• Tartalom
Oldalmenü

1/2019. (I. 15.) MvM rendelet

egyes rendeleteknek az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásával összefüggő módosításáról1

2019.01.16.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pontjában foglalt táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló
58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

1. § Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter az okmányirodákban készített arcképmás felvételeknek más állami szervek eljárásában való felhasználhatóságának biztosítása céljából az arcképmás-felvételezés követelményeit, valamint az okmányiroda feladatai ellátása során alkalmazható technikai eszközöket módszertani útmutatóban jeleníti meg.”

2. § Az R1. a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § (1) Az okmányiroda az általa lefolytatott arcképmás-felvételezés során – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a 3. § (1) bekezdése szerint kiadott módszertani útmutatóban foglalt követelmények szerint eljárni.
(2) Az okmányiroda az általa lefolytatott arcképmás-felvételezés során mentesül a 3. § (1) bekezdése szerint kiadott módszertani útmutatóban foglalt követelmények alól, ha az arcképmás-felvételezési feladatait nem az ügyintézésnek egyébként helyt adó hivatali helyiségben, hanem kihelyezett ügyintézés keretében, hordozható arcképmás-felvételezési eszközökkel látja el.”

3. § Az R1. a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § E rendeletnek az egyes rendeleteknek az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai eszközök alkalmazásával összefüggő módosításáról szóló 1/2019. (I. 15.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított 3. § (1) bekezdése szerinti módszertani útmutatóban a fotoboxokra vonatkozóan meghatározott követelményeket, valamint technikai eszközöket kizárólag az újonnan kialakításra kerülő, illetve meglévő fotobox indokolt cseréje és átalakítása esetében kell alkalmazni.”

4. § Az R1. 4. §-ában a „NISZ Zrt.” szövegrész helyébe a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.)” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklete.

2. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosítása

6. § A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kormányablak okmánykiadási feladatai ellátása céljából arcképmás felvételt az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint kiadott módszertani útmutatóban meghatározott informatikai és irodatechnikai eszközök, valamint belsőépítészeti megoldások alkalmazásával készít, figyelemmel a BM rendelet 8. §-ában foglaltakra is.”

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 17. napjával.