• Tartalom

7/2018. (III. 23.) IM rendelet

7/2018. (III. 23.) IM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról1

2018.03.24.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: Evvhr.) 1. §-a a következő a) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet határozza meg)

a) az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására, kiadására, pótlására, cseréjére, érvénytelenségének megállapítására, bevonására, valamint visszavonására vonatkozó részletes szabályokat;”

2. § Az Evvhr. 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az igazolványt az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) kérelmére kell kiállítani.”

3. § Az Evvhr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Érvénytelen az igazolvány, ha
a) a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,
c) a vállalkozó a tevékenységét szünetelteti,
d) az abba bejegyzett adat megváltozik,
e) az igazolványt a vállalkozó a járási hivatalnak leadta, vagy
f) az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.
(2) Az érvénytelenség tényét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a járási hivatal állapítja meg.
(3) Ha az igazolvány érvénytelenségének ténye a nyilvántartó szerv eljárásának eredményeképpen merül fel, az érvénytelenség tényét a nyilvántartó szerv állapítja meg, és gondoskodik az igazolvány érvénytelenségének nyilvántartásba való bejegyzéséről, szükség esetén az igazolvány visszavonásáról és a visszavonás tényének nyilvántartásba való bejegyzéséről.
(4) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt esetekben az érvénytelen igazolványt a vállalkozó a járási hivatalnak haladéktalanul leadja. A leadott igazolványt a járási hivatal bevonja. Ha a vállalkozó az igazolványt nem adta le, azt a járási hivatal visszavonja.
(5) A járási hivatal az igazolvány érvénytelenségének megállapítását, az igazolvány bevonását, visszavonását követően gondoskodik e tények nyilvántartásba való bejegyzéséről.”

4. § Az Evvhr. a 4. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

„Az igazolvánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, az igazolvány bevonása
5. § Az igazolvány 4. § (1) bekezdés f) pont szerinti érvénytelenségére okot adó tényt a vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a járási hivatalnál bejelenti.
6. § Amennyiben a vállalkozó az elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta, azt haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a járási hivatalnál bejelenti, valamint a régi és utóbb megtalált igazolványt leadja vagy postán megküldi a járási hivatalnak, amely az így megküldött okmányt bevonja. Ha a vállalkozó az igazolványt nem adta le vagy nem küldte meg, azt a járási hivatal visszavonja.
Az eljárás szabályai
7. § Az igazolvány kiállítására, kiadására, cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során, ha az ügyfél a kérelmet személyesen nyújtja be, az eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.
8. § (1) Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült.
(2) Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott, vagy a benne foglalt adatok megváltoztak.
(3) A járási hivatal az igazolványt a vállalkozó kérelmére vagy hivatalból cseréli, ha az gyártáshibás.
(4) Az igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt a vállalkozó a járási hivatalnak leadja.
9. § Az igazolvány kiállítása, kiadása, cseréje vagy pótlása során a kiadott igazolvány sorszámát a kiadás sorrendje szerint kell megállapítani.
10. § Az át nem vett igazolványt – a sikertelen kézbesítést követően – a járási hivatal az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti.
11. § A járási hivatal az általa bevont vagy nála leadott, valamint a határidőben át nem vett igazolványt átlyukasztással és az adatoldalakon elhelyezett „érvénytelen” bélyegzőlenyomattal látja el.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére