• Tartalom
Oldalmenü

85/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.04.28.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a projektrész megvalósításához nyújtott uniós támogatás és hazai társfinanszírozás összege eléri vagy meghaladja az egymillió eurót, a (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzésen felül a projektrészt minden, a hazai kedvezményezett által benyújtott jelentés elfogadása előtt a helyszínen ellenőrizni kell. A hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet ettől eltekinthet, ha a hazai kedvezményezett által benyújtott jelentés elfogadása előtti egy évben már történt helyszíni ellenőrzés, vagy ha a benyújtott jelentés nem tartalmaz elszámolni kívánt költséget, illetve kizárólag csak munkabér-elszámolást, illetve átalányköltséget tartalmaz.”

2. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a szabálytalanság megállapításához a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság vagy bíróság előzetes döntése, illetve szakértői vizsgálat szükséges, a szabálytalansági vizsgálat külön döntés nélkül felfüggesztésre kerül a Közbeszerzési Döntőbizottság, más hatóság, bíróság döntésének vagy a szakvéleménynek a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet által történő kézhezvételéig. A felfüggesztés időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele.”

3. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szabálytalanságot megállapító és a kifizetett támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelő döntés esetén az 1. § a), b) és d) pontjában meghatározott programok esetében az irányító hatóság – ha a pénzügyi érdeksérelem elhárítása vagy mérséklése érdekében szükséges – a visszafizetés megtörténtéig az érintett projektben részt vevő kedvezményezett részére a projekt keretében teljesíthető további kifizetést felfüggeszti.”

4. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 25. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„25. Uniós támogatás túlszerződése
66. § Az 1. § c) pontja szerinti együttműködési program esetében a programban részt vevő országok által aláírt külön megállapodás értelmében az uniós támogatáson felül köthető uniós támogatási szerződés (a továbbiakban: túlszerződés).
66/A. § A túlszerződés módszertanát a nemzeti hatóság az államháztartásért felelős miniszter bevonásával készíti elő, figyelembe véve a 66. § szerinti külön megállapodásban foglaltakat. A módszertant az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.
66/B. § (1) Az uniós támogatás túlszerződésével érintett projektekben részt vevő hazai kedvezményezettek részére a kapcsolódó hazai társfinanszírozás a 4–7. §-ban meghatározott szabályok szerint kerül biztosításra.
(2) Az uniós támogatás túlszerződésével érintett projektekben részt vevő hazai kedvezményezettek részére uniós támogatás megelőlegezése nem folyósítható.”

a) 22. § (1) bekezdésében az „IMIR 2014–2020 rendszerben történő rögzítést” szövegrész helyébe az „erről szóló döntésről való értesítést” szöveg,

b) 27. § (1) bekezdésében a „zárni” szövegrész helyébe a „zárni, amely határidőt a nemzeti hatóság egy alkalommal legfeljebb további negyvenöt nappal meghosszabbíthatja” szöveg,

c) 63. § (2) bekezdésében a „tárgyévre átcsoportosítható” szövegrész helyébe a „tárgyévre, valamint a TA projekt keretében még hátralévő évekre átcsoportosítható” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a) 8. § (1a) bekezdésében az „és d)” szövegrész,

b) 9. § (6) bekezdés a) pontjában az „a) pontja” és a „– beleértve a 46. § (1) bekezdés szerinti uniós előleget is –” szövegrész,

d) 24. §-ában az „a szabálytalansági gyanút, a szabálytalansági vizsgálat megindításának vagy elutasításának tényét” szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 29. napjával.