• Tartalom
Oldalmenü

1158/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés előkészítésének Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2020.07.01.

A Kormány

1. figyelemmel a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 6. pontjában és a Határozat 1. melléklet 14. pontjában foglaltakra, egyetért

a) az új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok létesítmény (a továbbiakban: létesítmény) megvalósítását célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, ennek keretében azzal, hogy a létesítmény a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja szerinti helyrajzi számú ingatlanokon valósuljon meg,

b) a Beruházás előkészítéséhez szükséges források biztosításával;

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;

3. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés c), l) és m) pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 3 045 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy a támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. október 31-ig kell megvalósítani;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoportnak a 10. Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 3. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 3 045 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 10. Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása jogcím javára az 1. melléklet szerint, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 7. pont szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

6. egyetért azzal, hogy – a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló kormányrendeletben – kiemelt budapesti fejlesztéssé nyilvánított – Beruházás előkészítője a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) legyen, és a 3. pont szerinti előkészítési fázisokat a KKBK Nonprofit Zrt. valósítsa meg;

7. felhívja a kormánybiztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére a Rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;

Felelős: kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. november 30.

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a kormánybiztost, hogy az 1. pont megvalósítása érdekében a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok eredménye alapján a KKBK Nonprofit Zrt. útján gondoskodjon a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, és a közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és a felelősök bemutatásával;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos

Határidő: a kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően azonnal

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok megvalósítására – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a alapján – támogatói okiratot adjon ki a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal csökkentett, 3. pont szerinti összegben a KKBK Nonprofit Zrt. mint kedvezményezett részére, az 5. pont alapján biztosított forrás terhére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 5. pont szerinti költségvetési forrás átcsoportosítását és az Áht. 28. § (1) bekezdése szerinti szabályozási feltétel fennállását követően azonnal

10. egyetért azzal, hogy a KKBK Nonprofit Zrt. a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződéseket a Beruházás megvalósítójára átruházhassa;

11.1

1. melléklet az 1158/2019. (III. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XV. Pénzügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375739

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 045 000 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376584

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 045 000 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376584

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

3 045 000 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

 

 

egyéb:

azonnal

 

 

3 045 000 000

3 045 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 11. pontot az 1359/2020. (VII. 1.) Korm. határozat 2. pontja visszavonta.