• Tartalom

95/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

95/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kormányiroda megalakulásával összefüggő módosításáról1

2018.05.22.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

módosul.

2. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet

1. 4. pontjában a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Agrárminisztérium” szöveg,

2. 7. pontjában a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg,

3. 8. pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szöveg

lép.

(2) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet

1. 30. pontjában a „Földművelésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Agrárminisztérium” szöveg,

2. 39. pontjában a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szöveg,

3. 40. pontjában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Szolgálat” szöveg,

4. 41. pontjában a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium” szöveg

lép.

2. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdésében a „minisztériumok” szövegrész helyébe a „minisztériumok, a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg lép.

3. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 2. §-ában a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg, a „központi költségvetési szerv.” szövegrész helyébe a „központi költségvetési szerv. A miniszterelnök az irányítási, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb hatásköreit – a 4. § (1) és (2) bekezdésében, a 8. §-ában, a 11. § (2) bekezdésében és a 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörök kivételével – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján gyakorolja.” szöveg,

2. 4. § (1) bekezdésében a „miniszter javaslatára a miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,

3. 4. § (2) bekezdésében, 8. §-ában, 11. § (2) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés a) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,

4. 6/A. alcím címében és 10/A. § nyitó szövegrészében a „minisztériumi belső ellenőrzések” szövegrész helyébe a „minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésének” szöveg,

5. 10/A. § a) pontjában a „minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg, a „soron kívüli minisztériumi belső ellenőrzés” szövegrész helyébe a „minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda soron kívüli belső ellenőrzésének” szöveg,

6. 10/A. § b) pontjában a „minisztériumi belső ellenőrzési vezető” szövegrész helyébe a „minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzési vezetőjének” szöveg,

7. 10/A. § c) és d) pontjában a „minisztériumi belső ellenőrzésre” szövegrész helyébe a „minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésére” szöveg,

8. 11. § (3) bekezdésében a „miniszterelnök vagy a miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,

9. 16. § (3) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján a miniszterelnöknek” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja.

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (6) és (7) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium és a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg lép.

6. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 14. § (3) bekezdésében és 47. § (3) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg,

2. 14. § (3) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 47. § (3) bekezdésében, valamint 49. § (5) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg,

3. 16. § (8) bekezdésében a „minisztériumi belső ellenőrzéseket” szövegrész helyébe a „minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzéseit” szöveg, a „minisztériumot” szövegrész helyébe a „minisztériumot, valamint a Miniszterelnöki Kormányirodát” szöveg,

4. 23. § (1) bekezdés a) pontjában a „minisztériumok” szövegrész helyébe a „minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg,

5. 31. § (7) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg, a „minisztériumot” szövegrész helyébe a „minisztériumot, valamint a Miniszterelnöki Kormányirodát” szöveg,

6. 32. § (6) bekezdésében a „minisztérium” szövegrészek helyébe a „minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg,

7. 43. § (4) bekezdésében a „minisztériumi belső ellenőrzésről” szövegrész helyébe a „minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzéséről” szöveg

lép.

7. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

1. 1. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 4. § (3) bekezdésében a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg,

2. 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „minisztériumok” szövegrész helyébe a „minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda” szöveg,

3. 3. § (1) bekezdés k) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára” szöveg,

4. 3. § (3a) bekezdésében a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kormányirodával” szöveg

lép.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 95/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9–28. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. Miniszterelnöki Kormányiroda
10. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
11. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
12. Nemzetstratégiai Kutatóintézet
13. Nemzeti Örökség Intézete
14. Magyar Nyelvstratégiai Intézet
15. Információs Hivatal
16. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
17. VERITAS Történetkutató Intézet
18. Fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalaik
19. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
20. Nemzeti Védelmi Szolgálat
21. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
22. Rendőrség
23. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
24. Alkotmányvédelmi Hivatal
25. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi, helyi szervei
26. Büntetés-végrehajtási Szervezet
27. Terrorelhárítási Központ
28. Független Rendészeti Panasztestület”
2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 29. ponttal egészül ki:
„29. Országos Vízügyi Főigazgatóság”

2. melléklet a 95/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 46. ponttal egészül ki:
„46. Miniszterelnöki Kormányiroda”

3. melléklet a 95/2018. (V. 22.) Korm. rendelethez

A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kötelezően igénybe vevő központi költségvetési szervek
1. Agrárminisztérium
2. Belügyminisztérium
3. Emberi Erőforrások Minisztériuma
4. Igazságügyi Minisztérium
5. Innovációs és Technológiai Minisztérium
6. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7. Miniszterelnöki Kabinetiroda
8. Miniszterelnökség
9. Pénzügyminisztérium
10. Miniszterelnöki Kormányiroda
11. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. május 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére