• Tartalom

69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

69/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.04.10.

A Kormány

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 2. és 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.4. alpontjában, 17. és 25. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 6–8. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 8–12. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében

a) a „23/C. § (1)” szövegrész helyébe a „20. § (2)” szöveg,

b) a „24. § (3)” szövegrész helyébe a „24. § (2)” szöveg

lép.

2. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklet VII. A műemléki érték védelmével kapcsolatos szakhatósági állásfoglaláshoz vagy szakkérdések vizsgálatához szükséges dokumentáció cím 2. pont 2.1.1. alpontjában, 2.3.1. alpontjában, valamint 2.3.2. alpontjában a „496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9.” szövegrész helyébe a „68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 12.” szöveg lép.

3. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 135. pontjában a „Műtárgyvédelmi munkaterületen: egyetemi szintű művészettörténész, könyvtáros, levéltáros, néprajzos, muzeológus történész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű restaurátor szakképzettség.” szövegrész helyébe a „Műtárgyvédelmi munkaterületen: egyetemi szintű jogász, művészettörténész, könyvtáros, levéltáros, néprajzos, muzeológus történész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű restaurátor szakképzettség.” szöveg lép.

4. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

4. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/D. §-ában a „496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §” szövegrész helyébe a „68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 21. §” szöveg lép.

5. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet] a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § Az esztétikai helyreállítás, a konzerválás, a megelőző konzerválás, a restaurálás, a restaurálási dokumentáció, a restaurátori kutatás, valamint a restaurátori kutatási dokumentáció tekintetében a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.”

b) 2. § 6. pontjában a „10. mellékletében” szövegrész helyébe az „5. mellékletében” szöveg,

c) 2. § 8. pontjában a „10. melléklet” szövegrész helyébe az „5. melléklet” szöveg

lép.

6. A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

6. § A „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében

a) a „496/2016. (XII. 28.)” szövegrész helyébe a „68/2018. (IV. 9.)” szöveg,

b) a „48. §” szövegrészek helyébe a „63. §” szöveg

lép.

7. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében

a) a „496/2016. (XII. 28.)” szövegrész helyébe a „68/2018. (IV. 9.)” szöveg,

b) a „48. §” szövegrészek helyébe a „63. §” szöveg

lép.

8. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében

a) a „496/2016. (XII. 28.)” szövegrész helyébe a „68/2018. (IV. 9.)” szöveg,

b) a „48. §” szövegrészek helyébe a „63. §” szöveg

lép.

9. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a „496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 33.” szövegrész helyébe a „68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 49.” szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére