében vagy az Utasítás 19. § (1) és (5) bekezdésében” szöveg;

22. 37. és 39. pontjában a „KSZF” szövegrészek helyébe a „Főosztály” szöveg;

23. 39. pontjában a „február 28-áig” szövegrész helyébe a „március 31-ig” szöveg;

24. 44. pont c) alpontjában és 50. pont c) alpontjában a „tanácsadói tevékenységet végző személyt” szövegrész helyébe a „vezetői fejlesztőt” szöveg;

25. 49. pontjában a „bejelenti a Főosztálynak” szövegrész helyébe a „létrehozza a képzést az RVTV elektronikus felületén” szöveg;

26. 50. pont nyitó szövegrészében a „képzésszervezőnek elő kell készítenie és biztosítania a képzés adminisztrálásához és lebonyolításához szükséges alábbi dokumentumokat” szövegrész helyébe a „képzésszervező a szükséges dokumentumokat, illetve az alábbiakat biztosítja” szöveg;

27. 89. pontjában a „határidejét” szövegrész helyébe a „legfeljebb 15 napos határidejét” szöveg;

28. 104. pont nyitó szövegrészében a „megkezdéséről döntést kell hozni, amelyet” a „megkezdését” szöveg, az „előz” szövegrész helyébe az „előzi” szöveg;

29. 104. pont a) alpontjában a „munkatársaknak” szövegrész helyébe a „munkatársak” szöveg, a „felmerülő ötletek” szövegrész helyébe a „javaslatok” szöveg;

30. 107. pontjában a „dokumentumait” szövegrész helyébe a „dokumentumait és a minőségügyi dokumentumokat” szöveg;

31. 113. pontjában az „éves önértékelés” szövegrész helyébe az „az összefoglaló jelentés részét képező éves önértékelés” szöveg;

32. 115. pont d) alpontjában az „ellenőrzések” szövegrész helyébe az „ellenőrzések és dokumentáció-ellenőrzések” szöveg

lép.

22. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

23. § Hatályát veszti az Utasítás

a) 5. pont a) alpontja,

b) 6. pontjában a „Képzési Csoportja” szövegrész,

c) 22. pont c) és d) alpontja,

d) 23. pontja,

e) 31. pont b) alpontja,

f) 32. pontjában „A minősítésről a Főosztály javaslata alapján a Kollégium dönt.” szövegrész,

g) 46. pont c) alpontja,

h) 47. pontja,

i) 86. pontjában az „A kitöltött és kinyomtatott ellenőrzési lapot a képzést vagy vizsgáztatást folytató intézmény jelenlévő vezetője vagy képviselője is aláírja.” szövegrész,

j) 99. pont b) alpontjában a „reklamáció” szövegrész,

k) 100. pont a) alpontjában a „vagy” szövegrész,

l) 103. pontjában az „a résztvevői reklamációk,” szövegrész,

m) 114. pontjában az „A Továbbképzési Osztály vezetője legalább évente egyszer áttekinti az előző év eredményeit, tapasztalatait, melyről a Főosztály vezetőjének jelentést tesz.” szövegrész, valamint

1. melléklet a 6/2018. (III. 26.) BM utasításhoz

Az elégedettségi kérdőívek kitöltése

 

A

B

C

D

 

képzés típusa:

jelenléti képzés

e-learning képzés

blended learning képzés

1.

elégedettségmérés típusa:

papíralapú

elektronikus

papíralapú és elektronikus

2.

elégedettségmérés időpontja:

képzés után

tananyag vagy modul végén

képzés után és tananyag vagy modul végén

3.

elégedettségmérés összesítését végzi:

képzésszervező

képzésszervező

képzésszervező

2. melléklet a 6/2018. (III. 26.) BM utasításhoz

Szám:
ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
a végrehajtott továbbképzésekről és tapasztalatairól
    I.    Belügyi szerv megnevezése
    II.    Továbbképzésre kötelezettek száma
1)    Továbbképzésre kötelezett hivatásos állomány összlétszáma
Tárgyév január 1-jén:
Tárgyév december 31-én:
2)    A hivatásos állomány vezetői beosztást betöltő tagjainak száma
Tárgyév január 1-jén:
Tárgyév december 31-én:
3)    A hivatásos állomány tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjainak száma
Tárgyév január 1-jén:
Tárgyév december 31-én:
4)    A hivatásos állomány tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjainak száma
Tárgyév január 1-jén:
Tárgyév december 31-én:
    III.    A belügyi szerv által benyújtott és nyilvántartásba vett továbbképzési programok
Szakmai belső továbbképzési programok száma:
    IV.    A belügyi szerv által végrehajtott továbbképzések száma
1)    A nyilvántartásba vett belső továbbképzési programok közül végrehajtott továbbképzési programok száma:
(egy továbbképzési programot akkor is egynek kell venni, ha többször került végrehajtásra)
2)    Összesen végrehajtott továbbképzések száma:
    (ha egy továbbképzési program 5 alkalommal, 5 külön célcsoportnak került megtartásra, akkor azt 5-nek kell venni)
3)    A nyilvántartásba vett belső továbbképzési programok közül azok, amelyek nem kerültek végrehajtásra milyen okokra vezethetők vissza:
(pl. passziválásra került a továbbképzési program, oktató hiánya, hely hiánya stb.)
    V.    A belügyi szerv által végrehajtott továbbképzéseken részt vettek száma
1)    A belügyi szerv vezetője által elrendelt továbbképzésen részt vettek száma:
2)    A területi szerv vezetője által elrendelt továbbképzésen részt vettek száma:
(amennyiben van a belügyi szervnek területi szerve)
    VI.    Minősített továbbképzéseken részt vettek száma
1)    A Főosztály minősített továbbképzésén részt vettek száma:
2)    A más képzőintézmények minősített továbbképzésén részt vettek száma:
    VII.    Közszolgálati továbbképzésen részt vettek száma
1)    Közszolgálati továbbképzésen részt vettek száma:
2)    A továbbképzések témakörei, címei:
    VIII.    Egyéb jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz által előírt továbbképzésen részt vettek száma
1)    Egyéb továbbképzésen részt vettek száma:
2)    Az egyéb továbbképzések témakörei, címei:
    IX.    A tárgyévben elrendelt központi továbbképzésen részt vettek száma
1)    A belügyi szerv állományánál a tárgyévben elrendelt központi továbbképzés vagy továbbképzések:
2)    Az egyes központi továbbképzésen részt vettek száma:
    X.    A továbbképzések megtartásának tárgyi feltételei
1)    Elméleti továbbképzések tárgyi feltételei:
(tanterem mérete, alkalmassága, oktatástechnikai eszközök rendelkezésre állása stb.)
2)    Gyakorlati továbbképzések tárgyi feltételei:
    (a helyszín alkalmassága, szolgálati, gyakorló, szemléltető és oktatástechnikai eszközök rendelkezésre állása stb.)
    XI.    A továbbképzések megtartásának személyi feltételei
1)    A továbbképzéseket végrehajtó oktatók, kiképzők, trénerek, tutorok felkészültsége, alkalmassága:
    XII.    A továbbképzések minőségbiztosítása
1)    A végrehajtott továbbképzések színvonala összességében:
(összességében 5-ös skálán hol helyezkedik el)
2)    Melyek voltak a kiemelkedően magas színvonalú továbbképzések, milyen okokra vezethetők vissza:
3)    Melyek voltak azok a továbbképzések, amelyek a várakozástól eltérően gyengébb színvonalon valósultak meg, és milyen okokra vezethetők vissza:
4)    A belügyi szerv milyen intézkedéseket tett a továbbképzések minőségbiztosítása érdekében:
(belső intézkedések, útmutatók, ellenőrzések, tájékoztatások stb.)
    XIII.    Ellenőrzések
1)    A belügyi szerv által a továbbképzések végrehajtására irányuló ellenőrzések száma:
2)    Az ellenőrzések tapasztalatai:
    XIV.    A továbbképzések végrehajtásának tapasztalatai
1)    Előnyei:
2)    Nehézségei:
    XV.    A Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál működésének tapasztalatai
1)    Előnyei:
2)    Nehézségei:
    XVI.    Együttműködés
1)    A belügyi szerv és a Főosztály együttműködésének tapasztalatai:
2)    A Főosztály munkatársai által tartott felkészítések, tájékoztatások hasznossága:
3)    A Főosztály munkatársainak hozzáállása, rendelkezésre állása, segítőkészsége, probléma megoldása:
    XVII.    Észrevételek, javaslatok
Dátum
aláírás
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére