• Tartalom

7/2018. (VII. 26.) ITM rendelet

7/2018. (VII. 26.) ITM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról1

2018.08.15.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 18–20. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„18. különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató: az alapképzésben vagy az időszakos oktatáson a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő témaköröket oktató személy;
19. vizsgáztató szervezet: a vasúti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont), valamint a típusismeret, a vonal- és az állomásismeret modulok esetében a vizsgaközpont irányításával a vasúti társaság, a különleges kötöttpályás közlekedési rendszerek esetében – a különleges kötöttpályás üzemvezető, a turisztikai hajtány üzemvezető, a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató, a vasúti járművezető, a forgalmi szolgálattevő munkakörök, valamint az általános forgalmi és az önállósító forgalmi vizsga kivételével – a különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője;
20. vasúti társasági vizsga: a vasúti társaság vagy különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője mint vizsgáztató szervezet által lebonyolított vizsga.”

2. § Az R. 6. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az alapképzéshez a képzőszervezet a vizsgáztató szervezet által jóváhagyott képzési programot alkalmazza.
(3) Ha az adott alapképzésre a vizsgáztató szervezet nem határozott meg képzési programot, a képzőszervezet az általa, más képző szervezet vagy vasúti társaság által meghatározott és a vizsgáztató szervezet által jóváhagyott képzési programot alkalmazza. A vonal- és állomásismereti képzési programok jóváhagyásához a pályahálózat működtetőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a képzési program a valós állapotoknak megfelelő adatokat tartalmazza. A pályahálózat működtetőjének nyilatkozatát a jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a képzési program készítője a képzési programot évente felülvizsgálja, és az időközben bekövetkezett változásokat figyelembe véve aktualizálja. A módosítás alkalmazásához a 11. melléklet szerinti szempontrendszer alapján a vizsgáztató szervezet jóváhagyása szükséges.”

3. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a csak gyakorlati képzést végző oktató érettségi végzettséggel,
b) a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, közúti villamos vasúti pályahálózaton és a különleges kötöttpálya-hálózaton csak gyakorlati képzést végző oktató középfokú végzettséggel,
c) a saját célú vasúti pályahálózaton, iparvágányon, közúti villamos vasúti pályahálózaton és a különleges kötöttpálya-hálózaton elméleti képzést végző oktató érettségi végzettséggel
is kérheti az oktatói nyilvántartásba való felvételét, ha a vasútforgalmi vagy a képzés tartalmának megfelelő legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

(2) Az R. 8. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (a továbbiakban: RID) Mellékletének 1.3 fejezete szerinti oktatásokat – az iparvágány nélküli feladóknál és címzetteknél végzett oktatások kivételével – a RID oktatói minősítést szerzett veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja.
(8) A RID oktatói minősítést az arra irányuló tanfolyam és vizsga keretében kell megszerezni.”

4. § (1) Az R. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A képzések és vizsgák megnevezését a vizsgaközpont határozza meg.”

(2) Az R. 13. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A vasúti társaság vagy a különleges kötöttpályás közlekedési rendszer üzemvezetője a vasúti társasági vizsgák esetében az alap- és időszakos vizsgára is kiterjedő, a hatóságnak is megküldött vizsgáztatási utasítást készít.”

5. § (1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az alapvizsgát az alapképzés utolsó napját követő tizennégy napon belül kell megkezdeni. Az egyes vizsgatevékenységek között legfeljebb két munkanap telhet el. Ettől eltérő vizsgaidőpontot – a vasúti társasági vizsgák kivételével – a vizsgaközpont állapíthat meg.”

(2) Az R. 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A vasúti társasági vizsgák esetében a vizsgaeredményeket a vizsgáztatást végzőnek a vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében a vizsga utolsó napján rögzítenie kell.”

6. § Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A képzésben részt vevő akkor bocsátható alapvizsgára, ha a képzőszervezet őt a vizsgáztató szervezetnek vizsgára bejelentette és a vizsgadíja megfizetésre került.
(2) A vizsgabejelentésnek a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig kell beérkeznie a vizsgaközpontba, a vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapon belüli időpontra vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig – az eltérés alapvizsga kivételével az alapképzést követő első alapvizsga esetén a vizsga tervezett időpontját megelőző 2. munkanapig – kérhető.
(3) A képzőszervezet akkor jelentheti be a képzésben részt vevőt vizsgára, ha a képzésben részt vevő:
a) a képzési programban előírt beszámolási kötelezettségét, a számonkérések és gyakorlatok követelményeit a vizsga tervezett időpontját megelőző 3. munkanapig – az eltérés alapvizsga esetén a vizsga tervezett időpontját megelőző 10. munkanapig – teljesíti,
b) megfelelt a 12. §-ban meghatározott képzésben való részvétel feltételeinek.
(4) Ha a vizsgázó a vizsga tervezett időpontját megelőző 3. munkanapig a (3) bekezdésben előírt feltételeket nem teljesíti, a képzőszervezetnek a vizsga tervezett időpontját megelőző 2. munkanapig a vizsga törlését kell kérnie.
(5) A vasúti társasági vizsgák esetében a bejelentéseket a képzőszervezetnek a vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében a vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőző 5. munkanapig rögzítenie kell.
(6) Az alapvizsga egyes részei alóli felmentésre való jogosultságot a vizsgaközpont állapítja meg.
(7) Az alapvizsga alól mentesítés nem adható.
(8) A képzésben részt vevő indokolt esetben az alapvizsga halasztását kérheti. A halasztás iránti kérelmet a vizsgaközpont akkor fogadja el, ha a képzésben részt vevő rajta kívülálló okból vagy egyéb méltányolható körülmény alapján kéri a halasztást. Az engedélyezett halasztás időtartama az egy évet nem haladhatja meg.”

7. § Az R. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képzésben részt vevő legfeljebb 3 alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított 10. munkanapot követően, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított 3 hónapon belül tehet javítóvizsgát.”

8. § Az R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az oktatási ütemtervet az oktatási tevékenységet kezdő regisztrált szervezet az első oktatás napját megelőző 10. munkanapig, a tárgyévre vonatkozó éves oktatási ütemtervet a tárgyévet megelőző év december 15-éig, míg azok módosítását a hatálybalépését megelőző 5. munkanapig megküldi a hatóságnak és a vizsgaközpontnak. Az oktatási ütemtervhez csatolni kell a megbízó vasúti társaság nyilatkozatát arról, hogy a regisztrált szervezetet megbízta a munkavállalói időszakos oktatásával. Ha a megbízó vasúti társaság és a regisztrált szervezet által kötött szerződés megszűnik, a megbízó vasúti társaság a szerződés megszűnésének időpontjától számított 3 munkanapon belül köteles a hatóságot írásban tájékoztatni, hogy a munkavállalói időszakos oktatásával melyik regisztrált szervezetet bízza meg.”

9. § Az R. 30. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A vasúti társasági vizsgák esetében a bejelentéseket a regisztrált szervezetnek a vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében a vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőző 5. munkanapig rögzítenie kell.”

10. § (1) Az R. 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie, ha az (5) bekezdésben előírt időben sikertelen javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott vizsgát nem pótolta. A munkavállaló a sikertelen vagy az elmulasztott soron kívüli vizsga napjától számított 5. munkanap után, legfeljebb 3 hónapon belül pótolhatja az elmulasztott vizsgát vagy 3 alkalommal tehet javítóvizsgát.”

(2) Az R. 31. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A vasúti társasági vizsgák esetében a vizsgaeredményeket a vizsgáztatást végzőnek a vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében az időszakos vizsga utolsó napján rögzítenie kell.”

11. § Az R. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az alapvizsgát és időszakos vizsgát tett munkavállalók nyilvántartása a vizsgáztató szervezet adatszolgáltatása alapján a hatóság és az alkalmazó vasúti társaság feladata. A vizsgázók, valamint az alap- és időszakos vizsgák adatait tartalmazó nyilvántartások, anyakönyvek nem selejtezhetők, és elektronikus úton is nyilvántarthatók.”

12. § Az R. 35/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vasúti társaság, amelynek munkavállalói számára az új vasúti pályahálózat-ismeret a munkavégzés feltétele, az előképzési program alapján megszervezi a vizsgabiztosok, a vasútszakmai oktatók, a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók és a munkavállalók részére a vasúti pályahálózat-ismeretre vonatkozó elméleti képzést. Az elméleti képzést az előképzési program alapján bármely vasútszakmai oktató vagy különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató is megtarthatja, akinek általános vasúti pályahálózat-ismereti vagy forgalmi képesítése van.”

13. § Az R. VI. fejezete a következő 30/C. alcímmel egészül ki:

„30/C. Egyéb vasúti hatósági képzések
35/F. § A vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő egyéb vasúti hatósági képzéseket a 10. melléklet tartalmazza. Az egyéb vasúti hatósági képzések a hatóság által a 11. melléklet szerinti szempontrendszer alapján jóváhagyott képzési program alapján végezhetők.”

14. § Az R. 37. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelettel megállapított, a vizsgáztató szervezetre, valamint a vasúti társasági vizsgára vonatkozó rendelkezéseket 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.”

15. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. a 6. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(7) Az R. a 7. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

16. § Az R.

2. 1. § b) pontjában a „vasútszakmai oktatók (a továbbiakban: oktatók)” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktatók és a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók” szöveg,

3. 2. § 3. pontjában a „mozgólépcső üzemvezető munkakörben” szövegrész helyébe a „mozgólépcső üzemvezető, különleges kötöttpályás üzemvezető, turisztikai hajtány üzemvezető munkakörben” szöveg,

4. 2. § 7. és 8. pontjában a „vasúti vizsgaközpont” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezet” szöveg,

5. 2. § 9. pontjában a „vasútszakmai oktató” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktató vagy különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg,

7. 6. § (6) bekezdésében a „képzőszervezet nyújtja be a vizsgaközpontnak” szövegrész helyébe a „képzőszervezet készíthet” szöveg,

8. 7. alcím címében a „vasútszakmai oktatók” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktatók, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók” szöveg,

9. 8. § (1) bekezdés a) pontjában, 8. § (5) bekezdés b) pontjában, 14. § (2) bekezdés c) pontjában, 14. § (3) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében a „vasútszakmai oktatói” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktatói vagy különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatói” szöveg,

10. 8. § (3) bekezdésében a „című, továbbá a 3. melléklet „VI. Elővárosi vasúti pályahálózat” cím „2. Elővárosi vasúti járművezetői alapképzések” táblázat 10. sor „Munkamódszer átadás” című képzések során” szövegrész helyébe a „című képzés során” szöveg,

11. 11. § (1) bekezdésében a „hetedik napig a hatóságnak és a vizsgaközpontnak” szövegrész helyébe a „hetedik napig elektronikus úton a vizsgaközpontnak” szöveg,

12. 15. § (2) bekezdés c) pontjában a „vizsgaközponttal” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezettel” szöveg,

13. 15. § (3) bekezdésében, 33. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 34. § (1) bekezdésében a „vizsgaközpont” szövegrészek helyébe a „vizsgáztató szervezet” szöveg,

14. 15. § (3) bekezdésében a „vizsgaközpontnak” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezetnek” szöveg,

15. 15. § (4) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében a „vasúti vizsgaközpont” szövegrész helyébe a „vasúti társaság” szöveg,

16. 22. § (3) bekezdésében a „tekintettel soron kívüli” szövegrész helyébe a „tekintettel – a hatósági vizsga megnevezésével – soron kívüli” szöveg,

17. 23. § (1) bekezdésében az „A vasútszakmai oktató” szövegrész helyébe az „A vasútszakmai oktató és a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg, valamint a „vasúti közlekedés” szövegrészek helyébe a „vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés” szöveg,

18. 23. § (3) bekezdésében a „vasútszakmai oktató” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktató és a különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg,

19. 27. § (2) bekezdésében a „legalább három éves oktatási időkeretnek” szövegrész helyébe a „legalább a távollét utolsó évének megfelelő egy éves oktatási időkeretnek” szöveg,

20. 31. § (3) bekezdésében a „vizsgaközpont előírásai” szövegrész helyébe a „vizsgáztató szervezet előírásai” szöveg,

21. 33. § (1) bekezdésében a „jelentkezéskor – a vizsgaszabályzatban meghatározott esetekben – alapvizsga bejelentőt kell használni” szövegrész helyébe a „jelentkezés szabályait a vizsgaszabályzatban kell meghatározni” szöveg,

22. 34. § (3) bekezdésében a „vagy 2 évet nem meghaladó időtartamra foglalkozásától” szövegrész helyébe a „vagy foglalkozása körében elkövetett bűncselekménye miatt 2 évet nem meghaladó időtartamra foglalkozásától” szöveg,

23. 35/A. § (1) bekezdésében a „követően” szövegrész helyébe a „megelőzően” szöveg,

24. 35/A. § (5) bekezdésében a „vasútszakmai oktató” szövegrészek helyébe a „vasútszakmai oktató, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg,

25. 35/A. § (7) bekezdésében, 35/B. § (10) bekezdésében, 35/C. § (5) bekezdésében a „képzési program vizsgaközpont általi jóváhagyását” szövegrész helyébe a „vizsgamegnevezés meghatározását” szöveg,

26. 35/B. § (2) és (3) bekezdésében, 35/C. § (2) bekezdésében a „vasútszakmai oktatók” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktatók, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók” szöveg,

27. 35/B. § (2) és (6) bekezdésében, 35/C. § (2) bekezdésében, 35/D. § (2) bekezdésében a „vasútszakmai oktató” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktató, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató” szöveg,

28. 35/B. § (4) bekezdésében a „vasútszakmai oktatókat” szövegrész helyébe a „vasútszakmai oktatókat, különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatókat” szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R.

a) 19. § (6) bekezdésében a „– ha a vezetési gyakorlat és a típusismereti modul vizsga nem egyszerre kerül lebonyolításra –” szövegrész,

c) 35/A. § (3) bekezdésében, 35/B. § (4) bekezdésében, valamint 35/C. § (3) bekezdésében az „a vizsgaközpontnak és” szövegrész.

18. § Ez a rendelet 2018. augusztus 15-én lép hatályba.

19. § Ez a rendelet a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (1) bekezdés b) pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez

1.    Az R. 1. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi- és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, különleges kötöttpálya-hálózat”
2.    Az R. 1. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

 

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök)

 

 

 

 

8.

Vasútüzem vezető, üzemvezető

A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedési tevékenység és a turisztikai hajtány szakmai irányításának ellátása.

 

 

 

3.    Az R. 1. melléklet I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, kisvasút, múzeumvasút című táblázat 40–55. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

 

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök)

 

 

 

 

40.

TEB vezetőmérnök

A vasúti pálya – felső-vezeték, vontatási alállomás, biztosító-berendezés, távközlő-berendezés – villamos infrastruktúrájának üzemeltetése (karbantartása, felügyelete) során a feladatok irányítása, szervezése, koordinálása, ellenőrzése.

 

41.

TEB szakaszmérnök

 

42.

Technológiai rendszerszakértő

 

43.

Távközlőmester, beosztott távközlőmester

 

44.

Területi távközlő diszpécser

 

45.

Erősáramú mester, erősáramú beosztott mester

 

46.

Erősáramú művezető

 

47.

Elektrikus, Elektrikus diszpécser

 

48.

Felsővezeték szerelő

 

49.

Felsővezeték szerelő különleges körülmények között: nagy magasságban, 25 kV feszültség közelében

 

50.

Biztosítóberendezési vonalellenőr

 

51.

Blokkmester, beosztott blokkmester

 

52.

Biztosítóberendezési művezető

 

53.

Biztosítóberendezési műszerész

 

54.

Biztosítóberendezési lakatos

 

55.

Területi biztosítóberendezési diszpécser

 

 

 

4.    Az R. 1. melléklet II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat című táblázata a következő 23. sorral egészül ki:

 

(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

 

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök)

 

 

 

 

23.

Távközlő diszpécser

A távközlő-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.

 

 

 

5.    Az R. 1. melléklet II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat című táblázata a következő 27. sorral egészül ki:

 

(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

 

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök)

 

 

 

 

27.

Blokkmester,
beosztott blokkmester

A vasúti biztosító-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

 

 

 

6.    Az R. 1. melléklet II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat című táblázat 28–30. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő 31. sorral egészül ki:

 

(Sorszám

Munkakör

Feladatkör

 

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezés fenntartásával összefüggő munkakörök)

 

 

 

 

28.

Biztosító berendezési művezető

A vasúti biztosító-berendezés műszaki állapotának előírás szerinti vizsgálata, mérése és ellenőrzése, a feltárt hiányosságok megszüntetése.
A biztosítóberendezések felügyeletének ellátása, ellenőrzése, fenntartása, karbantartása.

 

29.

Biztosító berendezési műszerész

 

30.

Biztosító berendezési lakatos

 

31.

Biztosító berendezési diszpécser

 

 

 

7.    Az R. 1. melléklete a következő III. résszel egészül ki:
„III. Egysínű függővasúti pálya

 

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

 

1.

Egysínű függővasúti járművezető

A mozdony üzemeltetése, vezetése, megindítása, megállítása, felügyelete, az üzembiztos állapot biztosítása a föld alatti és a föld feletti pályahálózaton.

8.    Az R. 1. melléklet IV. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. Valamennyi pályahálózat, kivéve a különleges kötöttpálya-hálózat

 

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

 

1.

Vasútszakmai oktató

A képző szervezet, illetve vasúti társaság megbízásával az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és vizsgáztatási feladatai.

9.    Az R. 1. melléklete a következő V. résszel egészül ki:
„V. Különleges kötöttpálya-hálózat

 

Sorszám

Munkakör

Feladatkör

 

1.

Különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató

A képző szervezet, illetve vasúti társaság megbízásával az alapképzésben és időszakos oktatásokon oktatói tevékenység végzése, valamint a vasúti társaság ügykörébe tartozó, nem hatósági vizsgaköteles témakörök képzési és vizsgáztatási feladatai.

2. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez
Időszakos oktatásra, valamint időszakos vizsgára kötelezett munkavállalók és az időszakos oktatás rendje

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

 

Országos jelentőségű vasútvonalak

Térségi vasúti pályahálózat

Saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány

Elővárosi vasúti pályahálózat

Helyi, városi vasúti pályahálózat

Valamennyi különleges kötöttpálya-hálózat

2.

 

Éves oktatási idő óra-
számban

Gyakoriság
– hónap

Éves oktatási idő óra-
számban

Gyakori-
ság
– hónap

Éves oktatási idő óraszám-
ban

Gyakori-
ság

hónap

Éves oktatási idő óra-
számban

Gya- kori- ság

hónap

Éves
oktatási idő óra-
számban

Gyakoriság
– hónap

Éves
oktatási idő óra-
számban

Gyakoriság
– hónap

3.

Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök

30

3

30

3

12

6

12

6

12

6

12

6

4.

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök – országos pályahálózat
1. melléklet 15–22. sorszámú munkakörök

30

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök – országos pályahálózat –
1. melléklet 1–14; 23–39/B. sorszámú munkakörök

12

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Vasúti pálya üzemeltetésével összefüggő munkakörök, kivéve országos pályahálózat

-

-

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

7.

Távközlő, erősáramú és biztosítóberendezések fenntartásával összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

8.

Vasúti pálya fenntartásával összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

9.

Személyszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

10.

Áruszállítási szolgáltatással összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

11.

Járművek üzemeltetésével és fenntartásával összefüggő munkakörök

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

6

12

3. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez

A vasúti, a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő képzések, a képzésben való részvétel feltételei, az alapképzés témakörei, a hatósági vizsgák vizsgatevékenységei, témakörei, a vizsgáztatás feltételei, a vizsgák megfeleltetése, a képzéssel betölthető munkakörök
1.     A képzések és a hatósági vizsgák megnevezése az infrastruktúra – az utasításrendszer – feltüntetésével értelmezendő.
2.     A vizsga megfeleltetése: a képzéshez, azonos infrastruktúrához kapcsolódó érvényes, sikeres hatósági vizsga megléte esetén a vizsga megfeleltetésénél felsorolt hatósági alap- és időszakos vizsgákat külön nem kell tenni.
3.     Időszakos vizsgán e melléklet táblázataiban meghatározott vizsgabizottság helyett 1 fő vizsgabiztos is kijelölhető.
A vasúti pályahálózat üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos alapképzések
I. Országos jelentőségű vasútvonalak, térségi és saját célú vasúti pályahálózat, iparvágány, különleges kötöttpálya-hálózat

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga

vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

2.

Általános forgalmi

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti: Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Forgalmi szolgálattevő: általános forgalmi

- Vonat fel- és átvevő

- Vonali tolatásvezető

- Tolatásvezető

- Kocsirendező

- Vontatási telepi rendező

- Váltókezelő

- Térközőr

- Jelzőőr

- Biztosítóberendezési forgalmi

- Erősáramú forgalmi

- Egyszerűsített forgalmi:

pálya szakszolgálat

- Egyszerűsített forgalmi: biztosítóberendezési szakszolgálat

- Egyszerűsített forgalmi:

erősáramú szakszolgálat

- Egyszerűsített forgalmi:

távközlő szakszolgálat

- Vasúti munkavezető

- Vezető jegyvizsgáló

- Jegyvizsgáló

- Egyszerűsített forgalmi:

személyszállítási szolgáltatás

- Egyszerűsített forgalmi:

árufuvarozási szolgáltatás

- Egyszerűsített forgalmi:

gépészeti szolgáltatás

- Mozdonyfelvigyázó

- Villamos-fűtési lakatos

- Különleges kötöttpálya-hálózaton

vonatkísérő, Gyermekvasúti vonatkísérő

- 3., 7-23., 25-30. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

- Forgalmi üzemmérnök

- Forgalmi technológus

- Forgalmi technológiai szakelőadó

- Különleges szabályozást igénylő

küldemények irányítója

- Állomáskezelő

 

 

3.

Forgalmi szolgálattevő: általános forgalmi

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Váltókezelő

- Térközőr

- Jelzőőr

12-14. sorszám alatt felsorolt munkakörök

4.

Önállósító forgalmi

Általános forgalmi vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Gyakorlati ismeretek:160 óra oktató forgalmi szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati munkavégzés

Kiegészítő témakörök:

- Biztosítóberendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Általános forgalmi

- Forgalmi szolgálattevő: általános forgalmi

- Forgalmi szolgálattevő: Önállósító forgalmi

- Vonat fel- és átvevő

- Vonali tolatásvezető

- Tolatásvezető

- Kocsirendező

- Vontatási telepi rendező

- Váltókezelő

- Térközőr

- Jelzőőr

- Biztosítóberendezési forgalmi

- Erősáramú forgalmi

- Egyszerűsített forgalmi: pálya szakszolgálat

- Egyszerűsített forgalmi: biztosítóberendezési szakszolgálat

- Egyszerűsített forgalmi: erősáramú szakszolgálat

- Egyszerűsített forgalmi: távközlő szakszolgálat

- Vasúti munkavezető

- Vezető jegyvizsgáló

- Jegyvizsgáló

- Egyszerűsített forgalmi: személyszállítási szolgáltatás

- Egyszerűsített forgalmi: árufuvarozási szolgáltatás

- Egyszerűsített forgalmi: gépészeti szolgáltatás

- Mozdonyfelvigyázó

- Különleges kötöttpálya-hálózaton vonatkísérő, Gyermekvasúti vonatkísérő

- Villamos-fűtési lakatos

- 2-4., 7-23., 25-30. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

- Forgalmi csomóponti vezető

- Forgalmi koordinátor

- Állomásfőnök I-III.

- Térfőnök

- Hálózati fő- üzemirányító

- Tervező főirányító

- Területi fő-üzemirányító

- Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító

- Forgalmi vonalirányító

- KÖFI irányító

- KÖFE irányító

- Forgalmi szolgálattevő

- Külső forgalmi szolgálattevő

- Naplózó forgalmi szolgálattevő

- MEFI irányító

- MERÁFI irányító

- Forgalmi ügyeletes tiszt

- Gyermekvasúti forgalmi állomásfőnök

 

5.

Forgalmi szolgálattevő: önállósító forgalmi

Általános forgalmi vizsga: forgalmi szolgálattevők részére

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Gyakorlati ismeretek: 160 óra oktató forgalmi szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati munkavégzés

Kiegészítő témakörök:

- Biztosító-berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Forgalmi szolgálattevő: általános forgalmi

- Váltókezelő

- Térközőr, Jelzőőr

- 3., 12-14. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Forgalmi szolgálattevő

- Külső forgalmi szolgálattevő

- Naplózó forgalmi szolgálattevő

- KÖFI irányító

6.

Vasútüzem vezető

- Általános forgalmi vizsga

- Biztosító-
berendezés üzemeltetése esetén: Önállósító forgalmi vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök

1. Üzemeltetési ismeretek

Kiegészítő témakörök

- Jogi ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Üzemeltetési ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Üzemvezetői munkakörök, kivéve mozgólépcső üzemvezető

7.

Vonat fel- és átvevő

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Vonat fel- és átvevő

8.

Vonali tolatásvezető

- Betöltött 18. életév

- 320 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés, gurítódombi berendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Tolatásvezető

- Kocsirendező

- Jelzőőr

- Vontatási telepi rendező

- 9., 10. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Vonali tolatásvezető

- Jelzőőr

- Vonat fel- és átvevő

9.

Tolatásvezető

- Betöltött 18. életév

- 320 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés, gurítódombi berendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési

ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Kocsirendező

- Jelzőőr

- Vontatási telepi rendező

- 10. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Forgalmi kocsimester

- Tolatásvezető

- Gurításvezető

- Jelzőőr

10.

Kocsirendező

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Vontatási telepi rendező

- Vonali kocsirendező

- Kocsirendező

- Saruzó

- Fékező: tolatásnál, gurításnál

- Vágányfék kezelő

- Vontatási telepi rendező

- Vontatási telepi váltókezelő

- Szállítmánykísérő

- Jelzőőr

11.

Vontatási telepi rendező

Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Kocsirendező

- Vonali kocsirendező

- Jelzőőr

- Vontatási telepi rendező

- Kocsirendező

- Vonali kocsirendező

- Jelzőőr

12.

Váltókezelő

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Váltókezelő

- Vezető váltókezelő

- Gyermekvasúti vezető

váltókezelő

- Jelzőőr

- Útsorompókezelő

13.

Térközőr

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- 14. sorszám alatt felsorolt munkakör

- Térközőr

- Útsorompókezelő

- Vonatjelentőőr

14.

Jelzőőr

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

15.

Biztosító-berendezési forgalmi

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- 14. sorszám alatt felsorolt munkakör

- Biztosítóberendezési műszerész

- Biztosítóberendezési lakatos

16.

Erősáramú forgalmi

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- 14. sorszám alatt felsorolt munkakör

- Felsővezeték szerelő

- Felsővezeték szerelő különleges körülmények között: nagy magasságban, 25 kV feszültség közelében

17.

Egyszerűsített forgalmi:

pálya szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Vasúti munkavezető

- 14. és 21. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Pályás vezetőmérnök

- Pályás szakaszmérnök

- Főpályamester

- Pályamester

- Vonalkezelő

- Pályás technikus

- Pályás diszpécser

18.

Egyszerűsített forgalmi:

biztosító-berendezési szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr,

- Biztosítóberendezési forgalmi

- 14-15. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

- Biztosítóberendezési Vezetőmérnök

- Biztosítóberendezési szakaszmérnök

- Biztosítóberendezési technológiai rendszerszakértő

- Biztosítóberendezési vonalellenőr

- Blokkmester, beosztott blokkmester

- Területi biztosítóberendezési diszpécser

- Biztosítóberendezési művezető

- Biztosítóberendezés

technikus

19.

Egyszerűsített forgalmi:

erősáramú szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Erősáramú forgalmi

- 14., 16. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek

- Erősáramú vezetőmérnök

- Erősáramú szakaszmérnök

- Erősáramú technológiai rendszerszakértő

- Erősáramú mester, erősáramú beosztott mester

- Erősáramú művezető

- Elektrikus, elektrikus diszpécser

- Erősáramú technikus

20.

Egyszerűsített forgalmi:

távközlő szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

Jelzőőr

- 14. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Távközlő vezetőmérnök

- Távközlő szakaszmérnök

- Távközlő

technológiai rendszerszakértő

- Távközlőmester, beosztott távközlőmester

- Területi távközlő diszpécser

- Távközlő technikus

21.

Vasúti

munkavezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Vasúti munkavezető

- Vonalgondozó

- Előmunkás

- Jelzőőr

22.

Vezető jegyvizsgáló

- Betöltött 18. életév

- 3 hónap jegyvizsgálói gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jegyvizsgáló

- Vezető jegyvizsgáló: belföldi, nemzetközi

- 23. sorszám alatt felsorolt munkakörök

23.

Jegyvizsgáló

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

- Általános ismeret a személyszállító járművekre

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Belföldi, nemzetközi jegyvizsgáló

- vonatkezelő-levelező, kirakó

24.

Kocsivizsgáló

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Járműszerkezeti ismeretek

2. Műszaki kocsiüzemeltetési ismeretek

3. Jelzési ismeretek

4. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

3. Járműszerkezeti ismeretek

Gyakorlati:

1. Műszaki kocsi- üzemeltetési ismeretek

Vizsgabizottság:

1 fő vizsgabiztos – a vizsga elnöke,

forgalmi –,

1 fő vizsgabiztos

– műszaki –

- Villamos-fűtési lakatos

- 30. sorszám alatt felsorolt munkakörök

- Kocsivizsgáló

- Féklakatos

- Kocsivizsgáló művezető

- Tengelyátszerelő

25.

Egyszerűsített forgalmi:

személyszállítási szolgáltatás

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Személyszállítási főirányító

- Személyszállítási üzemeltetési vezető

- Személyszállítási technológus.

- Területi vontatási szolgáltatási központvezető

- Vontatási szolgáltatási telephelyvezető

- Területi vontatási vezető

- Vontatási-telepvezető

- Vontatási technológus

- Vontatási reszortos

- Vontatási gépészeti vonalellenőr

- Vontatási vezetőmérnök

- Területi vontatási főirányító

26.

Egyszerűsített forgalmi:

árufuvarozási szolgáltatás

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Raktárnok

- Árufuvarozási főnök

- Árufuvarozási állomási operatív koordinátor

- Árutovábbítási üzemirányító

- Területi vontatási szolgáltatási központvezető

- Vontatási szolgáltatási telephelyvezető

- Területi vontatási vezető

- Vontatási-telepvezető

- Vontatási technológus

- Vontatási reszortos

- Vontatási gépészeti vonalellenőr

- Vontatási vezetőmérnök

- Területi vontatási főirányító

- Hálózati árufuvarozási vontatási főirányító, irányító

- Árutovábbítási vontatási irányító

27.

Egyszerűsített forgalmi:

gépészeti szolgáltatás

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Villamos-fűtési lakatos

- 30. sorszám alatt felsorolt munkakörök,

- Járműfenntartási

vezető,

- Járműfenntartási vezetőmérnök,

- Kocsivizsgálati vezető

- Kocsivizsgálati vezetőmérnök

28.

Mozdony-
felvigyázó

- Betöltött 20. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési Ismeretek.

2. Forgalmi Ismeretek.

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Mozdonyfelvigyázó

- Külsős mozdonyfelvigyázó

- Gépészeti diszpécser

29.

Különleges kötöttpálya-
hálózaton vonatkísérő,

Gyermekvasúti vonatkísérő

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési Ismeretek

2. Forgalmi Ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Vonatvezető: különleges kötöttpálya-hálózaton

- Fékező: különleges kötöttpálya-hálózaton

- Gyermekvasúti vonatvezető

- Gyermekvasúti vezető jegyvizsgáló

- Jelzőőr

30.

Villamos-fűtési lakatos

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési Ismeretek.

2. Forgalmi Ismeretek.

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

-

- Villamos-fűtési lakatos, szerelő

31.

Egyszerűsített forgalmi tolatásvezető

- Betöltött 18. életév

- 24 óra igazolt kocsirendezői gyakorlat

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:

- Tűzvédelmi ismeretek

- Egészségügyi ismeretek

- Környezetvédelmi ismeretek

- Munkavédelmi ismeretek

- Távközlő-, biztosítóberendezés, gurítódombi berendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:

Írásbeli, szóbeli

1. Jelzési ismeretek

2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Kocsirendező

- Kocsirendező

- Sajátcélú vasúti pályahálózaton, iparvágányon tolatásvezető, ha az éves kocsi forgalom 365 kocsit és a tolatási napok száma az éves 60 napot nem haladja meg

- Vontatási telepi rendező

- Vontatási telepi váltókezelő

- Vontatási telepen a Vontatási telepi rendező, valamint a Vontatási telepi váltókezelő munkakört csak akkor töltheti be, ha a mozdonynak minősülő járművek tolatását vezeti

II. Elővárosi, helyi és városi vasúti pályahálózat
II.1. Elővárosi vasúti pályahálózat

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsga-
tevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

2.

Általános forgalmi

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezető-jegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített forgalmi: távközlő-, villamos felsővezetéki-, biztosítóberendezési-, pálya szakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Jelzőőr
- Egyszerűsített forgalmi:
általános vasútüzemi

- 4-12. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Naplózó

3.

Önállósító forgalmi

- Általános forgalmi vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Gyakorlati ismeretek: 160 óra oktató forgalmi szolgálattevő felügyelete melletti gyakorlati munkavégzés

Kiegészítő témakörök:
– Biztosítóberendezés ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Általános forgalmi
- Váltókezelő
- Térközőr
- Tolatásvezető
- Vezető-jegyvizsgáló
- Vonatvezető
- Egyszerűsített forgalmi: távközlő-, villamos felsővezetéki-, biztosítóberendezési-, pálya szakszolgálat
- Vasúti munkavezető
- Jelzőőr
- Egyszerűsített forgalmi:
általános vasútüzemi

- 2., 4-12. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Üzemegységi diszpécser
- Központi forgalomirányító
- Forgalmi szolgálattevő, jelenlétes forgalmi szolgálattevő

4.

Váltókezelő

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
–Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
–Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Váltókezelő

5.

Térközőr

- Betöltött 18 életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Sorompókezelő
- Térközőr
- Vonatjelentő-őr
- Szükség vonatjelentő-őr
- Jelzőőr
- Biztosítóberendezési műszerész
- Biztosítóberendezési lakatos
- Távközlő műszerész

6.

Tolatásvezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Tolatásvezető
- Kocsirendező

7.

Vezető-jegyvizsgáló

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek


Kiegészítő témakörök:
–Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Vezető-jegyvizsgáló
- Jegyvizsgáló

8.

Vonatvezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Vonatvezető
- Műszaki irányító

9.

Egyszerűsített forgalmi:
pálya, távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezési szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
– Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Távközlőmester
- Blokkmester, beosztott blokkmester
- Biztosítóberendezési művezető
- Elektrikus
- Pályamester
- Pályás szakszolgálat, készenlétes
- Pályás szakszolgálat, művezető
- Biztosítóberendezési diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Pályás szakszolgálat szolgálatvezető
- Pályás szakszolgálat üzemvezető
- Pályás szakszolgálat technikus

10.

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
–Tűzvédelmi ismeretek
– Egészségügyi ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek
– Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

11.

Jelzőőr

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
–Tűzvédelmi ismeretek
–Egészségügyi ismeretek
–Környezetvédelmi ismeretek
–Munkavédelmi ismeretek
– Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1.Jelzési ismeretek
2.Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jelzőőr

12.

Egyszerűsített forgalmi:
általános vasútüzemi

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútüzemi technológiák: forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer és közlekedésbiztonsági alapismeretek
2. Jelzési és forgalmi ismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó alapismeretek
4. Vasúti járművekkel kapcsolatos alapismeretek

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

Elméleti:
Írásbeli és szóbeli
1. Vasútüzemi technológiák: forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer és közlekedésbiztonsági alapismeretek
2. Jelzési és forgalmi ismeretek,
3. Vasúti pályákra vonatkozó alapismeretek
4. Vasúti járművekkel kapcsolatos alapismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Jegyvizsgáló
- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás

II.2. Helyi és városi vasúti pályahálózat
II.2.1. Közúti vasúti – villamos – pályahálózat

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsga-
tevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

2.

Forgalmi diszpécser

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeretek: KRESZ

1 fő vizsgabiztos

- Váltóőr
- Vonatvezető
- Kísérő

- 3., 4., 5. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Forgalmi diszpécser
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető

3.

Váltóőr

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és biztosítóberendezés ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeretek:
KRESZ

1 fő vizsgabiztos


- Váltóőr,
- Tabulátorkezelő
- Jelzőőr

4.

Vonatvezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek

Elméleti
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ

1 fő vizsgabiztos

- Kísérő

- 5. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Vonatvezető

5.

Kísérő

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret:
KRESZ

1 fő vizsgabiztos


- Kísérő

6.

Egyszerűsített forgalmi: távközlő-, erősáramú-, biztosító- berendezési szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeretek, kivéve távközlő szakszolgálat

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Távközlőmester, műszerész
- Blokkmester, beosztott blokkmester
- Biztosítóberendezési művezető
- Biztosítóberendezési műszerész
- Biztosítóberendezési lakatos
- Biztosítóberendezési diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Felsővezeték szerelő

7.

Egyszerűsített forgalmi: pálya szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret:
KRESZ

1 fő vizsgabiztos


- Szolgálatvezető
- Üzemvezető
- Pályamester
- Technikus
- Készenlétes
- Művezető

8.

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-berendezés ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Közlekedési ismeret: KRESZ

1 fő vizsgabiztos


- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Pályamunkás

II.2.2. Földalatti vasúti pályahálózat – Metró –

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

2.

Utasforgalom- irányító

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Mozgólépcső ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
- Általános járműismeret
- Utasforgalom irányítási gyakorlat: vasútszakmai oktató felügyelete alatti munkavégzés

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
3. Mozgólépcső
ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Egyszerűsített forgalmi: a távközlő-, erősáramú-, biztosító- berendezési- és pálya szakszolgálatok részére
- Vasúti munkavezető

- Az 5., 6. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek,
- Központi utasforgalom-irányító diszpécser
- Műszaki diszpécser
- Állomási utasforgalom irányító, diszpécser
- Központi forgalmi menetirányító megbízottja
- Peronőr

3.

Vonatforgalom irányító

- Betöltött 20. életév
- Utasforgalom irányítói vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosító-berendezés és harmadik sínes villamos berendezés ismeret
- Általános járműismeret
- Vonatforgalom irányítási gyakorlat: vasútszakmai oktató felügyelete alatti munkavégzés

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Utasforgalom-irányító
- Tolatásvezető
- Egyszerűsített
forgalmi: a távközlő-,
erősáramú-, biztosító-
berendezési- és pálya
szakszolgálatok részére
- Vasúti munkavezető

- A 2., 4., 5., 6. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Járműtelepi forgalmi operátor
- Járműtelepi forgalmi szolgálattevő
- Központi forgalmi menetirányító
- Központi forgalmi operátor
- Állomási forgalmi szolgálattevő
- Műszakvezető diszpécser
- Kocsiszíni diszpécser

4.

Tolatásvezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosító-berendezés és harmadik sínes villamos berendezés ismeret
- Általános járműismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Egyszerűsített forgalmi: a távközlő-, erősáramú-, biztosító-berendezési- és pálya szakszolgálatok részére
- Vasúti munkavezető

- Az 5., 6. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Tolatásvezető

5.

Egyszerűsített forgalmi:
távközlő-, erősáramú-, biztosító-
berendezési- és pálya szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosító-berendezés és harmadik sínes villamos berendezés ismeret

Elméleti
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Vasúti munkavezető

- A 6. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Biztosítóberendezési művezető, műszerész
- Biztosítóberendezési diszpécser, lakatos
- Blokkmester, beosztott blokkmester
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész, diszpécser
- Pályafenntartási Szolgálatvezető
- Pályafenntartási Üzemvezető
- Pályamester
- Pályafenntartási Technikus
- Pályafenntartási Készenlétes
- Pályafenntartási Művezető
- Központi forgalmi menetirányító megbízottja

6.

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és harmadik sínes villamos berendezés ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

II.2.3. Millenniumi földalatti vasút

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

2.

Vonat és utasforgalom irányító

- Betöltött 20. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és biztosítóberendezés, villamos felsővezetéki berendezés és pályaismeret
- Általános járműismeret
- Vonat és utasforgalom irányítási gyakorlat, felügyelet alatti munkavégzés

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Tolatásvezető
- Peronőr
- Egyszerűsített
forgalmi: a távközlő-,
erősáramú-, biztosító-
berendezési- és pálya
szakszolgálatok részére

- A 3., 4., 5. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Központi menetirányító
- Forgalmi szolgálattevő
- Térfelvigyázó
- Központi utasforgalom- irányító diszpécser
- Műszakvezető diszpécser

3.

Tolatásvezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és felsővezetéki villamos berendezés ismeret
- Általános járműismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Tolatásvezető

4.

Peronőr

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Peronőr

5.

Egyszerűsített forgalmi:
távközlő-, erősáramú-, biztosító-
berendezési- és pálya szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Biztosítóberendezési művezető, műszerész l
- Biztosítóberendezési lakatos, diszpécser
- Blokkmester, beosztott blokkmester
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor
- Felsővezetékes művezető
- Felsővezetékes csoportvezető
- Műszaki diszpécser
- Műszaki ügyeletes
- Távközlő műszerész, diszpécser
- Pályafenntartási Szolgálatvezető
- Pályafenntartási Üzemvezető
- Pályamester
- Pályafenntartási Technikus
- Pályafenntartási Készenlétes
- Pályafenntartási Művezető
- Központi menetirányító helyszíni megbízottja

6.

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Szakterületre vonatkozó üzemeltetési szabályzat: szolgálati utasítás
- Távközlő- és villamos felsővezetéki berendezés ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás
- Jelzőőr

II.2.4. Fogaskerekű vasút

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

2.

Forgalmi diszpécser

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő-, biztosítóberendezés és villamos felsővezetéki berendezés ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos

- Tolatásvezető
- Váltóállító
- Jelzőőr

- A 3., 4., 5. sorszám alatt felsorolt munkakörök, amennyiben a képzésben való részvétel feltételei teljesülnek
- Forgalmi főmérnök
- Üzemvezető
- Szakszolgálat-vezető
- Forgalmi csoportvezető
- Forgalmi diszpécser

3.

Tolatásvezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret
- Járműismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Művezető
- Művezető megbízottja
- Kapcsolást végző műszaki dolgozó

4.

Váltóállító

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő- és biztosítóberendezés ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Váltóállító

5.

Jelzőőr

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek
Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Jelzőőr

6.

Egyszerűsített forgalmi:
távközlő-, erősáramú-, biztosító-berendezés szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret, kivéve távközlő szakszolgálat

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Távközlőmester,
műszerész
- Blokkmester, beosztott blokkmester
- Biztosítóberendezési művezető
- Biztosítóberendezési műszerész
- Biztosítóberendezési lakatos
- Biztosítóberendezési diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Elektrikus
- Energia diszpécser
- Energia operátor

7.

Egyszerűsített forgalmi: pálya szakszolgálat

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Szolgálatvezető
- Üzemvezető
- Pályamester
- Technikus
- Készenlétes
- Művezető

8.

Vasúti munkavezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek
- Távközlő berendezés ismeret

Elméleti
Írásbeli, szóbeli
1. Jelzési ismeretek
2. Forgalmi ismeretek

1 fő vizsgabiztos


- Vasúti munkavezető
- Vonalgondozó
- Előmunkás

III. Mozgólépcső, mozgójárda, tolópad és fordítókorong

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

2.

Mozgólépcső, mozgójárda kezelő

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési ismeretek
4. Fék- és biztosító-berendezési ismeretek
5. Az üzemeltetési szabályzat:
szolgálati utasítás ismeret
6. Hibakeresés és hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési szabályzat: szolgálati utasítás ismeret
2. Gépészeti-
berendezési ismeretek
3. Fék- és biztosító-
berendezési ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és
hibaelhárítás

1 fő vizsgabiztos


- Mozgólépcső üzemvezető
- Mozgólépcső, mozgójárda kezelő

3.

Fordítókorong- kezelő, tolópad- vezető

- Betöltött 18. életév

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Műszaki alapismeretek
2. Villamossági ismeretek
3. Gépészeti-berendezési ismeretek
4. Fék- és biztosítóberendezési ismeretek
5. Az üzemeltetési szabályzat: szolgálati utasítás ismeret
6. Hibakeresés és hibaelhárítás
7. Kezelési gyakorlat

Kiegészítő témakörök:
- Tűzvédelmi ismeretek
- Egészségügyi ismeretek
- Környezetvédelmi ismeretek
- Munkavédelmi ismeretek

Elméleti
Írásbeli, szóbeli
1. Az üzemeltetési szabályzat: szolgálati utasítás ismeret
2. Gépészeti-berendezési ismeretek
3. Fék- és biztosító-berendezési ismeretek
Gyakorlati:
1. Kezelési gyakorlat
2. Hibakeresés és hibaelhárítás

1 fő vizsgabiztos


- Fordítókorong-kezelő
- Tolópad-vezető

IV. Vasúti oktatók képzése

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységek, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

A vizsga megfeleltetése

Betölthető munkakörök megnevezése

2.

Vasútszakmai oktató: elméleti, gyakorlati oktató

Elméleti oktatói szak esetén:
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat

Gyakorlati oktatói szak esetén:
- 5 év szakmai gyakorlat
- vasúti járművezetői képzés esetén:
vasúti járművezetői képesítés

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök
Elméleti szak:
1. Vasútszakmai ismeretek elmélete és oktatásának módszertana
2. Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana
Gyakorlati szak
1. Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana
2. Gyakorlati oktatás módszertana

Kiegészítő témakörök
- Pedagógiai, andragógiai alapismeretek
- Felnőttképzés pszichológiája
- Oktatástechnológia, oktatástechnika
- Munkavédelem, tűzvédelem
- Oktatási gyakorlat
- A képzés dokumentumai

Elméleti:
Írásbeli, szóbeli
1. Oktatástechnológia, oktatástechnika
2. Vasútszakmai ismeretek oktatásának módszertana
3. Munkavédelem, tűzvédelem
Gyakorlati:
1. Vizsgatanítás

Vizsgabizottság:
1 fő vizsgabiztos – a vizsga
elnöke –,
1 fő vizsgabiztos
– vasútszakmai –


- Vasútszakmai oktató
- Különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktató

V. Vasúti járművezető alapképzések
1. A vasúti járművezető alapképzés moduláris szerkezetű, amely Általános szakmai ismeretek, Vasúti járműismereti és Vasúti pályahálózat ismereti, valamint Vezetési gyakorlat részekből áll.
2. A táblázatok tartalmazzák a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mozdonyvezetői engedélyhez és a tanúsítványhoz szükséges ismereteket, vizsgákat.
3. A Vasúti járműismereti és a Vasúti pályahálózat ismereti moduloknál feltüntetett gyakorlati időket modulonként külön-külön kell teljesíteni. A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható.
4. Kizárólag saját célú vasúti pályahálózathoz, iparvágányhoz, különleges kötöttpálya-hálózathoz kapcsolódó alapképzés kivételével valamennyi járművezető alapképzés esetén közvetlenül a képzés megkezdésekor a jelentkezőnek orientációs utazási gyakorlatot kötelező teljesíteni, amely legalább 8 óra – nappali és éjszakai körülmények között – a szükséges munkabiztonsági oktatás után.
5. Az országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes vasúti járművezetői engedély – mozdonyvezetői engedély – megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Általános szakmai ismeretek modul
b) Vezetési gyakorlat modul*
6. A térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes vasúti járművezetői engedély – mozdonyvezetői engedély – megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Általános szakmai ismeretek modul
b) Vezetési gyakorlat modul*
7. A tanúsítvány megszerzéséhez szükséges alapképzések**:
a) Kategória modul
b) Típusismereti modul
c) Infrastruktúra modul
d) Vonal- és állomásismereti modul
* Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul végrehajtása nem szükséges, az engedély megszerzéséhez típusismereti modul szükséges.
** Az okmányok kiállításához a felsorolt modulok mindegyike szükséges.
8. Betölthető munkakörök
8.1. A munkakör betöltéséhez a munkavállalónak rendelkeznie kell a szükséges, érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és tanúsítvánnyal.
8.2. A betölthető munkakörök felsorolása:
a) Az 1. mellékletben a Vasúti járművezető munkakörök, feladatkörök cím alatt felsorolt munkakörök,
b) Járművezető instruktor,
c) Főinstruktor,
d) Pilóta,
e) Kocsiszíni diszpécser,
f) Térfelvigyázó,
g) Váltóőr,
h) Tabulátorkezelő,
i) Kísérő,
j) Városi közúti vasúti – villamos – pályahálózaton: Jelzőőr,
k) Elővárosi vasúti pályahálózaton: műszaki irányító, forgalmi üzemvezető, forgalmi csoportvezető,
l) Mozdonyfelvigyázó,
m) Külsős mozdonyfelvigyázó,
n) Gépészeti diszpécser.
9. Integrált közúti-vasúti kétéltű vasúti járművezető képzés és vizsga
A közúti-vasúti kétéltű vasúti járművezető képzés egységes, integrált képzési program alapján – a modulok összevonásával – is végezhető, amely képzés összevont, integrált vizsgával zárul. Az okmányok megszerzésére vonatkozóan azokat a modulokat lehet figyelembe venni, amelyeket az integrált képzési program és az ahhoz kapcsolódó hatósági vizsga magában foglal.

1. Általános szakmai ismeretek modulok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés-modul és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységei, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

Az elméleti és gyakorlati képzés minimális ideje összesen óraszámban

Ebből az előírt gyakorlatok minimális ideje * óraszámban

2.

Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek

- A vizsga időpontjáig betöltött 20. életév
- Középfokú végzettség
- A magyar nyelv ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. A mozdonyvezetői munka,
a munkakörnyezet, a mozdonyvezető szerepe és felelőssége a vasútüzemeltetésben, a mozdonyvezetői feladatok ellátásának szakmai és személyi kívánalmai
2. Vasúti technológiák, köztük az üzemeltetési szabályok alapjául szolgáló és rendelkezések ismerete
3. A vasúti infrastruktúra alapelvei
4. Az üzemeltetési kommunikáció alapelvei
5. A vonatok és összeállításuk, valamint a vontatójárművek, a teherkocsik, a személyszállító kocsik és egyéb járművek műszaki előírásai
6. A vasút-üzemeltetéssel járó általános kockázatok
7. Fizikai alaptörvények

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

1 fő vizsgabiztos

240

40

3.

Térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek

- A vizsga időpontjáig betöltött 20. életév
- Alapfokú iskolai végzettség
- A magyar nyelv ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

Kiegészítő témakörök
- Általános munkabiztonsági ismeretek
- Elsősegélynyújtás
- Tűzvédelmi alapismeretek
- Környezetvédelmi alapismeretek
- Jogi alapismeretek

Írásbeli, szóbeli
1. Általános műszaki, elektrotechnikai ismeretek
2. Vasútüzemi technológiák:
forgalomszabályozás, forgalombiztonság, munkamódszer és közlekedésbiztonsági alapismeretek
3. Vasúti pályákra vonatkozó ismeretek
4. Vasúti fékberendezések, féktechnikai alapismeretek
5. Általános vontatójármű ismeretek
6. Általános üzemeltetési ismeretek
7. Vontatott jármű ismeretek

1 fő vizsgabiztos

60

10

* Az előírt gyakorlatok óraszáma az elméleti és gyakorlati képzés összes idejének 50 %-át nem haladhatja meg.

2. Vasúti járműismereti modulok
2.1. Kategória modulok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés-modul és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységei, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

Az elméleti és gyakorlati képzés minimális ideje összesen óraszámban

Ebből az előírt gyakorlatok minimális ideje * óraszámban

2.

Normál, széles és keskeny nyomtávolságú gőzmozdony, gőzakkumulátoros-
mozdony

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli
1. Gépszerkezettan
2. Kazánismeretek
3. Járműszerkezet
4. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
5. Üzemeltetési ismeretek
6. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

290

Kazánfűtői gyakorlat: 130

3.

Normál, széles és keskeny nyomtávolságú villamosmozdony:
váltakozó feszültségű, több áramnemű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

4.

Normál, széles és keskeny nyomtávolságú villamosmozdony:
egyenfeszültségű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

5.

Villamos meghajtású elővárosi vasúti jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

- Vezetéstechnikai gyakorlat megkezdéséhez a kategóriának és pályahálózatnak megfelelő infrastruktúra alapvizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

6.

Villamos meghajtású közúti vasúti jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános
szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

170

40

7.

Villamos meghajtású földalatti – metró – vasúti jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

8.

Villamos meghajtású földalatti – metró – vasúti jármű
– segédvezető –

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

9.

Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

10.

Villamos meghajtású fogaskerekű vasúti jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

170

40

11.

Normál, széles és keskeny nyomtávolságú dízelmozdony

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

12.

Normál, széles és keskeny nyomtávolságú karbantartó, építő vasúti jármű, vágánygépkocsi, saját géperejű vasúti munkagép

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

13.

Normál, széles és keskeny nyomtávolságú közúti-vasúti kétéltű jármű

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek
a 6. melléklet
3. pontjában meghatározott szintű ismerete - mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedélyA vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és
biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

14

4

14.

Normál, széles és keskeny nyomtávolságú motoros hajtány

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

80

20

15.

Normál, széles és keskeny nyomtávolságú hajtány

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Erőátviteli berendezések
3. Fékberendezések, fékezési
ismeretek
4. Üzemeltetési ismeretek
5. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

38

8

16.

Keskeny nyomtávolságú villamosmozdony

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

17.

Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti
berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

18.

Egysínű függővasúti dízelmozdony

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy - valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Járműszerkezetek
2. Vontató járművek gépészeti berendezései
3. Erőátviteli berendezések
4. Vezérlő szabályozó és biztonsági berendezések
5. Fékberendezések, fékezési ismeretek
6. Üzemeltetési ismeretek
7. Vezetéstechnikai ismeretek

1 fő vizsgabiztos

200

40

* Az előírt gyakorlatok óraszáma az elméleti és gyakorlati képzés összes idejének 50 %-át nem haladhatja meg.
2.2. Típusismereti modulok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés-modul és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységei, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

Az elméleti képzés minimális ideje órában megadva

Előírt gyakorlatok óraszámban

2.

Típusismeret:
járműtípus megjelöléssel

- A típusnak megfelelő kategória vizsga
A vezetési gyakorlathoz:
- A vezetési gyakorlatnál használt infrastruktúrára vonatkozó vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési
sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek

Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
4. Vezetéstechnikai ismeretek
Gyakorlati:
1. Üzemeltetési és vezetési gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

10

Jármű-ismereti gyakorlat: 10*
Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 24

3.

Földalatti –metró – vasúti segédvezetői típusismeret: járműtípus megjelöléssel

- A típusnak megfelelő kategória vizsga
- A vezetési gyakorlatnál használt infrastruktúrára vonatkozó vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok

Szóbeli:
1. Berendezések elhelyezkedése a járművön
2. Berendezések kezelése
3. Vezetési és működtetési sajátosságok
Gyakorlati:
1. Segédvezetői gyakorlat

1 fő vizsgabiztos

10

Jármű-ismereti gyakorlat: 10
Felügyelet alatti segéd vezetői gyakorlat: 24

* Közúti-vasúti kétéltű járműnél a jármű-ismereti gyakorlat ideje 5 óra.

3. Vasúti pályahálózat ismereti modulok
3.1. Infrastruktúra modulok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés-modul és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsga
megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységei, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

Az elméleti és gyakorlati képzés minimális ideje összesen óraszámban

Ebből az előírt gyakorlatok minimális ideje * óraszámban

2.

Országos jelentőségű vasútvonalakon személy vagy áruszállítás és tolatás: Infrastruktúra megjelöléssel

- Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga és érettségi végzettség vagy
- Valamely EGT államban kiadott, területi korlátozást nem tartalmazó Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete és érettségi végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pályamenti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pályamenti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

300

50

3.

Országos jelentőségű vasútvonalakon munkavégzés, karbantartás, építés és tolatás: Infrastruktúra megjelöléssel

- Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott, területi korlátozást nem tartalmazó Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

250

50

4.

Országos jelentőségű vasútvonalakon tolatás:
Infrastruktúra megjelöléssel

- Országos jelentőségű vasútvonalakra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga és érettségi végzettség vagy
- Valamely EGT államban kiadott, területi korlátozást nem tartalmazó Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete és érettségi végzettség

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik, valamint a pályamenti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben
követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Szolgálati helyek és jellemzőik, valamint a pályamenti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

120

30

5.

Saját célú, térségi és különleges kötöttpálya pályahálózaton, iparvágányon közlekedés: Infrastruktúra megjelöléssel

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pályamenti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pályamenti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

80

10

6.

Elővárosi pályahálózaton személyszállítás: Infrastruktúra megjelöléssel

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

150

30

7.

Elővárosi pályahálózaton nem személyszállítás: Infrastruktúra megjelöléssel

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga, vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya-menti berendezések ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

150

30

8.

Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás: Infrastruktúra megjelöléssel

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy
- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti jármű esetén

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pálya menti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti jármű esetén

1 fő vizsgabiztos

150

30

9.

Helyi, városi pályahálózaton nem személyszállítás:
Infrastruktúra megjelöléssel

- Országos jelentőségű vasútvonalakra vagy térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-
hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek modul vizsga vagy - valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély és a magyar nyelvnek a 6. melléklet 3. pontjában meghatározott szintű ismerete

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pályamenti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti jármű esetén

Írásbeli, szóbeli:
1. Vasútvonalak és jellemzőik, valamint a pályamenti berendezések általános ismerete
2. Jelzési, forgalmi ismeretek
3. Fékezési ismeretek
4. Közlekedésbiztonsági ismeretek
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások
6. KRESZ ismeret közúti vasúti jármű esetén

1 fő vizsgabiztos

150

30

* Az előírt gyakorlatok óraszáma az elméleti és gyakorlati képzés összes idejének 50 %-át nem haladhatja meg.

3.2. Vonal- és állomásismereti modulok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés-modul és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsgamegnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységei, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

Az elméleti képzés minimális ideje órában megadva

Előírt gyakorlatok óraszámban

2.

Vonalismeret: vonal, vonalrész megjelöléssel

- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga vagy
- Munkamódszer átadás képzésben való részvétel

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv
2. Követési rendek
3. Lejt viszonyok
4. Értekezési lehetőségek

Szóbeli:
1. Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv
2. Követési rendek
3. Lejt viszonyok
4. Értekezési lehetőségek

1 fő vizsgabiztos

1

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat vagy a járművezető mellett legfeljebb 1 fő utazási gyakorlat* útvonalanként:
legalább 3 oda vissza út

3.

Állomásismeret:
szolgálati hely, tolatási körzet megjelöléssel

- Valamely EGT államban kiadott Mozdonyvezetői engedély, valamint az adott szolgálat helynek megfelelő infrastruktúra vizsga vagy
- Munkamódszer átadás képzésben való részvétel

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv
2. Helyi ismeretek
3. Lejt viszonyok
4. Értekezési lehetőségek

Szóbeli:
1. Szolgálati helyek, általános és különleges előírások, közlekedési korlátozások, útvonalkönyv
2. Helyi ismeretek
3. Lejt viszonyok
4. Értekezési lehetőségek

1 fő vizsgabiztos

1

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat, vagy a járművezető mellett legfeljebb 1 fő utazási gyakorlat* szolgálati helyenként:
legalább 2x8 óra, tolatási körzetenként legalább 2x4 óra

* A vonal- és az állomásismereti képzések utazási gyakorlata felügyelet alatti munkavégzésnek minősül.

4. Vezetési gyakorlat modulok

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzés-modul és a hozzá kapcsolódó hatósági vizsgamegnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Hatósági vizsga vizsgatevékenységei, témakörök

Vizsgáztatásra jogosult

Az elméleti képzés minimális ideje órában megadva

Előírt gyakorlatok óraszámban

2.

Országos jelentőségű vasútvonalakon személy, illetve áruszállítás és tolatás:
infrastruktúra és kategória megjelöléssel

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat - első kategória: 320*, ebből 120 tolatás - további kategória: 100*, ebből 30 tolatás

3.

Országos jelentőségű vasútvonalakon munkavégzés, karbantartás, építés és tolatás: infrastruktúra és kategória megjelöléssel

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 320*, ebből 120 tolatás, Közúti-vasúti kétéltű járműnél 50 óra

4.

Országos jelentőségű vasútvonalakon tolatás:
infrastruktúra és kategória megjelöléssel

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

Felügyelet alattivezetési gyakorlat
-első kategória: 120*
- további kategória: 50*

5.

Saját célú, térségi és különleges kötött pálya pályahálózaton, iparvágányon közlekedés:
infrastruktúra és kategória megjelöléssel

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

Felügyelet alattivezetési gyakorlat: 50*

6.

Elővárosi pályahálózaton személyszállítás: infrastruktúra és kategória megjelöléssel

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

7.

Elővárosi pályahálózaton nem személyszállítás: infrastruktúra és kategória megjelöléssel

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

8.

Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás:
infrastruktúra és kategória megjelöléssel

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás,
lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások


Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Utastéri ajtók működtetése
4. Járműre járás
5. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

Felügyelet alatti vezetési gyakorlat: 50*

9.

Helyi, városi pályahálózaton nem személyszállítás:
infrastruktúra és kategória megjelöléssel

- Kategória vizsga és befejezett típusismereti elméleti képzés, valamint az adott vonalnak megfelelő infrastruktúra vizsga

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakörök:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

Gyakorlati:
1. Elindulás, megállás, gyorsítás, lassítás, sebességtartás
2. Jelzések figyelése, végrehajtása, szabályok alkalmazása
3. Járműre járás
4. Rendkívüli helyzetekben követendő eljárások

1 fő vizsgabiztos

Felügyelet alatti
vezetési gyakorlat: 50*

* A vezetési gyakorlat modul felügyelet alatti utazása a típusismeret modul felügyelet alatti utazásával egyidejűleg is lebonyolítható. Emberi erővel hajtott hajtány esetében külön vezetési gyakorlat modul nem szükséges.

 

5. Járművezetői gyakorlat

A képzés szükségességét a munkavállalót alkalmazó vasúti társaság dönti el.

 

A

B

C

D

1.

Képzés megnevezése

A képzésben való részvétel feltételei

A képzés témakörei

Ajánlott gyakorlatok óraszámban

2.

Munkamódszer-átadás

- Vezetési gyakorlat vizsga

Az alapvizsgának megfelelő járművön és infrastruktúrán más járművezető kísérete mellett végzett járművezetés

50

4. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez

Okmányok
1. Az alapképzéshez tartozó okmányok
1.1. Képzési jelentkezési lap
1.1.1. Tartalmazza:
1.1.1.1. a képzésben részt vevő személyes adatait,
1.1.1.2. a képzésben részt vevővel szerződő vasúti társaság, szervezet adatait,
1.1.1.3. érvényes vasúti alap- és időszakos vizsgáit,
1.1.1.4. a képzés megjelölését.
1.2. Képzési napló
1.2.1. Tartalmazza:
1.2.1.1. A képzés adatait – a képzési program, a képzőszervezet, oktatók névsora az oktatott tantárgy feltüntetésével, a képzés helyszíne, kezdete és vége –,
1.2.1.2. a megtartott elméleti és gyakorlati órák számát a tantárgy és a témák megnevezésével, az oktató aláírását,
1.2.1.3. a képzésben részt vevők névsorát – a felmentett, valamint a mentesített képzésben részt vevők neveit is –, a feleletek, beszámolók, dolgozatok érdemjegyeit képzésben részt vevőnként és tárgyanként, végül azok átlagát,
1.2.1.4. a hiányzásokat és azok pótlásának nyilvántartását.
1.3. A gyakorlati képzés személyi naplója – vasúti járművezető vezetési gyakorlat, valamint önállósító forgalmi képzés esetén –
1.3.1. Tartalmazza:
1.3.1.1. A képzésben részt vevő nevét, a képzés adatait.
1.3.1.2. A gyakorlati foglalkozások időpontját, idejét, helyét, útvonalát, a gyakorlati foglalkozás témáját, az oktató nevét és aláírását, az oktató megjegyzését.
1.3.1.3. A gyakorlati foglalkozások idejének összesítését, valamint az oktatók összegzett véleményét a képzésben részt vevő vizsgára bocsáthatóságáról.
2. Az alapvizsgához tartozó okmányok
2.1. Vizsgajegyzőkönyv
2.1.1. A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsgázó adatait, a vizsga megnevezését, valamint a „megfelelt”, „nem felelt meg” vagy „nem jelent meg” minősítést.
2.2. Anyakönyv
2.2.1. A vizsgajegyzőkönyvek adatait, a kiadott vizsgaigazolások sorszámát, a foglalkozástól történő eltiltás és a soron kívüli vizsgára kötelezés tényét az anyakönyvben kell rögzíteni.
2.3. Vizsgaigazolás
2.3.1. A vizsgaeredményről a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki a vizsgázó részére.
3. Az időszakos oktatáshoz tartozó okmányok
3.1. Oktatási napló
3.1.1. Az oktatott anyagot szakterületenként részletesen, valamint a képzésben részt vevők (a továbbiakban: munkavállalók) névsorát az oktatás megkezdése előtt be kell írni.
A munkavállalók – az oktatás befejezése után – aláírásukkal igazolják az oktatáson való részvételüket. Az utolsó aláírást követő sorban az oktató aláírásával záradékolja az oktatási naplót és feltünteti a megjelentek létszámát, valamint kihúzással megjelöli a záradékolás sorát követő üresen maradt sort vagy sorokat. A regisztrált szervezetnek az oktatási naplókat évenként január 1-jétől december 31-ig folytatólagosan kell sorszámoznia. Az oktatási napló eredeti példányát az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalókat alkalmazó vasúti társaság, egy másolati példányát a regisztrált szervezet 6 évig köteles megőrizni.
3.2. Az időszakos oktatások személyi adatlapja
3.2.1. Tartalmazza a munkáltató megnevezését, a munkavállaló nevét, munkakörét, az időszakos oktatásokon való megjelenés időpontjait és azon oktatási napló sorszámait, amelyen a munkavállaló aláírásával igazolta az oktatáson való részvételét.
A személyi adatlapot a vasúti társaság köteles vezetni és 6 évig megőrizni.
3.3. A vasúti társaság köteles az időszakos oktatást végző regisztrált szervezetekről nyilvántartást vezetni.
3.3.1. A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
3.3.1.1. a regisztrált szervezet nevét,
3.3.1.2. az oktatási napló sorszámát,
3.3.1.3. az oktatás helyszínét,
3.3.1.4. az oktatás dátumát, időpontját órától-óráig,
3.3.1.5. az oktatás témakörét.
3.3.2. A nyilvántartást a vasúti társaság köteles az oktatási ütemtervében meghatározottakkal összhangban folyamatosan és napra készen vezetni évenként január 1-jétől december 31-ig.
A nyilvántartást a vasúti társaság 6 évig köteles megőrizni.
4. Az időszakos vizsgához tartozó okmányok
4.1. Időszakos vizsgabejelentő
4.1.1. A munkavállaló időszakos vizsgára történő bejelentése.
4.2. Vizsgajegyzőkönyv az időszakos vizsgáról
4.2.1. A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsga megnevezését, a vizsgázó adatait, valamint a vizsgán elért minősítést.”

5. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez

E rendelet hatálya alá tartozó OKJ képzések a vasúti ágazatban
1.    Megfeleltetési táblázat OKJ-s végzettség esetén

 

A

B

C

D

E

1.

Szint

Tanulmányi terület

Sorszám

OKJ-s végzettség

E rendelet 3. melléklet szerinti vizsga

2.

54

525

04

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

• Dízelmozdony kategória modul
• Karbantartó, építő vasúti jármű kategória modul
• Keskeny nyomtávolságú dízelmozdony kategória modul

3.

54

525

11

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő

4.

62

521

02

Mozgólépcső ellenőr

• Mozgólépcső, mozgójárda kezelő

5.

33

521

01

Mozgólépcső karbantartó-szerelő

• Mozgólépcső, mozgójárda kezelő

6.

54

841

05

Vasútforgalmi szolgálattevő

• Általános forgalmi

7.

54

525

07

Vasúti villamos jármű szerelője

• Villamosmozdony kategória modul
• Villamos meghajtású elővárosi vasúti jármű kategória modul
• Villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória modul
• Villamos meghajtású földalatti – metró – vasúti jármű kategória modul
• Villamos meghajtású földalatti
– metró – vasúti jármű
– segédvezető – kategória modul
• Villamos meghajtású millenniumi földalatti vasúti jármű kategória modul
• Villamos meghajtású fogaskerekű vasúti jármű kategória modul
• Keskeny nyomtávolságú villamosmozdony kategória modul

8.

54

525

13

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

9.

54

525

09

Kocsivizsgáló

• Kocsivizsgáló

2.    Megfeleltetési táblázat munkakörhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó végzettség esetén

 

A

B

C

D

1.

Szakközépiskolai ágazat

Munkakörhöz vagy tevékenységhez kapcsolódó végzettség: FEOR-’08 alapján

E rendelet 3. melléklet szerinti vizsga

2.

XXI.

Közlekedés

5231/6 Jegyvizsgáló

– Jegyvizsgáló

6. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez

Egyéb vasúti hatósági képzések
1. Kazánbiztosi képzés
2. Veszélyes áruk fuvarozásába bevont vasúti kocsik műszaki vizsgálata képzés
3. Vasútszakmai oktatók pedagógiai, andragógiai továbbképzése
4. Különleges kötöttpályás közlekedési szakmai oktatók pedagógiai, andragógiai továbbképzése
5. Vasúti hatósági vizsgabiztosok pedagógiai, andragógiai továbbképzése
6. Felsőfokú kiegészítő hatósági vasúti jármű vizsgabiztosi képzés
7. Felsőfokú kiegészítő hatósági műhely részterületi vezetői képzés”

7. melléklet a 7/2018. (VII. 26.) ITM rendelethez

Képzési programok jóváhagyásának szempontjai
1. Megfelel a vizsgaközpont által meghatározott és honlapján közzétett formai követelményeknek.
2. Tartalma megfelel az 1. mellékletben meghatározott munkakör betölthetőségének és a feladatkör elláthatóságának.
A képzési program tartalmazza:
2.1. a bemeneti feltételeket;
2.2. a képzéssel megszerezhető kompetenciákat;
2.3. a szaktudás elsajátításához szükséges ajánlott és kötelező irodalmat;
2.4. a tanfolyam témaköreit, tantárgyait;
2.5. a témakörökhöz, tantárgyakhoz tartozó óraszámot;
2.6. a képzés során az elmélet és gyakorlat óráinak szétbontását;
2.7. a képzés meghatározott ismeretanyagát;
2.8. a képzés során alkalmazott módszertanokat, eszközöket;
2.9. a képzés során alkalmazott ellenőrző kérdéseket;
2.10. a visszakérdezés módját;
2.11. annak egyértelmű meghatározását, hogy a képzési program mire jogosít;
2.12. a vizsgakérdéseket;
2.13. a vizsga módszertanát;
2.14. a „Megfelelt” minősítésű vizsgára vonatkozó követelményeket;
2.15. a sikertelen vizsgára vonatkozó következményeket;
2.16. a vizsga dokumentációját;
2.17. a különleges tudnivalókat, valamint azok fellelhetőségét;
2.18. a képzéshez kapcsolódó utasítások/rendeletek nevét, számát;
2.19. a vonalismeretre vonatkozó képzési program esetén a szolgálati helyek felsorolását;
2.20. részképzés lehetősége esetén annak ismertetését;
2.21. elővizsga, részvizsga lehetősége esetén annak ismertetését;
2.22. a megengedett hiányzás mértékét;
2.23. a hiányzások pótlásának módját;
2.24. az oktatókkal szemben támasztott követelményeket;
2.25. a kiegészítő témakör és a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témakör elkülönítését.
3. A szükséges dokumentumok csatolása megtörtént.
4. Díjfizetés, valamint az erről szóló dokumentum csatolása megtörtént.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére