• Tartalom

6/2018. (VI. 29.) OBH utasítás

6/2018. (VI. 29.) OBH utasítás

egyes OBH utasítások módosításáról1

2018.06.30.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő normatív utasítást adom ki:

1. § (1) A munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (XI. 29.) OBH utasítás (a továbbiakban: munkacsoporti szabályzat) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § [Bíró vagy igazságügyi alkalmazott felkérése]
A központi igazgatási feladatra felkért bíró vagy igazságügyi alkalmazott és a munkáltatói jogkört gyakorló bíróság elnöke a hozzájárulásáról, illetve egyetértéséről a felkérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül nyilatkozik. Az OBH elnöke a központi igazgatási feladatokkal megbízást indokolás nélkül bármikor visszavonhatja.”

(2) A munkacsoporti szabályzat 11. § (1) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkacsoporti koordinációért felelős OBH szervezeti egység feladata:)

c) az OBH feladatkör szerint érintett szervezeti egységeinek tájékoztatása,”

(3) A munkacsoporti szabályzat 14. § (6) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkacsoporti koordinátor:)

a) előkészíti a létrehozó határozatot, az 1. mellékletben szereplő minták alapján a munkacsoportban résztvevők felkéréséhez szükséges okiratokat, haladéktalanul tájékoztatja az elnököt a munkacsoportban résztvevők hozzájáruló nyilatkozatának megérkezéséről;”

(5) Hatályát veszti a munkacsoporti szabályzat

2. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás (a továbbiakban: szabályozási szabályzat) 4. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E szabályzat alkalmazásában:)

„10. szakmai véleményeztetés: a szabályozó tervezetének a bíróság, valamint egyéb, jogszabály szerint jóváhagyásra, egyetértésre jogosult szervezet részére történő megküldése, az észrevételek és javaslatok összesítése, egyeztetése és ennek megfelelően a szabályozó tervezetébe történő beépítése.”

(2) A szabályozási szabályzat 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szabályozó megalkotásának és módosításának szakaszai:
a) kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése;
b) intézkedési terv elkészítése;
c) szabályozási koncepció elkészítése;
d) tervezet szövegezése, kodifikációs ellenőrzése;
e) belső véleményeztetés;
f) szakmai véleményeztetés;
g) aláírásra bemutatás;
h) közzététel;
i) OBT véleményeztetés.”

(3) A szabályozási szabályzat 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az előkészítő a szabályozó tervezetének kodifikációs ellenőrzését – a határozattervezet kivételével – az aláírásra bemutatást megelőzően kéri a szervezetszabályozásért felelős szervezeti egységtől. A szervezetszabályozásért felelős szervezeti egység a kodifikációs ellenőrzést öt munkanapon belül elvégzi, majd a tervezetet javaslataival együtt az előkészítő számára visszaküldi.”

(4) A szabályozási szabályzat 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályozó tervezetét az előkészítő a bíróság elnöke, valamint a jogszabály szerint jóváhagyásra, egyetértésre jogosult szervezet vezetője hivatalos elektronikus levélcímére véleményezésre megküldi. Az előkészítő a megküldéssel egyidejűleg gondoskodik a szakmai véleményeztetésről szóló hírnek, a véleményeztetés határidejének, valamint a szabályozó tervezetének a bíróságok központi intranetes honlapján történő megjelenéséről.”

(5) A szabályozási szabályzat 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15.§ (1) Az előkészítő az OBT általi véleményeztetéshez az OBT részére előterjesztést készít. Az OBT előterjesztés tartalmazza:
a) az OBH elnökének mint előterjesztőnek a megnevezését;
b) az előterjesztés címét;
c) a szabályozó megalkotásának rövid indokolását;
d) a szabályozó tartalmának vázlatos ismertetését;
e) az előterjesztés mellékleteként a szabályozó tervezetét;
f) az OBH elnökének döntésétől függően a normatív utasítás Jat. 17. § (2) bekezdése szerinti hatásvizsgálatát, amelyről szóló hatásvizsgálati lapot a szabályzat 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az OBH elnökének utasítására az előkészítő az előterjesztésben szereplő szabályozóról prezentációt készít.
(3) Az előkészítő az OBT előterjesztést a szabályozó közzétételét követően jóváhagyásra bemutatja az OBH elnökének.
(4) Az OBT előterjesztéseket az OBH elnöke rendszeres időszakonként küldi meg az OBT részére véleményezésre.”

(6) A szabályozási szabályzat 16. § (2) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előkészítő az esetlegesen még érintett szakterület szerinti szervezeti egység bevonásával a bemutatáshoz feljegyzést készít, amely tartalmazza a szabályozó:)

b) elfogadásával egyetértő bíróság, szervezet, munkacsoport, szervezeti egység megjelölését;
c) kiadásáról elektronikus levélben tájékoztatandó bíróság, szervezet, szervezeti egység megjelölését;”

3. § (1) Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás (a továbbiakban: szaktanácsadói szabályzat) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatot a koordinátor és az ügyszaknak megfelelő koordinátor-helyettes értékeli, szükség szerint a pályázót meghallgatja. A meghallgatáson az OBH elnöke által kijelölt, OBH-ba beosztott bíró tanácskozási joggal vesz részt.”

(2) A szaktanácsadói szabályzat 15. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázatot az OBH elnöke, a Kúria elnöke, a Kúria kollégiumvezetői vagy helyetteseik értékelik, valamint meghallgatják a pályázót.”

(3) A szaktanácsadói szabályzat 1. melléklet 3. pontjában a „48–64” szövegrész helyébe az „50–66”, valamint a 3. pont 16. sorában a „4–8” szövegrész helyébe a „6–10” szöveg lép.

4. § (1) A bíróságok igazgatásáról szóló szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (a továbbiakban: igazgatási szabályzat) 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A megbízás útján betöltött bírósági vezetői tisztség esetén a bírósági vezetőt a megbízás időtartama alatt a pályázat útján betölteni kívánt álláshelyen kell nyilvántartani.”

(2) Az igazgatási szabályzat 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az OBT tagjának tárgyalási kötelezettségét a 102. §-ban foglaltak alapulvételével állapítja meg. Ennek során figyelembe veszi a Bszi. 112. § (3) bekezdésében meghatározott mentesítést.”

(3) Az igazgatási szabályzat 154. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ítélőtábla és a törvényszék elnöke a bíróság munkatervében előzetesen meghatározott időpontban – évente legalább egy alkalommal – összbírói értekezletet hív össze, amelynek időpontjáról a bírákat értesíti, az OBH elnökét és a Kúria elnökét az értekezletre meghívja.”

5. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2013. (XII. 23.) OBH utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az OBH elnöke a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságokról szóló fejezete tekintetében a fejezet irányító hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége felett.”

(2) Az SZMSZ 28/A. § (3) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya:)

a) szervezi és koordinálja a bíróságok és az OBH nemzetközi kapcsolatait;
b) előkészíti az OBH elnökének és elnökhelyettesének hivatalos külföldi útjait és a hozzá érkező külföldi vendégek programjait, támogatást nyújt az OBT elnöke és tagjai hivatalos külföldi útjainak előkészítéséhez;”

6. § (1) A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: gazdálkodási szabályzat) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6.§ Az igazságszolgáltatási feladatot érintő jogszabályváltozásokból adódó többletfeladatok, az informatikai és egyéb tárgyi eszközök pótlásának és fejlesztésének, továbbá az épületállomány rekonstrukciójának és felújításának költségvonzatáról – a költségvetési szervek írásbeli előterjesztése alapján, a prioritási sorrend figyelembevételével – az OBH előterjesztést készít a fejezetet irányító szerv részére. Az OBH elnöke az előterjesztést az OBT részére véleményezés céljából megküldi.”

(2) A gazdálkodási szabályzat 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az OBH a költségvetési szervektől a szükségleti igényről és az előző évek tényadatairól adatszolgáltatást kér az intézmények közötti összehasonlíthatóság céljából.”

(3) A gazdálkodási szabályzat 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

68. § Az OBT-nek a bíróságok költségvetésével kapcsolatos hatásköre a Bszi. 103. § (2) bekezdésében foglaltakra terjed ki.”

(4) A gazdálkodási szabályzat 2. melléklet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az idegennyelv-ismereti pótlék megállapítására különösen jogosult az európai jogi szaktanácsadó, az adott bíróság vagy a bírósági szervezet egészének nemzetközi kapcsolataiban rendszeresen közreműködő bíró, továbbá az a bíró, aki európai uniós vagy más külföldi képzéseken mint előadó rendszeresen részt vesz.”

7. § (1) A szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról szóló 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítás (a továbbiakban: szolgálati bírósági szabályzat) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kúria teljes ülésének, illetve az ítélőtábla és a törvényszék összbírói értekezletének a szolgálati bíróság tagjaira vonatkozó javaslatait az OBH elnökének megkeresésére a Kúria, illetve az ítélőtábla és a törvényszék elnöke megküldi az OBH elnökének. Az OBH elnöke a szolgálati bíróság tagjainak kinevezése érdekében a javaslatokat az OBT elé terjeszti. A Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság és a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság (a továbbiakban: szolgálati bíróság) elnöke és tagjai kinevezéséről az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) okiratot állít ki.”

(2) A szolgálati bírósági szabályzat 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Az elsőfokú szolgálati bíróság és a másodfokú szolgálati bíróság tagjaira a javaslatot az 1. melléklet szerinti adatlapon, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 103. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról szóló nyilatkozat csatolásával kell előterjeszteni.”

8. § (1) A bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás (a továbbiakban: kitüntetési szabályzat) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A javaslatokat a 2. §-ban írt kitüntetések, a 3. § (1) bekezdésében és 8. § (3)–(3a) bekezdésében meghatározott címek, valamint a 4. §-ban írt díj és oklevél esetében a szabályzat mellékletét képező formanyomtatványon, kollégiumi véleményezés esetén a kollégiumi véleménynyilvánítás eredményét tartalmazó jegyzőkönyv-kivonat csatolásával kell megtenni.”

(2) A kitüntetési szabályzat 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elismerések (magasabb bírói, tanácsosi, főtanácsosi címek, a Bírósági Szolgálatért Oklevél és a Juhász Andor-díj) átadására minden évben július 15-én a Bíróságok Napján, ünnepélyes keretek között kerül sor.”

9. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2018. (VI. 29.) OBH utasításhoz

 

Feladat

Felelős

Határidő

1.

Hozzájárulásról, egyetértésről nyilatkozat

– Központi igazgatási feladatra felkért bírósági dolgozó és a
– Munkáltatói jogkör gyakorlója

a felkérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül

2.

Alakuló ülés tartása

Elnök

a munkacsoport létrehozását követő 30 napon belül

3.

Meghívó tervezetének és a napirendi pontokhoz tartozó szakmai anyagok előzetes bemutatása az OBH elnöke részére

Elnök

az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal

4.

Gyorsjelentésben az OBH elnökének tájékoztatása

Elnöki összekötő

a munkacsoporti ülés napján

5.

Indoklással ellátott különvélemény megküldése az elnöki összekötőnek

Az eltérő véleményt megfogalmazó munkacsoporti résztvevő

ülést követő munkanapon

6.

Emlékeztető megküldése a tagoknak és a munkacsoporti koordinátoron keresztül az OBH elnökének

Elnöki összekötő

az emlékeztető elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb az ülést követő második munkanapon

7.

Havi jelentés megküldése a munkacsoporti koordinátoron keresztül az OBH elnökének

Elnök

a tárgyhót követő hónap 10. napjáig

8.

Soron kívüli tájékoztatása az OBH elnökének

Elnök

azonnal vagy az OBH elnöke által megadott határidőben, de legkésőbb három munkanapon belül

9.

A munkacsoport részére kiadott végrehajtott, a működési időben végrehajtható és a működési időn túli munkavégzést igénylő feladatok áttekintése

Elnök és elnöki összekötő

a működési idő lejárta előtt 45 nappal

10.

Javaslattétel a munkacsoport működési idejének meghosszabbítására az összefoglaló jelentésben szereplő munkaterv-tervezet bemutatásával

Elnök

a működési idő lejárta előtt 30 nappal

11.

Összefoglaló jelentéstervezet készítése és az elnöki összekötőn keresztül történő bemutatása az OBH elnökének

Elnök

a működési idő lejárta előtt 30 nappal

2. melléklet a 6/2018. (VI. 29.) OBH utasításhoz

A szabályozóalkotás folyamata
I. Normatív utasítás megalkotásának folyamata

Sor-
szám

Feladat

Rendelkezés helye

1.

Kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése

7. § (1) bekezdés

2.

Kibocsátás, módosítás kezdeményezése

7. § (3) bekezdés

3.

A megalkotásban közreműködők körének meghatározása

8. §

4.

Intézkedési terv összeállítása

10. § (1)–(2) bekezdés

5.

Intézkedési terv jóváhagyása

10. § (5) bekezdés

6.

Szabályozási koncepció készítése

11. § (1)–(2) bekezdés

7.

Szabályozási koncepció jóváhagyása

11. § (4) bekezdés

8.

Szabályozó szövegezése

12. § (1)–(3) bekezdés
25. §

9.

Útmutató, sablon készítése, határidők összegyűjtése

12. § (4) bekezdés

10.

Kodifikációs ellenőrzés

12. § (5) bekezdés

11.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (1) bekezdés

12.

Belső véleményeztetés

13. § (2)–(3) bekezdés

13.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (3) bekezdés

14.

Szakmai véleményeztetés

14. § (1)–(3) bekezdés

15.

Vélemények összefoglalása, döntés azok elfogadásáról vagy elvetéséről

14. § (4) bekezdés

16.

Visszajelzés bíróságok részére a javaslatok elfogadásáról vagy elvetéséről

14. § (6) bekezdés

17.

Feljegyzés készítése bemutatáshoz

16. § (2) bekezdés

18.

Aláírásra bemutatás OBH elnöke részére

16. § (1) bekezdés

19.

Közzététel

16. § (3) bekezdés
26. §

20.

Adatbázisban megjelenés

18–19. §

21.

Kommunikáció

20. §

22.

OBT véleményeztetés

15. §

23.

Jogalkalmazás támogatása, képzés

21–22. §

24.

Hatályosulás nyomon követése

23. §

II. Elnöki ajánlás megalkotásának folyamata

Sor-
szám

Feladat

Rendelkezés helye

1.

Kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése

7. § (1) bekezdés

2.

Kibocsátás, módosítás kezdeményezése

7. § (3) bekezdés

3.

A megalkotásban közreműködők körének meghatározása

8. §

4.

Intézkedési terv összeállítása

10. § (1)–(2) bekezdés

5.

Intézkedési terv jóváhagyása

10. § (5) bekezdés

6.

Szabályozási koncepció készítése

11. § (1)–(2) bekezdés

7.

Szabályozási koncepció jóváhagyása

11. § (4) bekezdés

8.

Szabályozó szövegezése

12. § (1)–(3) bekezdés
27. §

9.

Útmutató, sablon készítése, határidők összegyűjtése

12. § (4) bekezdés

10.

Kodifikációs ellenőrzés

12. § (5) bekezdés

11.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (1) bekezdés

12.

Belső véleményeztetés

13. § (2)–(3) bekezdés

13.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (3) bekezdés

14.

Szakmai véleményeztetés

14. § (1)–(3) bekezdés

15.

Vélemények összefoglalása, döntés azok elfogadásáról vagy elvetéséről

14. § (4) bekezdés

16.

Visszajelzés bíróságok részére a javaslatok elfogadásáról vagy elvetéséről

14. § (6) bekezdés

17.

Feljegyzés készítése bemutatáshoz

16. § (2) bekezdés

18.

Aláírásra bemutatás OBH elnöke részére

16. § (1) bekezdés

19.

Közzététel

16. § (3) bekezdés
28. §

20.

Adatbázisban megjelenés

18–19. §

21.

Kommunikáció

20. §

22.

OBT véleményeztetés

15. §

23.

Jogalkalmazás támogatása, képzés

21–22. §

24.

Hatályosulás nyomon követése

23. §

III. Határozat megalkotásának folyamata

Sor-
szám

Feladat

Rendelkezés helye

1.

Kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése

7. § (1) bekezdés

2.

Kibocsátás, módosítás kezdeményezése

7. § (3) bekezdés

3.

Szabályozó szövegezése

12. § (1)–(3) bekezdés
29. §

4.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (1) bekezdés

5.

Belső véleményeztetés

13. § (2)–(3) bekezdés

6.

Feljegyzés készítése bemutatáshoz

16. § (2) bekezdés

7.

Aláírásra bemutatás OBH elnöke részére

16. § (1) bekezdés

8.

Közzététel

16. § (3) bekezdés
30. §

9.

Adatbázisban megjelenés

19. §

10.

Kommunikáció

20. §

11.

OBT véleményeztetés jogszabályban előírt esetben

15. §
4. § 9/c. pont

12.

Jogalkalmazás támogatása, képzés

21–22. §

13.

Hatályosulás nyomon követése

23. §

IV. Belső szabályzat megalkotásának folyamata

Sor-
szám

Feladat

Rendelkezés helye

1.

Kibocsátási, módosítási szükséglet felmerülése

7. § (1) bekezdés

2.

Kibocsátás, módosítás kezdeményezése

7. § (3) bekezdés

3.

Intézkedési terv összeállítása

10. § (1)–(2) bekezdés

4.

Intézkedési terv jóváhagyása

10. § (5) bekezdés

5.

Szabályozási koncepció készítése

11. § (1)–(2) bekezdés

6.

Szabályozási koncepció jóváhagyása

11. § (4) bekezdés

7.

Szabályozó szövegezése

12. § (1)–(3) bekezdés
31. §

8.

Útmutató, sablon készítése, határidők összegyűjtése

12. § (4) bekezdés

9.

Kodifikációs ellenőrzés

12. § (5) bekezdés

10.

Előzetes bemutatás OBH elnöke részére

13. § (1) bekezdés

11.

Belső véleményeztetés

13. § (2)–(3) bekezdés

12.

Feljegyzés készítése bemutatáshoz

16. § (2) bekezdés

13.

Aláírásra bemutatás OBH elnöke részére

16. § (1) bekezdés

14.

Közzététel

16. § (3) bekezdés
32. §

15.

Adatbázisban megjelenés

18–19. §

16.

Kommunikáció

20. §

17.

Jogalkalmazás támogatása, képzés

21–22. §

18.

Hatályosulás nyomon követése

23. §

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére