• Tartalom

2018. évi XCVIII. törvény

2018. évi XCVIII. törvény

az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról1

2019.03.15.

1.2 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közúti járművezetők képzése állami alap- és középfokú oktatási intézményekben, vagy – a Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvényben meghatározott esetben – köztestületnél vagy tanfolyamon, a közúti közlekedési szakemberek képzése és továbbképzése szaktanfolyamon történik. A tanfolyami és a szaktanfolyami elméleti képzés és továbbképzés – a közlekedési hatóság engedélye alapján – zárt rendszerű elektronikus képzési (e-learning) formában, zárt rendszerű elektronikus képzésmenedzsment rendszer alkalmazása mellett is végezhető. A járművezetői vizsgabiztosok, a műszaki vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők, valamint az utánképzési foglalkozásvezetők képzését és továbbképzését a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. végzi vagy – a Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvényben meghatározott esetben – köztestületnél történik.”

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

2. §7

3. §8

4. §9

5. §10

6. §11

7. §12

8. §13

9. §14

10. §15

11. §16

12. §17

13. §18

14. §19

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

15. §20

16. §21

3. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

17. §22

18. §23

19. §24

20. §25

21. §26

22. §27

23. §28

24. §29

25. §30

26. §31

27. §32

28. §33

29. §34

30. §35

31. §36

4. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

32. §37

33. §38

5. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

34. §39

6. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

35. §40

36. §41

37. §42

38. §43

39. §44

40. §45

41. §46

42. §47

43. §48

44. §49

45. §50

46. §51

7. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

47. §52

48. §53

49. §54

50. §55

8. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

51. §56

9. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

52. §57

10. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

53. §58

54. §59

55. §60

56. §61

57. §62

58. §63

59. §64

60. §65

61. §66

62. §67

63. §68

64. §69

65. §70

66. §71

11. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása

67. §72

68. §73

69. §74

70. §75

71. §76

12. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

72. §77

13. Záró rendelkezések

73. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. december 25-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (2)–(5) bekezdése, a 2–3. §, a 9–10. §, a 14. § és a 16. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 29. §, az 55–57. § és a 64. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(4) Az 1. § (1) bekezdése 2019. március 15-én lép hatályba.

74. § Ez a törvény

a) – a Kkt. végrehajtására a Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 4., 28 és 32. alpontja alapján kiadott jogszabállyal együtt – a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2013. május 15-i 886/2013/EU bizottsági rendelet,

b) – a Kkt. végrehajtására a Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 4., 28 és 32. alpontja alapján kiadott jogszabállyal együtt – a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 18-i 2015/962/EU bizottsági rendelet,

c) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében történő módosításáról szóló, (EU) 2018/1119 bizottsági rendelet,

d) a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

75. § Az 1. § (1) bekezdése tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2018. évi XCVIII. törvényhez78

2. melléklet a 2018. évi XCVIII. törvényhez79

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 15. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 16. napjával.

2

A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 16. napjával.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére