• Tartalom

87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2018.04.25.

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. § (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/1999. Korm. rendelet) 27. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A szolgáltatásvolumennel lekötött egynapos ellátásokra eső éves TVK keretek az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése szerint oszthatóak újra a finanszírozási év végén, az előző évi teljesítményekre figyelemmel.”

(2) A 43/1999. Korm. rendelet 27. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Azon egészségügyi szolgáltató esetében, amely a 28/A. számú melléklet szerint az aktív fekvőbeteg-szakellátásra és az egynapos sebészeti ellátásra vonatkozóan is rendelkezik TVK-val és az egynapos sebészeti ellátásra meghatározott TVK-ja terhére egy adott szakmában, a 2017. finanszírozási évben jelentett teljesítményt, valamint ugyanezen szakmában rendelkezik aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitással is, a finanszírozó a 2017. évi jelentett teljesítmények alapján az adott szakmára eső egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó TVK mennyiséget átcsoportosítja az egészségügyi szolgáltató intézményi aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó TVK-jába azzal, hogy
a) az ezen szervezeti egységeken jelentett teljesítményt a finanszírozó a 2018. májusi teljesítmények elszámolásától kezdődően a 28. § szerinti aktív fekvőbeteg-szakellátás keretében végzett egynapos sebészeti ellátásként jelentett teljesítményként számolja el, valamint
b) ezen szervezeti egységeken a továbbiakban is kizárólag egynapos sebészeti tevékenység végezhető és számolható el.”

2. § A 43/1999. Korm. rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

45. § (1) Az 5. számú melléklet szerinti Extrafinanszírozás előirányzat terhére az előre nem tervezhető, rendkívüli, egyedi ellátások a NEAK főigazgatójának döntése alapján akkor finanszírozhatóak, ha az ellátás közvetlen költsége az R.-ben meghatározott díjtétel közvetlen költségének ötszörösét meghaladja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igény elbírálása során az ellátás közvetlen költsége a következő elemek figyelembevételével kerül megállapításra:
a) közvetlen gyógyszerköltség,
b) diagnosztikai és terápiás szolgáltatások költsége,
c) nem tételesen finanszírozott implantátumok és
d) speciális szakmai anyagok, egyszer használatos eszközök.
(3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az ellátásra szakmailag alkalmas egészségügyi szolgáltató részletes költségkimutatással együtt, az adott ellátás befejezését követő 60 napon belül nyújthatja be.”

3. § A 43/1999. Korm. rendelet a következő 76/T. §-sal egészül ki:

76/T. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelettel megállapított 34. számú melléklet szerinti finanszírozásra az érintett egészségügyi szolgáltatók 2018 januárjától jogosultak.”

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 4/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az egészségügyi szolgáltató munkáltatónak járó (3) és (4) bekezdés szerinti támogatás mértékét a NEAK a 2017. novemberi munkáltatói végleges támogatási igények alapján állapítja meg, és a miniszter részére jóváhagyásra megküldi. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, utolsó alkalommal 2018. szeptember 15-éig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújthatja be.”

(2) A 256/2013. Korm. rendelet 4/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2018. november 30-ig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2018. november 15-éig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.”

6. § A 256/2013. Korm. rendelet 6. alcíme a következő 11/G. §-sal egészül ki:

11/G. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 259. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.”

a) 4/B. § (1) és (7) bekezdésében a „január–március hónapra” szövegrész helyébe a „január–augusztus hónapra” szöveg,

b) 4/B. § (8) bekezdésében a „június 15.” szövegrész helyébe az „október 20.” szöveg

lép.

3. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

9. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

18/A. § A transzplantációs bizottságok (a továbbiakban: bizottságok) a nemzetközi várólistára helyezést megelőzően, valamint a szervek külföldről történő behozatalát megelőzően és a transzplantáció elvégzését megelőzően kötelesek a NEAK-tól jogviszony-ellenőrzést kérni. A NEAK a bizottságoknak tájékoztatást nyújt a beteg jogosultsági állapotjelzéséről. A bizottságok a NEAK tájékoztatása alapján regisztrálhatják a beteget a nemzetközi várólistán.”

4. A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Michalicza-ösztöndíjról szóló 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9/B. § (1) Azon érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató, amely a képzésben az adott specializációnak megfelelő gyakorlati helyszín biztosítását vállalja, és megfelel az egyetemek által a gyakorlati képzéssel szemben támasztott szakmai követelményeknek, az ösztöndíjas hallgató melletti mentori tevékenységért mentori díjat igényelhet, melynek mértéke bruttó 2000 forint/fő/óra.
(2) Egy mentor egyidejűleg legfeljebb három ösztöndíjas tevékenységét felügyelheti.
(3) Egy ösztöndíjas teljes képzési idejére legfeljebb 690 óra időtartam vonatkozásában történhet mentori díj kifizetés.”

5. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelethez

 

Millió forint

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Háziorvosi, házior vosi ügyeleti ellátás

Praxisfinanszírozás
Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat

122 325,3
4 800,0
649,3
10 106,2

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

137 880,8

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
MSZSZ: gyermekgyógyászat
MSZSZ: nőgyógyászat

2 317,1
24 009,8
483,4
121,6
96,3

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

27 028,2

3.

Fogászati ellátás

32 070,1

4.

Otthoni szakápolás

5 596,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

6 796,9

8.

Művesekezelés

23 171,1

11.

Működési költségelőleg

2 000,0

Célelőirányzatok

Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása

2 611,3
55,0

1 250,0
20,0
20 719,2
3 835,7
8 126,0
2 381,1

13.

Célelőirányzatok összesen

38 998,3

15.

Mentés

43 164,7

17.

Laboratóriumi ellátás

27 458,0

Összevont szakellátás

Járóbeteg-szakellátás
Fekvőbeteg-szakellátás

170 780,4
591 375,5

aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás
bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)
várólista csökkentés

498 826,2
86 114,5
1 434,8
5 000,0

Extrafinanszírozás
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás

1 000,0
82 014,6
42 767,2

18.

Összevont szakellátás összesen

887 937,7

19.

Népegészségügy fejlesztése

1 703,3

20.

Háziorvosi ellátás fejlesztése

0,0

21.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

502,0

ÖSSZESEN

1 234 307,9

2. melléklet a 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2018. évre vonatkozó TVK mennyisége

A

B

C

D

E

F

G

1

Kód

Intézmény

Aktív fekvőbeteg-
szakellátás éves (súlyszám)

Egynapos sebészeti ellátás éves (súlyszám)

Általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátás éves (súlyszám)

Meddőség-
kezelési ellátás éves (súlyszám)

Összesen éves
(súlyszám)

2

1052

Mohácsi Kórház

6 191,01

596,46

0,00

0,00

6 787,47

3

2912

Pécsi Tudományegyetem

93 550,87

0,00

281,06

2 233,46

96 065,39

4

A316

Siklósi Kórház Nonprofit Kft.

0,00

367,61

0,00

0,00

367,61

5

C353

URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

0,00

769,71

0,00

0,00

769,71

6

H770

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

453,59

0,00

0,00

0,00

453,59

7

N584

Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

2 565,36

340,74

0,00

0,00

2 906,10

8

N591

Szigetvári Kórház

4 832,38

0,00

0,00

0,00

4 832,38

9

1084

Bajai Szent Rókus Kórház

14 995,00

340,20

0,00

0,00

15 335,20

10

1122

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

62 206,37

0,00

0,00

0,00

62 206,37

11

N590

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

13 464,88

470,22

0,00

0,00

13 935,09

12

1243

Orosházi Kórház

9 928,37

409,31

0,00

0,00

10 337,67

13

R464

Békés Megyei Központi Kórház

48 245,23

78,73

0,00

0,00

48 323,97

14

1301

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Edelény

3 981,18

0,00

0,00

0,00

3 981,18

15

1345

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

0,00

829,25

0,00

0,00

829,25

16

1391

Sárospatak Város Rendelőintézete

0,00

802,53

0,00

0,00

802,53

17

1400

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet, Szerencs

0,00

451,41

0,00

0,00

451,41

18

1407

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

7 356,98

116,16

0,00

0,00

7 473,15

19

M058

Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.

3 179,65

497,03

0,00

0,00

3 676,68

20

N684

Almási Balogh Pál Kórház, Ózd

7 808,03

0,00

0,00

0,00

7 808,03

21

R730

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

103 192,16

0,00

0,00

0,00

103 192,16

22

1454

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó

8 613,65

880,94

0,00

0,00

9 494,59

23

1484

Mellkasi Betegségek Szakkórháza Deszk

3 475,12

0,00

0,00

0,00

3 475,12

24

1487

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

12 282,60

0,00

0,00

0,00

12 282,60

25

2917

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

93 907,49

0,00

322,50

0,00

94 229,98

26

M226

Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

0,00

327,40

0,00

0,00

327,40

27

1568

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

49 352,41

0,00

0,00

0,00

49 352,41

28

C975

Napfény 2001 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

0,00

611,87

0,00

0,00

611,87

29

H059

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

0,00

943,82

0,00

0,00

943,82

30

M934

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Dunaújváros

16 913,91

93,47

0,00

0,00

17 007,38

31

1601

Csornai Margit Kórház

0,00

532,97

0,00

0,00

532,97

32

1630

Lumniczer Sándor Kórház-
Rendelőintézet, Kapuvár

0,00

369,75

0,00

0,00

369,75

33

1640

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

50 551,21

0,00

0,00

0,00

50 551,21

34

1644

Karolina Kórház és Rendelőintézet
Mosonmagyaróvár

5 290,21

0,00

0,00

0,00

5 290,21

35

1663

Soproni Gyógyközpont

14 323,83

0,00

0,00

0,00

14 323,83

36

2948

KARDIREX Egészségügyi Központ Győr Kft.

0,00

662,04

0,00

0,00

662,04

37

1683

Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu

8 247,02

271,69

0,00

0,00

8 518,71

38

2894

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

99 632,17

0,00

393,28

1 290,30

101 315,75

39

R787

Debreceni Egyetem - Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

38 534,79

194,53

0,00

0,00

38 729,32

40

2899

Mátrai Gyógyintézet

3 082,31

0,00

0,00

0,00

3 082,31

41

N581

Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet, Hatvan

7 141,15

330,69

0,00

0,00

7 471,84

42

N585

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

27 391,31

0,00

0,00

0,00

27 391,31

43

N682

Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

6 928,46

379,29

0,00

0,00

7 307,75

44

1865

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

12 823,56

0,00

0,00

0,00

12 823,56

45

1871

Selye János Kórház, Komárom

1 406,45

538,83

0,00

0,00

1 945,28

46

1876

Szent Borbála Kórház, Tatabánya

27 203,81

0,78

0,00

0,00

27 204,59

47

K404

Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata

2 053,05

114,26

0,00

0,00

2 167,31

48

1903

Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet, Balassagyarmat

9 567,87

459,19

0,00

0,00

10 027,06

49

1928

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

17 564,79

0,00

0,00

0,00

17 564,79

50

1945

Margit Kórház, Pásztó

0,00

447,34

0,00

0,00

447,34

51

1980

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, Dabas

0,00

313,92

0,00

0,00

313,92

52

2010

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

24 347,76

305,59

0,00

0,00

24 653,35

53

2049

Szent Rókus Kórház és Intézményei

0,00

2 390,47

0,00

0,00

2 390,47

54

2052

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

0,00

474,26

0,00

0,00

474,26

55

2057

Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet

0,00

456,36

0,00

0,00

456,36

56

2073

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

7 471,41

0,00

0,00

0,00

7 471,41

57

2090

Vecsés Város Egészségügyi Szolgálat

0,00

317,62

0,00

0,00

317,62

58

2095

Jávorszky Ödön Kórház, Vác

14 413,94

124,80

0,00

0,00

14 538,74

59

2103

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Érd

0,00

992,88

0,00

0,00

992,88

60

2911

Gálfi Béla Nonprofit Kft., Pomáz

762,83

0,00

0,00

0,00

762,83

61

6727

Százhalombatta Város Önkormányzata

0,00

991,67

0,00

0,00

991,67

62

N588

Misszió Egészségügyi Központ, Veresegyház

0,00

320,40

0,00

0,00

320,40

63

N593

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

15 738,16

0,00

0,00

0,00

15 738,16

64

R595

JUMP CONSULTING Kft., Budaörs

0,00

1 674,66

0,00

0,00

1 674,66

65

2137

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

41 050,11

0,00

0,00

1 999,56

43049,67

66

2162

Siófoki Kórház-Rendelőintézet

11 026,05

310,94

0,00

0,00

11 337,00

67

3205

Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Barcs

0,00

462,14

0,00

0,00

462,14

68

A216

Egészségügyi Nonprofit Kft., Fonyód

0,00

518,00

0,00

0,00

518,00

69

H275

Kaposvári Egyetem

5 011,46

0,00

0,00

0,00

5 011,46

70

N683

Nagyatádi Kórház

4 164,17

151,22

0,00

0,00

4 315,39

71

2230

Felső-Szabolcsi Kórház, Kisvárda

14 396,20

274,51

0,00

0,00

14 670,71

72

N599

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

82 535,48

0,00

0,00

0,00

82 535,48

73

2324

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

36 259,00

0,00

0,00

0,00

36 259,00

74

2378

Kátai Gábor Kórház, Karcag

7 918,74

0,00

0,00

0,00

7 918,74

75

8002

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

3 866,05

0,00

0,00

0,00

3 866,05

76

N586

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

2 064,64

32,92

0,00

0,00

2 097,56

77

N596

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

6 511,16

0,00

0,00

0,00

6 511,16

78

2392

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

0,00

687,24

0,00

0,00

687,24

79

2425

Tolna Megyei Balassa János Kórház

25 966,64

0,00

0,00

0,00

25 966,64

80

2436

Paksi Gyógyászati Központ

0,00

415,17

0,00

0,00

415,17

81

N582

Dombóvári Szent Lukács Kórház

4 992,63

346,38

0,00

0,00

5 339,00

82

2531

Szent László Kórház, Sárvár

0,00

463,10

0,00

0,00

463,10

83

N595

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

45 379,25

0,00

0,00

0,00

45 379,25

84

2535

Magyar Imre Kórház, Ajka

8 531,97

611,36

0,00

0,00

9 143,33

85

2586

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet, Pápa

5 380,32

420,08

0,00

0,00

5 800,40

86

2601

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

2 640,04

0,00

0,00

0,00

2 640,04

87

2611

Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

0,00

374,43

0,00

0,00

374,43

88

2893

Állami Szívkórház, Balatonfüred

3 837,39

0,00

0,00

0,00

3 837,39

89

C149

Pannon Reprodukciós Intézet Kft., Tapolca

0,00

0,00

0,00

982,63

982,63

90

H505

Szent Donát Várpalota Kft.

0,00

1 689,77

0,00

0,00

1 689,77

91

N592

Deák Jenő Kórház, Tapolca

0,00

443,52

0,00

0,00

443,52

92

N594

Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

39 047,72

0,00

0,00

0,00

39 047,72

93

2703

Keszthelyi Kórház

4 454,64

418,93

0,00

0,00

4 873,58

94

2734

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

36 091,54

0,00

0,00

0,00

36 091,54

95

2747

Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

13 449,74

637,14

0,00

0,00

14 086,89

96

N597

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

825,71

0,00

0,00

0,00

825,71

97

0765

HT Medical Center Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0,00

622,95

0,00

0,00

622,95

98

2872

MRE Bethesda Gyermekkórháza

6 416,35

0,00

191,29

0,00

6 607,64

99

2873

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

26 171,89

0,00

0,00

0,00

26 171,89

100

2877

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

16 977,69

0,00

250,00

0,00

17 227,69

101

2878

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

46 312,59

845,93

0,00

0,00

47 158,52

102

2879

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

25 950,09

0,00

0,00

0,00

25 950,09

103

2880

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

27 107,59

0,00

0,00

5 376,12

32 483,70

104

2886

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

42 227,88

0,00

0,00

0,00

42 227,88

105

2887

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

6 558,94

357,57

0,00

0,00

6 916,50

106

2889

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

25 066,46

0,00

0,00

0,00

25 066,46

107

2891

Uzsoki utcai Kórház

39 707,17

0,00

0,00

0,00

39 707,17

108

2896

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

25 474,09

0,00

0,00

0,00

25 474,09

109

2897

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

15 376,06

0,00

0,00

0,00

15 376,06

110

2903

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

11 726,87

0,00

0,00

0,00

11 726,87

111

2906

Országos Onkológiai Intézet

49 787,98

0,00

0,00

0,00

49 787,98

112

2907

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

4 720,38

0,00

0,00

0,00

4 720,38

113

2910

Országos Sportegészségügyi Intézet

2 531,32

0,00

0,00

0,00

2 531,32

114

2913

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1 636,57

0,00

0,00

0,00

1 636,57

115

2915

Semmelweis Egyetem

121 034,12

24,00

474,81

5 786,58

127 319,51

116

4026

MAZSIHISZ, Budapest

1 194,94

0,00

0,00

0,00

1 194,94

117

7610

Belvárosi Lipótváros Egészségügyi Szolgálat

0,00

535,73

0,00

0,00

535,73

118

7990

Vadaskert Alapítvány, Budapest

1 481,27

0,00

0,00

0,00

1 481,27

119

8714

KAÁLI Intézet Kft., Budapest

0,00

0,00

0,00

5 575,33

5 575,33

120

A275

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

0,00

327,82

0,00

0,00

327,82

121

C030

Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest

0,00

0,00

0,00

639,34

639,34

122

C247

Forgács Intézet Kft., Budapest

0,00

0,00

0,00

571,70

571,70

123

C278

Kelen Kórház Egészségügyi Ellátó és Szolgáltató Kft.

0,00

320,06

0,00

0,00

320,06

124

H025

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

0,00

424,51

0,00

0,00

424,51

125

H043

Szent Margit Rendelőintézet Kft., Budapest

0,00

542,86

0,00

0,00

542,86

126

H915

Budai Egészségközpont Kft.

11 067,38

0,00

0,00

0,00

11 067,38

127

K358

Ars Medica Lézerklinika Kft., Budapest

0,00

375,68

0,00

0,00

375,68

128

K403

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

75 964,12

40,42

0,00

0,00

76 004,54

129

K405

Premed Pharma Kft., Budapest

0,00

325,15

0,00

0,00

325,15

130

K409

Istenhegyi Magánklinika Zrt., Budapest

0,00

369,68

0,00

0,00

369,68

131

K413

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

0,00

414,65

0,00

0,00

414,65

132

K558

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

0,00

813,99

0,00

0,00

813,99

133

K620

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

0,00

460,10

0,00

0,00

460,10

134

M915

Betegápoló Irgalmas Rend

14 269,99

710,00

0,00

0,00

14 979,99

135

N511

Szent Margit Kórház, Budapest

12 271,95

0,00

0,00

0,00

12 271,95

136

Összesen

1 977 406,66

37 358,81

1 912,93

24 455,01

2 041 133,42

3. melléklet a 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

1

Kód

Szolgáltató neve

Havi fix díj
(ezer Ft)

2

1133

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét

210,9

3

2258

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza

306,4

4

B453

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület

694,3

5

K341

Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum, Mezőkovácsháza

781,7

6

M963

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Miskolc

3 287,4

7

N840

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület

1 357,2

8

3581

Országos Vérellátó Szolgálat

144 898,0

9

K370

Országos Közegészségügyi Intézet

39 201,4

10

R732

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1 397,1

11

2897

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

30 063,9

12

2872

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

17 510,9

13

N591

Szigetvári Kórház

7 404,5

14

2877

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

6 434,0

15

2910

Országos Sportegészségügyi Intézet

3 718,1

16

4393

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

2 997,9

17

2601

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

2 935,8

18

6119

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

2 439,2

19

4026

Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége Szeretetkórháza, Budapest

2 178,2

20

C252

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkoman Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa, Pécs

1 727,6

21

1064

Egyesített Egészségügyi Intézmények, Pécs

968,5

22

1454

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

937,6

23

2392

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

779,2

24

2436

Paksi Gyógyászati Központ

570,7

25

H020

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

559,9

26

2878

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

46 277,5

4. melléklet a 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelethez

1. A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 259. sorral egészül ki:

(1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település)

259.

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Eger

a)    70. sorában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg,
b)    86. sorában a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a „Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg,
c)    146. sorában a „Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet” szövegrész helyébe a „Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet” szöveg,
d)    151. sorában az „Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet” szövegrész helyébe az „Országos Korányi Pulmonológiai Intézet” szöveg,
e)    168. sorában a „Péterfy Sándor Utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ” szövegrész helyébe a „Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet” szöveg
lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 26. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére