• Tartalom

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

2023.06.30.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ez a rendelet – a 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkében foglaltakra figyelemmel –

a) az (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) és

b) az (EU) 2018/576 bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: Végrehajtási Határozat)

végrehajtásával összefüggő, tagállami szabályozási hatáskörbe tartozó rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet alkalmazásában a Végrehajtási Rendeletben és a Végrehajtási Határozatban alkalmazott fogalmakat irányadónak kell tekinteni.

2. A dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére vonatkozó műszaki előírásokról szóló bizottsági végrehajtási rendelet és a dohánytermékeken elhelyezett biztonsági elemekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához kapcsolódó részletes rendelkezések

2. §1 A Végrehajtási Rendeletből eredő tagállami feladatok végrehajtásáért és felügyeletéért a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

2/A. §2 (1)3 A miniszter a 2. § szerinti hatáskörének ellátásához

a) a vámhatóság féléves gyakorisággal, a tárgyév július 31. napjáig és a tárgyévet követő év január 31. napjáig,

b)4 a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 3. § (5) bekezdése szerinti azonosítókibocsátó (a továbbiakban: azonosítókibocsátó) negyedéves gyakorisággal, a tárgyév április 30., július 31., október 31. és a tárgyévet követő január 31. napjáig

tájékoztatja a minisztert a Végrehajtási Rendelettel összefüggő feladatai végrehajtásáról.

(2)5 A miniszter megkeresésére a miniszter a 2. § és a 7. § szerinti feladatának ellátásához a vámhatóság, valamint az azonosítókibocsátó a Végrehajtási Rendelettel összefüggő ügyről tájékoztatást ad a miniszter részére.

(3) A miniszter megkeresésére a miniszter a 2. § és a 7. § szerinti feladatának ellátásához a vámhatóság nemzeti rendszergazdaként az 5. § (2) bekezdése szerinti lekérdezést hajt végre és annak eredményéről tájékoztatja a minisztert.

3. § (1)6

(2)7 A Végrehajtási Rendelet 4. cikk (1) bekezdés második albekezdése alapján – a Végrehajtási Rendelet 4. cikk (1) bekezdés első albekezdésétől eltérően – a Magyarországon forgalomba hozatalra kerülő dohánytermékek vonatkozásában illetékes azonosítókibocsátó az azonosítókibocsátó. Az azonosítókibocsátó e tevékenységéhez alvállalkozókat igénybe vehet azzal, hogy az összes általa igénybe vett alvállalkozó azonosító adatairól köteles tájékoztatni a minisztert.

(3) A vámhatóság az azonosítókibocsátó személyét (elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát) és azonosító kódját az internetes honlapján nyilvánosan közzéteszi, és biztosítja ezen nyilvános adatoknak az internetes honlapján való folyamatos elérhetőségét.

(4)8

(5)9

4. § (1) A Végrehajtási Rendelet 15. cikk (4) bekezdése, 17. cikk (4) bekezdése és 19. cikk (4) bekezdése szerinti azonosító kód inaktiválás alapjául a következő esetek szolgálhatnak:

a) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) alapján a vámhatóság által kiadott engedély hatályát veszti, azt felfüggesztik vagy visszavonják,

b) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyt visszavonják,

c)10 az egyedi azonosítót kérelmező a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által kibocsátott egyedi azonosító díjáról és az egyedi azonosító kibocsátásával kapcsolatos különös eljárási szabályokról szóló rendeletében meghatározott díj megfizetésével harminc napon túli késedelembe esik,

d)11 jogszabályban meghatározott egyéb eset, vagy

e)12 a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet külön feljogosítás alapján gyakorló személy ezen jogosultsága megszűnik.

(2)13 Az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóság felhívja az azonosítókibocsátót arra, hogy az érintett azonosító kódot inaktiválja. Az azonosítókibocsátó köteles az inaktiválást az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóság felhívásának kézhezvételét, az (1) bekezdés b), c) vagy e) pontja szerinti esetben az ott meghatározott feltétel bekövetkeztét követő három munkanapon belül végrehajtani.

(3)14 Ha az (1) bekezdésben hivatkozott inaktiválás alapjául szolgáló ok megszűnik, az érintett azonosító kód jogosultja kérelmezheti az azonosító kód aktiválását az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóságtól, az (1) bekezdés b), c) vagy e) pontja szerinti esetben az azonosítókibocsátótól. Ha a vámhatóság a kérelem alapján megállapítja, hogy az inaktiválás alapjául szolgáló – az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti – ok megszűnt, felhívja az azonosítókibocsátót az azonosító kód aktiválására. Az azonosítókibocsátó köteles az aktiválást a vámhatóság e felhívásának kézhezvételét, ha az inaktiválás az (1) bekezdés b), c) vagy e) pontja alapján történt, és ezen inaktiválási ok megszűnt, az aktiválási kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül végrehajtani.

(4)15 Az azonosítókibocsátó a gazdasági szereplőt az azonosító kód inaktiválásáról és az azonosító kód aktiválásáról az érintett azonosító kód, az inaktiválás, valamint az aktiválás alapjául szolgáló körülmények és jogalap megjelölésével az inaktiválás, valamint az aktiválás végrehajtásával egyidejűleg írásban tájékoztatja.

5. § (1) A Végrehajtási Rendelet 25. cikk (1) bekezdés k) pontja szerinti nemzeti rendszergazdaként a vámhatóság jár el.

(2)16 A vámhatóság jogosult az adattárakkal kapcsolatban a Végrehajtási Rendelet

a) 25. cikk (1) bekezdés l) pontja szerinti adatletöltés,

b) 26. cikk (6) bekezdése szerinti adatlekérdezés,

c) 27. cikk (2) bekezdése szerinti hozzáférés és adatlekérdezés,

d) 27. cikk (3) bekezdése szerinti egyedi szabály meghatározás, és

e) 27. cikk (5) bekezdése szerinti távoli kapcsolódás

végrehajtására.

(3)17 A Végrehajtási Rendelet 25. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti automatikus státusüzenet-küldés, valamint 27. cikk (4) bekezdése szerinti automatikus figyelmeztetések és időszakos jelentések címzettje a vámhatóság. A vámhatóság az automatikus státusüzenet-küldés, az automatikus figyelmeztetések és időszakos jelentések fogadására szolgáló elektronikus elérhetőségéről tájékoztatja a másodlagos adattár szolgáltatóját.

(4)18 A másodlagos adattár szolgáltatójával a Végrehajtási Rendelet 27. cikk (11) bekezdése szerinti, további szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megkötésére a vámhatóság jogosult a miniszter egyetértésével.

5/A. §19 (1) A Végrehajtási Rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti, a manipulálás elleni eszköz Végrehajtási Rendeletnek való megfeleléséről szóló nyilatkozatot a független harmadik fél a vámhatósághoz nyújtja be.

(2) A vámhatóság megkeresésére a gyártó és az importőr a Végrehajtási Rendelet 7. cikk (5) bekezdése szerinti hozzáférést a vámhatóság részére biztosítja.

(3) Ha a manipulálás elleni eszköz a vámhatóság rendelkezésére álló információk alapján nem felel meg a Végrehajtási Rendelet előírásainak, a vámhatóság felhívja az azonosítókibocsátót arra, hogy az érintett azonosító kódot a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint inaktiválja.

(4) Az (1) és (2) bekezdés a Végrehajtási Rendelet 7. cikk (6) bekezdése szerinti esetben nem alkalmazható.

5/B. §20 (1) A vámhatóság látja el a gazdasági szereplők Végrehajtási Rendelet szerinti kötelezettségei végrehajtásának ellenőrzését.

(2) A vámhatóság az azonosítókibocsátó megkeresésére az azonosítókibocsátó Végrehajtási Rendelet és e rendelet szerinti feladatai ellátásához az (1) bekezdés szerinti feladatkörében rendelkezésére álló adatot szolgáltat az azonosítókibocsátó részére.

(3) A vámhatóság megkeresésére az azonosítókibocsátó a vámhatóság (1) bekezdés szerinti feladatai ellátásához adatot szolgáltat a vámhatóság részére.

(4) A Végrehajtási Rendelet 20. cikk (4) bekezdése szerinti méretkorlát módosítására az azonosítókibocsátó jogosult a vámhatóság egyetértésével.

6. § A Végrehajtási Rendelet 32. cikk (5) bekezdése alapján a 10 kg-nál kisebb tömegű, az Európai Unión kívülre szánt dohánytermékek esetén a Végrehajtási Rendelet 32. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatrögzítési kötelezettség teljesíthető a logisztikai vagy postai szolgáltató saját árukövetési és nyomonkövetési rendszeréhez való hozzáférés biztosítása révén is.

7. §21 (1) A gazdasági szereplő a szerződéses kapcsolat létesítésétől számított 30 napon belül bejelenti a miniszterhez az általa szerződéses kapcsolat keretében igénybe vett elsődleges adattár szolgáltató és manipulálás elleni eszköz szolgáltató, valamint ezek alvállalkozója elnevezését, székhelyét, törvényes képviselőjének nevét és levelezési címét, valamint a szerződéses kapcsolat létesítésének időpontját és időtartamát.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerint bejelentett elsődleges adattár szolgáltatót és manipulálás elleni eszköz szolgáltatót, valamint ezek alvállalkozóját a Végrehajtási Rendelet 35. cikk (4) bekezdése szerinti éves megfelelőségi nyilatkozat benyújtására hívhatja fel. A Végrehajtási Rendelet 35. cikk (5) bekezdése szerinti változásról szóló tájékoztatást és a 35. cikk (7) bekezdése szerinti tájékoztatást a tájékoztatás benyújtására kötelezett a miniszterhez terjeszti elő.

(3) A miniszter a Végrehajtási Rendelet 35. cikk (6) bekezdése szerinti intézkedésként legfeljebb 45 napos határidő tűzésével felhívja az elsődleges adattár szolgáltatót, a manipulálás elleni eszköz szolgáltatóját, valamint ezek alvállalkozóját a függetlenség helyreállítására. A határidő egy alkalommal legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható. Ha az érintett a függetlenséget határidőben nem állítja helyre, a miniszter az azonosítókibocsátónál kezdeményezi az érintettel szerződéses kapcsolatban álló gazdasági szereplő azonosító kódjának inaktiválását a 4. § (2) bekezdése szerint. Ha az érintett a függetlenségét a gazdasági szereplő azonosító kódjának inaktiválását követően állítja helyre és erről a minisztert értesíti vagy a gazdasági szereplő az érintett helyett az (1) bekezdés szerint más szerződéses kapcsolatot jelent be, a miniszter a vámhatóságnál kezdeményezi a gazdasági szereplő inaktivált azonosító kódjának 4. § (3) bekezdése szerinti aktiválását.

(4) A miniszter haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot

a) a Végrehajtási Rendelet 35. cikk (7) bekezdése szerinti tájékoztatás benyújtásáról és annak tartalmáról,

b) az inaktiválás (3) bekezdés szerinti kezdeményezése esetén az érintett (1) bekezdés szerinti azonosító adatairól és a függetlenség helyreállítása iránti eljárás eredménytelenségéről, és

c) a b) pont szerinti inaktiválás aktiválása esetén e körülményről, az érintett (1) bekezdés szerinti adatairól és az aktiválás okáról.

8. § (1) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 6/H. §-a szerinti biztonsági elemet (a továbbiakban: biztonsági elem) a Jöt. 74. §-a szerinti dohánygyártmány zárjegy (a továbbiakban: zárjegy) tartalmazza.

(2) A zárjegynek meg kell felelnie a Végrehajtási Határozatban foglalt, a biztonsági elemre vonatkozó követelményeknek.

(3) A Végrehajtási Határozatban foglalt tagállami feladatok végrehajtásáért a vámhatóság felel.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, az 5. § (1) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 10–12. § és a 14. § az e rendelet kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

(3) A 4. §, az 5. § (2) és (3) bekezdése, a 6. §, a 7. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. § 2019. május 20-án lép hatályba.

10. § (1) A miniszter az azonosítókibocsátó kijelöléséről és a hozzá rendelt azonosító kódról e rendelet hatálybalépését követő egy hónapon belül értesíti a Bizottságot.

(2) A vámhatóság az azonosítókibocsátó személyét (elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát) és azonosító kódját az internetes honlapján első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő egy hónapon belül teszi közzé nyilvánosan.

10/A. §22 (1) E rendeletnek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a gazdasági szereplő a Módr1. hatálybalépését23 megelőzően létesített és a Módr1. hatálybalépése napján fennálló szerződéses kapcsolatra vonatkozóan a Módr1. hatálybalépését követő 30 napon belül teszi meg.

(2) E rendelet Módr1.-gyel megállapított 2/A. § (1) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettséget az azonosító-kibocsátó és a vámhatóság első alkalommal 2020. január 31-ig teljesíti a 2019. május 20. és 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

10/B. §24

11. § (1) Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2017. december 15-i (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet és

b) a dohánytermékeken elhelyezett biztonsági elemekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2017. december 15-i (EU) 2018/576 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §25

13. §26

14. §27

1

A 2. § a 247/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2/A. § (1) bekezdés záró szövegrésze az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2/A. § (1) bekezdés b) pontja az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2/A. § (2) bekezdése az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdését az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (2) bekezdése az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (4) bekezdését az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § (5) bekezdését a 81/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (1) bekezdés c) pontja az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § d) pontja és 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdés d) pontja az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdés e) pontját az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A 4. § (2) bekezdése az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított, az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (3) bekezdése az 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított, az 555/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (4) bekezdését a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

16

Az 5. § (2) bekezdése a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 5. § (3) bekezdése a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. § (4) bekezdését a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

19

Az 5/A. §-t a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

20

Az 5/B. §-t a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

21

A 7. § a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

22

A 10/A. §-t a 333/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

23

A hatálybalépés időpontja 2019. december 28.

25

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére