• Tartalom
Oldalmenü

7/2018. (III. 28.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról1

2018.03.29.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról szóló 7/2018. (III. 28.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépése napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2018. (III. 28.) MvM rendelethez

    1.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kifizetésben részesülők köre)

(335173)

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Hetedik Szövetség

    2.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:23 mezője helyébe a következő mező lép:

(Lebonyolító szerv)

(302624)

igénybe vehető

    3.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:74 mezője helyébe a következő mező lép:

(Lebonyolító szerv)

(367784)

igénybe vehető

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 30. napjával.