• Tartalom

7/2018. (III. 14.) BM rendelet

7/2018. (III. 14.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről1

2018.09.21.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti – felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat

a) 41. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b) 41. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

nyújtható.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

4. egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

5. elsődleges mezőgazdasági termelés: a EUMSz 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 9. pontja szerinti termelés,

6. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

7. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

8. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

9. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

10. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás,

11. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás,

12. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és – a támogatást nyújtó döntése alapján – a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, ellenkező esetben a működési eredmény nulla,

13. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

14. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

15. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

16. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

III. AZ EGYES TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

4. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított legalább tíz évig megőrizni.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g) csekély összegű támogatásban részesülő vállalkozás kivételével azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

h) csekély összegű támogatásban részesülő vállalkozás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

i) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.

5. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(4) A csekély összegű (de minimis) támogatás szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

6. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(3) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 2. § szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

a) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 2. § hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.

(6) E rendelet alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

IV. CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS

7. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

V. A KULTÚRÁT ÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉT ELŐMOZDÍTÓ TÁMOGATÁS

8. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének megfelelően nyújtható. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem, színház, filmszínház,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is e célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

9. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing, és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

10. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

11. § A 2 000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 9. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 10. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

12. § (1) A 12. § (2) bekezdés f) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;

b) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

15. §2

1. melléklet a 7/2018. (III. 14.) BM rendelethez3

A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
címcsop.

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

Ágazati célfeladatok

4

237778

Energia-
racionalizálás

Az előirányzat a belügyminiszter

(a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzatból pályázat útján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben közvetlen kifizetéssel

A támogatói okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb hat év.

5

229825

Közrendvédelmi bírság

Az előirányzaton a – központi költségvetést megillető – közrendvédelmi bírság címen befolyt bevételnek a Magyar Államkincstár felé történő továbbutalása történik.

Magyar Államkincstár

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

6

284756

 

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

A miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek
– beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához

1. likviditási támogatás nyújtható a kiadások megelőlegezésére;

2. vissza nem térítendő támogatás nyújtható
a) az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és -összeállítási, illetve projektzáráshoz kapcsolódó költséget),
b) az előírt önrész vagy saját erő biztosítására,
c) önkéntes hozzájárulás nyújtására.

BM Igazgatása

A forrás biztosítása előirányzat-átcsoportosítással történik.

a) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek
b) a Belügyminisztériummal megállapodást kötött szervezet
c) a nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő feladatokat végrehajtó szerv, szervezet, együttműködési rendszer

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel, egy összegben, illetve részletekben, vagy előirányzat-
átcsoportosítással történik.

A kifizetésben részesülő az 1. pont szerint (kiadások megelőlegezésére) kapott támogatást legkésőbb a pályázatot kiíró fél által jóváhagyott záró kifizetési kérelem alapján átutalt egyenleg kifizetésétől számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogató részére.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

7

229814

Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.
Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történik.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy az egyes biztosító társaságok

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

8

232698

Katasztrófa-
elhárítási célelőirányzatok

Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófaelhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.

A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

Központi költségvetési szervek, illetve a peres eljárásban részt vevő közreműködő szervezetek

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel

9

374417

 

 

Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése

Az előirányzat célja forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú Megállapodás 4. cikkében meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere működtetéséhez, amely megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában a kétoldalú tárgyalásokhoz.

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

Az előirányzat terhére jogszabály, vagy – pályázati rendszeren kívül, támogatási kérelemre hozott – egyedi döntés alapján támogatói okirattal költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A forrás biztosítása előirányzat-
átcsoportosítással vagy a támogatói okirat alapján történhet.

A támogatói okiratban meghatározottak szerint.

A támogatói okiratban biztosíték köthető ki az Ávr. 84. §
(2) bekezdés alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig.

10

256501

Víz, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Az előirányzat felhasználható
1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeit, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,
2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,

3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire.

Az előirányzatból nyújtott támogatást az irányító vagy a középirányító szerv a védekezésben részt vevő irányított költségvetési szervek, továbbá a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(a továbbiakban: BM OKF) az önkormányzati tűzoltóságok az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére továbbadhatja.

Központi költségvetési szervek, vízitársulatok, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentő-
szervezetek.

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel
– támogatói okirat alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. §

(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki, a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv kivételével.

 

11

221467

Vízügyi feladatok támogatása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány- elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Az előirányzat szolgálja továbbá az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos pénzügytechnikai feladatok ellátását is.

Központi költségvetési szervek

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

12

279289

Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése

Az előirányzat célja az Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítésének támogatása.
A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalás jogosultja részére történő kifizetéssel valósul meg.

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sport-
üzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Közvetlen kifizetéssel számla ellenében.

13

333240

Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása.

14

374917

 

 

A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

A kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében,

a GINOP 2014–2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a megindított fejlesztések teljes körű befejezése, illetve új végpontok bekötése, így jelen előirányzat célja a hazai kiegészítő támogatás biztosítása.

A nyújtott támogatás a konzorciumi szerződés alapján a konzorciumi partnerek részére továbbadható a Kedvezményezett útján.

A kormányzati célú hálózatok további konszolidációja és kiterjesztése érdekében, a GINOP 2014–2020 kapcsolódó fejlesztéseivel összhangban, szükséges a megindított fejlesztések teljes körű befejezése érdekében, amennyiben a feladatok elvégzéséhez szükséges az előirányzat terhére előirányzat-
átcsoportosítás hajtható végre az érintett fejezet vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzata javára.

1. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

1. Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel
– támogatási szerződés
alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

1. Egy összegben vagy részletekben.

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. §

(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

2. Az érintett fejezeti kezelésű előirányzat.

2. Az előirányzat terhére előirányzat-
átcsoportosítás hajtható végre az érintett fejezeti kezelésű előirányzat javára.

2. Egy összegben előirányzat-
átcsoportosítással.

15

347762

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat felhasználási célja:
1. az űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás működtetését biztosító rendszer üzemeltetése, az ezzel közvetlenül összefüggő feladatok ellátása, az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódás, valamint a Kormányzati Portál, az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ, az e-Levéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító, hitelesítő rendszer működtetésének biztosítása,
2. a Védelemszervezési rendszer fenntartási kötelezettségeinek biztosítása, valamint a Védelem és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program finanszírozása,
3. a kormányzati célú hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Korm. rendelet)

1. mellékletében meghatározott Nemzetközi Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG), Zártcélú Rendészeti Hálózat, Köznet, hálózatok működtetése és fejlesztése,
4. a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer (EDR rendszer) üzemeltetésének és fejlesztésének biztosítása,

Az F:15 mező tekintetében a jogszabályban kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatók, illetve központi szolgáltatók:
– NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,
– Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.,
– IdomSoft
Informatikai Zrt.,
– Magyar Posta Zrt.

Az előirányzat terhére támogatási kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A rendelkezésre bocsátás teljesítés arányosan, közvetlen kifizetéssel költségvetési támogatás esetén egy összegben, illetve részletekben történik a közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szerződés, támogatói okirat vagy egyéb polgári jogi szerződés keretében.

Az előirányzat terhére előirányzat-
átcsoportosítás hajtható végre.

A J:15 mezőben meghatározott szerződésekben vagy külön szerződésekben meghatározott határidőig.

5. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítása a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján,
6. a Korm. rendeletben foglaltak értelmében indított Nemzeti Közigazgatási Kommunikációs Infrastruktúra projekt
I. szakaszának megvalósításával az EKG (NTG) gerinchálózat felhordó hálózatainak biztosítása és ennek finanszírozása,
7. az elektronikus kormányzással és a közigazgatási informatikával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában történő közreműködés biztosítása,
8. a közigazgatási informatikai biztonsági politika, az ellenőrzési rendszer és a megvalósításához szükséges alapfeltételek, valamint szabályozás kidolgozásában történő részvétel biztosítása,
9. a központi költségvetési szervek informatikai rendszerei szolgáltatásainak és biztonságos üzemeltetésének fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó információs társadalmi szolgáltatások technikai támogatása,
10. a technikai védelmi, megelőző és felvilágosító tevékenység finanszírozása,
11. az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a kritikus információs infrastruktúrák védelmére vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében való részvétel biztosítása,
12. a hálózatbiztonsági feladatok ellátásának finanszírozása,
13. a kormányzati információtechnológiai és hálózatbiztonsági információmegosztási, incidenskezelési együttműködési munkacsoport tevékenységének támogatása,
14. a miniszter információs rendszerek biztonságával összefüggő tevékenységének, feladatának ellátásához támogatás nyújtása,
15. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak a biztosítása,
16. központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak a biztosítása,
17. a „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer, beleértve az infrastruktúra szolgáltatás biztosítása és fejlesztése,
18. a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) üzemeltetése,
19. az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer, valamint annak érkeztető rendszerének az üzemeltetése és fejlesztése,

20. az európai uniós projektek önrész támogatása,
21. központosított alkalmazásüzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazásfejlesztési szolgáltatások biztosítása,
22. informatikai szakrendszerek üzemeltetése és fejlesztése,
23. az 1818 és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer (Kormányzati Ügyfélfonal) működtetése,
24. okmánylogisztikai feladatok ellátása,
25. a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal, Digitális Jólét Programmal kapcsolatos egyes feladatok ellátása,
26. a települési ügysegédek feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetése és fejlesztése,
27. okmányirodai és kormányablak informatikai üzemeltetési feladatainak ellátása,

28. önkormányzati ASP infrastruktúra és alkamazás-üzemeltetési és fejlesztési feladatok,

29. adatvagyon rendszer üzemeltetés és fejlesztés,

30. Családi anyakönyvi rendszer üzemeltetés és fejlesztés,

31. Kormányzati Adatközpont üzemeltetés és fejlesztés,

32. e-szig fejlesztés üzemeltetés, kommunikációs feladatok,

33. Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ) üzemeltetés és fejlesztés,

34. az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet által központi szolgáltatóként kijelölt szervezeteknek

a) a biztonságos kézbesítési szolgáltatás biztosítása,

b) a papíralapú irat hiteles elektronikus irattá átalakítása,

c) az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá átalakítása

érdekében végzett szolgáltatások nyújtása, ennek keretében a Posta Hibrid Kézbesítési és Konverziós Rendszer üzemeltetése és fejlesztése,

35. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és végrehajtási rendeletei szerinti szolgáltatások,
36. egyéb, a kormányzati központosított informatikával és telekommunikációval kapcsolatos üzemeltetési és fejlesztési feladatok megvalósítása.

16

281912

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. Az előirányzat az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos pénzügytechnikai feladatok ellátását szolgálja.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

17

031721

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. Az előirányzat az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos pénzügytechnikai feladatok ellátását szolgálja.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

18

256478

Ivóvízbázis-védelmi
Program végrehajtása

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

19

256489

Ivóvíz-minőség javító program

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. Az előirányzat az elszámolások lezárását követően a visszafizetésre került, fel nem használt támogatásokkal kapcsolatos pénzügytechnikai feladatok ellátását szolgálja.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

20

352228

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat. A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

21

372128

Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

Az előirányzat a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató

Egy összegben vagy részletekben, közszolgáltatási szerződés alapján.

22

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

23

Társadalmi önszerveződések

támogatása

24

251212

Országos Polgárőr Szövet-
ség

Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel, amely támogatást az Országos Polgárőr Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.

Országos Polgárőr
Szövetség

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.
Az előirányzat felhasználása a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

Igen

Részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

25

029054

Önkéntes tűzoltó egyesüle-
tek és mentő-
szerveze-
tek támo-
gatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.
Az előirányzat

1. az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására,
2. műszaki-technikai és informatikai fejlesztésre, valamint
3. az önkéntes tűzoltók és mentőszervezetek tagjainak oktatására használható fel.

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek

A BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás pályázat útján és/vagy kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat keretében kerül rendelkezésre
bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Előirányzat-
átcsoportosítással.

26

302980

Társa-
dalmi szerveze-
tek, alapít-
ványok támo-
gatása

1. Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására
29,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a belügyi és rendvédelmi szervek dolgozói, valamint a belügyi nyugdíjasok, a szolgálati járandóságban részesülők és azok családtagjai részére szervezett, az alapítói okirat céljaihoz igazodó különböző szakmai,

egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok támogatása.


2. Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Polgári Védelmi Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.


3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására
50,0 millió forint összegig használható fel, amely támogatást a Magyar Tűzoltó Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja.
A költségvetési támogatás, a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.


4. Az előirányzat az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel, amelyet az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetség és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetség nyilvántartott tagjai részére továbbadhatja. A költségvetési támogatás célja a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.


5. Az előirányzat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, továbbá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tevékenységével összefüggő díjak támogatása.

a) Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány;
b) Magyar Polgári Védelmi Szövetség;
c) Magyar Tűzoltó Szövetség;
d) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
e) Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége;
f) Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetsége;
fa) Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége;
fb) Megyei Önkormány-
zatok Országos Szövetsége;
fc) Kisvárosi Önkormány-
zatok Országos Érdekszövetsége;
fd) Magyar Faluszövetség;
fe) Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége;
ff) Budapesti Önkormány-
zatok Szövetsége;
fg) Megyei Jogú Városok Szövetsége;
g) Rádiós Segélyhívó és Infokommu-
nikációs Országos Egyesület;
h) Magyar Rendészeti Sportszövetség;
i) Szertelen-kék Alapítvány

Kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen, kivéve a G:26 mező
g) pontja
esetében

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

6. Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel.

A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

7. Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel, amelyet a Magyar Rendészeti Sportszövetség továbbadhat a nyilvántartott tagjainak.
A költségvetési támogatás célja az alapszabályban meghatározott

feladatok végrehajtásának elősegítése, ezenbelül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít

fedezetet.


8. Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel.
A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

27

271678

Közös-
ségi prog-
ramok

Az előirányzat célja a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv vagy nemzetközi szervezet által önállóan vagy együttesen megvalósított és az Európai Unió által társfinanszírozott projekt (EK-tematikus és egyéb uniós programok) uniós forrásból nem finanszírozható tételek fedezetének, saját forrásának biztosítása.

BM Igazgatása

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

28

371995

Személy-, Vagyon-
védelmi és Magán-
nyomo-
zói Szakmai Kamara egyes felada-
tainak támo-
gatása

Az előirányzatból a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara részesülhet támogatásban az egyes feladatainak ellátása érdekében.
A támogatást a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara a megyei szervezetei részére továbbadhatja.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel
– támogatói okirat
alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

29

372084

Demok-
ratikus
Helyi Közigaz-
gatás Fejlesz-
téséért Alapít-
vány fela-
datainak támo-
gatása

Az előirányzatból támogatás nyújtható a helyi önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok” átültetése érdekében, valamint a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány működésének támogatása érdekében.

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány

Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel
– támogatói okirat
alapján – költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben vagy részletekben.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

30

368395

 

Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.

Az előirányzat az önkormányzati tűzoltóságok
1. védőeszközeinek és tűzoltó technikai eszközeinek fejlesztésére, valamint
2. tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítására

használható fel.

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

A BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás pályázat útján és/vagy kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Előirányzat-átcsoportosítással.

31

368406

 

Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása

Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik.

Az előirányzat az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt bérrendezésre használható fel a BM OKF 2017. évi felmérése alapján.

BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

A BM OKF és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére átcsoportosított előirányzatból a költségvetési támogatás kérelem alapján egyedi döntéssel, támogatói okirat keretében kerül rendelkezésre bocsátásra a végső kifizetésben részesülők részére.

Igen

Előirányzat-átcsoportosítással.

32

 

 

Szolidaritási programok

33

277389

Európai Menekültügyi
Alap

Az Európai Menekültügyi Alap a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i
2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban foglaltak szerint használható fel.

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) köz-
alapítvány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,

h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,
j) önkormány-
zati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet és
n) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat felhasználása pályázati formában,
a 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának

alapvető szabályairól, intézmény-
rendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontroll-
rendszerekről
szóló
23/2012. (IV. 26.) BM rendeletben
(a továbbiakban: Szolidaritási programok
BM rendelet) szabályozott eljárásrend alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

34

277390

Integrációs Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő Integrációs Alap a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási feltételeinek teljesítéséhez, és az európai társadalmakba való beilleszkedésük megkönnyítését szolgáló tevékenységhez használható fel.

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet és
n) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat felhasználása pályázati formában, Szolidaritási programok
BM rendelet alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

35

277401

Visszatérési Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló
2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal
2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időbeli hatállyal létrehozott Visszatérési Alap felhasználási célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

a) egyesület a párt kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel, rendelkező egyéb szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi önkormányzat,
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet és
n) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

Az előirányzat felhasználása pályázati formában, Szolidaritási programok
BM rendelet alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

36

277412

Külső Határok Alap

A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott Alap
1. a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása,
2. a külső határok egységes
határellenőrzési rendszerének kialakítása,
3. a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentje kialakítása,
4. a releváns közösségi jogi aktusok
egységes alkalmazására irányuló tevékenység,
5. a konzuli szolgálatok menedzsmentje
fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására használható fel.

költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a Szolidaritási programok
BM rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

37

283601

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

Az előirányzat a 33–36. sorban meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.

a) BM Igazgatása

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

b) Ellenőrzési
Hatóság

Jogszabály alapján vagy kérelemre.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel.

Fizetési felszólítás alapján.

38

302946

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

Az előirányzat terhére finanszírozhatóak
a 33–36. sorban meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek.

a) Európai Bizottság
b) 33–36. sorban meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok

Az előirányzat felhasználása közvetlenül történik az Európai Bizottság fizetési felszólításának teljesítésével.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel vagy a G:38 mező
b) pontja esetében előirányzat-
átcsoportosítással

39

370140

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a minimálbér- emelés és garantált bérminimum-emelés gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásainak enyhítésére.

1. A minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és azok leányvállalatai, valamint a miniszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok és azok leányvállalatai részére a BM irányítása alá tartozó központi költségvetési szerveken keresztül.

1. Az előirányzat terhére kérelem útján egyedi döntéssel támogatói okirat alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

1. Egy összegben vagy részletekben, a BM irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek esetén előirányzat-
átcsoportosítással.

.

A támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

2. Az érintett fejezeti kezelésű előirányzat.

2. Az előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre az érintett fejezeti kezelésű előirányzat javára.

2. Egy összegben, előirányzat-átcsoportosítással.

40

232061

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

önkormányzati tűzoltóságok

A támogatás felhasználása a központi költségvetésről szóló törvény és az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához
való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján történik.

Az előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az esetben
fordítható, ha a fenntartáshoz és működéshez kapcsolódó kiadások fedezete a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.

Az előirányzat felhasználása
a BM OKF kezdeményezése alapján történik, részletekben, időarányosan közvetlen kifizetéssel.
Az előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió forintot az átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási fejlesztési feltételek biztosítására köteles fordítani.

41

270756

Duna Művész Együttesek támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt a minisztérium és a Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő támogatási szerződés keretében ellátandó kulturális közhasznú feladatok finanszírozására.
A kedvezményezett a költségvetési támogatást a kulturális közhasznú feladatokkal összefüggő, valamint ennek végrehajtása érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek, ráfordítások finanszírozására használhatja fel.

Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Részletekben közvetlen kifizetéssel.

A támogatási szerződésben az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

42

358484

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

Az előirányzat célja, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítmény-értékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető legyen.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

43

359339

A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program

Az előirányzat felhasználható a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.)
Korm. határozattal kihirdetett „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi, vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtása, ezzel a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítése.

a) költségvetési szervek,
b) társadalmi szervezetek ,
c) alapítvány
d) köztestület ,

e) polgári jogi társaság,

f) helyi, települési önkormányzat, illetve települési önkormányzati szövetség, társulás

Az előirányzat terhére kérelemre illetve pályázat útján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:43 mező a) pontja szerinti szervek esetében az előirányzat terhére a feladat-
megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára egy összegben, illetve részletekben előirányzat-átcsoportosítást lehet végrehajtani.
A G:43 mező
b)–f) pontja szerinti esetekben egy összegben, illetve részletekben történő
közvetlen kifizetés.

A G:43
mező
b)–f) pontja szerinti esetben a támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték
köthető ki.

44

359706

Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások

Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány tagjai részére elrendelt túlszolgálat ellentételezésének finanszírozására szolgál.
A Hszt. 350. § (4) bekezdése alapján
– a főszabálytól eltérően – 2018. december 31-ig a túlszolgálat ellentételezéseként a hivatásos állomány tagját
– az állományilletékes és annál magasabb parancsnok kivételével – választása alapján szabadidő vagy díjazás illeti meg.
A túlszolgálatért annak időtartamával megegyező, ha pedig a túlszolgálatot a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesítették, a túlszolgálat kétszeresének megfelelő szabadidő vagy díjazás jár.
A túlszolgálatért díjazásként annak idejére távolléti díj jár, amelyet legkésőbb a tárgyhónapot követő második hónapban kell kifizetni.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzatból kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

45

359717

Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló állományának új, egységes és korszerű társasági egyenruházattal történő ellátását szolgálja, amely biztosítja az állomány egységes, méltó megjelenését.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben előirányzat-
átcsoportosítással.

46

359840

Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

Az előirányzat a Hszt. 82/A–82/K. §-a szerinti rendvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és rendvédelmi egészségkárosodási járadék, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 68/A–68/J. §-a szerinti honvédelmi egészségkárosodási kereset kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék biztosításának finanszírozására szolgál, megosztva.

rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint a Honvédelmi Minisztérium

Az előirányzatból kérelem alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-
átcsoportosítással.

47

342684

Magyar Rendvédelmi Kar

Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi Kar működésének és szakmai köztestületi tevékenységének biztosítása, valamint alapszabályban foglalt egyéb feladatai ellátásának támogatása.

a) Magyar Rendvédelmi Kar
b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzat terhére kérelem alapján meghozott egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:47 mező
a) pontja szerinti esetben részletekben közvetlen kifizetéssel,
a G:47 mező
b) pontja szerinti esetben, ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-
átcsoportosítással történik.

A G:47 mező a) pontja szerinti esetben a támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

48

342695

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével – így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok, kommunikációs célú médiatartalom elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilot- projektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy egyedi támogatások nyújtására kerül felhasználásra, továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról
(2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.)
Korm. határozatban és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozatban, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
2018–2019. évekre szóló intézkedési tervéről szóló 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozatban meghatározott feladatok ellátására kerül felhasználásra.

a) BM Igazgatása

A forrás biztosítása előirányzat-
átcsoportosítás útján történik.

b) központi költségvetési szerv,

c) társadalmi szervezetek,
d) gazdasági
társaságok,
e) alapítvány,
f) köztestület,
g) polgári jogi társaság,
h) helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek,
i) települési
kisebbségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szervek,
j) bevett egyház,
k) települési önkormányzati szövetség,
l) helyi önkormányzatok társulása és az általuk irányított költségvetési szervek,
m) nemzetközi
szervezetek.

Az előirányzat terhére, kérelemre, illetve pályázatra költségvetési támogatás nyújtható.

Igen

A G:48 mező b) pontja szerinti esetben az előirányzat terhére a feladatmegvalósítás-ban közreműködő központi költségvetési szerv javára előirányzat-átcsoportosítással történik
a támogatás,
forrás biztosítása előirányzat-
átcsoportosításról szóló megállapodás megkötése,
illetve előirányzat- átcsoportosításról szóló egyoldalú jognyilatkozat alapján.
A G:48 mező
c)–m) pontja szerinti esetekben egy összegben, illetve részletekben történő közvetlen kifizetés.
Az előirányzat felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével is történhet.

A G:48 mező
c)–m) pontja szerinti esetben a támogatói okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

49

359851

Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

a miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szervek, valamint az Országgyűlési Őrség és az Információs Hivatal

Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján történik.

Igen

Egy összegben, illetve részletekben, előirányzat-átcsoportosítással.

50

Belügyi Alapok

51

342651

Belső Biztonsági Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra a külső határok igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására az Európai Parlament és Tanács 513/2014/EU rendeletében és 515/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint használható fel.

a) BM Igazgatása

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogi személy,
e) alapítvány,
f) közalapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi személyiséggel
rendelkező egyéb szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormányzati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi
szervezet,
n) kormányközi szervezet és
o) gazdasági társaság.

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Kiválasztási módok:


I. A támogatás támogatási igény alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett

Igen

támogatási szerződés vagy támogatói okirat vagy egyedi döntés alapján egy összegben vagy részletekben.

A támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

tevékenységet a támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.
2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megkötésének vagy a támogatói okirat kiadásának időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás
összegét megemelheti (többlet-
támogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projekt-kiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási igényt, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem
állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.

II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén
3 évig,
b) eszközbeszerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén
10 évig
a megvalósított beruházást működteti.

52

342662

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel az Európai Parlament és Tanács 516/2014/EU rendeletében meghatározottak szerint.

a) BM Igazgatása

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

b) egyesület a párt kivételével,
c) köztestület,
d) egyházi jogi
személy,
e) alapítvány,
f) közalapítvány,
g) szövetkezet,
h) jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet,
i) helyi önkormányzat,
j) nemzetiségi önkormányzat,
k) önkormányzati társulás,
l) költségvetési szerv,
m) nemzetközi szervezet,
n) kormányközi szervezet és
o) gazdasági társaság.

Az előirányzat terhére támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Kiválasztási módok:


I. A támogatás támogatási igény alapján nyújtható.
1) Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett tevékenységet a költségvetési támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos a projekt céljaival összhangban hatáskörrel látja el.

Igen

támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján egy összegben vagy részletekben.

A támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerinti biztosíték köthető ki.

2) Korlátozott eljárással kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység vagy a megvalósító szervezet típusa annak szakmai vagy egyéb sajátossága miatt nem teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy a közvetlen kijelöléssel történő kiválasztást.
3) A Felelős Hatóság a kedvezményezett egyedi kérelmére a tervezés, kiválasztási eljárás vagy a támogatási szerződés megkötésének vagy a támogatási okirat kiadásának időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben vagy a támogatási okiratban rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

4) Az 1)–3) pontban meghatározott kivétellel a támogatás biztosítására nyílt projektkiválasztási eljárással kerülhet sor.
5) Egyszerűsített nyílt eljárással kell kiválasztani a támogatási igényt, ha kizárólag a támogatást igénylő jogosultsága és a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontok vizsgálatára kerül sor, és nem állnak fenn a közvetlen kijelölés feltételei.

II. Beruházási célú projektek esetében a felhívásban meghatározottakat figyelembe véve költségvetési támogatásban az részesülhet, aki vállalja, hogy a beruházás teljes értéken történő elszámolása esetén a számviteli törvény szerinti aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás esetén
3 évig,
b) eszközbeszerzés esetén 5 évig,
c) infrastrukturális beruházás, valamint az elszámolhatósági útmutatóban meghatározott eszközök esetén
10 évig
a megvalósított beruházást a projekt céljaival összhangban működteti.

53

342673

Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az előirányzat az 51–52. sorban meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel az Európai Parlament és Tanács 514/2014/EU rendelete alapján.

a) BM Igazgatása

A Felelős Hatóság egyedi döntése alapján egy összegben vagy részletekben.

b) Audit Hatóság

Az előirányzatból támogatási igény alapján költségvetési támogatás nyújtható.

Kiválasztási mód:

Közvetlen kijelöléssel kell kiválasztani azt a támogatási igényt, amely esetében az adott tevékenység jellege vagy a támogatás igénylőjének jogállása nem teszi lehetővé a nyílt eljárással történő kiválasztást, vagy a tervezett

tevékenységet a támogatás igénylője jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el.

Igen

támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján egy összegben vagy részletekben.

54

355939

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó,
1. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építésével, telepítésével és üzemeltetésével összefüggésben felmerülő kiadások,
2. a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítésével összefüggésben felmerülő kiadások, és
3. a menekültügyi és
idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő kiadások, valamint
4. egyéb kiadások
finanszírozására.
A támogatást a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv az általa irányított, a tömeges bevándorlás kezelésében részt vevő költségvetési szervek részére továbbadhatja.

Azok a fejezetet irányító szervek és az általuk irányított központi költségvetési szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül – a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján – határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.


A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét, és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

A fejezetet irányító szerv által irányított központi költségvetési szerv önállóan nem lehet szerződő fél, kizárólag a fejezetet irányító szervvel együttesen köthet szerződést a támogatóval. Ez esetben a más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv minősül a költségvetési támogatás kedvezményezettjének, a fejezetet irányító szerv mint a központi költségvetési szerv irányítója szerepel a szerződésben.

Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

A fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv kedvezményezett esetén az általuk együttesen benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

Igen

I. Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik

a) támogatói okirat kibocsátásával a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében; azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján történik a rendelkezésre bocsátás,

b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben a támogatás kedvezményezettje fejezetet irányító szerv.

II. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés/szolgáltatási szerződés/egyéb polgári jogi szerződés alapján.

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,
d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzését.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelősségét és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

55

352128

Fejezeti stabilitási tartalék

Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (4a) bekezdése, valamint az Ávr. 23/A. §
(2) bekezdése szerinti kormányhatározat által meghatározott cél.

A Kormány által hozott határozatban megjelölt kedvezményezettek.

Az előirányzat felhasználása az Ávr., az Áht., valamint a Kormány által hozott határozat alapján történik.

A Kormány által hozott határozat alapján, előirányzat-
átcsoportosítással.

56

359639

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelését, az ebben részt vevő szervek terrorellenes intézkedéseivel összefüggő költségek finanszírozását szolgálja.

1. Azok a fejezetet irányító szervek, a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, amelyek

a) vállalják, hogy – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerven keresztül –
a kérelem mellékleteként benyújtott tanúsítvány alapján határidőre elszámolnak a költségvetési támogatás felhasználásáról,

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizonylatok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,

c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,

d) vállalják, hogy együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint

e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.

A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodásban foglaltaknak való megfelelőségét és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

2. Azok a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.

3. A Kormány döntése alapján az egyéb jogi szervek, szervezetek.

1. A fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv – ha a központi költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a középirányító szerv – által benyújtott kérelem és az annak mellékletét képező tanúsítvány alapján.

2. Az 1–2. pontba nem tartozó egyéb jogi szervek, szervezetek esetében a Kormány döntésének megfelelően.

Igen

1. Egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik,

a) támogatói okirat kiadásával a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében, azzal, hogy amennyiben a költségvetési szerv rendelkezik középirányító szervvel, akkor a központi költségvetési szerv és a középirányító szerv részére együttesen kiállított támogatói okirat alapján;

b) támogatási szerződés megkötésével, amennyiben a támogatás kedvezményezettje fejezetet irányító szerv.

2. A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leányvállalataik esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés/szolgáltatási szerződés/egyéb polgári jogi szerződés alapján.

3. Az egyéb jogi szervek, szervezetek esetében egy összegben, illetve részletekben a Kormány döntése alapján, támogatási szerződés megkötésével.”

b) vállalják, hogy a tanúsítvány valóság-
tartalmáért, teljes-körűségéért, a tanúsítványhoz kapcsolódó bizony- latok rendelkezésre állásáért, megőrzéséért és hitelességéért a fejezetet irányító szerv, a belügyminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, valamint továbbadás esetén a fejezetet irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv és az általa irányított költségvetési szervek a Támogató felé egyetemlegesen felelnek,
c) nyilatkoznak a tanúsítvány hitelességéről,


2. A Belügy-minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok és leányvállalataik esetében egy összegben, illetve részletekben, közvetlen kifizetéssel történik, a megkötött közszolgáltatási szerződés/szolgál-
tatási szerződés/egyéb polgári jogi szerződés alapján.
3. Az egyéb jogi szervek, szervezetek esetében egy összegben, illetve részletekben a Kormány döntése alapján.

d) vállalják, hogy
együttműködnek az előirányzat céljával megegyező jogszerű felhasználás megvalósulásának, és az elszámolás szabályszerűségének az ellenőrzése során az előirányzat kezelőjével, valamint
e) vállalják, hogy az előirányzat felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartják nyilván.
A költségvetési támogatás továbbadása esetén a fejezetet irányító szerv és a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv abban az esetben részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásokat ellenőrzi, azok valóságtartalmát megvizsgálja, az elszámolásokat összesíti, és az ellenőrzésről és az elszámolás elfogadásáról nyilatkozatot állít ki, amelyben igazolja a továbbadott összeg kedvezményezettjei által benyújtott szakmai és pénzügyi elszámolásoknak a keretmegállapodás-
ban foglaltaknak való megfelelőségét és azt, hogy azok a fejezetet irányító szerv, a miniszter irányítása alá tartozó középirányító költségvetési szerv részéről ellenőrzésre és elfogadásra kerültek.

2. Azok a Belügy- minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, amelyek vállalják, hogy az előirányzat kezelőjével közszolgáltatási szerződést, vagy szolgáltatási szerződést, vagy egyéb polgári jogi szerződést kötnek.
3. A Kormány
döntése alapján az egyéb jogi szervek, szervezetek.

57

360395

Megszűnt intézmények technikai elszámolása

Az előirányzat a megszűnt intézmény számlaegyenlegének jogutód intézmény számlájára történő technikai átvezetésére szolgál.

58

211178

Fejezeti tartalék

Az előirányzat az év közben felmerülő egyéb kiadások forrásául szolgál.

a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az előirányzat felhasználásáról a gazdasági helyettes államtitkár javaslatára a miniszter dönt.

Egy összegben, illetve részletekben közvetlen kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással.

1

A rendeletet a 18/2019. (V. 10.) BM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2019. május 11. napjával.

2

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 25/2018. (IX. 20.) BM rendelet 1–3. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére