• Tartalom

2018. évi LXXVIII. törvény

2018. évi LXXVIII. törvény

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról1

2018.11.30.

1. § (1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) a 32. §-át követően a következő alcím címmel egészül ki:

„Az állatkísérlet végzésével, és a tenyésztők, beszállítók, felhasználók működésével kapcsolatos intézkedések és jogkövetkezmények”

(2) Az Ávtv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

33. § (1) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérletek végzéséről szóló jogszabályok vagy az engedélyben foglaltak megsértése esetén
a) a kísérletet folytató személyt vagy felhasználó létesítményt határidő megállapítása mellett kötelezi a hiányosság megszüntetésére, valamint a kísérlet végzését a hiányosság megszüntetéséig felfüggesztheti, vagy
b) a kísérletre vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha a hiányosság előírt módon és mértékben való megszüntetésére határidőben nem került sor.
(2) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérletek végzéséről szóló jogszabályok vagy az engedély előírásainak két éven belül történő ismételt megsértése esetén a kísérletre vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg a kísérletet folytató személyt, valamint a felhasználó létesítményt – a szabályszegés mértékére és súlyára figyelemmel – a további kísérletek végzésétől határozott időre, de legalább hat hónapra és legfeljebb három évre eltilthatja.
(3) Az állatvédelmi hatóság a kísérleti állatok tartásának körülményeiről szóló jogszabályok, valamint a tartási, tenyésztési, beszállítói engedélyben foglaltak megsértése esetén a jogsértés súlyától, a jogsértő állapot időtartamától, ismétlődésétől, valamint az állatnak okozott sérelem jellegétől függően
a) az állattartót, a tenyésztőt, a beszállítót, valamint a tenyésztő és tartó létesítményt kötelezi az észlelt hiányosság megszüntetésére, és a tevékenység végzését, valamint a létesítmény működését a hiányosság pótlásáig felfüggesztheti, vagy
b) súlyos jogszabálysértés esetén a tartási, tenyésztési, beszállítói engedélyt, valamint a létesítmény engedélyét visszavonhatja.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása nem járhat az állatok jólétére nézve hátrányos következményekkel.
(5) Az állatvédelmi hatóság az állatkísérlet végzésére vonatkozó, valamint a tartási, tenyésztési, beszállítói engedély felfüggesztése vagy visszavonása esetén kötelezi az engedélyest az állatállomány megfelelő elhelyezésére. Az elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét az e törvényben megengedett módon ki lehet oltani.”

2. § Az Ávtv.

a) 3. § 9. pontjában a „való felhasználása” szövegrész helyébe a „való – akár ismert, akár ismeretlen kimenetelű, akár invazív, akár nem invazív – felhasználása”,

b) 26. § (2) bekezdés d) pontjában a „védelme” szövegrész helyébe a „védelme az emberek vagy állatok egészsége vagy jóléte”,

c) 27. § (3) bekezdésében a „módszerek tökéletesítésére kell törekedni” szövegrész helyébe a „módszereket a lehetséges mértékben tökéletesíteni kell”

szöveg lép.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. § Ez a törvény a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. november 22. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. december 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére