• Tartalom

8/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet

8/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet

az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a magyar állam képviseletéről1

2018.12.23.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A magyar államot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) képviseli a hagyatékkal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban és a hagyatékkal kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban, ha:

a) az állam mint törvényes örökös örököl,

b) végintézkedés hiányában az állam mint törvényes örökös örökölne, továbbá

c) az örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel az állam javára rendelkezett.

(2) Az MNV Zrt. jár el az állam képviseletében az államot mint örököst megillető jogok gyakorlása és az államot mint örököst terhelő kötelezettségek teljesítése során, és képviseli az államot az ezekre vonatkozó eljárásokban. A kulturális örökség körébe tartozó ingó és ingatlan vagyontárgyak öröklése esetén az MNV Zrt. a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, kulturális javak esetében a kultúráért felelős miniszter, közérdekű meghagyást tartalmazó végintézkedés esetén a közérdekű meghagyás jellege szerint feladatkörrel rendelkező más miniszter, védett természeti terület esetén a természetvédelemért felelős miniszter álláspontjának figyelembevételével jár el.

(3) Az MNV Zrt. az államra szálló hagyatékot nyilvántartja és – a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény szerint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet kivételével – ellátja a tulajdonosi joggyakorlói feladatokat.

2. § Ha az államot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:42. § (1) bekezdésében meghatározott helytállási kötelezettség terheli, abban az esetben az ezzel kapcsolatos polgári jogi jogviszonyban az államot az MNV Zrt. képviseli.

3. § Ha az állam a Nemzeti Földalapba kerülő földrészletet örököl, abban az esetben a hagyatéki tartozásokkal kapcsolatban az örököst terhelő kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében a földrészlet tulajdonosi joggyakorlója köteles az MNV Zrt.-vel megkötött külön megállapodásban foglaltak szerint félévente – minden év január 31. és július 31. napjáig – adatot szolgáltatni az MNV Zrt.-nek az öröklés jogcímén az állam tulajdonába került földrészlet hasznosításából származó bevételekről.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §2

1

A rendeletet a 26/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. január 1. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére