• Tartalom

8/2018. (VIII. 23.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról1

2018.09.23.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2018. (VIII. 23.) MEKH rendelethez

1.     Az R. 1. mellékletének C) pontjában szereplő táblázat 40. sora helyébe a következő sor lép:

 

40

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség

50

2.     Az R. 1. mellékletének E) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

 

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

 

2

Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős személyének igazolása céljából

 

a) a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény, állapot, egyéb adat alapján

50

 

b) a Hivatal nyilvántartásában szereplő adat alapján

25

 

3

Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása

150

 

4

Víziközmű-szolgáltatói engedély iránti kérelem elbírálása

1200

 

5

Víziközmű-szolgáltatói engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

150

 

6

Víziközmű-szolgáltatói engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

50

 

7

Működési engedély iránti kérelem elbírálása

150

 

8

Működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

120

 

9

Működési engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

25

 

10

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás (egyesülés, szétválás, alaptőke/törzstőke legalább egynegyed résszel történő leszállítása, szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

75

 

11

A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezésére irányuló kérelem elbírálása (tevékenységenként)

200

 

12

Kiszervezési engedély módosítására irányuló eljárás

50

 

13

Üzletszabályzat jóváhagyására irányuló eljárás

200

 

14

Üzletszabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

100

 

15

Beszerzési szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás

75

 

16

Beszerzési szabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

25

 

17

A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdés szerinti átmeneti díj megállapítása

150

 

18

Víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

 

a) felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása

a tárgyév június 1-jén hatályos működési engedélyben az adott víziközműrendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001, de legalább 15

 

b) beruházási tervrész jóváhagyása

a tárgyév június 1-jén, hatályos működési engedélyben az adott víziközműrendszerre meghatározott felhasználói egyenértékenként 0,001, de legalább 15

 

 

c) a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész

a b) pont alapján meghatározott díj 50%-a

 

19

Víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása

a 18. pont alapján meghatározott díj 50%-a

 

20

Víziközművé minősítés iránti kérelem

200

 

21

Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás

 

a) másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként papír alapon

6

 

b) másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként elektronikus formában

3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére