• Tartalom
Oldalmenü

2018. évi LXIX. törvény

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosításáról1

2019.02.16.

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1–27. §2

28. § A Kjtv. 141. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közjegyző az (1) bekezdés szerinti tanúsítványhoz a fél kérelmére kiállítja az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete szerinti többnyelvű formanyomtatványt.”

29–33. §3

34. § A Kjtv. 184. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

184. § (1) A 48/A. § és 74/A. § a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmus-finanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 58–60. cikkeinek való megfelelést szolgálja.
(2) A 141. § (3) bekezdése az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7–12. cikkének való megfelelést szolgálja.”

35–36. §4

2. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

37–39. §5

3. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 28. §, a 34. § és a 41. § 2019. február 16-án lép hatályba.

41. § E törvény 28. §-a az egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2016. július 6-i (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7–12. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. október 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. november 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. február 17. napjával.

2

Az 1–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 29–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 37–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.