• Tartalom

2018. évi LXXXIII. törvény

2018. évi LXXXIII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról1

2020.01.01.

1. §2

2. §3

3. § A Kbt. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni.”

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. §17

18. §18

19. §19

20. §20

21. §21

22. §22

23. §23

24. §24

25. §25

26. §26

27. §27

28. §28

29. §29

30. §30

31. §31

32. §32

33. §33

34. §34

35. §35

36. §36

37. §37

38. §38

39. §39

40. §40

41. §41

42. § (1) A Kbt. 109. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani vagy, hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell csatolnia az ajánlatához.
(2) Az ajánlattevő számára lehetővé kell tenni, hogy az elektronikus katalógus formájában benyújtott ajánlathoz az ajánlatot kiegészítő egyéb dokumentumokat mellékeljen. Az egyéb dokumentumok alkalmazása összhangban kell, hogy legyen a katalógus eljárási dokumentumokban megfogalmazott formai követelményeivel.
(3) Ha az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, az ajánlatkérő köteles:
a) ezt az eljárást megindító felhívásban vagy – ha előzetes tájékoztatót alkalmaz eljárást meghirdető felhívásként – a közvetlen részvételi felhívásban közölni;
b) a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni az elektronikus katalógus formátumával, a felhasznált elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt.
(4) Az elektronikus katalógust az ajánlattevőnek egy konkrét közbeszerzési eljárásban vagy részajánlattétel biztosítása esetében adott részben való részvétel céljából kell létrehoznia, az ajánlatkérő által a (3) bekezdés b) pontja szerint megállapított műszaki leírásnak és formátumnak, valamint a kormányrendelet alapján előírt, elektronikus kommunikációra vonatkozó követelményeknek megfelelően.”

(2)42

(3) A Kbt. 109. §-a a következő (12)–(14) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A (11) bekezdés alkalmazása mellett ajánlatkérőnek joga van rendszeres ajánlatkérés esetében az információgyűjtésről szóló részletes tájékoztatást a (6) bekezdés b) pontjáról való döntéssel egyidejűleg ajánlattevők tudomására hozni. Ebben az esetben a részletes tájékoztatás tartalmazza legalább a rendszeres információgyűjtések várható időpontját, és azokat nem kell, hogy minden esetben a (8) bekezdés szerinti külön értesítés előzze meg. Ajánlatkérő rendszeres ajánlatkérés esetén köteles a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni e bekezdés alkalmazásának indokait.
(13) A (6) bekezdés b) pontjának alkalmazása során dinamikus beszerzési rendszer esetében ajánlattevőnek joga van eljárástól függetlenül katalógusa karbantartására, melyre ajánlatkérő felszólíthatja, ajánlattevő azonban nem köteles az ajánlatkérő felszólítása alapján a katalógusa frissítésére.
(14) A (6) bekezdés b) pontjának alkalmazása során dinamikus beszerzési rendszer esetében, amennyiben az első ajánlattételt követően feltöltött katalógusban termékcsere történik, erről ajánlattevőnek tájékoztatást kell nyújtania ajánlatkérő részére, amelyben megjelöli a csere okát. A termékcsere keretében ajánlattevő kizárólag a cserélt termékkel műszakilag egyenértékű vagy meghatározó műszaki paramétereiben kedvezőbb termékkel frissítheti a katalógust; e követelmény teljesüléséről ajánlattevő rövid tájékoztatást nyújt a meghatározó műszaki paraméterek ismertetésével a termékcseréről szóló tájékoztatásában.”

43. §43

44. §44

45. §45

46. §46

47. §47

48. §48

49. §49

50. §50

51. §51

52. §52

53. §53

54. §54

55. §55

56. §56

57. §57

58. §58

59. §59

60. §60

61. §61

62. §62

63. §63

64. § (1)64

(2)65

65. § (1)66

(2)67

(3)68

(4)69

66. § A Kbt.

1.70

2.71

3.72

4.73

5.74

6.75

7.76

8.77

9.78

10.79

11.80

12.81

13.82

14.83

15.84

16.85

17.86

18.87

19.88

20.89

21.90

22.91

23.92

24.93

25.94

26.95

27.96

28.97

29.98

30.99

31.100

32.101

33.102

34.103

35.104

36.105

37.106

38.107

39.108

40.109

41.110

42.111

43.112

lép.

67. § (1) Hatályát veszti a Kbt.

1.113

2.114

3.115

4.116

5.117

6.118

7.119

8.120

(2) Hatályát veszti a Kbt.

1.121

2.122

3.123

4.124

5.125

6.126

7.127

8.128

9.129

10.130

11.131

12.132

13.133

14.134

15.135

16.136

17.137

18.138

19.139

20.140

21.141

szövegrész.

Záró rendelkezések

68. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 38. §, a 49–63. §, a 64. § (2) bekezdése, a 65. § (2)–(3) bekezdése, a 66. § 23–24., 27–29., 31–38. és 40–42. pontja, a 67. § (1) bekezdés 1. és 6–8. pontja, valamint a 67. § (2) bekezdés 16–20. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 6. § 2019. április 18-án lép hatályba.

(5) A 3. § és 42. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

69. § E törvény

a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról szóló 2014. április 16-i 2014/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. november 28. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 42. § (2) bekezdése a 2019: CXX. törvény 19. §-a alapján nem lép hatályba.

43

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 64. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 65. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 65. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 65. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 66. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 66. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 66. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 66. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 66. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 66. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 66. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 66. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 66. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 66. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 66. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 66. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 66. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 66. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 66. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 66. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 66. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 66. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 66. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 66. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 66. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 66. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 66. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 66. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 66. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 66. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 66. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 66. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 66. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 66. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 66. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 66. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 66. § 34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 66. § 35. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 66. § 36. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 66. § 37. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 66. § 38. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 66. § 39. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 66. § 40. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 66. § 41. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 66. § 42. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 66. § 43. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 67. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 67. § (1) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 67. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 67. § (1) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 67. § (1) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 67. § (1) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 67. § (1) bekezdés 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 67. § (1) bekezdés 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 67. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 67. § (2) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 67. § (2) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 67. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 67. § (2) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 67. § (2) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 67. § (2) bekezdés 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 67. § (2) bekezdés 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 67. § (2) bekezdés 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 67. § (2) bekezdés 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 67. § (2) bekezdés 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 67. § (2) bekezdés 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 67. § (2) bekezdés 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 67. § (2) bekezdés 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 67. § (2) bekezdés 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 67. § (2) bekezdés 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 67. § (2) bekezdés 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 67. § (2) bekezdés 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 67. § (2) bekezdés 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 67. § (2) bekezdés 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 67. § (2) bekezdés 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére