• Tartalom

8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet

8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet

az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről

2021.09.01.

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a hegesztett csöveket, valamint a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 44/2016. (XI. 28.) NGM rendeletben, továbbá a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben meghatározott hegesztett szerkezetet gyártó gazdálkodó szervezetekre, és

b) a nukleáris létesítmények biztonsági osztályba sorolt hegesztett szerkezetek gyártásánál, szerelésénél, átalakításánál, javításánál ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetekre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

b) hegesztett szerkezet:

ba) a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló rendelet szerinti nyomástartó berendezés, rendszer, létesítmény és tartószerkezete, csővezetékei,

bb) a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló rendelet, valamint az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló rendelet szerinti szállítható nyomástartó berendezés, beleértve a 2004. május 1-je előtt gyártott és forgalomba hozott, megfelelőség újraértékelési eljárás alá nem vont szállítható nyomástartó berendezést,

bc) a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló rendelet szerinti töltő berendezés,

bd) a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló rendelet szerinti veszélyes folyadékok vagy olvadékok föld feletti, földbe süllyesztett tárolótartálya, létesítményei és csővezetékei,

be) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartály, tartány, csomagolóeszköz, kivéve az ezek szállítására használt szállítóeszközök vagy

bf) a veszélyes áruk szállítására használt EX/II és EX/III jármű felépítménye;

c) műanyaghegesztés: hőre lágyuló műanyagok állandó kötéseinek létesítésére alkalmazott hegesztési eljárás;

d) ömlesztőhegesztés: munkadarabok egyesítése hővel, amelynek során a kötés a hegesztendő anyagok összeolvasztása és a varratanyag megszilárdulása következtében alakul ki. E rendelet alkalmazásában ömlesztőhegesztési eljárás az ívhegesztés, a lánghegesztés, a nagy energiájú sugaras hegesztés, a termithegesztés, a villamos salakhegesztés, az elektrogáz-hegesztés, az indukciós hegesztés, a fénysugaras hegesztés, az ívhúzásos csaphegesztés, továbbá a keményforrasztás és a műanyaghegesztés.

2. Az ömlesztőhegesztési tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei

3. § A hegesztett szerkezet gyártása, helyszíni szerelése, átalakítása vagy javítása során ömlesztőhegesztést az a gazdálkodó szervezet végezhet, amely eleget tesz a 4. §-ban foglalt követelményeknek.

4. § (1) A gazdálkodó szervezetnél olyan hegesztési felelőst kell alkalmazni, aki az MSZ EN ISO 14731 [Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség] szabvány szerinti vagy azzal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű követelmények kielégítésén túl

a) független (nem alárendelt) az ömlesztőhegesztést végző szervezeti egységtől,

b) rendelkezik az ömlesztőhegesztési tevékenység jellege szerinti ismereteket igazoló szakirányú képesítéssel, és

c)1

(2) A hegesztőanyagok minőségét legalább az MSZ EN 10204 [Fémtermékek. A vizsgálati bizonylatok típusai] szabvány szerinti 2.2. típusú bizonylattal vagy azzal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű módszer alkalmazásával kell igazolni.

(3) A gazdálkodó szervezet a tevékenységet az MSZ EN ISO 3834-2 [Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei. 2. rész: Teljes körű minőségirányítási követelmények] vagy az MSZ EN ISO 3834-3 [Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási követelményei, 3. rész: Általános minőségirányítási követelmények] szabvány szerinti követelményeknek, vagy azzal műszaki biztonsági szempontból egyenértékű követelményeknek megfelelően kell, hogy végezze.

(4) A gazdálkodó szervezetnek az általa végzett tevékenység tekintetében kijelölt és bejelentett megfelelőségértékelő szervezet vagy akkreditált szervezet által minősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztőgép-kezelőket kell foglalkoztatnia.

(5) A gazdálkodó szervezetnek rendelkeznie kell az általa végzett tevékenység tekintetében kijelölt és bejelentett megfelelőségértékelő szervezet vagy akkreditált szervezet által tanúsított vagy jóváhagyott hegesztéstechnológiával.

5. § (1) A 4. § szerinti követelmények teljesítését a Kormány által rendeletben kijelölt műszaki biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kijelölt tanúsító szervezet ellenőrzi és tanúsítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tanúsító szervezet által lefolytatott 3 évenkénti teljes körű felügyeleti ellenőrzés kiterjed a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak folyamatos teljesülésének ellenőrzésére is, továbbá évente nyilatkozat bekérésével folyamatosan felügyeli a gazdálkodó szervezeteknél a követelmények teljesülését.

6. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely ömlesztőhegesztési tevékenységet kíván végezni, köteles azt a Hatóság részére bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell:

a) a kijelölt szervezet által lefolytatott vizsgálatról készített jegyzőkönyv,

b) a tanúsítvány és

c) a tanúsított vagy jóváhagyott hegesztéstechnológiákat tartalmazó összesítő

másolati példányát.

7. § (1) A nyilvántartásban a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl fel kell tüntetni a jogosultsághoz alapot adó dokumentumok azonosító jelét és a tanúsítást végző kijelölt szervezet tanúsítványának érvényességét.

(2) A Hatóság a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jegyzékét a Hatóság elektronikus tájékoztató oldalán teszi közzé.

8. § Ha a Hatóság megállapítja, hogy a gazdálkodó szervezet

a) a 4. §-ban foglalt követelményeknek való megfelelés vagy

b) az 5. §-ban meghatározott érvényes tanúsítvány

nélkül folytat ömlesztőhegesztési tevékenységet, akkor a Hatóság az ömlesztőhegesztési tevékenység végzését megtiltja.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

10. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőző napon az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerint vezetett nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezet az e rendelet szerinti bejelentés nélkül folytathatja az ömlesztőhegesztési tevékenységet, azzal, hogy a bejelentés e rendeletben meghatározott adattartalmában történő változást köteles bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságokat a Hatóság az e rendelet alapján vezetett nyilvántartásban rögzíti.

(3) Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti tevékenységek tekintetében a közzétett szervezetek által kiadott tanúsítványok az abban meghatározott időpontig érvényesek.

11. § (1) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(2) A 4. § (1) és (4) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

13. §2

14. §3

1

A 4. § (2) bekezdés c) pontját a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 12. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére