• Tartalom

61/2018. (III. 27.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.03.28.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Budapest X. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 42274/1, 42274/2, 42274/3, 42274/5, 42274/6, 42274/8, 42278, 42288/7, 42288/12 és 42288/13 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő kutatás-fejlesztési egységek és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.”

2. § Az R. a következő 3. §-sal egészül ki:

3. § A Kormány az 1. melléklet 1. pontja szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.”

3. § Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti építésügyi hatósági eljárásokban a beruházással érintett, 1. § (1) bekezdése szerinti telkeket – a (2) bekezdés figyelembevételével – rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telket érintő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés még nem történt meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához kapcsolódó használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (1) bekezdés szerinti ingatlan tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő telekalakítás, illetve telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.”

4. § Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 61/2018. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. § (1) bekezdését, 3. §-át és 3/A. §-át a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére