• Tartalom

7/2018. (VI. 26.) AM rendelet

az egyes borászati és növényegészségügyi tárgyú rendeletek módosításáról1

2018.08.01.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h) pontjaiban, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

1. §2

2. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

2. § (1)–(2)3

(3) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 14. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A (2) bekezdés szerinti határidő elmulasztását követően az első borászati termék származási bizonyítvány a Hktv. 41. §-ában foglaltak figyelembevételével kérelmezhető legkésőbb a szüret évét követő év július 15. napjáig.”

(4)–(5)4

3. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól szóló 31/2015. (VI. 9.) FM rendelet módosítása

3. §5

4. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosítása

4. §6

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdése 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

6. § Az 1. § a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletének módosításáról szóló, 2017. július 14-i 2017/1279/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–2. melléklet a 7/2018. (VI. 26.) AM rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. augusztus 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére