• Tartalom

1/2019. (I. 7.) ITM rendelet

1/2019. (I. 7.) ITM rendelet

a járművezetők képzésével és vizsgáztatásával összefüggésben egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.03.15.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontjában, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosítása

1. §2

2. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosítása

2. §3

3–5. §4

3. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

6–9. §5

10. § Az R3. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakoktatók továbbképzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi.”

11. §6

12. § Az R3. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az iskolavezetők továbbképzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján végzi.”

13–14. §7

15. § Az R3.

1–11.8

12. 18. § (1) bekezdésében az „a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú műszaki felsőoktatási intézmény végzi” szövegrész helyébe az „a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi” szöveg,

13.9

14. 24. § (1) bekezdésében az „A közúti járművezető vizsgabiztosok képzését a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú műszaki felsőoktatási intézmény végzi.” szövegrész helyébe az „A közúti járművezető vizsgabiztosok képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi.” szöveg,

15. 27. § (4) bekezdésében az „A vizsgabiztosok továbbképzését a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú műszaki felsőoktatási intézmény végzi.” szövegrész helyébe az „A közúti járművezető vizsgabiztosok továbbképzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi.” szöveg,

16. 30. §-ában az „Az iskolavezetők képzése a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú műszaki felsőoktatási intézményekben történik.” szövegrész helyébe az „Az iskolavezetők képzését a Kkt. 18. § (1) bekezdése alapján a KTI végzi.” szöveg,

17–33.10

lép.

16–21. §11

4. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása

22–25. §12

5. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása

26. §13

6. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba.

(2) A 10. §, a 12. §, valamint a 15. § 12. és 14–16. pontja 2019. március 15-én lép hatályba.

28. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1–5. melléklet az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelethez14

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15. § 1–11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 15. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15. § 17–33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 16–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 22–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére