• Tartalom
Oldalmenü

75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról

2018.04.26.

A Kormány
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § és a 2. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott fizetésképtelenségi nyilvántartások

1. § E rendelet alkalmazásában

a) fizetésképtelenségi nyilvántartás: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) hatálya alá eső gazdálkodó szervezetek ellen Magyarországon indított csődeljárással, felszámolási eljárással és a kapcsolódó polgári peres eljárásokkal összefüggésben a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) 24. cikkében, valamint a Cstv. 6/N. §-ában felsorolt adatokra Magyarországon felállított állami nyilvántartás,

b) elektronikus adatfeldolgozás: a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 1. § 2. pontjában felsorolt tevékenységek.

2. § (1) A Kormány a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot (a továbbiakban: fizetésképtelenségi nyilvántartó) jelöli ki

a) a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására, működtetésére, valamint az elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá

b) a 2015/848 EU rendelet 25. cikke szerinti, a tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolására szolgáló informatikai rendszerrel történő kapcsolattartás kiépítésével összefüggő informatikai fejlesztési feladatokra és a kapcsolattartás működtetésével összefüggő feladatok ellátására.

(2) A fizetésképtelenségi nyilvántartó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és az adatbázis technikai biztonsági feladatait, valamint

c) a 2015/848 EU rendelet 25. cikke alapján 2019. június 26-áig felállításra kerülő, összekapcsolt tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartásokra vonatkozóan azokat a feladatokat, amelyek az információcserével, a tagállami informatikai rendszerek elektronikus kommunikációjával, valamint ezekkel kapcsolatban a magyarországi műszaki feltételek biztosításával függenek össze.

(3) A 2015/848 EU rendelet 79. cikkében meghatározott adatkezelői feladatokat a fizetésképtelenségi nyilvántartó látja el.

3. § (1) A fizetésképtelenségi nyilvántartásba történő adatszolgáltatással és az adatváltozások bejelentésével összefüggő feladatokat a csődeljárásban, illetve a felszámolási eljárásban eljáró bíróság látja el azokra az adatokra vonatkozóan, amelyek a csődeljárásban, illetve a felszámolási eljárásban hozott és a Cégközlönyben, illetve a civil szervezetek tekintetében az országos névjegyzék erre szolgáló felületén a bíróságok központi internetes oldalán közzétételre kerülő bírósági végzésekben szerepelnek. Az adatszolgáltatást a bíróság a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója részére a közzétételre kerülő végzés elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

(2) A Cstv. 6/N. § (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti eljárásokban a polgári peres eljárásban eljáró bíróság teljesíti az adatszolgáltatást a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója részére. Az adatszolgáltatást az 1. melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton kell teljesíteni a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója részére, a keresetlevél bírósághoz érkezését, illetve a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 3 munkanapon belül.

(3) A fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója automatikus technikai műveletekkel végzi el a fizetésképtelenségi nyilvántartás adatbázisa részére szükséges adatok kiemelését a bírósági határozatok adatsablonjából.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett adatokat és adatváltozásokat a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója a cégnyilvántartásból, illetve a civil szervezetek nyilvántartásából történő információátadás útján szerzi be.

(5) A fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója az adatbázisba történő adatbejegyzést és az adatok frissítését azok beérkezését követően haladéktalanul elvégzi.

4. § A fizetésképtelenségi nyilvántartó, valamint a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója a fizetésképtelenségi nyilvántartás üzembe helyezésének napjáról legkésőbb az azt megelőző napon a honlapján magyar és angol nyelvű tájékoztatást tesz közzé, amelyben el kell helyezni a fizetésképtelenségi nyilvántartás keresőfelületére mutató hiperhivatkozást is.

5. § (1) A 2015/848 EU rendelet 24. cikkében, valamint a Cstv. 6/N. §-ában felsorolt adatok megismerését a fizetésképtelenségi nyilvántartó adatfeldolgozója a honlapján keresőprogrammal biztosítja. A keresőprogram nem teszi lehetővé az adatbázis teljes tartalmának letöltését.

(2) A honlapon magyar és angol nyelven közzé kell tenni a felhasználói szabályzatot és a keresési útmutatót.

(3) A fizetésképtelenségi nyilvántartás adatfeldolgozója a nyilvántartás folyamatos elérhetőségét biztosítja, a karbantartás időszakáról tájékoztatást tesz közzé.

(4) A fizetésképtelenségi nyilvántartási adatok megismeréséért díjat és költségtérítést nem kell fizetni. A betekintő előzetesen nyilatkozik arról, hogy a fizetésképtelenségi nyilvántartás lekérdezett adataiból nem képez üzleti célú értékesítésre adatbázist, és a lekérdezett adatokat ilyen célra nem használja fel.

2. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24., 27., valamint 78. és 79. Cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

8. §1

1. melléklet a 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6/N. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti polgári peres eljárásokkal összefüggő bírósági adatszolgáltatás tartalma

1. Az adós gazdálkodó szervezet vagyonával összefüggő megtámadási kereset előterjesztése:

1.1. bíróság neve;

1.2. keresetlevél benyújtásának dátuma;

1.3. adós neve és cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma;

1.4. ügyszám.

2. Az adós gazdálkodó szervezet vagyonával összefüggő megtámadási per befejezése:

2.1. bíróság neve;

2.2. keresetlevél benyújtásának dátuma;

2.3. adós neve és cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma;

2.4. ügyszám;

2.5. befejező határozat jogerőre emelkedésének napja.

3. Az adós gazdálkodó szervezet vezetői, volt vezetői, az adós jogi személy tagjai, tulajdonosai ellen a hitelezők érdekeit sértő tevékenységük miatti felelősség megállapítása iránt kereset előterjesztése:

3.1. bíróság neve;

3.2. keresetlevél benyújtásának dátuma;

3.3. adós neve és cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma;

3.4. ügyszám.

4. Az adós gazdálkodó szervezet vezetői, volt vezetői, az adós jogi személy tagjai, tulajdonosai ellen a hitelezők érdekeit sértő tevékenységük miatti felelősség megállapítása iránt indult per befejezése:

4.1. bíróság neve;

4.2. keresetlevél benyújtásának dátuma;

4.3. adós neve és cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma;

4.4. ügyszám;

4.5. befejező határozat jogerőre emelkedésének napja.

2. melléklet a 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelethez2

1

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás