• Tartalom

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

a 2019/2020. tanév rendjéről1

2020.06.18.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az iskolákra,

b) a kollégiumokra,

c) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

d) a többcélú intézmények – beleértve a szakképzési centrumokat is – iskoláira és kollégiumaira

[a továbbiakban az a)–d) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény]

fenntartóra tekintet nélkül,

e) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

f) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

g) a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra,

h) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra,

i) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

j) a pedagógusokra,

k) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, kisegítő és az egyéb munkakört betöltőkre, valamint

l) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap a tanítási napok száma.

(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban – a b)–e) pontban meghatározott kivétellel – 2020. április 30.,

b) a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban

ba) a másfél éves képzés esetén 2020. január 6.,

bb) a két tanéves képzés esetén 2020. május 22.,

c) a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2020. május 22.,

d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók esetében 2020. január 6.,

e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2020. május 29.

(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2020/2021. tanítási évben történő feldolgozásáról.

(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

(6) A 2019/2020. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2019/2020. tanévre 2019. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

(7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2019/2020. tanévre 2019. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

4. § (1) A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

(3) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

6. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási napok számára figyelemmel – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

7. § (1) Az érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése

8. § A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A témahetek megszervezése

9. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2–6. között,

b) Digitális Témahét 2020. március 23–27. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20–24. között.

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

10. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. május 27. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelésórák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) A Hivatal 2021. február 26-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek.

(4) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolákban a Hivatal 2020. május 13-án szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2020. június 10-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2020. június 10-ig.

(5) A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2020. május 20-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2020. június 10-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2020. június 10-ig.

(6) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2019. október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2019. október 25-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig kell elvégezniük.

(7) A 2019/2020. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

11. § (1) 2020. január 6. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen belül különösen a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony teljesítménnyel érintett, valamint a magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési intézményekben a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása, valamint a deszegregáció érdekében tett intézményi, fenntartói intézkedéseket és azok megvalósulását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2020. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

8. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

13. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén hatályát veszti.

14. §2 A 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a kötelező felvételt biztosító általános iskolába való beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

15. §3 Az általános iskola a 2019/2020. tanév befejezését követően a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló általános iskolai bizonyítványának másolatát 2020. június 22-éig elektronikus úton is eljuttathatja az érintett tanuló szülője vagy törvényes képviselője részére, ha azt korábban még nem juttatta el számára.

16. §4 (1) A középfokú iskolába felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

(2) Elektronikus beiratkozás esetén a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) üzemeltetője a KRÉTA e-Ügyintézés felületén biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére.

(3) A középfokú iskola lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021. tanév első napján is bemutathassa a középfokú iskolában.

(4) A középfokú iskola lehetővé teszi, hogy a tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthassa az iskolához.

1. melléklet a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelethez5

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
1.    A 2019. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

 

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

 

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2019. október 11., 8.00

 

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2019. október 14., 8.00

 

4.

földrajz

földrajz

2019. október 14., 14.00

 

5.

matematika

matematika

2019. október 15., 8.00

 

6.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2019. október 15., 14.00

 

7.

történelem

történelem

2019. október 16., 8.00

 

8.

francia nyelv

francia nyelv

2019. október 16., 14.00

 

9.

angol nyelv

angol nyelv

2019. október 17., 8.00

 

10.

kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2019. október 17., 14.00

 

11.

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak, vizuális kultúra

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2019. október 18., 8.00

 

12.

filozófia

2019. október 18., 14.00

 

13.

német nyelv

német nyelv

2019. október 21., 8.00

 

14.

belügyi rendészeti ismeretek

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek

2019. október 21., 14.00

 

15.

informatika

informatika

2019. október 22., 8.00

 

16.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2019. október 22., 14.00

 

17.

olasz nyelv

olasz nyelv

2019. október 24., 8.00

 

18.

biológia, társadalomismeret

biológia

2019. október 24., 14.00

 

19.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2019. október 25., 8.00

 

20.

fizika, ének-zene

fizika, ének-zene, művészettörténet

2019. október 25., 14.00

2.    A 2019. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

 

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

 

2.

szóbeli vizsgák

2019. november 7–11.

 

3.

szóbeli vizsgák

2019. november 18–22.

3.    A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

 

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

 

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2020. május 4., 8.00

 

3.

matematika

matematika

2020. május 5., 8.00

 

4.

történelem

történelem

2020. május 6., 8.00

 

5.

angol nyelv

angol nyelv

2020. május 7., 8.00

 

6.

német nyelv

német nyelv

2020. május 8., 8.00

 

7.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2020. május 11., 8.00

 

8.

kémia

kémia

2020. május 12., 8.00

 

9.

földrajz

földrajz

2020. május 12., 14.00

 

10.

biológia

biológia

2020. május 13., 8.00

 

11.

társadalomismeret

2020. május 13., 14.00

 

12.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

2020. május 14., 8.00

 

13.

informatika

2020. május 15., 8.00

 

14.

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

2020. május 15., 14.00

 

15.

informatika

2020 május 18., 8.00

 

16.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2020. május 18., 14.00

 

17.

fizika

fizika

2020. május 19., 8.00

 

18.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2020. május 19., 14.00

 

19.

francia nyelv

francia nyelv

2020. május 20., 8.00

 

20.

filozófia

2020. május 20., 14.00

 

21.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2020. május 21., 8.00

 

22.

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2020. május 21., 14.00

 

23.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2020. május 22., 8.00

 

24.

gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2020. május 22., 14.00

 

25.

olasz nyelv

olasz nyelv

2020. május 25., 8.00

4.    A 2020. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

 

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

 

2.

szóbeli vizsgák

2020. június 4–11.

 

3.

szóbeli vizsgák

2020. június 15–26.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
1.    A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a 2–4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével az alábbi időpontban kell megszervezni:
a)    írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység: 2019. október 7–11. 8.00-tól,
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2019. október,
b)    írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység: 2020. február 3–7. 8.00-tól,
    szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2020. február–március,
c)    írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység: 2020. május 11–13., május 15., május 20. 8.00-tól,
    szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2020. május–június,
    szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2020. május–június,
d)    a mellék-szakképesítés írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység:
2020. június 17. 8.00-tól,
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2020. június 16-tól,
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2020. június 16-tól.
2.    A honvédelemért felelős miniszter által fenntartott iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2020. június 3.
3.    A rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokban, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:
a)    írásbeli: 2019. október 1. 9.00, szóbeli és gyakorlati: 2019 . október 7–11.,
b)    írásbeli: 2020. február 4. 9.00, szóbeli és gyakorlati: 2020. február 10–15.,
c)    írásbeli: 2020. május 27. 9.00, szóbeli és gyakorlati: 2020. június 3–19.
4.    Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.
5.    A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2020. május 27-én is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.
6.    A szakiskolában és a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2020. június 12., a további vizsgatevékenységeket 2020. június 26-ig kell megszervezni.

2. melléklet a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelethez6

A középfokú iskolai, a kollégiumi, a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben

 

A

B

1.

Határidők

Feladatok

2.

2019. szeptember 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről.

3.

2019. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2019. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2019. október 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2019. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2019. november 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

8.

2019. december 6.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

9.

2019. december 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

10.

2019. december 11.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11.

2020. január 17.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

12.

2020. január 18.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

13.

2020. január 18., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

14.

2020. január 23., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

15.

2020. január 25.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

16.

2020. január 28.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

17.

2020. február 6.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

18.

2020. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

19.

2020. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

20.

2020. február 19.

Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

21.

2020. február 24.
– március 13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

22.

2020. március 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

23.

2020. március 19–20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

24.

2020. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

25.

2020. március 26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.

26.

2020. március 27.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az oktatásért felelős minisztert.

27.

2020. március 27.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.

28.

2020. április 6.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

29.

2020. április 8.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

30.

2020. április 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

31.

2020. április 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

32.

2020. április 30.

Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő pályázatok benyújtása.

33.

2020. május 11–22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

34.

2020. május 11.
– augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

35.

2020. május 22.

A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

36.

2020. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

37.

 

 

38.

 

 

39.

2020. június 22–24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

40.

 

 

41.

2020. július 24.
– augusztus 7.

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.

42.

2020. augusztus 1–31.

Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

43.

 

 

1

A rendeletet a 13. § hatályon kívül helyezte 2021. június 1. napjával.

2

A 14. §-t a 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be.

3

A 15. §-t a 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be.

4

A 16. §-t a 21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be.

5

Az 1. melléklet a 20/2019. (VIII. 30.) EMMI rendelet 44. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. melléklet a 14/2020. (IV. 16.) EMMI rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére