• Tartalom

2019. évi CX. törvény

2019. évi CX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról1

2023.01.01.

1. A jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő rendelkezések

1. § (1) A települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja (a továbbiakban együtt: államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon), 2020. március 1. napján – a feladat ellátásának időtartamára – az állam ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

(2) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

(3) Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai (a továbbiakban: felek) között megkötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(4) Ha az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon nem a települési önkormányzat tulajdonában, hanem bérleti vagy más szerződés alapján a használatában van, a fővárosi és megyei kormányhivatal a használat időtartama alatt, annak időtartamára – a megállapodásban tett erre irányuló nyilatkozata alapján – beléphet a bérleti vagy más szerződésbe a települési önkormányzat helyébe.

(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodásban tett nyilatkozata alapján vagy az ingyenes használat időtartama alatt bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult az államigazgatási feladat ellátását biztosító ingó vagyon feletti ingyenes használat jogát – szükség szerint az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – az állam tulajdonában lévő vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal által más jogcímen használt ingatlanban is gyakorolni.

(7) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő jegyzői építésügyi igazgatási feladatok ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan vagy ingatlanrész állami tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek megállapodásban megegyeznek.

(8) Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyonba tartozó ingatlanon fennálló jelzálogjog esetében, a jelzálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú és állapotú ingatlan ingyenes használatát az államnak felajánlani. Amennyiben a települési önkormányzat másik ingatlant felajánlani nem képes, a fővárosi és megyei kormányhivatal megkísérel a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezséget létrehozni a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.

(9) A (7) bekezdés alapján az állam tulajdonába kerülő vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen a fővárosi és megyei kormányhivatal vagyonkezelésébe kerül.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(11) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülő használati jog, illetve a (7) bekezdés szerinti tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.

(12) A magyar állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

(13) A feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. A határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.

(14) A megállapodásban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a megállapodás mellékletét képező teljességi nyilatkozattal.

(15) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyona elidegenítésére és megterhelésére 2020. március 1. napjáig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat a 2019. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2019. évi költségvetésében tervezte, valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól – a települési önkormányzat kérelmére – felmentést ad.

(16) Ha a felek között a (13) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2020. február 15. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, vagy határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a közigazgatási perre tekintet nélkül végrehajtható.

(17) A közigazgatási határozattal szemben azonnali jogvédelemnek nincs helye. A bíróság a perben 8 napon belül jár el.

(18) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal határozatával szembeni keresetlevél benyújtását követően, de a bíróság döntését megelőzően a felek a megállapodást megkötik, a fővárosi és megyei kormányhivatal a megállapodás megkötését követően a közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti.

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

a)6

b)7

c)8

d)9

e)10

f)11

(5)12

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §13

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

4. § (1)14

(2)15

(3)16

5. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

5. §17

6. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

6. §18

7. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

7. §19

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

8. §20

9. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

9. § (1)21

(2)22

(3)23

(4)24

10. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

10. §25

11. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

11. §26

12. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

12. § (1)27

(2)28

(3)29

(4)30

(5)31

a)32

b)33

(6)34

13. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

13. § (1)35

(2)36

(3)37

(4)38

a)39

b)40

(5)41

a)42

b)43

c)44

d)45

e)46

f)47

g)48

h)49

14. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

14. §50

15. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

15. § (1)51

(2)52

(3)53

(4)54

(5)55

(6)56

(7)57

a)58

b)59

16. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

16. §60

17. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

17. § (1)61

(2)62

(3)63

18. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

18. §64

19. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

19. § (1)65

(2)66

(3)67

20. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

20. §68

21. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

21. §69

22. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

22. § (1)70

(2)71

(3)72

(4)73

(5)74

(6)75

a)76

b)77

c)78

23. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

23. § (1)79

(2)80

(3)81

(4)82

(5)83

24. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

24. §84

25. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

25. §85

26. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

26. §86

27. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

27. §87

28. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

28. § (1)88

(2)89

(3)90

(4)91

(5)92

(6)93

(7)94

(8)95

(9)96

a)97

b)98

c)99

d)100

29. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

29. § (1)101

(2)102

a)103

b)104

c)105

(3)106

30. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

30. §107

31. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

31. § (1)108

(2)109

(3)110

(4)111

(5)112

(6)113

a)114

b)115

c)116

d)117

e)118

32. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

32. § (1)119

(2)120

(3)121

a)122

b)123

c)124

d)125

33. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

33. § (1)126

(2)127

(3)128

(4)129

34. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

34. § (1)130

(2)131

(3)132

(4)133

a)134

b)135

c)136

d)137

e)138

f)139

g)140

h)141

i)142

35. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

35. §143

36. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

36. §144

37. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

37. §145

38. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

38. §146

39. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

39. § (1)147

(2)148

40. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

40. § (1)149

(2)150

(3)151

(4)152

(5)153

41. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

41. §154

42. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

42. § (1)155

(2)156

43. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

43. §157

44. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

44. §158

45. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

45. § (1)159

(2)160

(3)161

(4)162

46. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

46. §163

47. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

47. § (1)164

(2)165

(3)166

(4)167

a)168

b)169

48. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

48. § (1)170

(2)171

(3)172

(4)173

a)174

b)175

49. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

49. §176

50. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

50. §177

51. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

51. § (1)178

(2)179

52. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

52. §180

53. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

53. §181

54. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

54. §182

55. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

55. § (1)183

(2)184

(3)185

56. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

56. §186

57. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

57. §187

58. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

58. § (1)188

(2)189

(3)190

59. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

59. §191

60. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

60. § (1)192

(2)193

(3)194

(4)195

(5)196

(6)197

(7)198

(8)199

a)200

b)201

c)202

61. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

61. §203

62. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

62. §204

63. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

63. § (1)205

(2)206

(3)207

(4)208

(5)209

a)210

b)211

c)212

d)213

e)214

f)215

g)216

64. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

64. § (1)217

(2)218

(3)219

(4)220

65. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

65. § (1)221

(2)222

66. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény módosítása

66. § (1)223

(2)224

67. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

67. §225

68. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

68. § (1)226

(2)227

(3)228

(4)229

(5)230

(6)231

(7)232

a)233

b)234

c)235

d)236

e)237

f)238

g)239

(8)240

a)241

b)242

c)243

d)244

e)245

f)246

g)247

h)248

i)249

j)250

k)251

69. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

69. § (1)252

(2)253

(3)254

(4)255

(5)256

(6)257

(7)258

70. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

70. §259

71. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

71. §260

72. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

72. § (1)261

(2)262

(3)263

73. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

73. §264

74. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

74. §265

75. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

75. § (1)266

(2)267

(3)268

(4)269

(5)270

(6)271

76. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

76. § (1)272

(2)273

(3)274

(4)275

(5)276

(6)277

(7)278

(8)279

(9)280

77. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

77. §281

78. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

78. §282

79. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

79. §283

80. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

80. §284

81. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

81. § (1)285

(2)286

82. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

82. §287

83. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

83. §288

84. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

84. § (1)289

(2)290

(3)291

85. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

85. § (1)292

(2)293

86. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény módosítása

86. §294

87. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

87. §295

88. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

88. §296

89. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

89. § (1)297

(2)298

90. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

90. §299

91. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

91. §300

92. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

92. §301

93. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

93. §302

94. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosítása

94. §303

95. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

95. § (1)304

(2)305

96. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

96. §306

97. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvény módosítása

97. §307

98. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

98. § (1)308

(2)309

(3)310

99. Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosítása

99. §311

100. Záró rendelkezések

100. § (1)312 Ez a törvény – a (2)–(10) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, (4) bekezdés a) és c)–f) pontja; a 4. § (1) bekezdése; a 7–8. §; a 9. § (1) bekezdése; a 10. §; a 12. § (3)–(4) bekezdése, (5) bekezdés a) pontja; a 13. § (1)–(2) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés a)–c), f) és h) pontja; a 15. § (1)–(6) bekezdése, (7) bekezdés a) pontja; a 16. §; a 17. § (1) bekezdése; a 19. § (1)–(2) bekezdése; a 20. §; a 22. § (1)–(5) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja; a 23. § (2)–(5) bekezdése; a 28. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése, (8) bekezdése, (9) bekezdés d) pontja; a 29. § (2) bekezdés a) és c) pontja; a 31. § (1) és (4) bekezdése, (6) bekezdés e) pontja; a 32. § (3) bekezdés a) pontja; a 33. § (2)–(3) bekezdése; a 34. § (4) bekezdés h)–i) pontja; a 35. §; a 39. § (2) bekezdése; a 40. § (1)–(2) bekezdése; a 41. §; a 42. § (2) bekezdése; a 43–44. §; a 45. § (1)–(3) bekezdése; a 47. § (4) bekezdés a) pontja; a 48. § (1)–(3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja; az 51. § (1) bekezdése; az 52. §; az 54. §; az 57. §; az 58. § (1) bekezdése; az 59. §; a 60. § (2)–(6) bekezdése és (8) bekezdés a)–b) pontja; a 61. §; a 63. § (1), (3) bekezdése és (5) bekezdés a)–b) pontja; a 64. § (1)–(2) és (4) bekezdése; a 65. § (2) bekezdése; a 66. § (1) bekezdése; a 67. §; a 68. § (7) bekezdés d) pontja, (8) bekezdés a)–d), f) és h)–k) pontja; a 69. § (2)–(3) és (6)–(7) bekezdése; a 71. §; a 72. § (2)–(3) bekezdése; a 73. §; a 75. § (1)–(5) bekezdése; a 76. § (1)–(6) bekezdése; a 77. §; a 79. §; a 83. §; a 85. § (1) bekezdése; a 86. §; a 88. §; a 89. § (1) bekezdése; a 90–91. §; a 94. §, a 95. § (1) bekezdése; a 98. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 60. § (1) bekezdése 2020. január 2-án lép hatályba.

(4) A 64. § (3) bekezdése 2020. február 1-jén lép hatályba.

(5) A 2. § (1), (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése; a 3. §; a 4. § (3) bekezdése; az 5–6. §; a 11. §; a 12. § (1) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése; a 13. § (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés d)–e) és g) pontja; a 14. §; a 15. § (7) bekezdés b) pontja; a 17. § (2)–(3) bekezdése; a 18. §; a 19. § (3) bekezdése; a 22. § (6) bekezdés a) és c) pontja; a 23. § (1) bekezdése; a 24–27. §; a 28. § (3), (6) bekezdése és (9) bekezdés a)–c) pontja; a 29. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése; a 30. §; a 31. § (5) bekezdése és (6) bekezdés a–d) pontja; a 32. § (1) bekezdése és (3) bekezdés b)–d) pontja; a 34. § (1), (3) bekezdése és (4) bekezdés a)–g) pontja; a 36–38. §; a 39. § (1) bekezdése; a 40. § (5) bekezdése; a 45. § (4) bekezdése; a 46. §; a 47. § (4) bekezdés b) pontja; a 48. § (4) bekezdés b) pontja; a 49–50. §; az 51. § (2) bekezdése; az 53. §; az 55. § (3) bekezdése; az 56. §; az 58. § (2)–(3) bekezdése; a 60. § (7) bekezdése és (8) bekezdés c) pontja; a 62. §; a 63. § (4) bekezdése és (5) bekezdés c)–g) pontja; a 66. § (2) bekezdése; a 69. § (1) bekezdése; a 72. § (1) bekezdése; a 74. §; a 75. § (6) bekezdése; a 76. § (9) bekezdése; a 78. §; a 80. §; a 81. § (2) bekezdése; a 82. §; a 84. § (3) bekezdése; a 85. § (2) bekezdése; a 89. § (2) bekezdése; a 92. §; a 98. § (1) és (3) bekezdése; a 101. § (1) bekezdése; valamint az 1. melléklet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 70. § 2020. március 31-én lép hatályba.

(8) A 9. § (3) és (4) bekezdése; a 93. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(9)313 A 12. § (2) bekezdése, a 40. § (4) bekezdése és a 87. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

101. § (1) Ha az ügyben e törvény hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le.

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

(3) A folyamatban lévő ügyekben az e törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

(4) A (3) bekezdés megfelelően alkalmazandó az e törvény hatálybalépésével a más szervhez kerülő, valamely hatóság eljárásában felhasználandó szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló, folyamatban lévő szakhatósági eljárásra.

(5) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárást az a szerv folytatja le, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül.

102. § E törvény

a) 1. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, illetve 38. cikk (1) bekezdése alapján,

sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2019. évi CX. törvényhez315

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 17.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (4) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2. § (4) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. § (4) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. § (4) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 2. § (4) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 2. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 4. § (2) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

16

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 9. § (2) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

23

A 9. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 12. § (2) bekezdése a 2020: CLXIV. törvény 40. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

29

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 12. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 12. § (5) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 12. § (5) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 12. § (5) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 12. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 13. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 13. § (4) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 13. § (4) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 13. § (4) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 13. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 13. § (5) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 13. § (5) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 13. § (5) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 13. § (5) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 13. § (5) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 13. § (5) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 13. § (5) bekezdés g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 13. § (5) bekezdés h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 15. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 15. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 15. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 15. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 15. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 15. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 15. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 15. § (7) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 15. § (7) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 17. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 21. § a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

70

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 22. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 22. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 22. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 22. § (6) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 22. § (6) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 22. § (6) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 23. § (1) bekezdése a 100. § (5) bekezdése alapján 2020. március 1-jén lép hatályba.

80

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 23. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 23. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 28. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 28. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 28. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 28. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 28. § (7) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

95

A 28. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 28. § (9) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 28. § (9) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 28. § (9) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 28. § (9) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 28. § (9) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 29. § (1) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

102

A 29. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 29. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 29. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 29. § (2) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 29. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 31. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 31. § (2) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

110

A 31. § (3) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

111

A 31. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 31. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 31. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 31. § (6) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 31. § (6) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 31. § (6) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 31. § (6) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 31. § (6) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 32. § (2) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

121

A 32. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 32. § (3) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 32. § (3) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 32. § (3) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 32. § (3) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 33. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 33. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 33. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 33. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 34. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 34. § (2) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

132

A 34. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 34. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 34. § (4) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 34. § (4) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 34. § (4) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 34. § (4) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 34. § (4) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 34. § (4) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 34. § (4) bekezdés g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 34. § (4) bekezdés h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 34. § (4) bekezdés i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 39. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 40. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 40. § (3) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

152

A 40. § (4) bekezdése a 2022: XXII. törvény 218. §-a alapján nem lép hatályba.

153

A 40. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 42. § (1) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

156

A 42. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 45. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 45. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 47. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 47. § (2) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

166

A 47. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 47. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 47. § (4) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 47. § (4) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 48. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 48. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 48. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 48. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 48. § (4) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 48. § (4) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

Az 51. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

Az 51. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

Az 55. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

Az 55. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

Az 55. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

Az 58. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

Az 58. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

Az 58. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 60. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 60. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 60. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 60. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 60. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 60. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 60. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 60. § (8) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 60. § (8) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 60. § (8) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 60. § (8) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 63. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 63. § (2) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

207

A 63. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 63. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 63. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 63. § (5) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 63. § (5) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 63. § (5) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 63. § (5) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 63. § (5) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 63. § (5) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 63. § (5) bekezdés g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 64. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 64. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 64. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 64. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 65. § (1) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

222

A 65. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 66. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 66. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 68. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 68. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 68. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 68. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 68. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 68. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 68. § (7) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 68. § (7) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 68. § (7) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 68. § (7) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 68. § (7) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 68. § (7) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 68. § (7) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 68. § (7) bekezdés g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 68. § (8) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 64. § (8) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 64. § (8) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 64. § (8) bekezdés c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 64. § (8) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 68. § (8) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 64. § (8) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 68. § (8) bekezdés g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 68. § (8) bekezdés h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 68. § (8) bekezdés i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 68. § (8) bekezdés j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 68. § (8) bekezdés k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 69. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 69. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 69. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 69. § (4) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

256

A 69. § (5) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

257

A 69. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 69. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 72. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 72. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 75. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 75. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 75. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 75. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 75. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 75. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 76. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 76. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 76. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 76. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 76. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 76. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 76. § (7) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

279

A 76. § (8) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

280

A 76. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 81. § (1) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

286

A 81. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 84. § (1) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

290

A 84. § (2) bekezdése a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

291

A 84. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 85. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 85. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 87. § a 2021: CXXXV. törvény 18. §-a alapján nem lép hatályba.

296

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 89. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 89. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

302

A 93. § a 2020: LXXVI. törvény 128. §-a alapján nem lép hatályba.

303

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

304

A 95. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

305

A 95. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

306

A 96. § a 100. § (10) bekezdése alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

307

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

308

A 98. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

309

A 98. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

310

A 98. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

311

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

312

A 100. § (1) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 61. §-a szerint módosított szöveg.

313

A 100. § (9) bekezdése a 2022. évi XLVIII. törvény 60. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

314

A 100. § (10) bekezdését a 2022. évi XLVIII. törvény 60. § (2) bekezdése iktatta be.

315

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére