• Tartalom
Oldalmenü

1112/2019. (III. 12.) Korm. határozat

a Digitális Kormányzati Ügynökség felállításával kapcsolatos egyes feladatokról

2019.03.12.

A Kormány az informatikai beszerzések egységesítésének biztosítása érdekében, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan érvényesülése céljából

1. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján 550 000 000 forint pénzbeli hozzájárulással gondoskodjon a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) 50 000 000 forintos alaptőkével és 500 000 000 forintos tőketartalékkal az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságként történő megalapításáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a DKÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlójaként a Miniszterelnöki Kabinetiroda kerüljön kijelölésre;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a társaság cégbejegyzését követően haladéktalanul

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címmel, 1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, 1. A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az 5. pontban megjelölt célból – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – kezdeményezze 450 000 000 forint forrás átcsoportosítását a 3. pont szerinti előirányzat javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. július 31.

5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a DKÜ Zrt. tőketartalékának 450 000 000 forinttal történő növeléséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a 4. pont teljesülését követően azonnal