• Tartalom

9/2018. (VI. 29.) HM rendelet

9/2018. (VI. 29.) HM rendelet

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet, valamint a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosításáról1

2018.06.30.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása

1. § A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM),
b) a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre,
c) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre,
d) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra (a továbbiakban: KNBSZ),
e) a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre,
f) a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra,
g) a HM vagyonkezelésében lévő területen, honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyet, illetve ideiglenes építési munkahelyet használó gazdasági társaságokra és
h) a honvédelmi szervezet területén szervezett munkavégzés keretében munkát végző személyekre.”

2. § Az R1. 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § E rendelet alkalmazásában
1. alkalmazó: a HM azon szervének vezetője, aki felelős a beszerzésre, rendszeresítésre tervezett hadfelszereléssel, katonai védőeszközzel szemben támasztott – a rendszeresítésért és az üzemeltetésért felelőssel egyeztetett – hadműveleti, harcászati és műszaki követelmények (a továbbiakban: HMK) meghatározásáért, az alkalmazási elvek tervezéséért, a kiképzési, hadműveleti-harcászati alkalmazás irányításáért,
2. állományilletékes parancsnok: az MH önálló állománytáblával vagy munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezetét, valamint – ha azt a szervezet alapító okirata rögzíti – a más helyőrségben települt kikülönített alegységeket közvetlenül vezető parancsnok, vezető, a HM tekintetében a szakirányításra jogosult vezető, aki gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, és teljesíti azokat az Mvt. szerinti kötelezettségeket, amelyeket jogszabály nem határoz meg más parancsnok, vezető részére,
3. befogadó honvédelmi szervezet: összevont laktanyai elhelyezés esetén az ugyanazon MH létesítményt használó, több honvédelmi szervezet közül a laktanya-gazdálkodási jogkört gyakorló honvédelmi szervezet,
4. csapatpróba: olyan vizsgálat, amely annak megállapítására irányul, hogy a rendszeresítésre tervezett hadfelszerelés megfelel-e a tervezett szolgálati feladatok szerinti alkalmazási követelményeknek,
5. egyéni védőeszköz: az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/425 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet I. Fejezet 3. cikk 1. pontjában meghatározott védőeszköz,
6. elöljáró parancsnok: az MH hadrendje szerint közös parancsnokság szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteket irányító középszintű vezető szerv vagy az MH Katonai Képviselő Hivatalának vezetője kivételével más magasabb szintű parancsnokság élén álló parancsnok azzal, hogy azon honvédelmi szervezetek vonatkozásában, melyeknél az állományilletékes parancsnok egyidejűleg elöljáró parancsnok is, az e rendeletben az elöljáró parancsnok részére meghatározott munkavédelmi feladatok ellátása a HM szakirányításra jogosult vezetője útján valósul meg,
7. gazdálkodó szervezetek: az 1. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti szervezetek,
8. hadfelszerelés: a honvédelmi szervezetek tevékenységéhez szükséges valamennyi olyan termék, amelyet az ipar és a kereskedelem katonai célokra gyárt vagy szállít, beszerzését jogszabály szabályozza, és polgári kereskedelmi forgalomba nem, vagy csak külön engedéllyel kerülhet,
9. haditechnikai ellenőrző vizsgálat: olyan vizsgálat, amely annak megállapítására irányul, hogy az alkalmazó által meghatározott és szerződésben rögzített HMK-nak a rendszeresítésre tervezett hadfelszerelés megfelel-e,
10. haditechnikai eszköz: a honvédelmi szervezet állománytáblájában (munkaköri jegyzékében) szükségletként előírt hadfelszerelés, katonai rendeltetésű eszköz, amely a felkészítéshez, kiképzéshez, a katonai műveletek végrehajtásához, támogatásához, kiszolgálásához szükséges,
11. használó honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 42. § (2) bekezdése alapján ingatlant használó honvédelmi szervezet,
12. honvédelmi szervezetek: az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti szervezetek,
13. katonai védőeszköz: kizárólag, illetve elsődlegesen katonai célra kifejlesztett, gyártott, hazai, illetve külföldi forrásból beszerzett és külön eljárással rendszeresített, a veszélyforrás kiküszöbölésére vagy annak károsító hatása csökkentésére szolgáló, a személyi állomány szolgálati, kiképzési feladatainak ellátásához használt, alkalmazott egyéni vagy kollektív védő funkciójú felszerelés, hadfelszerelés, tárgy, eszköz (a honvédségi tűzoltó alegységek védőfelszerelésének a kivételével),
14. kötött szolgálatteljesítési és munkahely: az a kijelölt szolgálatteljesítési vagy munkahely (terület, körlet, útvonal), amelyet az oda beosztott, vezényelt személy a szolgálati elöljáró, vagy az adott tevékenységet közvetlenül irányító személy, munkahelyi vezető engedélyével, illetve a váltás végrehajtását követően hagyhat el,
15. laktanya- vagy objektumparancsnok: összevont laktanyai elhelyezés esetén az MH létesítményben ingatlant használó honvédelmi szervezetek közül a laktanya- vagy objektumparancsnoki feladatok ellátására kijelölt parancsnok, vezető,
16. munkavállaló: a honvédelmi szervezetnél tényleges szolgálatot teljesítő katona, valamint a foglalkoztatott kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, közalkalmazott és a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó személy,
17. munkavédelmi hatóság: a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról szóló 502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a szerint kijelölt hatóság,
18. rendkívüli munkavégzési körülmények: minden olyan helyzetben történő szolgálatteljesítés, munkavégzés, amelyben az adott tevékenység végrehajtása az általánosan jellemző körülményektől, veszélyhelyzettől, ismert veszélyforrások hatóképességétől eltérő körülmények között történik,
19. rendszeresítés: olyan szabályozott eljárás, amelynek eredményeként a munkaeszköz, hadfelszerelés, katonai védőeszköz felvételre kerül az MH rendszerébe,
20. rendszeresítésért felelős: a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszeresítésének kezdeményezéséért, valamint a kezdeményezésre vonatkozó javaslat kidolgozásáért felelős HM szerv,
21. üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek keretében az állományilletékes parancsnok meggyőződik arról, hogy az MH létesítmény, technológia, munkahely, rendszeresített hadfelszerelés, veszélyes munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket a tervezett használati körülmények között kielégíti, és annak használatát – dokumentált módon – elrendeli,
22. üzemelés-biztonsági terv: az építési engedélyezési eljárásokhoz kötött beruházások esetén az engedélyezési tervdokumentáció kötelező része,
23. üzemeltetésért felelős: a hadfelszerelés, a központi ellátás körébe tartozó munkaeszköz, a tábori elhelyezési eszköz és a katonai védőeszköz használatának, technikai kiszolgálásának, valamint felülvizsgálati rendjének meghatározására kijelölt szakmai felelős,
24. veszélyes haditechnikai eszköz: olyan haditechnikai eszköz, amely használata során az állomány egészsége, testi épsége – megfelelő védelem hiányában – károsító hatásnak lehet kitéve.
3. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, szolgálatteljesítés követelményeinek megvalósításáért az e rendeletben foglaltak szerint az alkalmazó, a rendszeresítésért felelős, az üzemeltetésért felelős, az állományilletékes parancsnok, illetve a laktanya- vagy objektumparancsnok a felelős.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felelősök a munka-, a szolgálatteljesítési és az életkörülményekkel összefüggő – a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott – kötelezettségeik teljesítése során együttműködni kötelesek.”

3. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkavédelmi tevékenység ellátása rendjét, összehangolását, valamint a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott követelmények megvalósítása módját a honvédelmi szervezet vonatkozásában az állományilletékes parancsnok – a 7. §-ban foglaltak figyelembevételével – SzMvSz-ben határozza meg.”

4. § Az R1. 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7. § (1) A laktanya- vagy objektumparancsnok Objektum Munkavédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: OMvSZ) határozza meg az objektum egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használata, üzemeltetése feladatait, felelősét, rendjét, valamint az összevont laktanyai elhelyezésben lévő honvédelmi szervezetek, illetve gazdálkodó szervezetek munkavédelmi tevékenysége összehangolására vonatkozó szabályokat, feladatokat.
(2) A laktanya- vagy objektumparancsnok ellátja az OMvSZ – a honvédelmi szervezet, illetve a gazdálkodó szervezet tevékenységének megfelelően összeállított – kivonatával az MH létesítmény területén tartósan szervezett munkavégzést folytató honvédelmi szervezetet, illetve gazdálkodó szervezetet.
(3) Az összevont laktanyai elhelyezésben lévő használó honvédelmi szervezetnek az állományilletékes parancsnoka az SzMvSz készítése, felülvizsgálata során figyelembe veszi és érvényesíti az OMvSz honvédelmi szervezetre vonatkozó előírásait.
8. § (1) Az OMvSZ-t és az SzMvSz-t szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a kiadásra kötelezett parancsnok felülvizsgálja, melynek megtörténtét írásba foglalja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot, a szükséges módosítást szervezeti változás, a használó honvédelmi szervezet, illetve gazdálkodó szervezet változása, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, szolgálatteljesítés körülményeit érintő tárgyi, szervezési feltétel változása esetén, annak bekövetkezését követő 30 napon belül kell végrehajtani.”

5. § (1) Az R1. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

36. § (1) A honvédelmi szervezet munkavállalóival, valamint a munkavédelmi érdekképviselettel kapcsolatos tájékoztatási, tanácskozási, valamint érdekegyeztetési kötelezettség teljesítéséért az állományilletékes parancsnok a felelős.
(2) Az intézményi gazdálkodás körébe nem tartozó eszközök, veszélyes anyagok és keverékek, valamint az infrastrukturális, a logisztikai gazdálkodás körébe tartozó létesítmények és eszközök, továbbá az infrastrukturális gazdálkodás köréből kivett létesítmények és eszközök létesítéssel, rendszeresítéssel, valamint a központi ellátás körébe tartozó munkaeszköz-ellátással kapcsolatos tájékoztatási, tanácskozási – beleértve az egyeztetést és a javaslattételt is – kötelezettségeket a rendszeresítésért felelős, valamint az üzemeltetésért felelős teljesíti.
(3) A tájékoztatás, tanácskozás végrehajtásának kezdeményezése, a tanácskozás előkészítése, dokumentálása, a keletkezett ügyiratok, megállapodások megőrzése, az ügyiratok érintett honvédelmi szervezetek részére történő megküldése, felterjesztése az állomány, illetve az érintett honvédelmi szervezetek vonatkozásában az (1) és (2) bekezdés szerinti parancsnok, vezető feladata.
(4) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás, tanácskozás teljesítése keretében az érintett honvédelmi szervezet képviseletét a paritásos munkavédelmi testület (a továbbiakban: paritásos testület) látja el.
(5) Ha a munkavédelmi képviselő, illetve a munkavédelmi bizottság az állományilletékes parancsnok döntésével nem ért egyet, kérheti az egyeztetés megismétlését, vagy közvetlenül a munkavédelmi hatósághoz fordulhat állásfoglalásért.”

(2) Az R1. „A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés” című alcíme a következő 36/A–36/F. §-sal egészül ki:

36/A. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel, szolgálatteljesítéssel kapcsolatos ágazati szintű tájékoztatási, tanácskozási tevékenység – a munka-, a szolgálatteljesítési és az életkörülmények alakulása helyzetének részeként – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény érdekegyeztetésre vonatkozó szabályai szerint kerül előkészítésre és végrehajtásra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási, tanácskozási tevékenység teljesítését legalább évente az általános beszámolási rend figyelembevételével, főszabályként a második negyedévre kell tervezni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási, tanácskozási tevékenység infrastrukturális és logisztikai gazdálkodási körbe tartozó része teljesítését a (2) bekezdéstől elkülönítetten is lehet tervezni.
(4) A honvédelmi szervezetnél megválasztott munkavédelmi képviselő képzés, továbbképzés megszervezése és lebonyolítása ágazati szakmai feladat.
36/B. § (1) A honvédelmi szervezeteknél munkavédelmi képviselőt kell választani.
(2) Az ideiglenes állománytáblával, munkaköri jegyzékkel rendelkező honvédelmi szervezeteknél munkavédelmi képviselő választást a munkavállalók többségének kezdeményezésére kell tartani.
(3) A munkavédelmi képviselő választásának előkészítése, lebonyolítása, valamint az ehhez szükséges feltételek biztosítása az állományilletékes parancsnok feladata.
36/C. § (1) A munkavállalók képviseletét legalább egy-egy fővel, a 3. mellékletben foglaltak figyelembevételével kell biztosítani a honvédelmi szervezetnél.
(2) A tényleges állomány képviseletét a szervezeti létszámarányoknak megfelelően, lehetőség szerint állománycsoportonként kell biztosítani.
(3) A tényleges állományba tartozó munkavédelmi képviselők az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos szolgálatteljesítést, munkavégzést érintő kérdésekben jogosultak folyamatosan és közvetlenül kapcsolatot tartani a honvédelmi szervezet vezénylő zászlósaival.
(4) A honvédelmi szervezetnél működő munkavédelmi bizottság esetén a (3) bekezdés szerinti jogot a munkavédelmi bizottság gyakorolja.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kapcsolattartás nem helyettesíti és nem érinti a paritásos testület működését.
(6) A munkavédelmi bizottság tárgyalásán – a munkavédelmi bizottság kezdeményezése szerint – a munkáltató által kijelölt döntésre jogosult vezető, illetve a honvédelmi szervezet vezénylő zászlósa köteles részt venni.
36/D. § (1) Paritásos testületet honvédelmi szervezet szinten kell létrehozni és működtetni.
(2) A paritásos testület vezetését a munkáltató által kijelölt parancsnokhelyettes látja el.
(3) A paritásos testület munkájában a munkáltatót legalább a honvédelmi szervezet – az MH hadrendje szerinti szervezetek esetében az állománytábla szerinti vezető szervekhez tartozó – döntésre jogosult vezető beosztású munkavállalója, valamint a logisztikai vagy gazdasági vezető képviseli. A munkavédelmi szaktevékenység ellátására jogosult személyek meghívottként vesznek részt a paritásos testület munkájában.
(4) A paritásos testület működésével kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatokat az MH hadrendje szerinti honvédelmi szervezetek esetében az állománytábla szerinti vezető szervek állománya látja el.
(5) A paritásos testület Mvt. 70/B. § (7) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységét az általános beszámolási rendben, főszabályként az utolsó negyedévre kell tervezni.
(6) A paritásos testület az Mvt. 70/B. § (7) bekezdése szerinti feladatokon túl, felkérés esetén véleményt, igényt, javaslatot fogalmaz meg a 36/F. § (8) bekezdésében foglaltak teljesítéséhez.
36/E. § (1) Átszervezés miatt a honvédelmi szervezetnél bekövetkező jogutódlás esetén a munkavédelmi képviselők megválasztásáig, de legfeljebb a honvédelmi szervezet megszűnésétől számított hat hónapig a munkavédelmi képviselő jogosítványait a jogelőd szervezeteknél korábban megválasztott, a jogutódlást követően állományban lévő valamennyi munkavédelmi képviselő jogosult gyakorolni.
(2) Ha az átszervezéssel érintett honvédelmi szervezetnél munkavédelmi bizottság működött, az egyesülés, összevonás esetén az ideiglenes munkavédelmi bizottság munkájában a korábban megválasztott munkavédelmi képviselő részt vesz. A honvédelmi szervezet szétválása, kiválása esetén az (1) bekezdésben meghatározott jogosítványokat a munkavédelmi képviselő, illetve a szétválással, kiválással létrejött honvédelmi szervezeteknél a munkavédelmi bizottság által megválasztott munkavédelmi képviselők közül kijelölt munkavállaló ideiglenes munkavédelmi képviselőként gyakorolja.
(3) Az ideiglenes munkavédelmi bizottság működésére a munkavédelmi bizottságra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az ideiglenes munkavédelmi képviselőre a munkavédelmi képviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(4) A jogutódlással érintett honvédelmi szervezet munkavállalóinak részvételi jogát a jogutód honvédelmi szervezet ideiglenes paritásos testülete működésében való részvétel útján biztosítani kell, ha a bekövetkező jogutódlás következtében a jogutódlással érintett honvédelmi szervezet munkavállalói által választott munkavédelmi bizottság megszűnik, de a jogutódlás a jogutód munkáltatónál korábban megválasztott munkavédelmi képviselő működését nem érinti.
(5) A jogutód honvédelmi szervezet paritásos testülete működésében delegált tagként részt vevő személyt legkésőbb a jogutódlás bekövetkezésének időpontjáig a jogelőd honvédelmi szervezetnél működő munkavédelmi bizottság jelöli ki a jogutódlással érintett munkavédelmi képviselők közül. A jogelőd honvédelmi szervezet munkavédelmi bizottsága a delegálásról írásban tájékoztatja a jogutód honvédelmi szervezet állományilletékes parancsnokát és munkavédelmi bizottságát.
36/F. § (1) Az elöljáró parancsnok Központi Munkavédelmi Bizottságot (a továbbiakban: KMB) hoz létre és működtet. Az elöljáró parancsnok meghatározza a KMB működési rendjét, ügyrendjét, valamint biztosítja a KMB működésének feltételeit.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az üzemeltetésért felelős honvédelmi szervezetnél Logisztikai Munkavédelmi Bizottságot (a továbbiakban: LMB) kell létrehozni és működtetni. Az üzemeltetésért felelős meghatározza az LMB működési rendjét, ügyrendjét, valamint biztosítja az LMB működésének feltételeit.
(3) A KMB és az LMB az érintett honvédelmi szervezetek munkavállalóinak szolgálatteljesítési és munkakörülményeivel kapcsolatban véleménynyilvánításra, tájékoztatáskérésre és javaslattételre jogosult.
(4) A KMB az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, szolgálatteljesítésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal
a) értékeli a szolgálatteljesítési, a munka- és az életkörülmények alakulásának helyzetét,
b) tanácskozást tart az Mvt. 70. §-a szerinti munkavédelmi tartalmú információk biztosítása helyzetéről, szükség szerint javaslatokat állít össze a továbbfejlesztés irányaira, módozataira vonatkozóan, a prioritások meghatározása mellett,
c) elemzi és értékeli az érintett honvédelmi szervezeteknél a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység ellátása helyzetét, valamint javaslatot tesz a működés eredményessége fejlesztésére,
d) kezdeményezi a munkavégzés, szolgálatteljesítés biztonsága KMB szintű fejlesztése érdekében szükséges – általános és honvédelmi szervezet-specifikus – intézkedések kiadását, és
e) szükség szerint javaslatot tesz az ágazati szintű intézkedések előkészítésére, kiadására.
(5) A szolgálatteljesítés, munkavégzés tárgyi feltételeinek fejlesztése, fenntartása vonatkozásában a KMB, valamint az LMB hatáskörébe tartozik, különösen a honvédelmi szervezetek részére
a) használatba adásra tervezett létesítmények, építmények,
b) rendszeresítésre, alkalmazásba vételre tervezett hadfelszerelés,
c) központi ellátás körébe tartozó hadfelszerelés, munkaeszköz,
d) központi lő- és gyakorlóterek, kiképzési létesítmények, bázisok,
e) létesítmények, építmények, valamint a lő- és gyakorlóterek területén létesített, üzemeltetett szimulátorok, működő makettek
használatba-, alkalmazásba vételével, rendszeresítésével, üzembe helyezésével, használatával és üzemfenntartásával kapcsolatosan a munkavégzés, szolgálatteljesítés biztonságát érintő kockázatok és lehetséges védelmi intézkedések előzetes, valamint rendszeres megtárgyalása.
(6) A (4) bekezdés szerinti kérdésekre vonatkozó tájékoztatás, tanácskozás kezdeményezése, valamint az érintett honvédelmi szervezetek értesítése az (1) és (2) bekezdés szerinti parancsnok, vezető feladata.
(7) A KMB és az LMB ülésein az (1) és (2) bekezdés szerinti szervezetet a logisztikai vezető vagy a gazdasági vezető, az érintett honvédelmi szervezet állományát a paritásos testület képviseli.
(8) A KMB és az LMB az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, szolgálatteljesítésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében eseti jelleggel
a) megvitatja a Munkavédelem Nemzeti Politikája ágazati intézkedési és ütemtervéhez illeszkedő – a KMB és az LMB hatáskörébe tartozó – feladatokat, értékeli azok végrehajtása, teljesítése helyzetét,
b) javaslatot tesz az MH egészére vagy jelentős részére hatással bíró hadfelszerelés-fejlesztési, rendszeresítési döntések előkészítésének időszakában a munkavégzés, szolgálatteljesítés biztonságát érintő követelményekre, a védelmi jellegű intézkedések lehetséges körére, a kockázatok kezelésére, és
c) állást foglal a munkavédelmet érintő ágazati szabályozási koncepciókról.”

6. § Az R1. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. § Az R1.

b) 13. § (1) bekezdésében a „Hadfelszerelési anyagot” szövegrész helyébe a „Hadfelszerelést” szöveg,

c) 13. § (2) bekezdésében a „hadfelszerelési anyagra” szövegrész helyébe a „hadfelszerelésre” szöveg,

d) 14. § (1) és (4) bekezdésében a „Hadfelszerelési anyag” szövegrész helyébe a „Hadfelszerelés” szöveg,

e) 14. § (2) bekezdésében és 16. § (4) bekezdésében a „hadfelszerelési anyag” szövegrészek helyébe a „hadfelszerelés” szöveg,

f) 14. § (5) bekezdésében, 20. § (4) és (5) bekezdésében, 27. § (4) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében a „hadfelszerelési anyag” szövegrész helyébe a „hadfelszerelés” szöveg,

g) 18. § (1) bekezdésében a „szolgálati” szövegrész helyébe a „szolgálatteljesítési” szöveg,

h) 20. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében a „honvédelemért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

i) 20. § (7) bekezdésében a „hadfelszerelési anyagokat” szövegrészek helyébe a „hadfelszerelést” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R1. 38. §-a, 39. §-a és 40. §-a.

2. A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosítása

9. § (1) A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányát az állományilletékes parancsnok a bejelentett baleset kivizsgálásának befejezésével egyidejűleg megküldi
a) a sérültnek, a sérült halála esetén hozzátartozójának,
b) a munkavédelmi hatóságnak,
c) a halálos kimenetelű vagy az egy napot meghaladó munkaképtelenséget okozó baleset esetén az elöljáró parancsnoknak,
d) közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott, közfoglalkoztatott és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló balesete esetén a HM pénzügyi feladatot ellátó központi szervének,
e) kirendelés és vezénylés esetén a kirendelő és vezénylő honvédelmi szervezetnek, valamint
f) az irattárnak.”

(2) Az R2. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A sérültet, a sérült halála esetén hozzátartozóját a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv egy eredeti példányának megküldésével egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy ha a honvédelmi balesettel összefüggésben kára keletkezett, a balesettel kapcsolatos kárigényét az állományilletékes parancsnoknál terjesztheti elő. A tájékoztatást az 5. melléklet szerinti, a „Tájékoztató kárigény előterjesztésének lehetőségéről” című nyomtatvány megküldésével kell teljesíteni.”

10. § Az R2. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § Hatályát veszti az R2. 6. melléklete.

3. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelethez

A munkavédelmi képviselők létszámának meghatározásához kapcsolódó keretszámok

 

A

B

1

A honvédelmi szervezet rendszeresített létszáma

A munkavédelmi képviselők létszáma

legalább

legfeljebb

2

100 főig

2

4

3

101–300 főig

3

5

4

301–500 főig

4

6

5

501–1000 főig

5

8

6

1001–2000 főig

7

11

7

2001 főtől

8

14

2. melléklet a 9/2018. (VI. 29.) HM rendelethez

Nyt. szám:    sorszám
HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYV
. sz. példány

(A) A honvédelmi szervezet adatai

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezése: ..........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Székhelye: .............................................................................................

Szervezet kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összlétszám kategória:

 

 

Adatszolgáltatás jellege:

 

 

 

 

Helyi egység létszám kategória:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................

Telefon: ..........................................

HM: .......................

 

............................................................................................

Fax: ..................................................

HM: .......................

 

............................................................................................

E-mail: ...............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) A sérült (munkavállaló) adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve, rendfokozata, állománykategóriája: ..........................................................................................................…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési neve: ....................................................................….

Anyja neve: ........................................................................…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beosztása (munkaköre): .....................................................................................................................................................………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJ szám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési helye, ideje: ..........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakcím: .........................................................................................................................................

Irsz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelezési cím: .............................................................................................................................

Irsz:

 

 

 

 

 

Elektronikus elérhetőség: ……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt szakképzettség, illetve ennek megléte, gyakorlati ideje:

 

A baleset körülményeinek meghatározása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………

 

 

 

 

 

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) A baleset időpontja és részletes leírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset időpontja (év, hónap, nap, óra, perc, hét napja):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a baleset leírása, fénykép, helyszínrajz, tanúmeghallgatási jegyzőkönyv külön lapon is csatolható)

Baleset jellege:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) A baleset adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

A baleset helye: .....................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sérülés megnevezése (magyarul), BNO kódja: ……………………………………………….…………

 

 

 

 

 

A sérült testrész: ……………………………………………………………………………….……..

 

 

 

 

 

 

A baleset súlyossága: ……………………………………………………..………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaképtelenség időtartama (nap):

 

 

 

 

Szolgálatképesség-csökkenés időtartama (nap):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E) A balesettel kapcsolatos egyéb információk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset fajtája: ...................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sérült tevékenysége a baleset idején: .....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset fő, illetve elsődleges oka: ..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset további okai: ............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baleset anyaga, eszköze: ....…….. ..............

 

 

A baleset természete: .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biztonsági- és jelzőberendezések, védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:

 

Védőburkolat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Védőberendezés:

 

Jelzőberendezés:

 

Egyéni védőeszk.

 

Katonai védőeszk.

 

Egyéb:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelmi képviselő:

 

*

* (1) Egyetért / (2) Nem ért egyet / (3) Nem vett részt / (4) Nincs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat: ……………………………………………………………………….………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás: ………………..…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi szolgálat orvosa:

 

 

*

 

Pecsétszám: ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat: …………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás:…………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A balesetvizsgálatot végezte:

MV. képesítő irat száma: .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat: ..........................................................

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás: ..................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedései:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélyegző
helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Név, rendfokozat: ..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás: .........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült:

példányban

 

 

 

 

 

 

 

Felügyelői észrevételek, intézkedés:

 

Egy példány:

 

lap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintéző (🕿): ........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:

1. számú példány: .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú példány: .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú példány: .................................................

 

Dátum:

Dátum:

 

 

 

4. számú példány: .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellenőrizte, rögzítette

 

 

látta

 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A HONVÉDELMI BALESETI JEGYZŐKÖNYVHÖZ
A nyomtatvány valamennyi szöveges rovatát számítógéppel vagy nyomtatott betűvel kell kitölteni.
A honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet gyűjtőívben kell nyilvántartani, és nyilvántartási számmal kell ellátni.
A honvédelmi baleseti jegyzőkönyv jobb felső sarkában a példányszámot fel kell tüntetni.
(A)
A honvédelmi szervezet adatai
1.    Megnevezése, székhelye: a honvédelmi szervezet alapító okiratában, a gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésében szereplő adatok alkalmazásával kell kitölteni.
Adatszolgáltatás jellege: a rovatba alapértelmezésben az 1-es szám kerül.
Ha a balesettel kapcsolatban új adat, tény merül fel, illetve a meglévő adatokban bármilyen változás áll be, a honvédelmi baleseti jegyzőkönyvet kiegészíteni, módosítani kell. Ebben az esetben az adatszolgáltatás jellege rovatba a 2-es szám kerül. A módosított honvédelmi baleseti jegyzőkönyvön az 1-3. pontot és a módosítással érintett pontot kell kitölteni. A módosított honvédelmi baleseti jegyzőkönyvön a baleset részletes leírása rovatban kell jelölni, hogy mely rovatok változtak és milyen okból. A módosítást a 18. pontban az állományilletékes parancsnok az aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.
Szervezet kódja: a munkavédelmi hatóság által kiadott, a honvédelmi szervezetekre vonatkozó 6 számjegyű kódot kell feltüntetni.

 

Összlétszám kategória:

 

Helyi egység létszám kategória:

 

1–100 főig

1

 

1–100 főig

1

 

101–500 főig

2

 

101–500 főig

2

 

501–1000 főig

3

 

501–1000 főig

3

 

1001–2000 főig

4

 

1001–2000 főig

4

 

2001–3000 főig

5

 

2001–3000 főig

5

 

3000 főtől

6

 

3000 főtől

6

Összlétszám kategória: a honvédelmi szervezet állománytáblája alapján rendszeresített létszám szerinti besorolás.
Helyi egység létszám kategória: a sérült vonatkozásában a legkisebb helyi egység létszáma szerinti besorolás.
2.     Címe, Telefon, Fax, E-mail: a honvédelmi szervezet alapító okiratában, a gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésében szereplő adatok felhasználásával kell kitölteni.
(B)
A sérült (munkavállaló) adatai
3.     –     Neve, rendfokozata, állománykategóriája
    rendfokozat:

 

Kód

Megnevezés

 

1

rendfokozat nélkül

 

11

közkatona

 

12

őrvezető

 

13

tizedes

 

14

szakaszvezető

 

21

pályakezdő altiszt

 

22

őrmester

 

23

törzsőrmester

 

24

főtörzsőrmester

 

25

zászlós

 

26

törzszászlós

 

27

főtörzszászlós

 

31

pályakezdő tiszt

 

32

hadnagy

 

33

főhadnagy

 

34

százados

 

35

őrnagy

 

36

alezredes

 

37

ezredes

 

41

dandártábornok

 

42

vezérőrnagy

 

43

altábornagy

 

44

vezérezredes

 

51

kormánytisztviselő

 

52

kormányzati ügykezelő

 

53

közalkalmazott

 

61

közfoglalkoztatott

 

62

munkavállaló

 

63

egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő

 

71

miniszter

 

72

államtitkár

 

73

helyettes államtitkár

állománykategória:

 

Kód

Megnevezés

 

1

altisztjelölt

 

2

tisztjelölt

 

3

legénységi állomány

 

4

szerződéses altiszt

 

5

hivatásos altiszt

 

6

szerződéses tiszt

 

7

hivatásos tiszt

 

8

tábornok

 

9

önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos

 

10

önkéntes műveleti tartalékos

 

11

kiképzett tartalékos

 

12

közszolgálati tisztviselő, közalkalmazott

 

13

egyéb szervezett munkavégzés

 

14

állami vezető

A rubrikában ezt kell feltüntetni!
–    Születési neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.
–    Anyja neve: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.
–    Beosztása (munkaköre): munkaköri leírás szerint.
–    TAJ szám: hivatalos okmány alapján.
–    Születési helye, ideje: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.
–    Lakcím: személyazonosításra szolgáló okmány alapján.
–    Levelezési cím: a munkavállaló adatszolgáltatása alapján.
–    Elektronikus elérhetőség: a munkavállaló adatszolgáltatása alapján.
4.    A balesetkor végzett tevékenység/feladat ellátásához előírt szakképzettség, illetve ennek megléte (az első négyzetben):

 

igen

1

 

nem

2

 

nem szükséges

3

Szakképzettség szükségessége esetén a végzett tevékenységben szerzett gyakorlat ideje (a második négyzetben):

 

0–3 hónap

1

 

3–6 hónap

2

 

6 hónapon túl

3

A baleset körülményeinek meghatározása:

 

Szervezett munkavégzés során (pl. beosztással kapcsolatos feladatok, kiképzések, honvédek esetében szolgálati időben történő fizikai állapot fenntartása érdekében végzett, elrendelt sporttevékenység)

01

 

Szervezett munkavégzéssel összefüggésben (pl. anyag-, szerszámvételezés, tisztálkodás, étkezés, honvédek esetében a szolgálati időben történő nem elrendelt, szolgálati helyen végzett sporttevékenység)

02

 

Szolgálatra való felkészülés során [pl. honvédek esetében a szolgálati időn túl történő fizikai állapot fenntartása érdekében végzett sporttevékenység (futás) a szolgálati helyen]

03

 

Szolgálatra való felkészüléssel összefüggésben folytatott tevékenység során [pl. honvédek esetében a szabadidős sporttevékenység (foci) szolgálati helyen]

04

 

A szállás, lakás és a munkahely közötti közlekedés közben (kivéve a munkáltató saját vagy általa bérelt, a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével)

05

(C)
A baleset időpontja és részletes leírása
5.    A baleset időpontja (év, hónap, nap, óra, perc, hét napja):
év, hónap (01-től 12-ig), nap (01-től 31-ig)
óra, perc (24 órás időszámítás szerint kell kódolni 01-től 24 óráig)
hétfő – H
kedd – K
szerda – SZ
csütörtök – CS
péntek – P
szombat – SO
vasárnap – V
6.    A baleset részletes leírása részt a baleseti kivizsgálás megállapításai alapján – a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 13. § (2) bekezdésére is figyelemmel – kell kitölteni.
Itt kell a baleset tényleges lefolyását leírni (hogyan történt maga a baleset), tömören és egyértelműen rögzíteni a balesettel kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, cselekvést, így különösen:
–     a baleset helyszínét (pl. szakipari műhelyek; közlekedés, szállítás, tárolás területei; munkahelyek pályához kötött járműveken; gyakorlóterek, sportkombinátok részei; lakóterület mint munkahely),
–     a sérült tevékenységét a baleset idején (pl. fűrészelés, öntözés, takarítás, úttisztítás, kézi anyagmozgatás, lövészet, közelharc kiképzés, repülési feladat, vezetési gyakorlat),
–     valamint azt, hogy volt-e – ha igen, akkor milyen mértékben – szerepe a baleset bekövetkezésében
=     munkaeszköznek (pl. gép, biztonsági berendezés, fegyver, harcjármű, kéziszerszám),
=     anyagnak (pl. fa, műanyag, textília, lőszer, robbanóanyag),
=     környezeti tényezőnek [összefüggött-e a munkavégzéssel vagy attól független volt, miben nyilvánult meg (pl. hibás lépcső, robbanás, világítás, zaj hatása, elektromos áram, kőomlás, oxigénhiány)] vagy
=     személyi tényezőnek (szakképzetlenség, kioktatás hiánya, gyakorlatlanság, egészségi alkalmatlanság, alkoholos befolyásoltság, gyógyszer, kábítószer hatása, egyéb abnormális élettani hatás, figyelmetlenség, fegyelmezetlenség, szabályszegő magatartás).
A baleset jellegét jelölő kódnégyzetbe, ha

 

honvédelmi baleset

1

 

munkába, lakásra (szállásra) menet (honvédelmi úti)

8

 

az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás igénybevétele során

9

kódszám kerül.
Honvédelmi úti baleset esetén a baleset részletes leírása rovatban fel kell tüntetni az állományilletékes parancsnok által igazolt munkaidő kezdetét és végét. Tartalmaznia kell az útvonalat a lakástól a munkahelyig, megnevezve azt a pontos helyet, ahol a baleset bekövetkezett. Ki kell térni arra, hogy a közlekedés során indokoltan megszakította-e a sérült az utazást.
Az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátás igénybevétele során bekövetkezettnek kell tekinteni azt a balesetet, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy rokkantságának, továbbá az egészségkárosodás mértékének rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.
A baleset leírása külön lapon folytatható!
(D)
A baleset adatai
7.    A baleset helye:

 

Kód

Hely megnevezése

 

1

iroda jellegű épületben

 

2

szállás jellegű épületben

 

3

műhely/karbantartó, javító jellegű épületben

 

4

raktár jellegű épületben

 

5

konyha/éttermi jellegű épületben

 

6

sportobjektum (tornaterem, -csarnok, uszoda stb.) épületében

 

7

lőtér (pincelőtér)

 

8

egészségügyi létesítményben

 

9

egyéb épületben

 

21

kiképzési létesítményben épületen kívül (akadálypálya stb.)

 

22

közlekedési útvonalon

 

23

felvezetési, járőrözési útvonalon

 

24

alakuló téren

 

25

sportpályán

 

30

kiképző bázison

 

40

gyakorló-, lőtéren

 

50

terepen, földúton

 

60

közúton

 

70

közterületen épületen belül

 

80

közterületen épületen kívül

 

90

egyéb helyen (vasúton, vízen)

8.     A 8. pont adatait a honvédelmi szervezet egészségügyi szolgálat jelentése alapján kell kitölteni!
A sérülés megnevezése (magyarul): a végtagok esetében a bal/jobb, illetve ujjsérülésnél a sérült ujj konkrét megnevezése szükséges pl.: bal kéz III. ujj.
–     A sérülés BNO kódja: a jegyzék alapján.
–     A sérült testrész:

 

Kód

Megnevezés

 

00

A sérült testrész nem határozható meg

 

11

Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények

 

12

Arc

 

13

Szem(ek)

 

14

Fül(ek)

 

15

Fog(ak)

 

18

Többszörös fejsérülés

 

19

Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó, fej izmai)

 

21

Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt

 

29

A nyak fent nem említett egyéb részei
(pl. nyakszirt, a nyak izmai)

 

31

Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt

 

39

A hát fent nem említett egyéb részei

 

41

Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt

 

42

Mellkasi terület a belső szervekkel

 

43

Medence és has a belső szervekkel

 

48

Törzs több helyen sérült

 

49

A törzs fent nem említett részei

 

51

Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)

 

52

Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)

 

53

Kéz (benne tenyér, kézfej)

 

54

Ujj(ak)

 

55

Csukló

 

58

Felső végtagok több helyen sérültek

 

59

A felső végtagok fent nem említett egyéb részei

 

61

Csípő és csípőízület

 

62

Láb a térdekkel (benne comb és alsólábszár)

 

63

Boka

 

64

Lábfej (talp is)

 

65

Lábujj(ak)

 

68

Alsó végtagok több helyen sérültek

 

69

Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag izmai, Achilles-ín)

 

71

Egész test (általános szervezeti hatások)
(A test jelentős része sérülést szenvedett pl. égési, fagyás sérülés)

 

78

A test több része sérült

 

99

A test fent nem említett egyéb részei

–     A baleset súlyossága:

 

Kód

Megnevezés

 

1

Nem súlyos szolgálatképesség csökkenést okozó baleset, a munkaképtelenség időtartama 0 nap

 

2

Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség időtartama 1–3 nap

 

3

Nem súlyos baleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3 napot

 

4

Nem súlyos csonkulással járó baleset

 

10

Súlyos csonkulásos baleset

 

11

Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás

 

12

Valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztésével, illetve jelentős mértékű károsodásával járó baleset

 

13

Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó baleset

 

14

A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral járó baleset

 

15

Halálos baleset

–     Munkaképtelenség időtartama (nap): a kiesett napok számát az ambuláns napló, illetve a táppénzes papír adatai alapján kell beírni, alapvetően az egészségügyi szabadságon töltött napok számát jelenti. Ha a munkaképtelenség időtartama a honvédelmi baleseti jegyzőkönyv beküldési határidejéig nem állapítható meg, a harmadik kódnégyzetbe „A” betűjelzést kell beírni. A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktanul gondoskodni kell a munkaképtelen napok számát közlő módosító honvédelmi baleseti jegyzőkönyv megküldéséről.
–     Szolgálatképesség csökkenés időtartama (nap): A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 2. § 14. pontja alapján kizárólag a felmentésre vonatkozó napok számát kell rögzíteni, az egészségügyi szabadság napjainak számát nem kell itt megjeleníteni.
(E)
A balesettel kapcsolatos egyéb információk
9.     A baleset fajtája:

 

általános katonai kiképzés

1

 

szakkiképzés

2

 

munka/szolgálati tevékenység

3

 

közlekedés

4

 

sport

5

 

egyéb

6

 

úti

7

Szövegesen is kitöltendő!
10. A sérült tevékenysége a baleset idején:

 

Kód

Megnevezés

 

11

alaki kiképzés

 

12

általános harcászati kiképzés

 

13

általános lőkiképzés

 

14

egyéb általános kiképzés

 

21

harc- és gépjármű-vezetési kiképzés

 

22

lőkiképzés

 

23

szakharcászat

 

24

fegyvernemi szakkiképzés

 

25

ejtőernyő, repülő szakkiképzés

 

26

komplex összfegyvernemi gyakorlat

 

27

egyéb szakkiképzés

 

31

24 órás szolgálat

 

32

fegyverkarbantartás

 

33

mentés, műszaki mentés, katasztrófa- és kárelhárítás

 

34

bemutató foglalkozás

 

35

munkaeszköz telepítése, felállítása, bontása

 

36

hadfelszerelés telepítése, felállítása, bontása

 

37

munkaeszköz használata

 

38

hadfelszerelés használata

 

39

munkaeszköz karbantartása, technikai javítása

 

40

hadfelszerelés karbantartása, technikai javítása

 

41

munkaeszköz technikai kiszolgálása

 

42

hadfelszerelés technikai kiszolgálása

 

43

kézi megmunkálás

 

44

javítás

 

45

nyomdai szakmunka

 

46

vegyészeti szakmunka

 

47

építőipari szakmunka

 

48

irodai munkák

 

49

gyógyító munka

 

50

konyhai munka

 

51

egyéb munka

 

52

kézi anyagmozgatás

 

53

gépi anyagmozgatás

 

54

őrzés-védelem

 

55

takarítás (külső, belső körlet)

 

56

parkápolás

 

57

beosztással járó feladatok

 

58

munkával kapcsolatos gyalogos helyváltoztatás

 

71

harcjármű közlekedés

 

72

szolgálati gépjármű közlekedés

 

73

egyéb jármű közlekedés

 

74

közösségi közlekedés

 

75

polgári jármű közlekedés

 

76

gyalogos közlekedés

 

77

egyéb (vasúti, vízi, légi) közlekedés

 

81

előírt sportfoglalkozás

 

82

kiképzési sport

 

83

tömegsport

 

84

igazolt versenysport (edzés)

 

85

honvédségi szervezésű sportversenyek

 

86

szabadidős sport (egyéni edzés)

 

91

objektumon belüli helyváltoztatás

 

92

létfenntartó tevékenység (étkezés, tisztálkodás stb.)

 

93

egészségügyi ellátásban való részvétel

 

94

pihenés, egyéni szórakozás

 

95

egyéb tevékenység

 

96

társadalombiztosítási ellátás igénybevétele

 

101

gyalogos közlekedés

 

102

polgári személyi jármű közlekedés

 

103

közösségi közlekedés

 

104

magán gépjármű közlekedés

Szövegesen is kitöltendő!
11. A baleset fő, illetve elsődleges oka:

 

Megnevezés

Kód

 

előírás, szabály (technológia) megsértése

1

 

alkoholos befolyásoltság

2

 

kábult, bódult állapot

3

 

egyéb abnormális élettani hatás

4

 

sietség, kapkodás

5

 

gyorshajtás

6

 

elsőbbségadás elmulasztása

7

 

egyéb járművezetői hiba

8

 

más személy közrehatása

9

 

személyi alkalmatlanság

10

 

munkavédelmi oktatás hiánya

11

 

munkavédelmi vizsgáztatás hiánya

12

 

szakképzetlenség

13

 

gyakorlatlanság

14

 

fegyelmezetlenség

15

 

helytelen testtartás

16

 

hibás vezetői döntés

17

 

hibás munkavállalói döntés/figyelmetlenség

18

 

emberi mulasztás, felelőtlenség

19

 

egyéb személyi hiba

20

 

anyag hiba

31

 

nem megfelelő munkaeszköz, hadfelszerelés használata

32

 

szigeteletlen munkaeszköz használata

33

 

alkalmatlan munkaeszköz használata

34

 

egyenetlen járófelület

35

 

csúszós járófelület

36

 

nedves járófelület

37

 

havas, síkos járófelület

38

 

egyéni vagy katonai védőeszköz mellőzése

39

 

egyéni vagy katonai védőeszköz alkalmatlansága

40

 

jelzőberendezés hiánya

41

 

jelzőberendezés működésképtelensége

42

 

vészjelző/-leállító berendezés hiánya

43

 

vészkikapcsoló berendezés működésképtelensége

44

 

biztonsági berendezés hiánya

45

 

biztonsági berendezés működésképtelensége

46

 

(vész)kijárat lezárása, eltorlaszolása

47

 

közlekedési útvonal szűkítése

48

 

közlekedési útvonal eltorlaszolása

49

 

zaj, rezgés

50

 

nem megfelelő megvilágítottság

51

 

munkahely, munkaeszköz instabilitása

52

 

nem megfelelő munkahely-kialakítás

53

 

környezeti hiba

54

 

tisztálkodási feltételek hiánya

55

 

nem megfelelő tisztálkodási feltételek

56

 

elsősegélynyújtás tárgyi feltételeinek hiánya

57

 

étkezési feltételek hiánya

58

 

étkezési feltételek nem megfelelősége

59

 

egyéb tárgyi hiba

60

 

munkafeladat pontatlan meghatározása

71

 

túlzott rutin, monotónia

72

 

egyenetlen terhelés

73

 

túlterhelés

74

 

alulterhelés

75

 

megerőltetés

76

 

fáradtság

77

 

időkényszer

78

 

munkahelyi rend hiánya

79

 

takarítás hiánya

80

 

hulladék-elszállítás hiánya

81

 

csoportos tevékenység szervezetlensége

82

 

egyéb szervezési hiba

83

 

időjárási körülmények

91

 

terepviszonyok

92

Szövegesen is kitöltendő!
12. A baleset további okai: A 11-es rovat kódszámainak felhasználásával. Szövegesen is kitöltendő!
A baleset további oka nem lehet azonos az 11-es rovatban megjelölt, a baleset fő, illetve elsődleges okával.
13.    –     A baleset anyaga, eszköze:

 

Megnevezés

Kód

 

fegyver

1

 

lőszer, robbanó anyag

2

 

harcjármű

3

 

haditechnikai eszköz

4

 

repülő, ejtőernyő

5

 

szolgálati gépjármű

6

 

egyéb jármű

7

 

hadfelszerelés

8

 

gép

9

 

készülék

10

 

szerszám

11

 

berendezés

12

 

részegység, alkatrész, fődarab

13

 

nyílászáró szerkezet

14

 

bútor, épület berendezés, felszerelés

15

 

sporteszköz

16

 

lépcső, járófelület

17

 

terep

18

 

súlyos tárgy

19

 

éles, hegyes tárgy

20

 

gőz, forró víz, jég

21

 

alacsony vagy magas hőmérsékletű tárgy

22

 

veszélyes anyagok és keverékek

31

 

mikroorganizmus

41

 

rovarcsípés

42

 

állat harapása, támadása

43

 

növény általi szúrás, vágás, horzsolás

44

 

eszköz nélkül

51

Szövegesen is kitöltendő!
–     A baleset természete:

 

Megnevezés

Kód

 

lövés

01

 

robbanás

02

 

járművek ütközése

03

 

jármű felborulás

04

 

gázolás

05

 

kivetés/kifröcskölés

06

 

zúzódás

07

 

vágás vagy levágás

08

 

behúzás vagy befogás

09

 

összenyomás, becsípődés

10

 

súrlódás vagy dörzsölés

11

 

ütés/lökés

12

 

injektálás

13

 

nyírás

14

 

szúrás vagy átszúrás

15

 

fojtás/fulladás

16

 

gyűrű- (ékszer-) beakadás

17

 

áramütés

18

 

megolvadt részecskék kidobása/kilövése

19

 

kiesés, leesés

20

 

csúszás, (el)esés

21

 

botlás

22

 

égés

23

 

fagyás

24

 

hideg vagy meleg hatás

25

 

hőforrások sugárzása miatti sérülések

26

 

leforrázás

27

 

maró anyag hatása (marás)

28

 

mérgezés

29

 

halláscsökkenés

30

 

fülzúgás

31

 

légzési nehézségek, fulladás

32

 

tűz

33

 

érzékenységnövekedés

34

 

kiszáradás, tudatvesztés

35

 

egyensúlyvesztés

36

 

sokk

37

 

megerőltetés

38

 

csípés, harapás

39

 

egyéb esemény

40

Szövegesen is kitöltendő!
14. A biztonsági- és jelzőberendezések, egyéni és katonai védőeszközök, egyéb védelmi megoldások alkalmassága:

 

Megnevezés

Kód

 

Alkalmas, rendeltetésszerűen használták

01

 

Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták

02

 

Alkalmas, nem használták

03

 

Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták

04

 

Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták

05

 

Alkalmatlan, nem használták

06

 

Szükséges, nem volt

07

 

Nem szükséges

08

 

Nem szükséges, volt

09

15–17. Értelemszerűen kitöltendő.
18. Az állományilletékes parancsnok döntése és intézkedései szövegesen kerül kitöltésre. Állományilletékes parancsnok döntése minden esetben tartalmazza, hogy a balesetet honvédelmi/honvédelmi úti balesetnek tekinti. A baleset leírása, a baleseti ok, okok megállapításai alapján – a későbbi balesetek megelőzése érdekében – a tett intézkedést, intézkedéseket kell beírni, megkülönböztetve a személyi, szervezési és tárgyi intézkedéseket. A meghatározott intézkedések mellé a konkrét feladat egyértelmű megnevezése, a végrehajtásért felelős és a határidő feltüntetése szükséges.
A név, rendfokozat rovatot – az azonosíthatóság miatt – olvashatóan kell kitölteni.
A záradékot értelemszerűen, az ügyviteli szabályok és honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet
15. § (2) bekezdése
szerint kell kitölteni.
A felügyelői észrevételek, intézkedés rovatot a munkavédelmi hatóság tölti ki.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére