• Tartalom

9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet

9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról1

2018.02.16.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:

(A miniszter által adományozandó művészeti díjak a kulturális ágazatban a következők:)

„19. Máté Péter-díj.”

2. § Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kulturális ágazat díjai esetében – ide nem értve a Pro Cultura Hungarica díjat, valamint a Művészeti életpálya elismerést – a beérkezett kezdeményezések alapján a miniszter által felkért személyekből álló bizottság, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint a miniszter által normatív utasításban megjelölt személy tesz a díjazottakra javaslatot az alábbiak szerint:)

b) a Magyar Művészeti Akadémia elnöke díjanként két díjazottra tehet javaslatot a 2. § (2) bekezdés 1., 5., 7., 9–11., 13–14., 18–19. pontjai, valamint a 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti díjak tekintetében, továbbá díjanként egy díjazottat javasolhat a kulturális ágazat további díjai esetében;”

3. § Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Blattner Géza-díj, a Hortobágyi Károly-díj, a Liszt Ferenc-díj, a Népművészet Ifjú Mestere díj, a Bay Béla-díj, a Csik Ferenc-díj, a Kerezsi Endre-díj, a Kemény Ferenc-díj és a Máté Péter-díj megosztva is adományozható. Az elismerés megosztása esetén minden díjazottnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.”

4. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2018. (II. 15.) EMMI rendelethez

„17/A. Máté Péter-díj
17/A.1. A díj kiemelkedő könnyűzenei, dzsesszzenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek és előadóművész-csoportok részére.
17/A.2. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor.
17/A.3. A díjból évente legfeljebb három adományozható.
17/A.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
17/A.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap.
17/A.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére