• Tartalom
Oldalmenü

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a helyi közszolgáltatás információs rendszerről

2018.04.26.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 10. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. alapinfrastruktúra: a helyi közszolgáltatás információs rendszer működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra, különösen a fizikai szerverek, hálózati eszközök és a virtualizációs platform;

2. alkalmazásüzemeltetés: a helyi közszolgáltatás információs rendszer alkalmazásoldali működtetése, ide nem értve a helyi közszolgáltatás információs rendszer működéséhez szükséges – nem informatikai jellegű – szakmai alkalmazástámogatói feladatokat (például az önkormányzati felhasználók napi szintű támogatása, önkormányzati és ágazati oldalról érkező fejlesztési igények meghatározása);

3. helyi közszolgáltatás: törvényben meghatározott helyi közügy, valamint helyben biztosítható közfeladat;

4. helyi közszolgáltatás információs rendszer: a települési önkormányzatok által biztosított helyi közszolgáltatások tervezésének, valamint az operatív feladatellátás szervezésének és fejlesztésének támogatását szolgáló elektronikus információs és vezetői döntéstámogató rendszer;

5. központi szolgáltató: a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) és az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.).

2. A helyi közszolgáltatás információs rendszer működtetése és üzemeltetése

2. § (1) A helyi közszolgáltatás információs rendszert (a továbbiakban: IKIR) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti.

(2) Az IKIR elemei:

a) adattárház,

b) szakmai modulok,

c) karbantartó, adatátviteli és támogató funkciók.

(3) Az IKIR a felhasználói adatigényeket strukturált adattárolást biztosító, az 1. mellékletben meghatározott forrásrendszerekből (a továbbiakban: forrásrendszerek) átvett adatokra épülő adattárházi funkció segítségével szolgálja ki.

(4) Az IKIR szakmai moduljai:

a) elemzési modul,

b) feladatellátás-tervezési és -elemzési modul,

c) elégedettségmérési modul.

(5) Az IKIR működéséhez szükséges – nem informatikai jellegű – szakmai alkalmazástámogatói feladatokat a miniszter által irányított minisztérium hivatali szervezetében működő IKIR Kompetencia Központ (a továbbiakban: Központ) látja el. A Központ feladata különösen

a) a felhasználási feltételek kialakítása,

b) a rendszerhasználathoz szükséges regisztráció menedzselése, támogatása,

c) az ügyfélszolgálati feladatok ellátása,

d) a központi forrásrendszerekből származó adatok biztosításával és a rendszer belső adatösszhangjával kapcsolatos feladatok ellátása,

e) az alkalmazástámogatás,

f) a működés ellenőrzése és a fejlesztési irányok meghatározása,

g) az incidenskezelés, hibaelhárítás koordinációja.

3. § (1) Az IKIR alapinfrastruktúra üzemeltetője és továbbfejlesztője a NISZ Zrt.

(2) Az IKIR alkalmazásüzemeltetésének és az alkalmazás továbbfejlesztésének feladatait – a 2. § (5) bekezdés a)–g) pontja szerinti szakmai alkalmazástámogatói feladatok kivételével – az IdomSoft Zrt. látja el.

(3) Az IKIR működési környezetét a Kormányzati Adatközpontban kell biztosítani.

(4) A központi szolgáltatók által ellátott feladatokra vonatkozóan az e-közigazgatásért felelős miniszter a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján központi szolgáltatási megállapodást köt, a központi szolgáltatók által ellátott feladatok finanszírozása e megállapodás keretein belül történik. Az egyes szolgáltatási szintek részletes tartalmát a központi szolgáltatási megállapodás határozza meg.

(5) A (4) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges források rendelkezésre állásáról – a közszolgáltatási szerződések finanszírozását biztosító fejezeti kezelésű előirányzat javára történő átcsoportosításáról – a miniszter gondoskodik.

3. Csatlakozási feltételek

4. § (1) Az IKIR szolgáltatásait

a) a települési önkormányzatok,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi közszolgáltatások központi szakmai tervezését, koordinációját, a feladatellátás szakmai irányítását és felügyeletét, szabályozását és finanszírozását végző központi államigazgatási szerv (a továbbiakban: központi szerv)

regisztrált felhasználói vehetik igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölteken kívüli szervezet részére az IKIR szolgáltatásainak igénybevételére a miniszterrel kötött szerződés alapján van lehetőség.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti szervek vezetői az IKIR-hez való csatlakozást a miniszternél önkéntes regisztráció útján kezdeményezhetik. A regisztráció az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 35. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti kormányzati azonosítási szolgáltatás igénybevételével történik.

(4) A csatlakozás feltétele a miniszter által meghatározott adatkezelési tájékoztató és felhasználási feltételek elfogadása.

(5) A regisztráció és az IKIR szolgáltatásainak igénybevétele a települési önkormányzatok és a központi szerv részére térítésmentes.

4. IKIR adattárház

5. § (1) Az IKIR forrásadatai:

a) a forrásrendszerek részéről átadott,

b) az IKIR felhasználói által rögzített,

c) az elégedettségmérési modulban anonim módon megadott,

d) a Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási programban (KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001) keletkezett elégedettségmérési

adatok.

(2) Az IKIR működtetésének biztosításához a forrásrendszerek az 1. mellékletben meghatározott közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat rendszeresen szolgáltatják.

(3) A miniszter és a forrásrendszer működtetéséért felelős más miniszter vagy központi szerv vezetője határozatlan idejű megállapodásban rendezik különösen az alábbiakat:

a) az átadott adatok leírása, jellemzése (adattartalom felsorolása, az egyes adatmezők leírása, a kötött értékkészlettel bíró adatkörök értékkészletének listázása és ismertetése),

b) az átadott adatok formátumának specifikálása,

c) az adatátadások rendszeressége, időzítése,

d) a korábbi évek adatainak visszamenőleges átadhatósága, e múltbeli adatok esetleges strukturális átvezetéseinek specifikálása,

e) az átadás technológiája (adathordozó, állomány le-, illetve feltöltések, online nézetek meghívása, illetve mindezek technikai paraméterei),

f) normál üzemviteli, tesztelési, hibakezelési kapcsolattartók megadása,

g) az átadott adatok láthatóságának esetleges speciális feltételei.

5. Adatkezelés

6. § (1) A forrásrendszerekből átadott adatok tartalmáért a forrásrendszer adatkezelője felel.

(2) Az IKIR-t úgy kell kialakítani, hogy a feladatellátás-tervezési és -elemzési modulban és az elégedettségmérési modulban rögzített adatokhoz csak az adatgazda települési önkormányzat férhet hozzá, azokat más települési önkormányzat kizárólag az adatgazda települési önkormányzat engedélyével ismerheti meg.

(3) Az IKIR adattárházban lévő adat közérdekű adat megismerése iránti igény alapján történő megismerését forrásrendszerekből származó adat esetén a forrásrendszer adatkezelője, a feladatellátás-tervezési és -elemzési modulban és az elégedettségmérési modulban rögzített adat esetén az adatgazda települési önkormányzat biztosítja.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–6. § és a 8–9. § 2018. április 25. napján lép hatályba.

8. § (1) A 3. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 3. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

9. §1

10. §2

1. melléklet a 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez

Az IKIR adattárház forrásai és adatkörei

 

A

B

 

Forrásrendszer

Adatkör

1.

Területi Statisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR)

A rendszerben kezelt alábbi adatkör:
T-STAR katalógus teljes mutatóállománya településsoros értékadatokkal évenként

2.

Budapesti Statisztikai Adatbázis Rendszer (BP-STAR)

A rendszerben kezelt alábbi adatkör:
BP-STAR katalógus teljes mutatóállománya kerületsoros értékadatokkal évenként

3.

Népszámlálási adatok

A rendszerben kezelt alábbi adatkörök:
a) T-STAR, BP-STAR katalógus teljes népszámlálási mutatóállománya
település/kerület soros értékadatokkal, adatvédelemmel ellátva
b) Nemzetiségi adatok (adatvédelemmel ellátva)

4.

EBR42

A rendszerben kezelt alábbi adatkörök:
a) Megalapozó felmérés adatai
b) Évközi felmérések adatai
c) Végleges felmérés adatai
d) Felülvizsgálat adatai

5.

KTÖRZS – Közhiteles hatósági törzskönyvi nyilvántartás a költségvetési szervekről és a költségvetési körben gazdálkodó szervekről

A rendszerben kezelt összes adatkör

6.

KGR-K11

A rendszerben kezelt alábbi adatkörök:
a) Elemi költségvetések adatai
b) A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképesség adata (6. havi időközi költségvetési jelentés adatai)
c) Éves költségvetési beszámolók adatai

7.

Köznevelési Statisztika (KIR-STAT)

A rendszerben kezelt összes adatkör

8.

Köznevelés Információs Rendszer (KIR) Jegyzői adatszolgáltató modul

A rendszerben kezelt összes adatkör a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámadatairól, kivéve a személyes adatokat

9.

Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI)

A rendszerben kezelt alábbi adatkör:
Szolgáltatások havi igényléseinek és igénybevételének adatai településsorosan, a szolgáltató telephelye és az igénylő, igénybevevő lakhelye szerint

10.

Szolgáltatói nyilvántartás (MŰKENG)

A rendszerben kezelt összes nyilvános adatkör

11.

Hálózatfejlesztés Támogató és Monitoring Rendszer (HTMR)

A rendszerben kezelt összes adatkör

12.

BM közfoglalkoztatási adatok

A rendszerben kezelt alábbi adatkörök:
a) Közfoglalkoztatottak létszámadatai
b) Közfoglalkoztatási szerződések keretében történt összes kifizetés és személyi jellegű kifizetések

13.

Köznevelési intézménytörzs (KIR-INT)

A rendszerben kezelt összes adatkör

14.

Helységnévtár

A rendszerben kezelt összes adatkör

15.

Személyiadat- és lakcímnyilvántartás

A rendszerben kezelt alábbi statisztikai adatok/aggregátumok:
a) Magyarország állandó lakossága településenként, születési évenként, nemek szerinti bontásban, és összesítve is;
b) Magyarország lakónépessége településenként, születési évenként, nemek szerinti bontásban, és összesítve is;
c) Magyarország 0–17 éves állandó lakossága születési hónaponként, megyénként, járási hivatalonként, településenkénti bontásban;
d) Magyarország lakosságának speciális statisztikái lakóhely (település, irányítószám), születési idő, nem, előfordulás darabszáma adattartalommal, valamint tartózkodási hely (település, irányítószám), születési idő, nem, előfordulás darabszáma adattartalommal.

16.

IKVA

A rendszerben kezelt alábbi adatkör:
Víziközműadatok

17.

KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16 „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” projekt

A helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségmérési adatok

2. melléklet a 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez3

1

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.